67 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 13 maja 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 8 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.
 • Udział w spotkaniu Komitetu monitorującego.
 • Udział w Walnym Zebraniu Członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego.
 • Udział w spotkaniu polskich miast w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Sprawy bieżące:

 • Pozyskano dotacje w wysokości 4 615 000 zł – na przebudowę całej ul. Sokolej i remont ul. Orlej wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji energetycznych (95% wartości inwestycji). Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej dla obu tych ulic.
 • Pozyskano dotację w wysokości 300 000 zł na przebudowę boiska w szkole samorządowej. Wartość projektu 446 859 zł, z czego  75% to dotacja. W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wyznaczenie pola do gry w piłkę ręczną o pełnych wymiarach (boisko zostanie powiększone), pola do gry w piłkę nożną, korty tenisowe oraz dwa boiska do koszykówki wraz z wymianą piłkochwytów.
 • Miasto Podkowa Leśna wygrało w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który po odwołaniu Dendropolis uchylił Decyzję Konserwatora zezwalającą Miastu Podkowa Leśna na prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie zbiornika wodnego w Parku Miejskim. Wyrok jest nieprawomocny. ( fragmenty uzasadnienia pod sprawozdaniem)
 • Sąd w Pruszkowie ogłosił wyrok dotyczący tematu przesyłu wody pomiędzy Podkową Leśną a Brwinowem. Miasto Podkowa Leśna wygrało tę sprawę, w całości, powództwo Brwinowa zostało oddalone.
 • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzje o odmowie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego alej lipowych w ul. Jana Pawła II i ul. Kościelnej. Od ww. decyzji odwołało się Stowarzyszenie Dendropolis.
 • W ramach testów zamontowano pokrywę studni z czujnikiem poziomu ścieków w przepompowni Głównej, a także wymieniono zawór zwrotny wraz z wyposażeniem w studni wodomierzowej w ul. Dzików, zamontowano dodatkową zasuwę na wodociągu w ul. Jana Pawła II, wymieniono zasuwy wraz z pozostałą armaturą w studni wodomierzowej w ul. Jana Pawła.
 • Na ukończeniu są prace przy budowie ronda na ul. Kwiatowej, pozostało oznakowanie pionowe i poziome, porządkowanie terenu i posadzenie roślin.
 • Zakończono prace na ul. Topolowej polegające na budowie oświetlenia parkowego – pastorałów.
 • Zakończono prace przy równaniu ulic.
 • Wyłoniono Wykonawcę ściany mobilnej w budynku Przedszkola do podziału pomieszczeń  nr 6 i 7.
 • Dokonano kontroli nieruchomości na ul. Bukowej, w związku
  z podejrzeniem magazynowania odpadów w miejscu do tego nie przeznaczonym. W wyniku kontroli nakazano uprzątnięcie terenu.
 • Wykonano letnie nasadzenia w donicach i wieżach kwiatowych na terenie miasta.
 • Wykonano przegląd nasadzeń przy ul. Błońskiej wykonanych w 2021 r.
  – zweryfikowano ilości roślin, które należy wymienić / dosadzić w ramach gwarancji wykonanych prac.
 • Wykonano przegląd gwarancyjny ogrodów deszczowych w ul. Sienkiewicza i ul. Myśliwskiej.
 • Na terenie miasta są wykonywane prace pielęgnacyjne/pielenie roślin w pasach drogowych.
 • Dokonano opróżnienia oraz dezynfekcji zdewastowanego pustego lokalu na ul. Świerkowej 1 oraz wstawiono okna do lokalu.
 • Podjęto działania zmierzające do zminimalizowania zagrożenia ze strony dzików na terenie miasta, m.in. do ich odłowienia. Prowadzona jest korespondencja z Państwową Strażą Łowiecką, Starostwem Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim, Łowczym z WKŁ nr 335 „Przyszłość”, Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Wszystkie czynności zostały podjęte niezwłocznie po zawiadomieniach mieszkańców o wyrządzonych szkodach.

Inne:

 • W ramach edycji Budżetu Partycypacyjnego 2023 wpłynął jeden projekt pn. „Mural na budynku Społem”. Został on pozytywnie zweryfikowany pod kątem formalnym. Wysłano pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie w sprawie wydania opinii oraz przekazania wytycznych wykonania muralu pod kątem konserwatorskim.
 • W dniu 4 czerwca 2022 r. w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz przed Urzędem Miasta odbył się Piknik Wolności. Uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć wystawę pt. „Wybory w Podkowie Leśnej w dokumentach archiwalnych” i posłuchać muzyki na żywo. Na dzieci czekały dodatkowo warsztaty plastyczne, dmuchańce i inne atrakcje. W organizację wydarzenia włączyły się również okoliczne firmy.
 • W dniu 24 czerwca 2022 r. gościliśmy delegację z Urzędu Miejskiego
  w Krynicy-Zdroju. Goście zapoznali się z działaniami podejmowanymi przez Miasto Podkowa Leśna w ramach projekt Podkowa Leśna = Human Smart Town.

Wybrane cytaty z wyroku

Sąd dokonał oceny formalnej i merytorycznej – i z obu tych przyczyn uchylił Decyzję Ministra w całości, nie zostawiając na schej nitki na decyzji ministra, opinii NID oraz argumentach Dendropolis.

Trudno jest streścić kilkudziesięciostronicowe uzasadnienie wyroku w kilku słowach, więc pozwolę sobie posłużyć się najważniejszymi cytatami.

„Jak wynika z zaskarżonej decyzji, ustalenia i ocena sprawy dokonana przez organ Il instancji zostały oparte w głównej mierze na opinii NID z 20 marca 2020 r., która odnosiła się do projektu zagospodarowania terenu i przebudowy spornego stawu z 2019 r. Sąd podzielił zastrzeżenia skarżącego, co do sposobu wykorzystania tego dokumentu przez organ Il instancji w przedmiotowym postępowaniu”.

Zdaniem sądu „przeważająca większość wniosków wynikających z ww. opinii NID nie powinna być odnoszona do rozwiązań przyjętych w aktualnej wersji projektu przebudowy zbiornika wodnego”.

„Zarówno skarżący, jak i organ odwoławczy zgodnie uznają, że istota sporu w niniejsze sprawie, tj. wybór koncepcji odbudowy stawu w zabytkowym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej, jest spowodowany przede wszystkim przyjęciem odmiennych ustaleń co do pierwotnego charakteru tego zbiornika wodnego. Minister uznał, że historyczne założenia ww. stawu zakładały jego naturalny charakter, o okresowo zanikającym lustrze wody. Skarżący/Miasto Podkowa Leśna/ oraz MWKZ wskazują zaś, że najistotniejszą wartością historyczną zbiornika wodnego jest jego celowo zakomponowany, regularny, owalny kształt i stale utrzymujące się lustro wody”.

„Zdaniem sądu (…) można wywieść, że zbiornik wodny nie został pierwotnie zaprojektowany jako „staw o naturalistycznym charakterze”. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika natomiast, że tak uwypuklany przez organ Il instancji naturalistyczny charakter samego stawu niewątpliwie jest po prostu wynikiem postępujących przeobrażeń i degradacji tego obiektu. Ta z kolei spowodowana jest brakiem jakichkolwiek prac zabezpieczających czy przywracających dawny wygląd stawu oraz licznymi ingerencjami w jego historyczne założenie (budowa drogi dojazdowej, betonowego nabrzeża, itp.). Ponadto stan ten jest rezultatem nieodwracalnych zmian stanu wód, które nastąpiły wskutek m.in. zdarzeń wskazanych w opinii NID, tj. zmiany form użytkowania terenu, postępującej urbanizacji terenu i zabudowy łąk źródliskowych w Żółwinie i Owczarni, przekształceniu koryta i rozbudowie stawów w Żółwinie zatrzymujących wodę na biegu strugi, oraz zachodzących zmian klimatycznych i wzrostu temperatur. Co więcej, w opinii NID podkreślono, że pomimo zastosowanych odstojników szlamowych i separatorów do stawu dostawała się duża ilość zanieczyszczeń stałych, osiadających na dnie. Ze względu na równoczesny zrzut ścieków sanitarnych do Niwki, staw przestał pełnić funkcję rekreacyjną”.

Zdaniem sądu ” analiza opinii NID i opartego na niej stanowiska Ministra budzi poważne wątpliwości co do spójności i konsekwencji przyjętego w zaskarżonej decyzji poglądu”

„Skarżący/ Miasto Podkowa Leśna/ słusznie zwraca uwagę na niekonsekwencję ocen autora opracowania NID, podkreślając, że z wcześniejszych opinii tego autora z 6 czerwca 2007 r. i z 6 czerwca 2008 r. można wywieść, iż teren Parku Miejskiego jest wpisany do rejestru zabytków li tylko jako część układu urbanistycznego Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna pod nr rej. 1194 . Z tych przyczyn także Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę dostrzegł, że brak jest jednoznacznych przesłanek, które przemawiałyby za tak szerokim rozumieniem zakresu ochrony wynikającej z decyzji wpisowej z 29 czerwca 1981 r., nr rej. 1182-A, obejmującej teren całego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej”.

„MWKZ trafnie zdaniem Sądu uznał za dopuszczalne zmiany techniczne i technologiczne w konstrukcji, obsłudze i utrzymaniu stawu jako elementu parku”.

„Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie kwestionuje uprawnień konserwatora zabytków do oceny zgodności zamierzonej inwestycji z zapisami obowiązującego Planu, przy czym ocena ta powinna ograniczać się do tych jego postanowień, które określają ochronę danego obiektu bądź układu urbanistycznego z punktu widzenia jego walorów zabytkowych” (…) Bezdyskusyjnie kontrolowany projekt zagospodarowania stawu nie narusza zakazu określonego w S 20 pkt 1 MPZP, wpisuje się za to w wynikający z S 20 pkt 3 Planu nakaz odtworzenia i urządzenia alei spacerowych oraz miejsc rekreacyjnych, wypoczynkowych i kulturowych”.

„Natomiast w S 26 ust. 3 MPZP przewidziano rewitalizację stawu w parku miejskim, polegającą na nadaniu mu funkcji stałego zbiornika wodnego (poprzez uszczelnienie części stawu) i jednocześnie infiltracyjnego (poprzez pozostawienie części stawu nieuszczelnionej), co pozwoli na odbudowę lokalnych zasobów wód podziemnych. (…) Nie jest kwestionowane, że projekt budowlany przewiduje dla stawu taką właśnie funkcję stałego zbiornika wodnego. Prawdą jest, że ze względów technologicznych przewidziano uszczelnienie membraną całej jego niecki poniżej lustra wody, jednocześnie jednak w projekcie przewidziano pozostawienie przestrzeni przelewowej i infiltracyjnej pomiędzy górną krawędzią hydroizolacji, a krawędzią projektowanego nabrzeża i ścieżki”.

„(…)jako niezrozumiałe jawi się twierdzenie, że przebudowa dna stawu może spowodować trwałe zniekształcenie rzeźby terenu. Słusznie wywodzi przy tym skarżący /Miasto Podkowa Leśna/, że za taką niedopuszczalną zmianę ukształtowania terenu nie może być uznane podniesienie rzędnych niecki i nabrzeża zbiornika wodnego, w sytuacji gdy brak jest wiarygodnych materiałów źródłowych pozwalających na jednoznaczne ustalenie jego pierwotnych parametrów wysokościowych”.

Komentarz

To znakomity wyrok dla miasta, sąd odniósł się do wszystkich przez ostatnie lata stawianych zarzutów przez Dendropolis przy przebudowie stawu: niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, brakiem możliwości zastosowania rozwiązań technicznych zamiennych, infiltracji,  zmianę rzędnych wysokościowych i kluczowej kwestii, czyli statusu stawu. Wszystkie  argumenty (wyssane z palca) Dendropolis powielane przez Ministra zostały obalone przez sąd. Sąd skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Ministra. Wyrok jest nieprawomocny.

 

Dodaj komentarz