Skarga Rady Miasta na Starostę Powiatu Grodziskiego

W dniu 11 października 2016 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła Uchwałę nr 173/XXIX/2016  w sprawie złożenia skargi na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego.

„Rada Miasta Podkowa Leśna na podstawie art. 227 k.p.a i art 221 k.p.a. składa skargę na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego, tj. na nienależyte wykonywanie jego obowiązków (m.in. nienależyty nadzór nad działalnością Wydziału Komunikacji Powiatu Grodziskiego skutkujące przewlekłym, biurokratycznym i nienależytym prowadzeniem spraw przez ten Wydział)”.

Od lat Podkowa Leśna ma problem z uzyskaniem w starostwie grodziskim uzgodnień projektów drogowych, co skutecznie blokuje zaspakajanie potrzeb mieszkańców w tym temacie. Rada Miasta powiedziała dość – uchwałę podjęła jednogłośnie 14 za (1 nieobecny)

UZASADNIENIE do uchwały

Starosta realizując zadania zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych jest odpowiedzialny za opiniowanie skierowanych do niego projektów budowlanych dróg na terenie Miasta Podkowa Leśna. Na przestrzeni ostatnich Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego pozytywnie zaopiniował zaledwie kilka projektów remontu dróg (na kilkadziesiąt złożonych), tym samym uniemożliwiając zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty Miasta Podkowa Leśna poprzez realizowanie zadań własnych zgodnie z art. 7 „Ustawy o samorządzie gminnym” oraz tym samym wyklucza realizację założonych planów inwestycyjnych na dany rok.

 Podkowa Leśna jest szczególnym miastem, bowiem wraz z wpisaniem jej do Rejestru Zabytków w 1981 roku, ochroną została objęta nie tylko zieleń, lecz również jej zabudowa i przede wszystkim układ urbanistyczny który ze względu na swoją unikalność stał się podstawą wpisu miasta do rejestru. Zdajemy sobie sprawę, że problematyka prowadzenia robót budowlanych w zakresie dróg na takim terenie jest złożona i niekiedy przepisy prawa budowlanego jak i drogowego nie dają jednoznacznych rozwiązań. Wiemy, że Urząd Miasta Podkowa Leśna wielokrotnie próbował wypracować model działania w takim przypadku, lecz jego punkt widzenia spotkał się z zupełnym brakiem zrozumienia ze strony Starosty. Wydane opinie stoją w sprzeczności z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. sygnatura DDP.IV.0212.12.2016.GK.1, NK 32556/16, w którym określono odstępstwa dla Podkowy Leśnej (załącznik nr 1).

Wydawane przez Starostę negatywne opinie komunikacyjne nakazują kategoryczne stosowanie m.in. norm o ruchu drogowym (art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach, w stosunku do obiektów, gdzie zastosowanie takich parametrów byłoby pogwałceniem idei Miasta wpisanego do rejestru zabytków. Nakaz poszerzenia remontowanej ulicy do 12 metrów, budowa chodników po obu stronach drogi, zastosowanie ścięć narożnych, to tylko niektóre przykłady rozwiązań niemożliwych do zrealizowania, gdyż w mieście, które jest wpisane do rejestru zbytków, nie ma chociażby możliwości innego podziału nieruchomości gruntowych.

 Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że błędem jest stosowanie przez Starostę wymienionych już wcześniej przepisów Prawa o ruchu drogowym w przypadku dróg w Podkowie Leśnej. Jedną z czynności noszących znamiona ochrony nad zabytkami jest zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w najlepszym stanie. Zatem wszelkie roboty drogowe w Podkowie Leśnej powinny polegać na odtworzeniu ich stanu pierwotnego przy zastosowania współczesnych materiałów i technologii czyli być traktowane jako prace remontowe, zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo Budowlane. Ten sam artykuł ustawy w punkcie 7a mówi, że w przypadku niewymagającym zmiany granic pasa drogowego mamy do czynienia z przebudową – i tutaj też nie mają zastosowania przepisy prawa określające minimalną szerokość drogi. W załączeniu przesyłamy przykładowe, negatywne opinie komunikacyjne wydane przez Starostę (załącznik nr 2).

Rada Miasta Podkowa Leśna wnosi, aby dalsze procedowanie opinii komunikacyjnych przy przebudowie dróg odbywało się przy pełnym zrozumieniu praw i obowiązków, którym podlega Miasto wpisane do rejestru zabytków.

————————————-

Skarga zgodnie z zapisem uchwały została  przekazana do Rady Powiatu Grodziskiego oraz do wiadomości Rad Gmin Powiatu Grodziskiego.

Zgodnie z art. 229 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi na starostę jest rada powiatu. Zgodnie z &1 art. 237 k.p.a.  organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Cała uchwała bip.podkowalesna.pl-skarga-starosta.pdf

Najbliższa sesja Rady Powiatu odbędzie się 27 października 2016r( czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, ul. Kościuszki 32. Pkt 12 porządku obrad przewiduje sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o sesji Rady Powiatu bip.powiat-grodziski.pl

 

 

 

 

Dodaj komentarz