Wypracowanie modelu PPP

W programie wyborczym 4 lata temu zawarłem hasło „Wypracowanie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Coraz mniejsze możliwości uzyskania dofinansowań ze środków europejskich, progi dotyczące dochodowości (czyli uzależnianie przyznania dofinansowania od zamożności mieszkańców), które są wprowadzane w konkursach krajowych są tendencją, która ma miejsce w obecnej perspektywie. |Nowa  perspektywa 2020-2027 i podział statystyczny województwa mazowieckiego na pewno nie ułatwia pozyskiwania środków zewnętrznych. Dodatkowo brak terenów inwestycyjnych i tym samym drastycznego zwiększenia dochodów własnych gminy za pomocą zmiany planu miejscowego, tak jak to się dzieje w większości gmin w Polsce, w Podkowie Leśnej z oczywistych względów nie ma miejsca. Zatem wiele podejmowanych przeze mnie działań dotyczyło możliwości zwiększenia lub pozyskania środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych i rozwojowych miasta poza zwykłym zaciągnięciem kredytu. Rolę włodarza miasta postrzegam nie tylko jako wydatkującego środki, ale także jako poszukującego ich aktywnie menadżera. Stąd padło hasło PPP. Co prawda zaczęliśmy od najtrudniejszej dziedziny, jaką jest budowa dróg gminnych w partnerstwie z podmiotem prywatnym,  niemniej wydaje się, że zarówno doświadczenia jak i wiedza jaką nabył cały zespół pracujących na rzecz miasta urzędników zaowocuje w przyszłości konkretnymi działaniami. Ten model finansowania z powodzeniem jest stosowany w gospodarce wodno-ściekowej, budowie parkingów czy przedszkoli. Coraz częściej docierają informacje o realizacji usług społecznych dotyczących osób starszych w tej formule.

W czerwcowym biuletynie miasta skreśliłem Państwu kilka zdań wprowadzenia do pomysłu budowy i utrzymania podkowiańskich dróg w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP). Do dnia dzisiejszego miasto wykonało w lutym br. analizę uwarunkowań prawno-organizacyjnych realizacji przedsięwzięcia związanego z budową, przebudową i modernizacją dróg w Podkowie Leśnej w formule PPP.

Następnie zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Infrastruktury zorganizowaliśmy postępowanie na świadczenie doradztwa na rzecz Miasta Podkowa Leśna przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego doradztwo prawne w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu „Budowa i przebudowa dróg w mieście Podkowa Leśna.” Kolejnym etapem który doradziła firma doradcza było wysłanie pod koniec czerwca zapytania/memorandum do 37 pomiotów z branży budowlanej mających w swoim zakresie oferty prowadzenie prac związanych z szeroko rozumianym pojęciem budowy dróg. Na wysłane pytania i ankiety odpowiedziało 5 potencjalnie zainteresowanych podmiotów gospodarczych. To zaowocowało ogłoszeniem 4 września w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej i Biuletynie Informacji Publicznej Miasta ogłoszenia o przetargu na wybór partnera prywatnego dla Przedsięwzięcia – „Budowa i przebudowa dróg publicznych zlokalizowanych w Podkowie Leśnej wraz z ich utrzymaniem.” Tego etapu nie należy utożsamiać już z budową i przebudową dróg. To jest dopiero wstęp do ewentualnego wyłonienia wykonawcy. Na tym etapie przetarg jest niczym innym jak zaproszeniem do dialogu, w którym z potencjalnymi zainteresowanymi zostanie wypracowany ostateczny kształt zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, jak i okres trwania umowy. Czyli zapraszamy do rozmów, w czasie których (a może to potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy) wypracujemy wszystkie warunki brzegowe zamówienia i specyfikację istotnych warunków zamówienia przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy. Na tym etapie nie ma zobowiązań finansowych po stronie miasta. Jeśli zgłoszą się chętne podmioty do dialogu, jeśli w jego wyniku będzie uwiarygodniona możliwość realizacji pomysłu w formule PPP i w końcu jeśli okaże się to na tyle atrakcyjne finansowo dla miasta, całość pomysłu zostanie przedstawiona radzie miasta celem podjęcia decyzji do finalizacji przetargu, wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia prac budowlanych. Po dialogu lub w jego trakcie, kiedy prawdopodobieństwo  realizacji PPP i liczba niewiadomych będzie dużo mniejsza niż dzisiaj przewidziane są spotkania z mieszkańcami na których przybliżona zostanie w sposób wyczerpujący problematyka PPP. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że od lat mieszkańcy Podkowy Leśnej czekają na drogi. W założeniu, obowiązkiem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oraz przebudową dróg zlokalizowanych w Mieście Podkowa Leśna, a następnie świadczenie usług utrzymania technicznego przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zaczynając dyskusję od PPP zawsze zostawiamy sobie jeszcze furtkę w postaci kredytu, obligacji czy innych możliwości. Potrzeby są ogromne, drogi, ich stan od lat stanowi problem numer jeden w naszym mieście, a moim zdaniem, rolą samorządu nie jest bierne czekanie z założonymi rękami – „nie da się”, a aktywna praca także polegająca na szukaniu, testowaniu i ewentualnym przeprowadzaniu działań zmierzających do osiągnięcia celu.  Bo jeśli w efekcie końcowym do ogłoszonego przetargu w formule PPP nikt nie zgłosi się, to nadal problem finansowania dróg pozostanie.

Dodaj komentarz