Wygrana w sądzie. Dendropolis nie wykazało interesu społecznego

Podkowa Leśna wygrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym (WSA)  w sprawie dopuszczenia stowarzyszenia Dendropolis przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB) na prawach strony do udziału w  postępowaniu w sprawie budowy stawu, przez Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego (PINB).

W styczniu informowałem Państwa o tym, że  PINB odmówił Dendropolis udziału w postępowaniu administracyjnym na zasadzie strony, na co  Dendropolis odwołało się do WINB, gdzie uzyskał uchylenie postanowienia PINB.  Więcej w artykule   „Co dalej z rewitalizacja stawu”. Od tego momentu Dendropolis również może występować na prawach strony także w postępowaniu przed PINB, co blokuje proces budowlany, o czym wielokrotnie pisałem. W związku z tym, że uzasadnienie uchylenia postanowienia przez WINB było z naszego punktu widzenia bezpodstawne, Miasto Podkowa Leśna skierowało sprawę do WSA.

Sąd 18 marca 2020 r. wydał wyrok, w którym uchylił postanowienie WINB z 18 listopada 2019 r.  „Żaden z punktów rozdziału II statut Stowarzyszenia określających jego cele, nie wiąże się więc bezpośrednio z przedmiotem sprawy, do udziału w której organizacja zamierzała przystąpić na prawach strony. Co więcej, Stowarzyszenie w żaden sposób nie uprawdopodobniło (oprócz ogólnikowego powołania się na cele statutowe), że przyczyni się aktywnie do lepszego wypełnienia przez postępowanie administracyjne jego celów. Dlatego też nie sposób było przyjąć, że za udziałem Stowarzyszenia w postępowaniu rzeczywiście przemawia interes społeczny”.

Sąd również orzekł, że „nie jest dopuszczalna taka wykładnia art.31§1 k.p.a, zgodnie z którą organ administracji publicznej byłby automatycznie zobligowany do uwzględnienia żądania organizacji społecznej z tych tylko powodów, że jest ona formalnie organizacją społeczną”. Sąd także powołał się na orzeczenie NSA –  „obowiązkiem organizacji społecznej występującej z żądaniem wszczęcia postępowania bądź dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu jest szczegółowe uzasadnienie potrzeby ochrony obiektywnie istniejącego interesu społecznego. Przyjmuje się też, że udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym (jak tez zainicjowanie jego wszczęcia) musi odpowiadać wymaganiom racjonalnie pojmowanej kontroli społecznej nad danym postępowaniem w sprawach indywidualnych i działaniem w nich organów administracyjnych. Stąd nie może służyć partykularnym interesom członków takiej organizacji, ani też wniosek o wszczęcie postępowania nie może być uzasadniony jedynie ogólnie określonym w statucie  celami działalności takiej organizacji. (…)”.

Wyrok jest jednoznaczny, bardzo korzystny dla miasta, również w perspektywie kolejnych spraw sądowych. Komentarze pozostawiam Państwu.

Wyrok nie jest prawomocny, WINB w ciągu 30 dni od otrzymania wyroku (lipiec) może złożyć skargę kasacyjną do NSA.

Wyrok jest jednoznaczny, bardzo korzystny dla miasta, również w perspektywie kolejnych spraw sądowych. Komentarze pozostawiam Państwu.

Wyrok WSA-Dendropolis

Dodaj komentarz