Zieleń nadal chroniona w Podkowie Leśnej

W dniu 1 stycznia 2017r. weszła w życie  ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach  (Dz. U. z 2016r. poz. 2249) Nowelizacja ta przewiduje w szczególności zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności  gospodarczej.

Wejście w życie w/w nowelizacji nie ma wpływu na treść przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Normy zawarte w art. 36 ust.1 pkt 1 i pkt 11 tej ustawy pozostają podstawowymi narzędziami ochrony zabytkowych form zakomponowanej zieleni. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wymaga pozwolenia konserwatora zabytków. Miasto – ogród Podkowa Leśna w granicach administracyjnych zostało wpisane do rejestru zabytków w dniu 22 października 1981r. Ochronie podlega układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń miasta – ogrodu.

Na terenie Podkowy Leśnej, również na działkach prywatnych konieczne jest nadal uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w tym drzew i krzewów owocowych oraz zezwolenia na prace konserwatorskie w obrębie istniejącego drzewostanu.

Informacja została przygotowana na podstawie interpretacji Ministerstwa Kultury  Dziedzictwa Narodowego Podsekretarza Stanu Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 5.01.17 przysłanej do naszego urzędu.  

Dodaj komentarz