Walka z chaosem reklamowym

Nasze miasto, podobnie do innych w kraju cierpi na zalew szpecących różnorakich reklam, afiszów i wielkoformatowych płacht. Czarę goryczy przelała wielkogabarytowa reklama postawiona nielegalnie na działce prywatnej przy trasie 719, na rogu Gołębiej. Uznałem, że działania związane z porządkowaniem miasta trzeba podjąć niezwłocznie. 11 grudnia 2014r. właściciel został wezwany do usunięcia tablicy i powiadomiony został Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Konserwator Zabytków. Mieliśmy też okazję się spotkać i wymienić informacjami. Wszyscy pozostali właściciele reklam w Podkowie Leśnej sukcesywnie będą informowani o obowiązujących przepisach w tym zakresie z prośbą o usuwanie nielegalnych reklam.

Mam nadzieję, że to nie będzie walka z wiatrakami, bo jednak mieszkańcy Podkowy coraz częściej odczuwają współodpowiedzialność za estetykę i porządek. Estetyzacja miasta to proces. Nie uporządkujemy wszystkiego w bardzo krótkim czasie, ale pierwsze efekty będą widoczne szybko. Jestem przekonany, że warto pracować na zmianą myślenia o przestrzeni, w której żyjemy. Ponad miesiąc temu władze francuskiego Grenoble wobec skarg mieszkańców postanowiły całkowicie usunąć reklamy z miasta (nawet te legalne). Jest to pierwszy taki przypadek w Europie. Godne podziwu i naśladowania.

Przepisy w Podkowie, którym należy się podporządkować:

Uchwała Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

art.42 W zakresie reklamy i informacji komercyjnej ustala się:

1) w granicach administracyjnych Miasta Podkowa Leśna ustala się bezwzględny zakaz stosowania reklamy w rozumieniu § 6 pkt 21 z zastrzeżeniem § 42 pkt 3 niniejszej uchwały;

2) dopuszcza się stosowanie informacji komercyjnej określonej przez System Informacji Miejskiej oraz informacji komercyjnej w rozumieniu § 6 pkt 6 z następującymi ograniczeniami:

1) powierzchnia znaków lub szyldów umieszczanych na budynku mieszkalnym nie może przekraczać 1 m2,

2) powierzchnia znaków lub szyldów umieszczanych na budynku innym niż mieszkalny, nie może przekraczać 2 m2,

3) znaki i szyldy mogą być oświetlone, ale nie mogą migać w jakikolwiek sposób,

4) znaki i szyldy umieszczane na budynku wpisanym do rejestru zabytków muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, z zastrzeżeniem § 34 i § 35

5) na bramie wejściowej działki będącej miejscem działalności dopuszcza się umieszczenie zwiastunu szyldu lub tablicy informacyjnej o wymiarach nie przekraczających 20×30 cm,

6) poza nośnikami dopuszczonymi przez System Informacji Miejskiej, ustala się zakaz umieszczania informacji komercyjnej w formie elementów wolnostojących oraz na ogrodzeniach i na drzewach;

3) utrzymanie istniejących reklam, które przed wejściem w życie niniejszej uchwały zostały umieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszcza się do czasu wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej określającego dopuszczalne rozwiązania alternatywne.

W pozostałych dwóch uchwałach dotyczących planu na działkach w Podkowie zapis odnoszący się do reklam jest identyczny.

Miasto Podkowa Leśna jako całość została wpisana do rejestru Konserwatora Zabytków w 1981r. i podlega Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z późn. zm.

Art. 6. 1. Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:

1. zabytki nieruchome będące, w szczególności:

b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,

Art. 36. 1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:

10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;

11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;

Dodatkowo w zakresie instalowania tablic i urządzeń reklamowych na terenie miasta obowiązują:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 43. 1. Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: na drogach wojewódzkich i powiatowych w terenie zabudowy 8m, na drogach gminnych 6m.

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe

Art.29 pkt.2.Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ważne orzeczenia sądów administracyjnych:

1. „O tym czy, urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem, czy też nie, nie decyduje metoda i sposób związania z gruntem, ale to czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania.” (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2012 r. II SA/Gd 559/12).

2. „To, że w przepisie prawa nie wymieniono jako przykładu budowli – tablicy reklamowej niezwiązanej trwale z gruntem, nie oznacza, że tablica taka nie jest budowlą.” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie VII SA/Wa 1763/12).

Prezydent Bronisław Komorowski w czerwcu 2013r.  skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Ustawa powinna być uchwalona na początku tego roku i będzie kolejnym instrumentem chroniącym krajobraz kulturowy i przyrodniczy przed zalewem szpecących reklam.

Dodaj komentarz