Informacja w/s Alei Lipowej

Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stanu aktualnego realizacji inwestycji w Alei Lipowej i dotacji unijnych.

Wskutek działań grupy inicjującej wniosek  o „zawieszenie realizacji przebudowy zabytkowej Alei Lipowej w Podkowie Leśnej i przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie sposobu zagospodarowania części nieutwardzonej Alei” (złożony 10 lutego w UM), 20 lutego br. Stowarzyszenie Genius Loci z siedzibą w Warszawie złożyło do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o wpisanie Alei Lipowej do rejestru zabytków (czwarta równoległa do trzech już obowiązujących forma ochrony). Już 24 lutego (po czterech dniach od wpływu wniosku) MWKZ wydał postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków – zgodnie z treścią wniosku w/w organizacji społecznej.

Na mocy zmian wprowadzonych w czerwcu 2017 r. w  ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac, w tym ratujących zabytek. Od postanowienia nie służy odwołanie.

Tracą ważność wszystkie projekty, uzgodnienia, opinie.
               Cała opracowana dokumentacja w przypadku późniejszego wpisu do rejestru staje się bezużyteczna. Trafia do „kosza”. Tracimy wydane 72.330 zł na gotowe do realizacji projekty z prawomocnymi zgodami na budowy, wszystkimi opiniami i uzgodnieniami w tym MWKZ:
               -projekt drogowy ulicy Lipowej, który przewidywał podziemne zbiorniki retencyjne zatrzymujące wodę opadową. Projekt wykonany w ramach współpracy PTO, współfinansowany       z funduszy Norweskich
               – projekt ciągu pieszego i ścieżki rowerowej
               – projekt oświetlenia ulicy
               – projekty dotyczące ukrycia infrastruktury energetycznej i teletechnicznej pod ziemią
               – projekt organizacji ruchu
               – wytyczne projektowe, opinie, zgody

Tracimy dofinansowanie na budowę ścieżki w wysokości ponad 640.000 zł

Zagrożona jest cała dotacja dla Podkowy Leśnej w wysokości 1.133.166 zł

Za niewywiązanie się ze zobowiązań Porozumienia Partnerskiego (umowa o dofinansowanie została podpisana 21.08.2018 r.) dotyczącego budowy ścieżek rowerowych na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Podkowy Leśnej, Pruszkowa i Żyrardowa grozi konieczność zwrotu partnerom utraconych dotacji w kwocie 11.043.232 zł

Z tytułu niemożności realizacji budowy do 29.06.2020 r (a nawet w przypadku wpisu do 31.12.2020 r) wszystkich podpisanych umów, porozumień i zobowiązań stracić możemy ponad 13 milionów złotych!

Te zobowiązania będą musiały zostać pokryte z budżetu miasta Podkowa Leśna kosztem wszystkich mieszkańców co może się wiązać z np. utratą dofinansowania do biletów WKD, dodatkowych środków na edukację, kulturę czy inwestycje.

W związku z docierającymi głosami mieszkańców i wypowiadających się ekspertów o wprowadzeniu ich w błąd przez inicjatorów zbierania podpisów pod wnioskiem, informuję że wizualizacja, którą się posługiwano nie jest dokumentem urzędowym, nie jest wykonana na podstawie projektu będącego w posiadaniu urzędu miasta i  nie ma z projektem nic wspólnego.

Nigdy nie była planowana wycinka drzew. Cały projekt został podporządkowany potrzebom drzew, zatrzymaniu wody, poprawy warunków bytowania.

Nikt z inicjatorów zbierania podpisów, ani ekspertów i osób wypowiadających się nigdy nie wystąpił z wnioskiem o udostępnienie całej dokumentacji dotyczącej projektu ani nie skierował do dnia wydania przez MKZW postanowienia żadnego pytania do urzędu miasta w tej sprawie.

Ubolewam, że nierzetelne i nieprawdziwe informacje rozprzestrzeniane w przestrzeni publicznej przez inicjatorów zbierania podpisów wprowadziły w błąd, wręcz zmanipulowały tak dużo osób dobrej woli, mogą mieć tak daleko idące konsekwencje finansowe dla miasta, podważają wiarygodność miasta Podkowa Leśna jako partnera, godzą w jego dobre imię.

Konsekwencje wpisu Alei Lipowej do rejestru dotkną w przyszłości wszystkich właścicieli posesji do niej przylegających. Od 9 września 2017 r. przepisy prawa pozwalają ministrowi kultury, generalnemu konserwatorowi zabytków z urzędu uchylić lub zmienić dowolne prawomocne wcześniej wydane pozwolenie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.; dalej: u.o.z.o.z.).

Roboty budowlane prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymagają zawsze pozwolenia na budowę. Generalny konserwator zabytków ma prawo cofnąć pozwolenie na roboty przy zabytku nawet po dwóch latach. Właściciel nie ma możliwości odwołania ani nawet uzyskania odszkodowania.

Więcej na temat trwających od 2006 r. dyskusji i prac, a dotyczących Alei Lipowej oraz np. stanowisk RPO do zmian prawa z 2017 r znajdziecie Państwo w załączonej prezentacji.

Uzupełnienie. Wniosek z 20.02.2020 r o wpis Alei Lipowej do rejestru zabytków stowarzyszenie Genius Loci (który skutecznie zablokował rewitalizację i dotację) oparło na „Opracowaniu dotyczącym wartości zabytkowych Alei Lipowej w Podkowie Leśnej” z tego samego dnia tj.  20.02.2020 r. pani Małgorzaty Stępki, prezesa Stowarzyszenia „Dendropolis”, przeciwko któremu toczy się sprawa w sądzie o naruszenie dobrego imienia Miasta Podkowa Leśna i organów Miasta polegającego m.in. na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji. Dla przypomnienia budowę stawu także blokuje  „Dendropolis” – wniosek i „opracowanie”

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

 Prezentacja – historia rewitalizacji  Aleja Lipowa 4.03.2020

Wniosek_ Genius Loci złożony do MWKZ

 Postanowienie MWKZ

Odpowiedź na wniosek http://arturtusinski-podkowa.pl/odpowiedz-na-wniosek-w-s-alei-lipowej/

Zdjęcia Alei Lipowej

 

 

Dodaj komentarz