44 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 27 września 2019 roku – 24 października 2019 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 6 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawach bieżących i planowanych inwestycji na terenie miasta
 • Spotkanie z kierownikami zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Spotkanie z Generalnym Konserwatorem Zabytków
 • Spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
 • Spotkania z członkami stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich, Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, gdzie głównym tematem były odpady komunalne i finanse j.s.t.
 • Udział w spotkaniach w ramach ZIT
 • Spotkanie z władzami PTO
 • Spotkanie z dyrektorem Instytutu Węgierskiego, w celu omówieniem organizacji upamiętnienia wybuchu Powstania Węgierskiego

Sprawy bieżące:

 • Przygotowano zapytanie ofertowe na usługę wykonania, dostawy i montażu urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka. Zainteresowani mogą składać oferty do dnia 28 października br.
 • W dniu 08.10.2019r. ogłoszony został przetarg na budowę rekreacyjnego obiektu małej architektury – toru rowerowego typu „pumptrack” przy ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej.
 • W ramach postępowania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, został wyłoniony wykonawca.
 • Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na realizację wykonania tras rowerowych na odcinku WKD Główna – granica Miasta (ul. Podleśna).
 • Trwają prace przy przebudowie ulicy Helenowskiej w ramach etapu I (ulica Główna – ulica Jelenia). Dotychczas na całej długości jezdni oraz na zjazdach do posesji ustawiono krawężniki, ułożono chodnik z kostki betonowej, wykonano zjazdy do przyległych posesji, wykonano większość elementów rurociągów i studni odwodnienia ulicy oraz częściowo podbudowę pod nawierzchnię docelową. Zaawansowanie prac wynosi około 60%.
 • Trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej peronów przystankowych oraz zmian w stałej organizacji ruchu związanych z planowanym uruchomieniem przystanków autobusowych w ulicy Brwinowskiej.
 • Trwają interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych z recyklera na terenie miasta.
 • Podpisano umowę na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu opieki nad zabytkami.
 • Wykonano przegląd drzewostanu, wytypowano drzewa do pielęgnacji oraz oznaczono obumarłe drzewa do wycinki.
 • Zakupiono i posadzono 4000 cebulek kwiatowych.
 • Wykonano projekty systemu nawadniającego (Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Park&Ride)
 • Zamontowaliśmy elektroniczny pomiar prędkości na ul. Brwinowskiej
 • Zbieramy oferty na opracowanie projektu i realizację doświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II na wysokości kościoła św. Krzysztofa
 • Od ostatniej sesji Rady Miasta Podkowa Leśna nasz urząd kontrolował:
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • Kontrolę prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne

(Kontrole nie mają charakteru rutynowego, są wynikiem doniesień i skarg kierowanych do instytucji).

 • Stowarzyszenie Dendropolis złożyło wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie „samowoli budowlanej w związku z przebudową zbiornika wodnego w Leśnym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej(…)” – organ odmówił wszczęcia postepowania administracyjnego.
 • Stowarzyszenie Dendropolis złożyło wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dopuszczenie go do udziału w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie „samowoli budowlanej w związku z przebudową zbiornika wodnego w Leśnym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej(…)” – organ odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu administracyjnym
 • Stowarzyszenie Dendropolis złożyło wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uchylenie decyzji na prowadzenie prac budowlanych (od której miesiąc wcześniej się odwołało) – organ odmówił wszczęcia postępowania zgodnie z art. 155 Kpa., bo tylko decyzja ostateczna może być uchylona.
 • Stowarzyszenie Dendropolis już po ustawowym terminie na składanie wniosków, złożyło za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Ministra Kultury – Generalnego Konserwatora Zabytków kolejne wnioski w sprawie swojego odwołanie od decyzji MWKZ w Warszawie z dnia 18.08.2019 br.
 • Podkowiański oddział Ligi Ochrony Przyrody skierował do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomienie o „rabunkowej gospodarce zasobami wodnymi w Podkowie Leśnej”

Inne

 • Odebraliśmy nagrodę w prestiżowym Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w kategorii najlepiej zarządzanych gmin w Polsce, w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich i tym samym utrzymaliśmy 2 miejsce.
 • Projekt podkowiańskiego przedszkola wykonany przez firmę Bjerg Architektur zdobył wyróżnienie w konkursie PLGBC Green Building Awards 2019 w kategorii „Najlepszy projekt ekologiczny”.
 • Wziąłem udział w obchodach 30 lecia Szkoły Św. Teresy w Podkowie Leśnej
 • 13 października br. przeprowadzone zostały wybory do Sejmu i do Senatu RP. W Podkowie Leśnej uprawnionych do głosowania było 3100 osób, głosy oddało 2511 osób, frekwencja wyborcza wyniosła 80,97% (frekwencja w kraju 61,74%).
 • W terminie od dnia 7 do 31 października 2019 r. do publicznego wglądu udostępniony jest projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem można zapoznać się w Urzędzie Miasta (pokój nr 16) oraz na stronie internetowej miasta. Uwagi do projektu studium można składać do dnia 25 listopada 2019 r.
 • Rozpatrzono złożone wnioski w ramach budżetu partycypacyjnego W głosowaniu zwyciężył projekt „Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni”, którego koszt realizacji oszacowano na 100.000 zł. Pomysł uzyskał 214 głosów.
 • We współpracy z Ambasador Węgier i Instytutem Kultury Węgierskiej odbyły się obchody uroczystości upamiętniającej rocznicę Rewolucji Węgierskiej ’56.
 • Zorganizowano VI Bieg MMO 2019 w Lesie Młochowskim
 • Trwają Przygotowania do I w Polsce Międzynarodowego Turnieju TEQPONGA: Warsaw 2019 TEQPONG CHALLENGER CUP – PODKOWA LEŚNA
 • Wziąłem udział w Konferencji w Gdańsku pt. „Solidarność klimatyczna XXI wieku”.
 • Wziąłem udział w XVII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach

 

Dodaj komentarz