52 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI od 16 października do 26 listopada 2020 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 14 zarządzeń , które dotyczyły przetargów, spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z CLIMATIC wykonawcą budowy przedszkola
 • Spotkanie Zarządu Metropolii Warszawskiej
 • Spotkanie Komitetu Sterującego d/s systemu ograniczania niskiej emisji

Sprawy bieżące:

 • zakończono stawianie 44 modułów przedszkola, tym samym budowa przechodzi w kolejny etap realizacji inwestycji
 • trwa II etap budowy pumptracka
 • wyłoniono wykonawcę zagospodarowania Ogrodu Matki i Dziecka – II etap oraz wykonawcę postawienia rampy na skateparku (zadania zgłaszane w ramach budżetu partycypacyjnego),
 • przeprowadzono weryfikację wykazu adresowo-mieszkaniowego w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021
 • jesteśmy w trakcie rozstrzygania postępowań na: wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, układu technologicznego uzdatniania i zbiornika wody czystej oraz urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych.
 • wszczęto postępowanie przetargowe na sprzątanie ulic i pielęgnację zieleni na terenie miasta,
 • wykonano nasadzenia uzupełniające w Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, pnącza wzdłuż ogrodzenia torów od stacji WKD Główna do WKD Zachodnia oraz drzewa (lipy, jarząby, brzozy, graby) na P&R i w pasach drogowych.
 • rozpoczęły się prace związane z nasadzeniami roślin przy ul. Helenowskiej,
 • wszczęto postępowanie na wykonywanie usługi wycinki i pielęgnacji drzewostanu na kolejny rok,
 • wykonano przegląd drzew na terenach nieruchomości miejskich, złożono do MWKZ wnioski o pielęgnację i usunięcie drzew,
 • 23 listopada odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych z 204 posesji.
 • przygotowano zbiórkę odpadów zielonych w dniach 24-27.11.20202 r. Zgłosili się mieszkańcy z 533 nieruchomości,
 • przygotowano roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Podkowa Leśna za rok 2019.
 • w ramach bieżącego utrzymania dróg zostały zakończone prace na ulicy Jodłowej. Zakres prac na ul. Jodłowej obejmował równanie nawierzchni i zasypywanie tłuczniem kamiennym wyrw, które powstały w ulicy pod wpływem użytkowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, dodatkowo zostały przeprowadzone prace polegające na odtworzeniu rowu. Konieczne stało się wyłożone płytami ażurowymi dna i boków rowu, które zapobiegną podmywaniu skarpy a jednocześnie spowodują przesiąkanie wody zgromadzonej w rowie,
 • zostały wykonane prace regeneracji odwodnienia ul. Bukowej od granicy miasta do ul. Cichej w Podkowie Leśnej.
 • prowadzone są prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ulicy Jaworowej 13 lokal 6.
 • trwają działania dot. Powszechnego Spisu Rolnego 2020
 • odebrano z naprawy pompę głębinową i zakupiono nowe rury w celu zamontowania na ujęciu wody oligoceńskiej,
 • trwają rozmowy nad dalszą formą współpracy z BPWiK Sp. z o. o w sprawie tranzytu wody przez teren Podkowy Leśnej,
 • prowadzone są przeglądy części przepompowni z uwzględnieniem możliwości

zamontowania w 11 przepompowniach gniazda zasilania rezerwowego wraz z przełącznikiem agregat/sieć oraz zostały  przeprowadzone pomiary elektryczne w przepompowniach,

 • rozstrzygnięto przetarg na konserwatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rok 2021,
 • zakończono procedury odbiorowe ul. Dębowej i Sosnowej,
 • zakończone zostały roboty budowlane i rozpoczęta została procedura odbiorowa ul. Mickiewicza na odcinku Reymonta – Sienkiewicza
 • zakończono prace budowlane związane z przebudową ulicy ul. Sasanek wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Głogów,
 • trwają prace budowlane związane z przebudową ulicy ul. Wróblej oraz ul. Błońskiej na odcinku od Myśliwskiej do Jeleniej,
 • rozpoczęto prace budowlane skrzyżowania Akacjowa/Modrzewiowa/Świerkowa wraz z ulicą Świerkową na odcinku Akacjowa -WKD,
 • Trwa likwidacja kolizji energetycznych w następujących ulicach: Kościelna, (Modrzewiowa –Akacjowa), Grabowa (skrzyżowanie z Bukową), Mickiewicza (skrzyżowanie z Sienkiewicza),
 • w ramach projektu PL=HST zainstalowano 10 czujników pomiaru jakości powietrza i 10 tablic led na terenie miasta, uruchomiono program do odczytu

Inne

 • W dniu 64. rocznicy Powstania Węgierskiego złożono kwiaty w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz w miejscach pamięci (kościół, cmentarz)
 • Zakończono nabór wniosków o stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Wpłynęło 10 wniosków, które zostaną zaopiniowane przez powołaną Komisję Stypendialną.
 • Trwają Konsultacje społeczne w zakresie zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta Podkowa Leśna poprzez wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych na drogach gminnych, z wyłączeniem dróg powiatowych, tj. ulicy Jana Pawła II i Brwinowskiej oraz drogi wojewódzkiej, czyli trasy 719 – odbywają się w dn. 2-30.11.2020 r.

Zaproszenia

 • Zachęcam do wzięcia udziału w/w konsultacjach w sprawie wprowadzenia skrzyżowań równorzędnych oraz do udziału w czacie 11.2020 o godz. 18:30 na facebooku;

Dodaj komentarz