Informacja w/s kandydatów na dyrektorów przedszkola i szkoły

Informacja ws. wyników przeprowadzonych konkursów na kandydata na stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej

W wyniku przeprowadzonych w lipcu br. konkursów na kandydata na stanowisko: Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej nie został wyłoniony kandydat. W przypadku przedszkola do konkursu nie zgłosiła się żadna osoba, natomiast w przypadku szkoły żaden z uczestników postępowania konkursowego nie otrzymał bezwzględnej większości głosów obecnych członków komisji, a co za tym idzie obie komisje konkursowe stwierdziły nierozstrzygnięcie konkursu.

Co dalej?

Zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) „Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący (tj. burmistrz zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe) powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej”.

PRZEDSZKOLE

W przypadku Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej Burmistrz przedstawił do zaopiniowania powierzenie stanowiska dyrektora – Pani mgr Dorocie Staszewskiej – nauczycielowi zatrudnionemu w w/w placówce. Pani Dorota Staszewska w pełni spełnia wymagania stawiane wobec kandydatów na stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

Pani Dorota Staszewska – zgodnie z informacjami pozyskanymi z Oceny Pracy Nauczyciela sporządzonej przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, charakteryzuje się poprawnymi relacjami z dziećmi, rodzicami i całym personelem przedszkola. Jest bardzo ceniona wśród rodziców za wiedzę, takt pedagogiczny, życzliwość, wyrozumiałość i konsekwencję oraz dobry humor i uśmiech. W swojej pracy indywidualizuje cały proces edukacyjno – wychowawczy z wychowankami, poznaje zainteresowania i uzdolnienia dzieci, zna umiejętności i możliwości każdego dziecka. Wykorzystuje różnorodne środki dydaktyczne dostępne w placówce. Przeprowadza rokrocznie zajęcia otwarte dla rodziców, realizuje cykl prezentacji ciekawych zawodów, zachęca do głośnego czytania na terenie przedszkola. Przygotowuje i bierze udział w imprezach kulturalnych, wycieczkach, wyjazdach od teatru, sali zabaw, wernisaży, współpracuje z Biblioteką Miejską w Podkowie Leśnej. Przestrzega dyscypliny pracy, stosuje się do procedur wewnętrznych oraz zadań zawodowych wynikających ze statutu przedszkola, regulaminu pracy i kodeksu nauczyciela, jest kompetentna i koleżeńska. Jest czynnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Była opiekunem stażu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, z których to zadań wywiązywała się świetnie. Dwukrotnie pracowała w zespole ewaluacji wewnętrznej, prowadziła badania i opracowywała raport. Co roku przygotowuje tygodniowy projekt organizacyjny pracy tygodniowej poszczególnych nauczycieli, prowadzi rejestr zastępstw nauczycieli, protokołuje przebieg niektórych posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Organ prowadzący uznał, że dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi nabyte w Przedszkolu Miejskim w Podkowie Leśnej, w tym znajomość uwarunkowań lokalnych, praca nie tylko merytoryczna jako nauczyciel, ale także w obszarze związanym z organizacją pracy placówki, predysponuje Panią Dorotę Staszewską do powierzenia jej stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej.

SZKOŁA

Natomiast na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej Burmistrz przedstawił do zaopiniowania powierzenie stanowiska dyrektora – Pani mgr Agnieszce Zofii Hein, osobie niebędącej nauczycielem, która również w pełni spełnia wymagania stawiane wobec kandydatów na stanowisko dyrektora w publicznej szkole podstawowej, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

Pani Agnieszka Zofia Hein jest filologiem angielskim ze specjalnością nauczycielską, 12 lat była nauczycielem i wykładowcą w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy. Pisze doktorat w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą z wynikiem bardzo dobrym, jest tłumaczem przysięgłym, bierze udział w szkoleniu APLO – akademia Przywództwa Liderów Oświaty fundacji Humanites. Jest zaangażowana w projekty edukacyjne – prowadzi prywatny projekt edukacyjny w szkole w Dargini i Bobolicach, gdzie wspólnie z innymi mieszkańcami Podkowy – fundują stypendia naukowe uczniom – zapewniające im naukę języka obcego.
Mieszkanka Podkowy Leśnej, pochodzi z rodziny nauczycielskiej – zarówno dziadkowie jak i mama byli nauczycielami, także akademickimi. Była członkiem Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, zna specyfikę pracy tej szkoły. W trakcie postępowania konkursowego na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej przedstawiła bogatą, innowacyjną koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, w pełni odpowiadającą założeniom organu prowadzącego, co do przyszłości tej jednostki oświatowej. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, wieloletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel i wykładowca akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, jednej z najlepszych uczelni w kraju, działalność naukowa, społeczna, realizacja idei kształcenia ustawicznego, samodoskonalenia, konsekwencja w działaniu a także sumienność, potwierdzone referencjami osób, które współpracowały z kandydatką, predysponują Panią Agnieszkę Zofię Hein do objęcia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.

Po uzyskaniu opinii o przedstawionych kandydatkach na dyrektorów podkowiańskich placówek oświatowych zostanie złożony wniosek do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o powierzenie stanowiska dyrektora w/w Paniom.

 

 

Dodaj komentarz