Ogromne pieniądze na poprawę jakości edukacji!

1 września, to dobry moment, aby ogłosić Państwu dobrą nowinę, a mianowicie pozyskaliśmy 838.479 zł dla samorządowej szkoły podstawowej i gimnazjum na projekt edukacyjny, który będzie trwała dwa lata. Jest to 95% dofinansowania całości projektu o wartości 883.124,50zł.

O wspieraniu edukacji  i wysokiej jakości nauczania w Podkowie, która jest dla mnie kwestią priorytetową pisałem w artykule podkowa-najlepsza-we-wspieraniu-edukacji.  Wtedy też informowałem Państwa o zajęciu przez Podkowę Leśną I miejsca w kraju w „Rankingu samorządów sprzyjających edukacji  2017”. Wychodząc z założenia, że to, że jest dobrze nie oznacza, że nie może być lepiej, wspólnie z ekspertami  analizujemy narzędzia poprawiające system zarządzania podkowiańską oświatą publiczną oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Został zlecony audyt szkoły, który ma wskazać możliwe działania, których celem jest poprawa efektywności zarządczej – organizacyjnej i finansowej, ale też przystąpiliśmy do szukania pieniędzy zewnętrznych.

Jeszcze wiosną tego roku nawiązałem współpracę z Fundacją na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury (STIWEK), dzięki której został złożony projekt pn „Akademia Otwartego Umysłu”  do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie ze środków unijnych. Partnerem projektu i gwarantem jego przeprowadzenia jest Miasto Podkowa Leśna. Projekt został wysoko oceniony, znaleźliśmy się na 4 miejscu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i właściwych postaw 350 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego. Cel ma zostać osiągnięty po przez realizację zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych i warsztatów rozwijających postawy. Fundacja przygotowująca projekt, w tym zakresie ściśle współpracowała ze szkołą. Grupę docelową, zakres i formę realizacji projektu opracowano na podstawie diagnozy przeprowadzonej w obu szkołach zatwierdzonych przez organ prowadzący i analizy zainteresowania projektem nauczycieli, uczniów i rodziców. Problem w opanowaniu podstawy programowej w zakresie kompetencji kluczowych powinny rozwiązać dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Uczniowie osiągający zadawalające, ale niższe niż ich potencjał wyniki, z niską motywacją do nauki i uczniowie z dobrymi wyniki, zainteresowani rozwojem kompetencji będą uczestniczyć w kołach zainteresowań. W projekcie będą rozwijane postawy przedsiębiorczości u uczniów, będą prowadzone dodatkowe projekty edukacyjne dotyczące rozwoju postaw kreatywności i innowacyjności. Przewidziane są zajęcia, gdzie dzieci i młodzież nauczą się jak unikać zagrożeń związanych z aktywnością w internecie. Szkoły zostaną doposażone w sprzęt TIK, powstanie międzyszkolna pracownia informatyczna i biologiczna. W ciągu 2 lat projektu uczniowie powinni podnieść kompetencje kluczowe z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i kompetencje cyfrowe o 40% w stosunku do zdefiniowanego poziomu wyjściowego, rozwinąć umiejętność unikania zagrożeń w sieci o 60%, wzmocnić postawy przedsiębiorczości o 60%, a kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej o 50%. Szkoła pozyska wsparcie przedstawicieli biznesu i nauki w rozwijaniu postaw przedsiębiorczych młodzieży – powstanie Komitet ds. Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mam nadzieję, że założone cele osiągniemy, a wszystkie te działania przełożą się poprawę jakości edukacji w naszej szkole.

Dodaj komentarz