Podwójne standardy radnych powiatu

Pewnie wielu z Państwa miało okazję obejrzeć Kurier Mazowiecki z dnia 20 czerwca https://warszawa.tvp.pl/32888681/20062017, gdzie w materiale poruszono kwestię złamania prawa przez radną Powiatu Grodziskiego. W związku z licznymi zapytaniami w kontekście Podkowy, zostałem skłoniony do nakreślenia kilku słów wraz z udostępnieniem pisma złożonego przez mieszkańców  do wojewody.

Wśród radnych Rady Powiatu, którzy zostali wybrani i reprezentują również okręg Podkowa Leśna jest pani Zofia Owczarek (pełni funkcję czwartą kadencję). Panią Owczarek mogliśmy lepiej poznać na kwietniowej sesji,  kiedy to na jej wniosek formalny nie dopuszczono mieszkańców Podkowy do głosu i zamknięto obrady sesji, nie pozwalając tym samym omówić palącego nas wtedy problemu dróg w naszym mieście oraz poruszyć tematu wniosku o odwołanie starosty.  Pani Owczarek nie wykazała się postawą pro obywatelską, co jak wiadomo u mieszkańców Podkowy z jednej strony wzbudziło sprzeciw, ale z drugiej skłoniło do przyjrzenia się kim jest pani radna.

Otóż radna Zofia Owczarek – obok pełnienia mandatu – sprawuje także funkcję członka zarządu powiatu grodziskiego oraz jest zatrudniona jako sekretarz gminy i zastępca wójta w gminie Żabia Wola, która należy do powiatu grodziskiego.

Art 27 ustawy o samorządzie gminnym mówi wprost, że funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym do Wojewody Mazowieckiego, jako organu nadzorczego zostało skierowane przez mieszkańców pismo z prośbą  “o sprawdzenie, czy w świetle obowiązującego prawa nie zachodzi konflikt interesów w wykonywaniu przez panią Zofię Owczarek  mandatu radnej i funkcji członka zarządu powiatu grodziskiego oraz  funkcji zastępcy wójta i sekretarza gminy Żabia Wola. Nadmieniono, że radna złożyła dwa różne oświadczenia majątkowe – w gminie Żabia Wola oraz w powiecie grodziskim”.

Wojewoda sprawie nadał bieg.

Mieszkańcy są oburzeni. Wpłynęło kolejne pismo, którego fragment pozwalam sobie zacytować:

“W obecnej Radzie Powiatu Powiatu Grodziskiego mandat sprawuje od 2002 roku nieprzerwanie jeszcze 6 innych rannych, a od 2006 roku 3 kolejnych radnych. Starosta Powiatu, Pan Marek Wieżbicki, sprawuje tę funkcję nieprzerwanie od 2004 roku. Nie do wiary jest, aby Starosta i radni nie mieli wiedzy na temat łączenia przez Panią Owczarek przez wiele lat mandatu radnej powiatu i funkcji zastępcy wójta w jednej z gmin tego powiatu. Nie do wiary jest, aby kolejni Przewodniczący Rady Powiatu, ustawą zobowiązani do sprawdzania oświadczeń majątkowych, nie dopatrzyli się uchybień w podawaniu przez Panią Owczarek informacji nt. miejsca zatrudnienia i pełnionych w gminie Żabia Wola funkcji.  Niewiedza, cicha przychylność do naruszania prawa lub zmowa milczenia – postawa Rady Powiatu Grodziskiego jest naganna i budzi obywatelski sprzeciw”. 

Czekamy na stanowisko wojewody mazowieckiego.

Pismo do wojewody ws radnej Owczarek

zarządzenie – powołanie na z-cę Wójta

Dodaj komentarz