Plany na przyszłość

Dobry samorząd to ten, który zapewnia rozwój zrównoważony, a więc uruchamiając lokalne zasoby i przedsiębiorczość, przeciwdziała zjawiskom niekorzystnym w środowisku, a często i w strukturze społecznej.

Trwałość środowiskowa, trwałość społeczna i trwałość ekonomiczna to są trzy filary na których chcę oprzeć działania dzisiejszego samorządu w Podkowie Leśnej. A to wszystko przy wysokiej jakości zarządzania, nie rozumianej tylko jako szybkiej i właściwej reakcji na problem publiczny,  wykwalifikowanej kadrze urzędniczej, sprawnej organizacji czy tylko wysokich lotów inżynierii finansowej. W dużej mierze chodzi o to, aby organizacja odpowiedzialna za dostarczanie usług publicznych była świadomie zaangażowana w rozwój lokalnej społeczności skutkujący podnoszeniem jakości poziomu życia.

Jest to o tyle wyzwaniem, że efekty społeczne nie mogą być osiągane kosztem rozwoju gospodarczego, albo stanu środowiska naturalnego i odwrotnie.

Receptą na sukces samorządu było i jest dobre zarządzanie sprawami lokalnymi, poprawiające jakość życia w oczekiwanych przez mieszkańców kierunkach. Sukces zależy od budowania relacji z ludźmi, zwłaszcza tymi najbardziej aktywnymi, opiniotwórczymi.

W nowej kadencji dokończymy prace zaczęte i rozpoczniemy nowe:

 • rewitalizacja stawu w Parku Miejskim – jesteśmy już po przetargu, umowa została podpisana i wykonawcy został przekazany plac budowy, a prace związane z budową oświetlenia, monitoringu i zasilania mają się ku końcowi
 • kontynuacja budowy dróg, tutaj potrzeby są ogromne, ale na szczęście udało się w tej kadencji wykonać kilkanaście dokumentacji na ich przebudowę i uzyskać pozwolenia. Co przez ostatnie kilkanaście lat było trudne. Dzięki tej sytuacji mogę wystartować od ręki z kolejnymi budowami
 • budowa dróg, będzie kontynuowana z utrzymaniem na obecnym poziomie uwagi jaką zwracamy na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Doświadczenia ostatnich 4 lat i rozmowy z Państwem pozwolą lepiej dobrać i zindywidualizować fizyczne środki spowolnienia ruch. Potrzeby osób z niepełnosprawnościami w tym niewidomych będą nadal brane pod uwagę. To samo dotyczyć będzie zagospodarowania wód opadowych w pasach drogowych . Obecnie stosujemy rozwiązanie mające pogodzić potrzeby naszego środowiska naturalnego z przeciwdziałaniem podtopieniom i zalewaniu. Zastosowane już rozwiązania sprawdzają się, należy jedynie pamiętać o ich konsekwentnym stosowaniu w nowo budowanych drogach.
 • budowa ścieżek rowerowych – pozyskane środki zewnętrzne w kwocie prawie 1,5 mln zł pozwolą na ich budowę wzdłuż trasy 719 i w ul. Lipowej. Dalsza budowa ścieżek może być kontynuowana w mocno ograniczonym zakresie, z uwagi na brak miejsca w naszych, wąskich pasach drogowych. Dalej wyposażać będziemy je nie tylko w punkty naprawy, ale przede wszystkim w zestawy do ćwiczeń, ławki itp.
 • przebudowa ulicy Lipowej. Z uwagi jednak na bardzo reprezentacyjny charakter tego miejsca, gotowy do realizacji projekt przewiduje utworzenie nowej jakości przestrzeni, której funkcje wykroczą poza zwykły deptak i ciąg komunikacyjny. Realizacja stałej czy czasowej ekspozycji poświęconej sztuce i kulturze została w projekcie uwzględniona.
 • dokończymy projekt budowy przedszkola, który już jest na etapie koncepcji. Odbędą się konsultacje z użytkownikami obecnego przedszkola jak i wszystkimi zainteresowanymi tematem. Jeżeli tylko środki finansowe pozwolą (a ze wstępnym wyliczeń wynika, że tak) to również je wybudujemy.
 • w zaprojektowanym wielofunkcyjnym budynku na ulicy Jeleniej obok kina letniego na jego dachu, archiwum miejskiego będzie z powodzeniem można zaproponować przestrzeń dla podkowiańskich organizacji społecznych, aby w końcu mogły w godnych warunkach realizować swoje cele statutowe.
 • Oba w/w budynki projektowane są w technologii pasywnej, co ma zadanie późniejsze zminimalizowanie kosztów utrzymania infrastruktury.
 • Realizacja już wykonanych projektów zagospodarowania terenu szkoły samorządowej oraz placu zabaw Matki i Dziecka.

Tego wszystkiego nie udałoby się rozpocząć bez konsekwentnej polityki finansowej miasta. Nakłady na inwestycje wzrosły kilkukrotnie. O tym wszystkim też Państwa informowałem wprowadzając przejrzystą politykę informacji o działaniach samorządu i jego finansach.

Wiele działań jest niewidocznych, a były i są konieczne w codziennych działaniach organizacji jaką jest urząd miasta. Wymienię tylko regulacje stanów prawnych dróg, klarowną politykę czynszową i działania obejmujące majątek miasta.

Te wszystkie doświadczenia, niezliczona ilość rozmów z Państwem, wniosków, pytań, kilkadziesiąt otwartych spotkań, także konsultacyjnych, rysują nowe wyzwania i stawiają wymagania którym trzeba będzie sprostać. Sprostać i próbować znaleźć możliwie najlepszy i najszerszy kompromis pomiędzy czasami wykluczającymi się wzajemnie oczekiwaniami mieszkańców.

 • I tak w ramach oczekiwań społecznych sfinalizowana w najbliższych dniach będzie umowa z WKD (negocjacje w tej rozpocząłem kilka miesięcy temu) umowa dzięki której wprowadzimy bezpłatne przejazdy naszą kolejką na terenie Podkowy Leśnej pomiędzy stacjami WKD Zachodnia – Główna – Wschodnia dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia oraz dla seniorów 65+
 • Także rozpoczniemy działania i analizę możliwości oraz sposobu funkcjonowania tak zwanego dziennego domu pobytu seniora. Jak zapewne Państwo wiecie w tej kadencji nasz Ośrodek Pomocy Społecznej wyszedł daleko poza ramy swojej podstawowej działalności i poza opieką indywidualną nad osobami potrzebującymi. Zorganizował Klub Seniora, organizuje wiele wycieczek, wyjazdów, atrakcji dla wszystkich grup społecznych, a także angażuje się w pozyskiwanie i dystrybucję środków żywnościowych dla chętnych.

Widzę dużą potrzebę stworzenia miejsca, gdzie osoba starsza (również mniej sprawna i samodzielna) będzie godnie zaopiekowana w ciągu dnia – wykwalifikowana kadra dopilnuje podania lekarstw, zaserwuje posiłki, wyjdzie na spacer i urozmaici wolny czas. Zadba o utrzymywanie sprawności intelektualnej i rozwijanie sprawności ruchowej. Dzisiaj grupa osób w zaawansowanym wieku stale rośnie, to bardzo dobrze -żyjemy dłużej, ale też wiąże się to z odpowiedzialnością dorosłych dzieci wobec rodziców. A to często jest zmaganiem organizacyjnym – musimy wyjść do pracy i nie chcemy/nie możemy/nie powinniśmy zostawić rodzica samego w domu z różnych względów. Taki dom pobytu dziennego seniora miałby być alternatywą dla wynajęcia opiekuna.

To jest bardzo trudny do przeprowadzenia projekt finansowy jak na skalę naszego miasta, ale być może w formie odpłatnej lub częściowo odpłatnej jest do zrealizowania. Będę poszukiwał partnerów do współpracy.

 • Zostaną dalej zwiększane środki na działalność organizacji pozarządowych działających w mieście. Ale też miasto będzie starało się bardziej wspomóc i wykorzystać wiedzę, doświadczenia oraz energię mieszkańców proponując narzędzia i pomoc. Już teraz rozpoczęliśmy wspólnie z częścią podkowiańskich stowarzyszeń realizację programu Human Smart City. W ramach, którego chcemy wypracować strategię działań w przyszłości jak i wprowadzić narzędzia mające na celu pełną inkluzję nowoczesności jaką przynosi dzisiejsze otoczenie z naszymi ograniczeniami i barierami wejścia np. przy korzystaniu z urządzeń typu smartphone przez osoby w bardziej zaawanasowanym wieku.
 • Smart City to nie tylko technologia i internet, to przede wszystkim nowe możliwości. Konkretne działania które można wykorzystać wzbogacając ofertę usług publicznych na terenie miasta. Ofertę, która nie dość, że będzie szersza to jeszcze będzie generować mniejsze koszty bieżące. Ułożone w całym mieście światłowody to nie tylko dostęp do sieci i telewizja, ale to przede wszystkim możliwość rozwoju małej przedsiębiorczości skupionej na usługach. Światłowód to także rysująca się perspektywa modernizacji naszych pompowni ścieków, oszczędności energetyczne i szybsze zapobieganie awariom. Dokończony będzie system monitoringu w mieście (tutaj także już jest podpisana umowa z wykonawcą i trwają prace).
 • Narzędzia wspomagające opiekę i monitoring stanu zdrowia osób będących pod opieką OPS także już dzisiaj możliwe są do zastosowania w Podkowie Leśnej przy wykorzystaniu technologii i możliwości jakie posiada miasto.
 • Jest już nowa, obecnie testowana platforma SMS komunikacji dwukierunkowej z mieszkańcami. To nie tylko powiadomienia alarmowe i przypominanie o wystawianiu odpadów, to także narzędzie informujące o należnościach, dające pełny podgląd na indywidualne rozliczenia z miastem, dokonywania płatności online.

Platforma do konsultacji, zbierania opinii, ankiet, ale też pozostawiania przez mieszkańców wiadomości. Dotychczasowe powiadomienia SMS (które ostatnio były wstrzymane) uznaliśmy za przestarzałe.

 • Dalsza modernizacja oświetlenia miejskiego, mająca na celu nie tylko poprawę komfortu użytkowania po zmroku naszych ciągów komunikacyjnych czy dalsze oszczędności w kosztach bieżącego utrzymania, ale też nowe możliwości sterowania natężeniem światła uzależnionym od pory nocy, natężenia ruchu, ale i informująca o awariach poszczególnych opraw.
 • Działania z wymiaru środowiska naturalnego. Propozycja dla chętnych – wprowadzenie systemu sterującego nawadnianiem ogrodów uzależnionego od stanu poziomu ciśnienia w sieci wodociągowej i warunków pogodowych.
 • Powietrze – jego jakość jest dla nas dosłownie kwestią życia. Edukacja w szkołach z wykorzystaniem już istniejących czujników jakości powietrza, przy wzbogaceniu programu nauczania o małą stację meteo na terenie szkoły samorządowej. Działania mające na celu wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń przez wsparcie dotacjami oraz pozyskanie środków zewnętrznych. Bardziej zintensyfikowane działania zespołów kontrolnych.
 • Rozwój klastra energii, który z jednej strony ma zapewnić naszym mieszkańcom i miastu bezpieczeństwo w zagospodarowaniu odpadów zielonych – liści, jako wsad do budowanej w Mszczonowie biogazowni. Jako inicjator i pomysłodawca chcę w ten sposób zapewnić Podkowie w przyszłości dobrą pozycję, wyjść poza ramy miasta, które na własnym ograniczonym terenie nie jest samo w stanie zaspokoić tych potrzeb. Biogazownia to też produkcja energii, tak jak geotermia, być może w przyszłości taką instalację  geotermalną, nie tylko zapewniającą ciepło, ale też umożliwiającą produkcję energii będzie można w ramach klastra zlokalizować na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
 • Aktualizacja dokumentów planistycznych Podkowy, nie tylko pod kątem lepszego wykorzystania tkanki miasta dla celów miastotwórczych, dopasowania dzisiejszych i przyszłych funkcji terenu do naszych przyzwyczajeń i potrzeb, ale też zapewnienie miastu większych wpływów z tytułu dochodów majątkowych i podatków od podmiotów komercyjnych, szczególnie tych zlokalizowanych po drugiej strony trasy 719.

Przygotowując program czy plany na najbliższe lata, głęboko analizowałem nie tylko potrzeby, ale przede wszystkim możliwości finansowe miejskiego budżetu. Zarządzanie miastem to nie jest zestaw chęci, obietnic wyborczych czy paleta bliżej nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości wrażeń i opinii. Trzeba mieć nie tylko wizję i ideę, ale umieć wszystko połączyć, powiązać siatką zależności i determinant, z których wiele trzeba przewidzieć. To jest przede wszystkim branie pełnej odpowiedzialności za działania, za finanse, za sprawy miasta, za Podkowę Leśną. Odpowiedzialności jaką bierze w 100 % organ wykonawczy miasta, czyli burmistrz. Ale, żeby móc realizować wizję i misję wyrażoną w strategii rozwoju, to potrzebny jest współpracujący i wspierający zespół ludzi  w radzie miasta. Dlatego tak ważne jest porozumienie, konstruktywna dyskusja a przede wszystkim rozumienie potrzeb społecznych.

 

Dodaj komentarz