Dendropolis pisze dalej…i zmienia swój statu

17 listopada 2020 przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis zostały złożone kolejne pisma w/s stawu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wojewody Mazowieckiego i Starosty Grodziskiego. W pismach zawartych jest wiele wniosków, niemniej jeden wyróżnia je z dotychczasowych skarg –  WYMIERZENIE MIASTU PODKOWA LEŚNA GRZYWNY ZA PROWADZENIE ROBÓT.

Stowarzyszenie to, także  w drugiej połowie 2020 roku zmieniło swoje cele statutowe rozszerzając je o nowe zapisy, m.in:

Kontrolowanie samorządu terytorialnego (w tym jego organów) co do zgodności jego postępowania z prawem m.in. poprzez wnoszenie uwag, skarg, wniosków i zawiadomień do odpowiednich organów, inicjowanie oraz udział na prawach strony w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym dotyczących wykrytych nieprawidłowości lub w celu ich wykrycia, w szczególności w zakresie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego dotyczących: [pisownia zachowana]

 1. inwestycji budowlanych i procesu budowlanego,
 2. ochrony środowiska,
 3. ochrony przyrody,
 4. opieki zdrowotnej,
 5. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 6. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 7. telekomunikacji i lokalnego transportu zbiorowego,
 8. pomocy i opieki społecznej,
 9. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 10. edukacji publicznej,
 11. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 12. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 13. targowisk i hal targowych,
 14. zieleni gminnej i zadrzewień,
 15. cmentarzy gminnych,
 16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 17. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 18. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 19. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 20. promocji gminy,
 21. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37),
 22. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
 23. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 24. ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 25. monitoringu (rejestracji obrazu) w obszarze przestrzeni publicznej
 26. statutu gminy,
 27. ustalania wynagrodzenia włodarzy gmin, stanowienia o kierunkach ich działania oraz przyjmowania sprawozdań z ich działalności,
 28. powoływania i odwoływania skarbnika gminy,
 29. uchwalania budżetu gminy,
 30. rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 31. rozpatrywania raportu o stanie gminy oraz w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu,
 32. studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego         gminy oraz     miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego,
 33. programów gospodarczych oraz innych planów i programów gminnych
 34. przyjmowania programów i strategii rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 35. ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 36. spraw podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 37. spraw majątkowych gminy,
 38. spraw współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 39. spraw herbu gminy, sprawy nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), a także wznoszenia pomników,
 40. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 41. zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

a także

Kontrolowanie władz samorządów terytorialnych z przestrzegania przepisów prawa dotyczących w/w m.in. ustawy prawo budowlane, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów powszechnie obowiązujących znajdujących zastosowanie. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia prawa podejmowanie stosownych kroków prawnych w celu przeciwdziałania i zapobieżeniu negatywnym skutkom naruszenia prawa. (…)

To krótki wyciąg ze zmian zapisanych w statucie stowarzyszenia Dendropolis, powtórzenia o kontroli samorządu są wielokrotnie powielone.

      Nie znam żadnej organizacji pozarządowej, która w swoich celach statutowych wpisałaby wnoszenie skarg i funkcję kontrolną organów gminy. Tymi zapisami Dendropolis dookreśliło rolę, w jakiej widzi siebie w społeczności lokalnej, tym samym nie rozumiejąc istoty funkcjonowania trzeciego sektora, gdzie głównym działaniem powinno być dobro wspólne i solidaryzm społeczny.

Nie wychodzimy z papierów i wszczętych kolejnych postępowań na wniosek Dendropolis.

Dodaj komentarz