Inwestycje drogowe

Dębowa

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulicy Dębowej. W ramach przebudowy powstała nowa jezdnia o szerokości 4,50 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostały również nowe zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej do przyległych posesji. Wprowadzono nową stałą organizację ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonano próg zwalniający z kostki betonowej. Zarówno nawierzchnia asfaltowa jak i użyta kolorystyka elementów zjazdów i chodników jest efektem wyniku dyskusji o docelowych nawierzchniach stosowanych na terenie miasta, jakie miały miejsce na spotkaniach burmistrza Artura Tusińskiego z mieszkańcami w latach 2015 i 2016. Ujednolicona estetyka dróg została także uzgodniona ze służbami konserwatorskimi. We wszystkich projektach drogowych zleconych przez urząd po roku 2015, przewiduje się nawierzchnię asfaltową, na podjazdach, progach, skrzyżowaniach wyniesionych – kostkę w odcieniach grafitu i szarości. Chodniki wykonujemy w większości przypadków z dużej kostki betonowej, szarej o nawierzchni śrutowanej – chropowatej, która w okresie zimowym sprawia mniej kłopotów pieszym uczestnikom ruchu.

Sosnowa

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Bukowej do ulicy Modrzewiowej. W ramach przebudowy powstała nowa jezdnia szerokość 4,50 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostały również nowe zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej do przyległych posesji. Wykonano odwodnienie pasa drogowego za pomocą drenażu „francuskiego” oraz podziemnych skrzynek retencyjno- rozsączających. Odwodnienie realizowane przy okazji budowy dróg na terenie miasta ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu. Podziemne zbiorniki magazynując wodę opadową zapobiegają jej bezpowrotnemu spływowi i negatywnemu zjawisku przesuszania gleby. Infiltrując w miejscu opadu, z czasem zasilają pokłady wody podziemnej i poprawiają warunki biotyczne egzystencji drzew i roślin na terenie miasta, długo utrzymując wilgoć w glebie.   System odwodnienia wybudowanego odcinka Sosnowej ma zdolność retencji 11,66 m³/h, co przy uwzględnieniu współczynników infiltracji pozwala skutecznie zatrzymać dla dobra mieszkańców miasta co najmniej 328 m³ wody opadowej rocznie. Wprowadzono nową stałą organizację ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonano skrzyżowanie wyniesione z ulicą Modrzewiową z kostki betonowej.

Grabowa

Na ukończeniu są prace budowlane związane z przebudową ulicy na odcinku od ulicy Sosnowej do ulicy Bukowej. Jest to jeden z najbardziej problematycznych odcinków dróg na terenie Podkowy Leśnej. Najniżej położony w tym kwartale miasta, w czasie opadów zawsze narażony na zalanie, co też przekładało się na trwałość nawierzchni gruntowej ( wg badań gruntów które wykonujemy dla każdej projektowanej ulicy, na Grabowej warstwa gruntu pochodzenia antropogenicznego miejscami sięgała 1 metra). W niej znaleźć można było nie tylko kruszywa kamienne, ale przede wszystkim wszelkiego rodzaju żużle pospaleniskowe, gruz budowlany, destrukty i inne niepożądane materiały. Przy przebudowie dróg te zanieczyszczone warstwy wierzchnie są wywożone poza teren miasta. Wykonana została nowa jezdnia szerokość 4,50 m o nawierzchni bitumicznej, zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej. Całość wód opadowych z jezdni odprowadzona będzie poprzez drenaż „francuski„ do studni chłonnych i gruntu. Roczna zdolność retencyjna systemu odwodnienia ulicy Grabowej to ponad 500 m³ wód opadowych, 22,84 m³ to maksymalna godzinowa ilość wody która system studni chłonnych jest zmagazynować. Porównując z sytuacja z przed remontu z tych 500 m³ wody deszczowej, 200 m ³ była by strata związaną ze spływem wody a drugie 200 z parowaniem.  Wprowadzona zostanie także nowa organizacja ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonane będą specjalne azyle, które jednocześnie stanowić będą ochronę dla drzew kolidujących z jezdnią, które w innym przypadku musiałyby zostać wycięte. Nieprecyzyjna inwentaryzacja sieci gazowej budowanej w latach 80 ubiegłego wieku, co za tym idzie kolizyjny przebieg nowoprojektowanego krawężnika z istniejącą siecią gazową zmusiła drogowców do korekt geometrii drogi i dostosowania rozwiązań do stanu istniejącego.

Mickiewicza

Zakończone zostały prace budowlane związane z przebudową ulicy na odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Sienkiewicza, wykonana zostanie nowa jezdnia szerokość 4,50 m o nawierzchni bitumicznej, zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej oraz odwodnienie pasa drogowego za pomocą drenażu „francuskiego” i podziemnych skrzynek retencyjno- rozsączających. Cały system odwodnienia tego odcinka Mickiewicza pozwoli na zatrzymanie na terenie miasta ponad 400 m³ wód opadowych rocznie. Podobnie jak w przypadku przebudowanego odcinka ulicy Grabowej tak i ten odcinek ulicy Mickiewicza jest najniżej położonym w tym rejonie miasta. Wody opadowe spływające z ulic o nawierzchniach, przez niektórych uważanych za „przepuszczalne i ekologiczne” zalewały posesje, a czasem i budynki zlokalizowane na tym odcinku ulicy. Woda na drogach „gruntowych” spływa i paruje pogłębiając deficyt w bilansie wodnym miasta. Przebudowana w roku 2016 ulica Reymonta posiada podobny system odwodnienia pozwalający zatrzymać i poprzez system podziemnych zbiorników retencyjnych wprowadzić do gruntu 1956,40 m³ czystej deszczówki, a woda opadowa już od prawie 5 lat nie zalewa ulicy Mickiewicza. Zasadą w przebudowie dróg, która jest priorytetem wyznaczającym kierunek działań jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu i zatrzymanie całej wody deszczowej opadowej w miejscu jej opadu. Te dwa priorytety są równorzędnie traktowane. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonane zostanie skrzyżowanie wyniesione z ulicą Sienkiewicza oraz specjalne azyle.

Sasanek

Na ulicy Sasanek dobiega końca przebudowa ponad 300 metrowego odcinka drogi. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek od ulicy Bluszczowej do wysokości przepustu na rowie melioracyjnym Rs 11 oraz skrzyżowanie z ulicą Głogów i prawie 40 metrowym odcinkiem ulicy. Przepusty na terenie miasta będą w bliższej przyszłości wymagały prac i nakładów związanych z ich przebudową, dlatego przebudowa ulicy Sasanek jak i Storczyków  zakończyły się przed rowem melioracyjnym, w innym wypadku nowe nawierzchnie musiałyby ulec rozebraniu. Ulica Sasanek, wzorem innych przebudowywanych na terenie miasta także posiada system odwodnienia umożliwiający zatrzymanie całego spływu wód opadowych z nawierzchni do systemu drenażu i studzienek chłonnych. Zdolność retencyjna na poziomie 789,64 m³ jest większa niż ta zainstalowana na przebudowanym odcinku Storczyków która wynosi 720 m³.  Organizacja ruchu zakłada wprowadzenie strefy zamieszkania z limitem prędkości pojazdów mechanicznych 20 km/h. Zaprojektowano szykany zawężające pas ruchu, które mają wymusić spowolnienie. Geometria drogi z odchyloną osią także ma wpłynąć na bezpieczeństwo, jednak głównym jej zadaniem jest wygospodarowanie większego pobocza w bardzo wąskim pasie drogowym i spływ w miejsce pożądane wody opadowej. Niecka zbierająca wodę, wypełniona kruszywem wokół drenażu, wyłożona jest geowłókninami, które muszą spełniać warunki rozdziału, separacji i filtracji oraz rozpraszać naprężenia jak również posiadać właściwości pozwalające na skuteczny transport poziomy wody w tych warunkach. Woda w geowłókninie powinna być transportowana jak najwolniej przez jak największą ilość porów. Na końcu trafia do systemu studzienek chłonnych o perforowanej powłoce, co wspomaga infiltrację wody w głębsze warstwy gleby.

Wróbla

Jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie przebudowy ul. Wróblej na odcinku od ulicy Jaskółczej do Sokolej razem z fragmentem ulicy Sokolej wraz z odwodnieniem.  Wykonane zostaną nawierzchnie bitumiczne  oraz zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej. Ujednolicone materiały nawierzchni, podjazdów i chodników poprawiają estetykę miasta. Wykonane zostanie odwodnienie pasów drogowych za pomocą drenażu „francuskiego” oraz podziemnych skrzynek retencyjno- rozsączających lub studni chłonnych. Wprowadzone zostaną nowe stałe organizacje ruchu oraz elementy wymuszenia spowolnienia ruchu  w tym wyniesione powierzchnie skrzyżowań ulicy wróbla z ulica Szczyglą i Sokolą. Pojawią się szykany i zawężenie pasa jezdni.

Wjazd na teren MOK i ul. Świerkowa.

Jeszcze do końca tego roku planujemy przebudowę części ulicy Akacjowej i wjazd na teren MOK. Istniejący system odwodnienia funkcjonujący już ponad 20 lat, pomimo dwukrotnie podjętych prób reanimacji nie działa w sposób zadowalający. Dlatego w ramach projektowania systemu ścieżek rowerowych, na które miasto uzyskało kilka milionów dofinansowania, zaprojektowano przebudowę odcinka ulicy Świerkowej na odcinku ulica Akacjowa do wysokości terenu będącego własnością Skarbu Państwa, a władanego przez WKD. Ten uczęszczany odcinek ulicy, zlokalizowany w centrum miasta, w dni deszczowe jest praktycznie nie do sforsowania przez pieszych. Stojąca woda w wejściu na teren MOK przez wiele dni po opadach deszczu jedynie paruje, a i nie jest wizytówką miasta. Przebudowa całego skrzyżowania i odcinka ulicy Świerkowej wraz z efektywnym odwodnieniem – całość wody zostanie retencjonowana w podziemnych zbiornikach  nie tylko poprawi estetykę tej części miasta, ale poprawi warunki korzystania z infrastruktury miejskiej.

Ulica Błońska

Został przekazany plac budowy na ulicy Błońskiej, niedługo powinny zacząć się prace ziemne.

 

Dodaj komentarz