Budżet na 2020 uchwalony.

Na sesji 17 grudnia br,  Rada Miasta uchwaliła budżet na rok 2020.

Tradycyjnie, budżet Podkowy Leśnej to udział w podatku dochodowym PiT. Do naszego budżetu wraca 39% zapłaconych przez mieszkańców podatków. Subwencja oświatowa stanowi ponad 20% strony dochodowej budżetu. Dotacje, w które wliczamy i pieniądze pozyskane i program Rodzina + to ponad 16%. Niespełna 11% dochodów miasta pochodzi z podatków od nieruchomości. Jest to niewielka kwota z uwagi na przeważające w Podkowie Leśnej  użytki leśne. Opłaty z tytułu sprzedaży wody i ścieków oraz dochody z mienia gminy i majątkowe stanowią 10% budżetu.

Plan dochodów jest wyższy o ponad 1 mln zł od planu na rok poprzedni, niemniej jest to pierwszy rok w którym odczujemy skutki wprowadzenia ostatnich zmian podatkowych. Dochody naszego budżetu w ciągu ostatnich 10 lat wzrosły o ponad 100% i wynoszą 34 012 944 zł.

W 2020 roku planujemy wydatki na poziomie 43 830 000 zł. Prawie 40% pochłonie oświata i wychowanie, 15,69% gospodarka komunalna i ochrona środowiska. To w tym dziale znajdują się wydatki związane z systemem odbioru odpadów. Rodzina + i pomoc społeczna to 13% budżetu, a administracja publiczna 8,22%. Na wydatki związane z utrzymaniem i budową dróg oraz utrzymaniem i inwestycjami w zasób mienia komunalnego wydamy ponad 11% budżetu. Wydatki na kulturę, sport, ochronę zdrowia i zaopatrzenie w wodę nie przekroczą 6% wydatków budżetu miasta.

Deficyt zostanie pokryty z nadwyżki wypracowywanej rok w rok w ciągu ostatnich 5 lat i niskooprocentowanej pożyczki zaciągniętej na budowę przedszkola. Jest to niezwykle atrakcyjny kredyt pochodzący z mechanizmów zwrotnych o oprocentowaniu rocznym nie przekraczającym 1%.

W ogólnej sumie wydatków miasta najwyższy udział mają inwestycje na które w 2020 roku zamierzamy wydać ponad 11 mln złotych. Drugą pozycję co do wielkości stanowią wydatki związane z oświatą i edukacją to kwota niewiele mniejsza od tej przeznaczonej na inwestycje. Na wynagrodzenia wraz pochodnymi, we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta wydamy prawie 10 mln złotych. Z czego wydatki na wynagrodzenia w oświacie i wychowaniu oraz pomocy społecznej przekroczą 6 mln złotych. Wynagrodzenia na administrację w przeciągu ostatnich 10 lat wzrosną o niecałe 280 000 złotych. Tegoroczny plan będzie niższy od planu na 2019 rok i na zbliżonym poziomie do wydatków z roku 2013 i 2014. Tak dobry wynik jest efektem dużej reorganizacji pracy i zmiany sposobu sytemu płac w urzędzie.

Największą część  wydatków inwestycyjnych będą stanowiły wydatki związane z budową przedszkola. Na budowę tras rowerowych i budowę dróg planujemy kwotę 2 150 000 zł, na dokończenie rewitalizacji parku  650 000 zł, Human Smart Town – program realizowany przy udziale 80% środków europejskich to wydatki inwestycyjne rzędu 438 192 zł, podobnie jak wydatki zaplanowane w kwocie 750 000 zł przeznaczone na termomodernizację budynków komunalnych miasta.  Resztę wydatków stanowią kwoty związane z urządzeniem przystanków na ulicy Brwinowskiej, projekty oświetlenia naszych ulic, projekt na przebudowę Orlej oraz realizacja budżetu partycypacyjnego.

Czy to budowa przedszkola, urzędu, szkoły, czy basenu, to jej koszty kształtują się podobnie bez względu na wielkość gminy na której terenie ma być realizowana inwestycja. Różnice wynikają z lokalizacji regionu. Mazowsze i obszar metropolitarny są najdroższymi pod względem kształtowania się cen usług budowlanych, po części wynika to z zależności pomiędzy wynagrodzeniami na terenie naszego rejonu – także płace są tutaj najwyższe.

Aby zrealizować dużą inwestycje  musimy wesprzeć się środkami zewnętrznymi. Zawsze miło jest pozyskać na ten cel dotacje. Gdy nie jest to możliwe pozostaje kredyt, obligacje, pożyczka czy PPP.

Podobnie jak przed 10 latu, gdy zapadały decyzje o budowie szkoły i zaciągnięciu na ten cel kredytu, tak i budowę przedszkola zamierzamy zrealizować przy pomocy pożyczki. Niemniej obecnie zdolność kredytowa miasta jest prawie dwukrotnie większa niż budżet w roku 2010. Aktualnie w 2019 mamy najniższy od 2010 roku wskaźnik zadłużenia miasta. Największa część spłaty kredytu na budowę szkoły i budowę dróg zaciągniętego w latach 2010 -2012 spłaciliśmy w latach 2014-2018. Podobnie jak umorzoną już w 30% pożyczkę na wymianę wszystkich opraw świetlnych w mieście (wymiana przyniosła blisko 50% oszczędności w rachunkach za prąd). Tylko od decyzji Rady Miasta zależy, czy oprócz przedszkola, wzorem lat ubiegłych z zaciągniętych kredytów zrealizujemy tak potrzebną budowę naszych dróg.

 

 

Dodaj komentarz