Pytania i odpowiedzi w/s Alei Lipowej

Krótko i zwięźle w 14 punktach.

 1. Część mieszkańców Podkowy uważa, że Aleja Lipowa jest piękna taka jaka jest. Dlaczego należy to zmieniać?

Przez wiele lat następowała powolna degradacja nawierzchni z powodu ruchu samochodów, ubijania gruntu, dokładania tam różnych materiałów w celu jej wyrównania.  To wszystko  stanowi zagrożenie dla drzew – my możemy kałuże lubić albo nie, dla drzew oznacza to, że ziemia nie przepuszcza wody i powietrza, korzenie nie są dostatecznie nawadniane.

 1. Czy podczas rewitalizacji Alei Lipowej mogą  zostać wycięte jakieś drzewa?

Nie, absolutnie nie. Cały projekt został podporządkowany poprawie warunków bytowania lip.

 1. Pojawiły się głosy, że Aleja Lipowa zostanie wybetonowana, czy to prawda? 

Nie, w projekcie nie ma elementów betonowych. Ani kostki, ani krawężników. Nie ma też cementu w podbudowach pod nawierzchniami wodoprzepuszczalnymi.

 1. Co to jest korytowanie? Czy projekt przewiduje korytowanie? Czy korytowanie spowoduje uszkodzenia korzeni? 

Korytowanie to w skrócie wybranie gruntu np. pod konstrukcję chodnika i ścieżki. W obrębie 15 m od drzewa chronionego (tak jak w Alei Lipowej) nie można prowadzić prac mogących uszkodzić jego system korzeniowy. Niezbędne prace  np. usunięcie warstwy ubitego, nieprzepuszczającego powietrza ani wody gruntu z resztkami gruzu, wykonawca przeprowadzi ze szczególną ostrożnością. Oddzielenie  gruntu od korzeni drzew będzie wykonane przy wykorzystaniu bezinwazyjnej metody Air Spade (wydmuchiwanie) i ręcznie pod nadzorem dendrologa.

 1. Czy przewidziana w projekcie nawierzchnia jest bezpieczna dla drzew?

Tak, zastosowano mineralno-żywiczne nawierzchnie TerraWay i HanseGrand,,pozwalające powietrzu i wodzie przenikać do korzeni. Takie rozwiązania już mamy w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

 1. Co grozi lipom, jeśli w Alei nie zostaną podjęte żadne prace?

Wg opinii ekspertów, wypowiadających się w opracowaniach już od 2009 r, grunt w Alei jest tak ubity, że nie przepuszcza ani wody, ani powietrza. Ta sytuacja nie jest dobra dla drzew i zagraża ich egzystencji. Szczególnie groźny jest tutaj efekt całkowitego odpływu wody opadowej na asfalt, zwłaszcza w okresach długotrwałej suszy.

 1. Dlaczego w Alei Lipowej zaprojektowano ścieżkę rowerową?

Pomysł przeprowadzenia ścieżki rowerowej w Alei Lipowej ma ponad 15 lat i łączy się z wprowadzaniem ścieżek rowerowych na terenie gmin Mazowsza. Od wielu lat taka potrzeba jest też artykułowana przez znaczną część mieszkańców Podkowy. Dzisiejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa nakazują tam gdzie to  możliwe oddzielić ruch pieszych i rowerzystów. Poza tym dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 640.000 zł mogliśmy w ogóle ruszyć z rewitalizacją.

 1. Czy chodnik sąsiadujący ze  ścieżką rowerową będzie bezpieczny dla pieszych? Czemu nie można przenieść ścieżki na jezdnię?

Zgodnie z naszymi krajowymi regulacjami pieszy może przebywać na ścieżce, ale musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Rowerzysta natomiast musi jechać wyłącznie wyznaczoną ścieżką. Nie można przenieść ścieżki na istniejącą jezdnię ponieważ w świetle obowiązujących przepisów jest ona za wąska.

 1. Czy planowana nawierzchnia nie utrudni poruszania się osobom starszym, niepełnosprawnym, z wózkami dziecięcymi?

Obecnie przewidziana jest wyłącznie budowa ścieżki rowerowej gdyż na nią zostały pozyskane fundusze unijne. W drugim etapie, po konsultacjach społecznych   można będzie przystąpić do projektowania ścieżki dla pieszych, z uwzględnieniem potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych czy z wózkami dziecięcymi.

 1. Jak obecny projekt rozwiązuje dojazd do posesji przy Alei Lipowej i zapobiega parkowaniu samochodów w strefie rekreacyjnej?

Obecny projekt całkowicie eliminuje ruch wzdłuż Alei. Wszystkie dojazdy do posesji zostały zaprojektowane na wprost bram wjazdowych. Samochody nie mogą parkować na podjazdach. Służby miejskie będą musiały parkować wyłącznie na asfalcie i z niego obsługiwać mieszkańców Lipowej.

 1. Jak jest teraz prawnie chroniona Aleja Lipowa? Co oznacza wszczęcie postępowania o kolejny wpis Alei Lipowej do rejestru zabytków? 

Aleja Lipowa jest chroniona poprzez wpis całego układu urbanistycznego, ruralistycznego i zabytkowej zieleni do rejestru zabytków w roku 1981 oraz cała Aleja chroniona jest poprzez wpis jej jako pomnika przyrody w roku 1963.

Wszczęcie postępowania zatrzymuje z mocy prawa wszystkie prace. Ewentualny wpis do rejestru i objęcie Alei Lipowej trzecią formą ochrony, spowoduje, że wszystkie dotychczasowe projekty i zgody stracą swoją ważność.

 1. Skąd Miasto ma fundusze na remont Alei Lipowej?

Miasto pozyskało dotację w wysokości 80% kosztów budowy ścieżki tj ponad 640.000 zł w ramach wspólnego wniosku i projektu 6 gmin. Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Podkowy Leśnej, Pruszkowa i Żyrardowa.

 1. Jakie są konsekwencje zerwania przez Miasto podpisanych już umów? Czy Miastu grozi utrata przyznanej dotacji? 

Tak, z całą pewnością przepadnie dotacja ponad 640.000 zł, przepadną wszystkie projekty które kosztowały miasto  72.000 zł. Zagrożona jest wypłata dotacji na wybudowany już odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż trasy 719 (trasa Warszawa – Grodzisk Maz.) za który miasto zapłaciło z własnych środków. W sumie cała dotacja  przyznana Podkowie Leśnej na ścieżki rowerowe wynosi 1.133.166 zł

Za niewywiązanie się ze zobowiązań Porozumienia Partnerskiego przewidziano sankcje mogące sięgnąć kwoty 11.043.232 zł. 823.823,10 zł to kolejna kwota o jaką może z roszczeniem wystąpić wykonawca gdy Miasto odstąpi od umowy z przyczyn. Również, grozi nam kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za zerwanie umowy z firmą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją przebudowy Alei Lipowej.

 1. Czy jest szansa na dalsze konsultacje, uwzględniające uwagi mieszkańców?

Tak, możemy rozmawiać o  wszystkim co nie jest objęte dofinansowaniem, zamówieniem publicznym i zawartymi umowami. czyli o całym II etapie inwestycji.

Dodaj komentarz