Park Miejski- historia założeń, realizacji oraz skarg z tym związanych

Przyszła pora na udostępnienie zapowiadanej prezentacji związanej z rewitalizacją Parku Miejskiego – przebudową stawu – założeniami i realizacją oraz historią działań miasta i blokowania inwestycji. Uznałem, że pokazanie pewnego ciągu zdarzeń i mechanizmów zobrazują Państwu realizowanie inwestycji, która ciągnie się od 2005 roku. Od 14 lat władze miasta podejmują starania zrewitalizowania terenu miejskiego, jakim jest park, wiedząc, że mieszkańcy Podkowy tego oczekują, a sam teren ulega postępującej dewastacji. Historia powstawania dokumentów, związanych z tym skarg i protestów, kończących się także w sądzie jest przedstawiona w sposób chronologiczny mniej więcej od początku. W prezentacji zostały wymienione wszystkie (o których mi wiadomo) dokumenty, które na przestrzeni lat ewoluowały zgodnie z oczekiwaniami społecznymi znacznej większości mieszkańców i w części pod naciskiem protestujących. Szukano kompromisu, który w mojej opinii nigdy nie został wypracowany, bo grupa osób protestujących nie zaniechała protestów. Tak jest do dzisiaj.

Myślę, że ważne jest, aby zaznaczyć, że jedyny wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący parku/stawu złożony do urzędu miasta na przestrzeni ostatnich pięciu lat miał miejsce  w październiku 2015 r. Odpowiedź została udzielona. Zarzuty formułowane w zawiadomieniach/skargach są kompletnie pozbawione merytoryki, a brak chęci zaznajomienia się z bardzo bogatym materiałem opracowań i pozyskaniem informacji publicznej pokazuje prawdziwe intencje skarżących. Szczególny charakter mają zawiadomienia składane do CBA, CBŚP, Prokuratury, US itp. Podobnie do roku poprzedniego, pracownicy urzędu miasta otrzymują telefony i sms od „troskliwych” mieszkańców mające charakter zastraszania – o rzekomych przekrętach przy realizacji inwestycji, toczących się postępowaniach w prokuraturze itp. („mają uważać”). Ostatni taki sms od lokalnej aktywistki pracownik otrzymał w dniu sesji 27 czerwca br.

Inwestycja rewitalizacji stawu zgodnie z planem miała się zakończyć do 30 czerwca. Brakuje dokończenia II etapu inwestycji w formule „projektuj i buduj” zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem w sierpniu 2018 roku. Proces budowy i uzyskanie pozwolenia zamiennego był przygotowany w oparciu o prezentowaną koncepcję i wizualizację na spotkaniu z mieszkańcami 26 września 2017. Koncepcja przebudowy stawu na terenie Parku została przygotowana na podstawie dokumentacji i zgód będących (aktualne pozwolenie konserwatora, pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych) w posiadaniu miasta przez mgr inż. arch. kraj. Marcina Gąsiorowskiego, ekologa, eksperta w zakresie projektowania środowiskowego. Mieszkańcy także jednoznacznie określili, że chcą rozwiązania gwarantującego wodę w zbiorniku przez cały rok. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu z 2016 roku zostały omówione w prezentacji i wynikały z dostosowania założeń do obecnych technologii, postępujących zmian klimatycznych i oczekiwania mieszkańców, że woda w stawie ma być cały rok. Zakres prac dotyczących urządzeń melioracyjnych i wodnych został uzgodniony z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – zmiana dotyczy parametrów fizycznych stawu (rzędnej lustra wody i objętości stawu), nie zmieniono warunków wodnych i gruntowych w stosunku do projektów wcześniejszych. Wszystkie prace posiadają aktualne pozwolenia wodno-prawne. Kolejnym krokiem powinno być uzyskanie zgody MWKZ oraz zamiennego pozwolenia na budowę, przy czym należy pamiętać, że każda z instytucji opiniuje projekt w zakresie swoich kompetencji. Złożony projekt (w marcu br.) u konserwatora został z nim wypracowany i uzgodniony.  

W wyniku protestów i związanej z tym drogi administracyjnej wydanie stosownych dokumentów się wydłuża, tym bardziej, że stroną w postępowaniu z mocy prawa będzie niedawno założone stowarzyszenie Dendropolis. Dotychczasowe skargi wpływające od osób fizycznych nie przyniosły oczekiwanego przez nich efektu – kontrole MWKZ a także PINB nie wykazały nieprawidłowości w prowadzonej budowie, więc część z tych osób postanowiła wzmocnić swoją pozycję zakładając stowarzyszenie.  Należy zaznaczyć, że nie wszystkie kontrole kończą się protokołem bądź decyzją, szczególnie jeśli nie wykazano nieprawidłowości i są kolejną kontrolą w tej samej sprawie. Przykładem może być trzykrotna kontrola MWKZ w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, gdzie pierwsza, pełna wraz z przejrzeniem całej dokumentacji i wizytami na budowie została przyjęta przez obie strony i spisano z niej protokół (bez uwag), a kolejne dwie zakończyły się wewnętrzną notatką pracowników MWKZ z wizji lokalnej stawu (na potrzeby odpowiedzi skarżącym).

Szanowni Państwo, nie ma ryzyka niedokończenia inwestycji, żadna z kontrolujących instytucji nie wstrzymała dotychczas budowy, bo jest ona prowadzona zgodnie z prawem. Jedynie okres zakończenia będzie musiał zostać wydłużony o tyle, na ile będzie musiało być prowadzone postępowanie administracyjne, które obecnie jest uzależnione od inwencji zawiązanego niedawno stowarzyszenia. Ja będę szukał rozwiązania i dołożę wszelkich starań, aby budowa zakończyła się jak najszybciej.

Po otrzymaniu stosownych dokumentów, prace będą polegały między innymi na:

 • Wypompowanie wody ze stawu
 • Zamontowaniu wszystkich urządzeń hydrotechnicznych i filtrujących
 • Wybudowanie drewnianego pomostu/sceny kameralnej
 • Wypełnienie czaszy zbiornika kruszywem i piaskiem
 • Nasadzenia roślin wodnych
 • Napełnienie stawu wodą
 • Wykończenie łączenia nabrzeża
 • Montaż barierek

Koszty

Razem wszystkie prace związane z rewitalizacją stawu w Parku Miejskim zostały zamknięte kwotą 1.717.705,61 zł, z czego do dnia dzisiejszego wypłacono ok. 1.092.250,61 zł

Dla porównania (źródło: UM Grodzisk Mazowiecki)

 • Stawy Goliana w Grodzisku – realizacja 2010-2012 koszt prawie 6 mln złotych. Zakres merytoryczny podobny: wykopanie, uformowania, uszczelnienie, obieg zamknięty, rośliny, alejki i mała architektura, filtry.
 • Stawy Walczewskiego realizacja 2016-2020 koszt całkowity 10 mln złotych. I etap obejmował, wyrównanie dna istniejących stawów i uformowania skarp, budowle – 2 mln złotych.

W następnym III etapie będę poszukiwał pieniędzy w budżecie na wykonanie w/g opracowanego projektu:

 • alejki dookoła stawu
 • małej architektury (ławki, kosze)
 • Po wschodniej stronie stawu została zaprojektowana ścieżka poszerzona w celu wykonania drewnianych siedzisk

Myślę, że warte też jest przedstawienie faktów dotyczących wypełnienia stawu wodą w celu wykonania próby szczelności.

 • Wykonawca warstwy uszczelniającej EPDM zadeklarował gotowość udzielenia 10 letniej gwarancji pod warunkiem wykonania próby szczelności
 • 8 czerwca w okolicy godziny 15.00 spadł krótki intensywny deszcz nawalny o natężeniu przekraczającym 70 mm słupa wody, w konsekwencji po ok. 15 godzinach w rowie RS-11 w parku pojawiła się woda
 • Woda po takich opadach niesie ze sobą wszystkie zanieczyszczenia z dróg w górnej części zlewni, rowów, wyschnięte pozostałości po zrzutach podczyszczonych ścieków i inne możliwe nieczystości
 • godziny 14.00, 9 czerwca wykonawca podjął decyzję o pompowaniu wody do stawu bezpośrednio z rowu. Użyto motopompy o wydajności 1200 dm³/minutę
 • Motopompa pracowała 18 godzin, co w przeliczeniu oznacza pobranie z rowu ok. 1100 m³ wody
 • Od poniedziałku 10 czerwca do środy 12, wykonawca pod nadzorem eksploatatora i UM pobrał z ujęcia hydrantowego przy pałacyku 360 m³
 • Pobór następował głównie w godzinach 11.00 – 16.00 trwał w sumie ok. 10 – 12 godzin

Taki pobór wody w okresie małych rozbiorów nie ma żadnego wpływu na ciśnienie w sieci, dzienny pobór wody w tym okresie wynosi do 800 m³/dobę. Ciśnienie było kontrolowane.

Zachęcam do przejrzenia prezentacji wraz z komentarzem do niej przedstawionym na sesji Rady Miasta w dniu 27 czerwca 2019.

Nagranie z sesji, dotyczące informacji o Parku Miejskim

Park-Miejski-27.06.2019-historia

 

 

 

 

 

 

W uzupełnieniu – do Mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni

W uzupełnieniu do moich wyjaśnień z 29 czerwca br. http://arturtusinski-podkowa.pl/kilka-slow-do-mieszkancow-zolwina-owczarni-i-tereni/

Dodatkowe wyjaśnienie wraz przedstawieniem danych

Zasadą generalną obowiązującą pomiędzy naszymi gminami (zapisy powielane we wszystkich porozumieniach) było wzajemne zwracanie sobie nadwyżek wody w interwałach miesięcznych. Czyli jeśli w miesiącu np. czerwcu do Podkowy wpłynęło 10 000 m³wody, a do mieszkańców Żółwina i Owczarni dotarło 8 000 m³ to w kolejnym miesiącu Podkowa Leśna była zobowiązana zwrócić tę nadwyżkę. Ta zasada obowiązywała w obie strony. Generalnie przez kolejne lata zarówno władze Brwinowa jak i Podkowy Leśnej dbały o to aby roczny bilans wzajemnych rozliczeń wody oscylował wokół „0”. W 2017 r gmina Brwinów poddała modernizacji swoją stację uzdatniania wody, wg informacji jakie posiadamy była to wymiana złóż filtracyjnych. Wtedy też SUW w Brwinowie nie mógł zapewnić odpowiedniego ciśnienia ani potrzebnej mieszkańcom Żółwina i Owczarni ilości wody.

Sytuacja, wsparcia wodą z wodociągu podkowiańskiego dla mieszkańców Żółwina i Owczarni miała miejsce aż do czerwca zeszłego roku. W krytycznym momencie Brwinów był „winien” Podkowie Leśnej blisko 70.000 m³ wody (2.07.2018 r)

data Ilość wody wpływająca do Podkowy z Brwinowa Ilość wody wypływająca do Żółwina i Owczarni bilans w ujęciu miesięcznym bilans ogólny narastająco bilans w ujęciu rocznym
na koniec 2015 r. -2 165
na koniec 2016 r. 4 509
na koniec 2017 r. -41 499 -46 008
31.01.2018 1961 7577 -5616 -47 126
01.03.2018 2060 6840 -4780 -51 906
03.04.2018 16658 8208 8450 -43 456
30.04.2018 2217 10490 -8273 -51 729
30.05.2018 5124 14493 -9369 -61 098
02.07.2018 12335 19179 -6844 -67 942
31.07.2018 14390 14147 243 -67 699
31.08.2018 17835 14272 3563 -64 136
01.10.2018 16834 11930 4904 -59 232
02.11.2018 17442 9340 8102 -51 130
30.11.2018 10412 7964 2448 -48 682
31.12.2018 11969 8229 3740 -44 942 -3 468
sty-19 15017 9178 5839 -39 103
lut-19 12562 7287 5275 -33 828
mar-19 15183 9566 5617 -28 211
kwi-19 14901 12474 2427 -25 784
maj-19 16110 13725 2385 -23 399
28.06.2019 17811 17611 200 -23 199

Tyle wody Brwinów jest winny Podkowie Leśnej

21 743

Tabela przedstawia rozliczenie wody pomiędzy Podkową Leśną, a Brwinowem. Kolorem niebieskim zaznaczono nadwyżkę Podkowy Leśnej, a czerwonym Brwinowa. Podano dane w m³ wody. Odczyty są przyjmowane protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu gmin.

W kwietniu, maju i czerwcu 2018 roku wsparliśmy Państwa 24 486 m³ wody. Czyli podkowiański SUW zapewniał zaopatrzenie w wodę dla całej Podkowy Leśnej oraz w kwietniu 80% zapotrzebowania mieszkańców Żółwina i Owczarni, maju 60% zapotrzebowania, a w czerwcu ponad 30%.

Jak widać z tych danych zaopatrzenie ze strony wodociągów w Brwinowie było niewystarczające, a SUW w Podkowie Leśnej jest w określonym czasie zapewnić bezpieczeństwo wodociągowe zarówno mieszkańcom Podkowy Leśnej jak i Żółwina i Owczarni.

Pomimo sukcesywnego „oddawania wody”, tak aby zbilansować wzajemne rozliczenia od sierpnia 2018 r. Gmina Brwinów, na dzień 28 czerwca 2019 r nadal jest winna Podkowie Leśnej ponad 23 000 m ³ wody.

Tak między innymi dzieję się z powodu niemożności zwiększenia ciśnienia na stacji uzdatniania wody w Brwinowie, o czym wielokrotnie możecie Państwo przeczytać na stronie Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Widząc kolejny rok z rzędu problem z podwyższeniem ciśnienia, a także mając świadomość Państwa złej sytuacji, począwszy od pierwszych dni czerwca zwiększamy produkcję wody w naszym SUW, a także wystosowałem prośbę do mieszkańców Podkowy Leśnej, aby ograniczyć podlewanie do niezbędnego minimum. Burmistrz Brwinowa wydał zarządzenie zakazujące podlewania ogrodów, gdyż duże rozbiory związane z podlewaniem ogrodów na terenie Żółwina i Owczarni oraz mała objętość zbiorników w stacji podnoszenia ciśnienia w Żółwinie są między innymi przyczyną tak drastycznych spadków ciśnienia czy nawet zaników wody w sieci na terenie „górnego” Żółwina.

 

Podkowa Leśna Żółwin, Owczarnia i Terenia Podkowa Leśna Żółwin, Owczarnia     i Terenia
styczeń 13037 7577 maj 18349 14493
luty 11899 6840 czerwiec 22311 19179
marzec 13197 8208 lipiec 16792 14147
kwiecień 15862 10490 sierpień 17995 14272
październik 15375 9340 wrzesień 17094 11930
listopad 12674 7964
grudzień 14659 8229
Średniomiesięcznie 13 814,71 8 378,29 Średniomiesięcznie 18 508,20 14 804,20

Tabela pokazuje zużycie wody w poszczególnych miesiącach z rozdziałem na miesiące chłodniejsze i miesiące letnie orz z intensywną wegetacją roślin. Podano dane w m³ wody.

Z powyższych zestawień wynika jasno jak istotne znaczenie dla całej biocenozy naszego otoczenia mają drzewa i zieleń. Obszar Żółwina i Owczarni mimo że jest zamieszkały o blisko jedną czwartą mieszkańców mniej niż Podkowa Leśna, to w okresie tych 5 miesięcy wegetacji roślin właśnie w swoich miejscowościach zużywacie Państwo aż o połowę więcej wody na podlewanie ogrodów, niż mieszkańcy Podkowy (ogólna suma m³ wody zużyta na terenie całych miejscowości).

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na przyrost zużycia wody ogółem w miesiącach maj-wrzesień w stosunku do średniej zużycia z miesięcy bez potrzeby tak dużego podlewania i co chyba jest najbardziej widoczne, gdy porównamy zużycie wody w miesiącach o najniższym poborze wody z sieci do czerwca który tradycyjnie jest miesiącem w którym zarówno Państwo jak i podkowianie zużywamy najwięcej wody. Skok poboru wody w czerwcu w stosunku do miesięcy o najniższym poborze jest naprawdę niepokojący.

 

Podkowa Leśna Żółwin i Owczarnia
różnica/średniomiesięczna pomiędzy miesiącami z i bez podlewania 4 693,49 6 425,91
Różnica w ilości wody pobrana w 5 miesiącach z podlewaniem do  miesięcy bez podlewania (porównanie dotyczy średnich z poszczególnych przedziałów czasu) 23 467,45 32  129,55
wzrost zużycia średniomiesięcznie ogółem 36,20% 76,70%
maj 32,82% 72,98%
czerwiec 61,50% 128,91%
lipiec 21,55% 68,85%
sierpień 30,26% 70,35%
wrzesień 23,74% 42,39%
Różnica w porównaniu  miesięcy o najwyższym zużyciu do miesiąca o najniższym poborze (luty z racji ilości dni został pominięty) 76,04% 153,12%

 

Informacja dla Mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni pdf