Wywłaszczenia?! Nowe pomysły Dendropolis

To już szaleństwo, rodem z czasów Bieruta.  Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Narodowego Dendropolis wystąpiło do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem, o przekwalifikowanie rowu Rs-11 na śródlądowe wody płynące (rzekę) oraz tym samym zbiornika wodnego w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej na zbiornik zlokalizowany na w/w wodach, co wiążę się z wywłaszczeniem gruntów pod wodami przez Skarb Państwa i to nie tylko gruntów pod stawem, ale również na nieruchomościach prywatnych. Tylko w Podkowie takich działek jest 25, z tego 19 prywatnych, a na 8 istnieje konflikt z zabudową. Około 120 zabudowanych działek na terenie Żółwina i Owczarni znajduje się w obszarze potencjalnej rzeki.

Zgodnie z przepisami prawa wodnego to Skarb Państwa jest właścicielem gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi. Takiego rozwiązania żąda Dendropolis. Grunty pokryte wodami w rowach znajdujących się w granicach nieruchomości gruntowej są własnością jej właściciela. Taka sytuacja występowała od zawsze na terenie Podkowy Leśnej. Stwierdzenie, że przez parcelę nie przebiega rów, lecz wody powierzchniowe płynące i na odwrót, ma daleko idące skutki. Rozstrzyga nie tylko o tym, kto jest ich właścicielem, lecz i o charakterze nieruchomości, przez które biegnie woda. Przekwalifikowanie rowu na rzekę wiąże się z podziałem działek, zabraniem części gruntu przez Skarb Państwa, ingerencją w układ architektoniczny miasta, który jest wpisany do rejestru zabytków, a w ekstremalnych przypadkach z koniecznością przesuwania ogrodzenia, wywłaszczeniami i nie tylko.

W związku z powyższym, zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25.06.2020r. w sali kinowej MOK przy ul. Świerkowej 1 o godz. 19.00. Na spotkanie zaprosiliśmy eksperta z zakresu prawa wodnego, który przybliży powyższą problematykę.

Podział parku i „oddanie” części gruntu skarbowi państwa, tak jak tego chce Stowarzyszenie Dendropolis – jest wbrew woli darczyńców, wbrew historycznemu założeniu, wbrew idei parku i naszego miasta – niszczy część wspólną, niszczy świetnie zachowany podział parcelacyjny jako element układu urbanistycznego Podkowy Leśnej, który był podstawą wpisu do rejestru zabytków. Pomysły Dendropolis nie sprawią, że w stawie będzie woda, ale mogą doprowadzić do tego, że problemy zablokowanych miejskich inwestycji będą niczym w porównaniu z problemami właścicieli nieruchomości prywatnych, przez które przebiega rów.

Przygotowaliśmy wizualizację stawu w oparciu o  projekt, którego zrealizowanie blokuje Dendropolis.

Przebudowa stawu na terenie Parku Miejskiego miała zakończyć się 30 czerwca 2019 roku. Ze względu na protesty Stowarzyszenia Dendropolis i blokowanie inwestycji na ostatnim etapie realizacji, miasto nie może jej dokończyć, ani podać przybliżonego terminu zakończenia. Rośliny wodne do nasadzeń w zbiorniku, przedstawione na wizualizacji, które zostały kupione w ubiegłym roku, są przechowywane poza Podkową Leśną.

 

 

 

 

Dodaj komentarz