Podkowa najlepsza we wspieraniu edukacji

Podkowa Leśna zajęła I miejsce w kraju w „Rankingu samorządów sprzyjających edukacji  2017” przeprowadzonym przez fundację badawczą Evidence Institute zajmującą się oświatą. Przebadano 2462 samorządy prowadzące przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja – zarówno publiczne jak i niepubliczne.

Wysoka jakość nauczania w Podkowie jest dla władz samorządowych kwestią priorytetową. Nie ma wątpliwości, że uczniowie z Podkowy mają też dobry start,  większość z nich uczęszcza do przedszkoli, a na sprawdzianie uzyskują najlepsze wyniki w kraju. Przy tak wysokich wynikach miasto dba o wyrównywanie szans, dzięki czemu względem nierówności gmina plasuje się nie tak daleko od czołówki. Podkowa może też się pochwalić znakomitym postępem uczniów w gimnazjum. EWD należy do najwyższych w kraju. To pokazuje, że nasze miasto dobrze wykorzystuje wysoki potencjał intelektualny młodzieży. Przy czym należy podkreślić, że na osiągniecia te składają się wyniki wszystkich szkół w Podkowie – publicznych i niepublicznych.
Szkoły w Podkowie mają luksus pracowania z uzdolnioną i ambitną młodzieżą, z drugiej strony muszą się zmierzyć z niezwykle wysokimi oczekiwaniami rodziców,  którzy spodziewają się nie tylko ponadprzeciętnych osiągnięć w nauce, ale często również przejęcia przez szkołę trudów wychowawczych. Dzięki władzom szkół wraz z kadrą nauczycielską (również we współpracy z gminą) udaje się połączyć różne cele: z jednej strony promować dzieci najzdolniejsze poprzez zajęcia dodatkowe, konkursy czy nawet indywidualny tok kształcenia, z drugiej zapobiegać niezdrowej rywalizacji i marginalizacji uczniów słabszych, poprzez zajęcia uzupełniające, korekcyjno-kompensacyjne, promowanie sportów zespołowych, fachową opiekę specjalistów i współpracę z rodzicami. Od 2016r. dzieci najzdolniejsze otrzymują stypendium burmistrza miasta.

DSC_0970zm

W Podkowie Leśnej funkcjonują (dane na rok szkolny 2015/16):

  • klub dziecięcy dla dzieci w wieku żłobkowym
  • 3 niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego 42 dzieci
  • przedszkole publiczne 125 dzieci
  • szkoła podstawowa publiczna 323 uczniów
  • szkoła podstawowa niepubliczna 240 uczniów
  • gimnazjum publiczne 136 uczniów
  • gimnazjum niepubliczne 108 uczniów

Do oszacowania głównych wyników rankingu wykorzystano dane dotyczące dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Wykorzystano także informacje dotyczące charakterystyk jednostek samorządu terytorialnego (liczba ludności, stopa bezrobocia oraz dochody własne gmin w przeliczeniu na mieszkańca). Ranking składa się z trzech miar, z których każda w równy sposób wpływa na ostateczną ocenę: dobrego startu, nierówności oraz postępu.

DSC_0996

Miara Dobrego Startu składa się z dwóch składowych: procentu dzieci w wieku 3 i 4 lat, korzystającego z edukacji przedszkolnej  oraz wyników sprawdzianu szóstoklasistów z ostatnich 3 lat. Pierwsza składowa odzwierciedla dostępność edukacji przedszkolnej na terenie gminy. Druga składowa to wyniki uczniów po pierwszym etapie nauczania. Ze względu na to, że obie miary w znacznym stopniu zależą nie tylko od wysiłków samorządu i szkół, ale też od kontekstu społeczno-ekonomicznego w jakim funkcjonuje gmina, to wymagają one jego uwzględnienia przy porównaniu samorządów. Gminy większe, z mniejszym bezrobociem i z większymi dochodami ludności mogą się też pochwalić zazwyczaj większą liczbą dzieci w przedszkolach. Z tego względu zmienną określającą dostępność edukacji przedszkolnej obliczono po uwzględnieniu tych czynników. Podobnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów są wyższe w większych gminach, a także tam, gdzie dzieci uczęszczają do przedszkoli i panuje niskie bezrobocie. Z tego względu wyniki sprawdzianu szóstoklasistów skorygowano o te czynniki. Intuicyjnie, skorygowana miara Dobrego Startu opiera się na sprawdzeniu czy procent dzieci w przedszkolach i wyniki sprawdzianu szóstoklasistów są wyższe lub niższe niż w gminach o podobnej wielkości, podobnym bezrobociu i podobnych dochodach mieszkańców.

Miara Nierówności odzwierciedla zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego na terenie gminy. Miarę tę obliczono jako uśrednione odchylenie standardowe wyników sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego z  3 lat. Im bardziej różnią się rezultaty uczniów od średniej w gminie, tym większa jest wartość niniejszego wskaźnika. Inaczej mówiąc, im bardziej różnią się od siebie wyniki egzaminacyjne uczniów, tym niższa pozycja danego samorządu w rankingu.

Miara Postępu to wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (w skrócie EWD, trzyletni wskaźnik z lat 2014-2016) z obu części egzaminu gimnazjalnego. Miara ta odzwierciedla jak duży postęp w gimnazjum uczynili uczniowie niezależnie od ich potencjału po szkole podstawowej. Przykładowo, w gminie A oraz B uczniowie uzyskali podobne wyniki ze sprawdzianu w granicach 20 punktów. Jeśli w gminie A ci sami uczniowie uzyskają na egzaminie gimnazjalnym wynik w granicach 30 punktów, a w gminie B tylko 25 punktów, to w oczywisty sposób postęp uczniów jest wyższy w gminie A. Tę różnicę odzwierciedla edukacyjna wartość dodana, choć szacowana jest w nieco bardziej skomplikowany sposób. Wystandaryzowany wynik EWD został dodatkowo skorygowany o średnie wystandaryzowane wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w gminie ze względu na to, że gimnazja i samorządy o różnym średnim wyniku sprawdzianu uzyskują różne miary EWD.

Audycja w radio RDC www.rdc.pl/informacje/ranking-miejsca-sprzyjajace-edukacji-najwazniejsza-jest-wspolpraca-posluchaj/Artur Tusinski/

Źródło informacji metodologii http://www.evidenceinstitute.pl/ranking-2017-wyniki-dla-calego-kraju/

http://warszawa.onet.pl/podkowa-lesna-najlepsza-wsrod-miejsc-sprzyjajacych-edukacji/wnxsvy9

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/podkowa-lesna-najlepsza-wsrod-miejsc-sprzyjajacych-edukacji

http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/174619/Liderzy-ksztalcenia

Dodaj komentarz