19 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 13 lipca 2016 roku – 24 sierpnia 2016 roku

 1. W okresie sprawozdawczym zostały wydane zarządzenia dotyczące m.in.:
 • Zarządzenie nr 66/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zasad zagospodarowania drewnem opałowym pozyskanym z wycinki drzew z terenów będących w posiadaniu Miasta Podkowa Leśna;
 • Zarządzenie nr 69/Fn/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o sytuacji materialnej i finansowej osoby ubiegającej się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności o charakterze cywilnoprawnym i zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy Ordynacja Podatkowa;
 • Zarządzenie nr 71/Fn.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu budżetu Miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.;
 • Zarządzenie nr 72/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;
 • Zarządzenie nr 73/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom 2016 – „Wyprawka szkolna”;

 Spotkania pomiędzy sesjami:

 • spotkanie ze starostą;
 • spotkanie z prokuratorem w Grodzisku Mazowieckim
 • spotkanie z Dyrektorem Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”,
 • spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Smok w sprawie organizacji kursu samoobrony dla mieszkanek Podkowy Leśnej
 • spotkanie z Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w sprawie przyjęcia dzieci uchodźczych do szkoły
 • Sprawy bieżące:
 1. Wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie budowy Park&Ride na kwotę 608.236,18 zł. Wartość całego projektu to 760.295,22 zł.
 2. Został złożony wniosek na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w kwocie 2.638.765,45 zł. Wartość całkowita projektu – 3.298.456,81zł.
 3. 27 lipca 2016 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy sześcioma gminami: Podkową Leśną, Grodziskiem Mazowieckim, Milanówkiem, Michałowicami, Pruszkowem i Żyrardowem w sprawie wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej budowy ścieżek rowerowych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie około 38 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie około 28 mln, z których Podkowa Leśna powinna otrzymać blisko 2,7 mln złotych (patrz pkt.2). Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018.
 4. Termomodernizacja – 18 lipca br otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku oceny formalnej. Czekamy na ocenę merytoryczną. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – koniec listopada 2016 r.
 5. Przygotowaliśmy dwa wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem Bezpieczniej”
 6. Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim postawiła zarzut byłej skarbnik Urzędu Miasta Podkowa Leśna dotyczący przywłaszczenia miejskich pieniędzy. Chodzi o kwotę blisko 170 tys. zł. (Nieprawidłowości zostały ujawnione po kontroli stanu kasy pod koniec lutego br. Przeprowadzony później przez biegłego rewidenta audyt w przedmiocie gospodarki kasowej potwierdził wnioski z kontroli wewnętrznej. Stwierdzono, że brakuje 116.026,83 zł w okienku kasowym i 50.400,00 zł tytułem opłat cmentarnych).
 7. W Urzędzie Miasta zakończył się „Audyt wybranych postępowań finansowanych ze środków publicznych udzielanych w latach 2012- 2014 w UM Podkowa Leśna – zamówienia dotyczące świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania miasta”. Zbadano wyrywkowo 23 postępowania przetargowe w latach 2012-14, którymi zajmował się Referat Gospodarki Miejskiej. Przedstawiony w sprawozdaniu stan faktyczny badanego zakresu, wskazuje na poważne zaniedbania i błędy oraz braki w dokumentacji przetargowej. W związku z tym, że nie można jednoznacznie potwierdzić przypadkowego lub celowego takiego działania, audytorzy zalecają zawiadomienie odpowiednich służb o podejrzewaniu popełnienia przestępstwa, co też zostało uczynione. Sprawozdanie z audytu znajduje się na stronie BIP.
 8. Decyzją nr 70/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. Starosta Grodziski ustalił odszkodowanie za grunt zajęty pod ul. Modrzewiową (dz. nr ewid. 113/5 w obr. 11 o pow. 0,0108 ha) w wysokości 81 zł/m². Pełnomocnik wnioskodawców wniósł odwołanie od przedmiotowej decyzji do Wojewody Mazowieckiego.
 9. Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim podjął decyzję o zrzeczeniu się dyspozycji lokalem mieszkalnym w budynku komunalnym przy ul. Jaworowej 13/3 w Podkowie Leśnej. Lokal o powierzchni 51,94 m² został przekazany do zasobu mieszkaniowego Miasta Podkowa Leśna. Została podjęta procedura wymeldowania lokatorki, która od kilkunastu lat nie zamieszkuje lokalu.
 10. Wykonano remont odtworzeniowy nawierzchni w ulicy Modrzewiowej na odcinku od ulicy Wschodniej do ulicy Sosnowej. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz zjazdy do posesji od strony północnej.
 11. Wyłoniono wykonawcę remontu chodnika w ulicy Głównej na odcinku od ulicy Miejskiej do cmentarza. Przewidywany termin zakończenia prac pierwsza połowa września.
 12. Trwają prace związane z przebudową ulicy Jeleniej na odcinku od ulicy Króliczej do ulicy Wiewiórek – wykonano odwodnienie podziemne rozsączające i rozpoczęto prace brukarskie. Termin wykonania prac 09.09.2016 r.
 13. Uzyskano pozytywną decyzję Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie remontu alejek na terenie cmentarza. Złożono zgłoszenie robót do Starostwa Powiatu Grodziskiego, zbieramy oferty wykonawców.
 14. Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej na skablowanie linii oświetlenia ulicznego i n.n w ulicy: Modrzewiowej, Kwiatowej (Paproci-Parkowa) strona wschodnia, Iwaszkiewicza, Topolowej, Sokola, Jodłowej – uzyskaliśmy warunki przebudowy i kablowania.
 15. Został rozpisany przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dróg:
 • Zadanie 1  Warszawska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Słowicza; ul. Szpaków; ul. Wróbla na odcinku ul. Sokola – ul. Jaskółcza; ul. Kukułek;
 • Zadanie 2  ul. Błońska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Jelenia; ul. Helenowska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Jelenia; ul. Sarnia;
 • Zadanie 3  Sosnowa na odcinku ul. Bukowa – ul. Akacjowa; ul. Cicha na odcinku ul. Bukowa – ul. Leśna; ul. Grabowa; ul. Topolowa;
 • Zadanie 4  Mickiewicza; ul. Ejsmonda; ul. Sasanek; ul. Głogów na odcinku ul. Sasanek – ul. Irysowa, ul. Storczyków na odcinku ul. Jana Pawła II – ul. Kwiatowa
 1. Rozpoczęto przygotowania do wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. dot. kablowania linii oświetlenia na terenie Parku Miejskiego.
 2. WFOŚiGW przyznał miastu częściowo umarzalną (do 30% ) pożyczkę na inwestycję dotyczącą modernizacji oświetlenia.
 3. Przygotowaliśmy specyfikację istotnych Warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę opraw świetlnych na terenie miasta.
 4. Wysłaliśmy zapytania ofertowe i ogłosiliśmy postępowanie na wykonanie koncepcji zagospodarowania dwóch działek przy ulicy Jeleniej.
 5. Ogłosiliśmy postępowanie i zaprosiliśmy do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej zmian w stałej organizacji ruchu w ulicy Akacjowej w Podkowie Leśnej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ulicy Wschodniej wymuszających zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie w odniesieniu do jego niechronionych uczestników (pieszych –rowerzystów). wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i zatwierdzeń umożliwiających wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.
 6. Otrzymaliśmy decyzję zezwalającą na wycinkę drzew w pasie ulicy Iwaszkiewicza. Szykujemy się do ogłoszenie przetargu na przebudowę ulicy.
 7. Zamontowano elementy małej architektury: słupki drogowe przy ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Akacjowej do torów kolejki WKD oraz stojaki rowerowe ( w Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej oraz w Ogrodzie Matki i Dziecka,oraz innych częściach miasta)
 8. Podpisano umowę na rewitalizację Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa (konserwacja drzew etap 1 oraz 2).
 9. Podpisano umowę na utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta Ogrodu Podkowa Leśna polegających na kompleksowych pracach pielęgnacyjnych drzew pomników przyrody (etap 3).
 10. Na niektórych ulicach Podkowy Leśnej wprowadzono pas zalecany dla rowerów, który ma zwrócić uwagę kierowców na rowerzystów i wizualnie zwęzić jezdnie. Pasy zostaną wprowadzone na ulicach z ograniczeniem prędkości pojazdów do 30 km/h i takich których pasy sa za wąskie i nie ma możliwości separować ruch. Obecnie pasy są malowane na ulicach Bukowej, Myśliwskiej, Słowiczej, Wrzosowej, Akacjowej oraz na wyremontowanym odcinku ulicy Modrzewiowej.
 11. Do 15 lipca 2016 roku wpłynęło 10 wniosków do budżetu partycypacyjnego. W wyniku weryfikacji formalnej do dalszego etapu weryfikacji merytorycznej przeszło 8 wniosków.
 12. Trwają prace nad opracowaniem analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych Miasta Podkowa Leśna.

IV Inne:

 • W XII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” –  dobrze zarządzanych gmin Podkowa Leśna znalazła się na 20 pozycji w Polsce i 5 w woj. mazowieckim w swojej kategorii.
 • W rankingu „Rzeczpospolitej” Europejski Samorząd 2016  – pozyskiwanie dotacji  w roku ubiegłym (2015) znaleźliśmy się na 24 pozycji w Polsce i 9 w woj. mazowieckim.
 • Fundacja Allegro All For Planet postanowiła wyróżnić Podkowę Leśną
  i ufundować 6 stojaków na rowery. Stojaki niebawem staną przy Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.
 • 24 lipca w ramach ŚDM
 • 23 sierpnia br. weszły zmiany do Ustawy o transporcie kolejowym, o które wnosiłem wraz z władzami innych gmin, inicjując podjęcie wspólnego wniosku do UTK,  Ministerstwa Infrastruktury i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nowa ustawa przewiduje odstępstwa od zakazu usytuowania drzew i krzewów w odległości 15 m od torów. Drzewa, jeśli nie spowodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego nie będą wycinane.
 • 23 sierpnia kolegium RIO
 • 1 sierpnia, w rocznicę Powstania Warszawskiego na podkowiańskim cmentarzu zostały złożone kwiaty na grobach poległych.
 • Od 1 do 12 września 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe informacje o pomocy dostępne są na stronie internetowej podkowalesna.pl
 • Do 30 września można zgłaszać kandydatów na Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016 roku. Kandydatury można zgłaszać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub poprzez pocztę elektroniczną.
 • Zaproszenia:
 • W sobotę 27 sierpnia 2016 r. odbędzie się II edycja Podkowiańskiego Spaceru z… „Nocami i Dniami” Marii Dąbrowskiej. Początek spaceru: siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej, ul. Błońska 50, Podkowa Leśna.
 • 25 września 2016r. odbędzie się jubileuszowa gala 10. edycji Festiwalu Etno Jazz Fest w Otrębusach. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.

 

 

Dodaj komentarz