Audyt postępowań przetargowych

W Urzędzie Miasta zakończył się „Audyt wybranych postępowań finansowanych ze środków publicznych udzielanych w latach 2012- 2014 w UM Podkowa Leśna – zamówienia dotyczące świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania miasta”.

Podstawowym celem zadania audytowego było przekazanie Burmistrzowi Podkowy Leśnej opinii audytora oraz racjonalnego zapewnienia, że procedury kontroli zarządczej w obszarze udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania tej ustawy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, funkcjonują prawidłowo lub nie funkcjonują. Zbadano wyrywkowo 23 postępowania przetargowe w latach 2012-2014, którym zajmował się Referat Gospodarki Miejskiej.

Przedstawiony w sprawozdaniu stan faktyczny badanego zakresu, wskazuje na poważne zaniedbania i błędy, które nie pozwalają na zapewnienie prawidłowego wydatkowania środków publicznych. W konsekwencji może to narazić Miasto Podkowa Leśna na postępowanie dyscyplinarne za naruszenie ustawy o finansach publicznych, z uwagi na liczne nieprawidłowości w przestrzeganiu zapisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz zachowania zasady konkurencyjności, co bezpośrednio przedkłada się na efektywność wydatkowania środków publicznych. W ocenie audytorów zalecane jest przeprowadzenie szczegółowej kontroli wszystkich zleceń i zamówień przeprowadzonych w latach 2012 – 2014, pod względem zasadności i efektywności wydatkowania środków publicznych ze szczególnym ukierunkowaniem na możliwość dochodzenia niesłusznie (nieuzasadnione) poniesionych kosztów zadań.

Audytorzy zwracają szczególną uwagę na braki w dokumentacji przetargowej w wyniku czego nie można potwierdzić prawidłowego lub nieprawidłowego dokumentowania czynności oraz czy postępowania zostały przeprowadzone z zachowaniem konkurencyjności. W związku z tym, że nie można jednoznacznie potwierdzić przypadkowego lub celowego takiego działania (np. w celu ukrycia sposobu udzielenia zamówienia), audytorzy zalecają z chwilą podjęcia (potwierdzenia) takich informacji, zawiadomienie odpowiednich służb o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W związku z tym zostały zawiadomione odpowiednie organy.

A wracając do starej sprawy przywłaszczenia pieniędzy z kasy miejskiej…

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim postawiła zarzut byłej skarbnik Urzędu Miasta Podkowa Leśna dotyczący przywłaszczenia miejskich pieniędzy. Chodzi o kwotę blisko 170 tys. zł. Nieprawidłowości zostały ujawnione po kontroli stanu kasy pod koniec lutego br. Przeprowadzony później przez biegłego rewidenta audyt w przedmiocie gospodarki kasowej potwierdził wnioski z kontroli wewnętrznej. Stwierdzono, że brakuje 116.026,83 zł w okienku kasowym i 50.400,00 zł tytułem opłat cmentarnych. Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim w czerwcu wszczęła postępowanie na podstawie zawiadomienia Burmistrza Miasta z 2 marca br. W sprawę zamieszane są była kasjerka oraz była skarbnik Urzędu Miasta. Za przywłaszczenie miejskiego mienia grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

 

Dodaj komentarz