Odszkodowania za drogi

Wszystkie gminy władające 31 grudnia 1998r. nieruchomościami niestanowiącymi ich własność, zajętymi pod drogi publiczne, w tym drogi lokalne miejskie, mają obowiązek wypłaty odszkodowań za te nieruchomości.

Do 31 grudnia 2005 roku do urzędu miasta właściciele gruntów mogli składać wnioski o odszkodowanie za nieruchomości przejęte przez skarb państwa lub samorząd pod drogi publiczne przed 1999 rokiem. Jeżeli wniosek nie wpłynął w w/w terminie to roszczenie o odszkodowanie wygasło.

Takich wniosków w Podkowie Leśnej wpłynęło 54. Przybliżona powierzchnia pasów drogowych, co do których właściciele wystąpili z roszczeniem to ok. 20 000m2.

Postępowanie, które doprowadza do wypłaty rekompensaty jest dwustopniowe. Najpierw wojewoda musi wydać decyzję stwierdzająca przejście gruntu na własność skarbu państwa. Decyzja wojewody stwierdzająca uwłaszczenie stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej i jest dokumentem niezbędnym do otrzymania odszkodowania. Wysokość odszkodowania powinna zostać ustalona w drodze uzgodnień, rokowań pomiędzy występującym o odszkodowanie, a burmistrzem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, wysokość odszkodowania ustala starosta, a rekompensatę wypłaca gmina. Jeśli została wydana decyzja o odszkodowaniu, były właściciel musi je otrzymać w ciągu 14 dni od dnia gdy stała się ostateczna. W razie opóźnienia należą mu się odsetki za zwłokę. Podstawą ustalenia odszkodowania jest wartość rynkowa nieruchomości, zarówno gdy do ustalenia wysokości odszkodowania dochodzi w trakcie rokowań, jak i wtedy, gdy określa się je w drodze decyzji administracyjnej.

Wypłacone odszkodowania do końca 2014r.:

2006r. – 564 m2 – zrealizowano 1 wniosek

2014r.- 2616 m2 – zrealizowano 3 wnioski

Przepisy nie określają żadnych terminów, ani wydania decyzji stwierdzającej uwłaszczenie, ani przyznającej odszkodowanie, w związku z tym sprawy były przeciągane, często wynikające z bałaganu w gminnej ewidencji. Większość spraw jest w toku postępowania, bądź bez rozpoznania. Nie ulega wątpliwości, że taka opieszałość podważa zaufanie do instytucji publicznych. W związku z wieloletnimi zaniedbaniami i brakiem podejmowanych rokowań, Urząd Miasta podjął działania mające na celu uporządkowanie tego stanu rzeczy, co niestety będzie wiązało się z koniecznością wygenerowania w najbliższych latach dużych pieniędzy w budżecie miasta na odszkodowania.

Dodaj komentarz