Konsultujemy Studium

Zapowiadając  w artykule „Czas na składanie wniosków do studium” pogłebione konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna przygotowaliśmy wiele różnych technik i form konsultacyjnych, które mają na celu zaktywować podkowiańską społeczność do zaangażowania się poszerzenia wiedzy w zakresie planowania przestrzeni miejskiej.

Zgodnie z procedurami ogłoszono w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie (na tablicach ogłoszeniowych w urzędzie i w mieście, w BIP oraz na stronie internetowej urzędu) o podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium. Określono formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium – termin wyznaczono do dnia 28 sierpnia 2017 r. (ustawa nakazuje by termin nie był krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia). Zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania projektu studium (łącznie 23). W myśl zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla sporządzanego studium. Do dnia 28 sierpnia 2017 r. zebrano 26 pisemnych wniosków od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Wnioskodawcy przedstawili ponad 130 postulatów (część z nich była powielana).  Wpłynęły też 3 wnioski od organów i instytucji, które zostały zawiadomione o przystąpieniu do sporządzania studium (2 od WKD, 1 z Zarządu Województwa Mazowieckiego).

Na początku wrzesnia do skrzynek mieszkańców trafiły broszury informacyjne.  W dniach 21-27 września do dyspozycji był punkt konsultacyjny, w którym projekanci, architekci i pracownicy urzędu odpowiadali na pytania mieszkańców.

Zostało też przygotowane badanie ankietowe, które w formie papierowej było i jest dostępne na miejscu – Ankieta. Za kilka dni pojawi się forma interaktywna ankiety na stronie miasta i będzie można ją wypełnić nie wychodząc z domu. Badanie zostanie też przeprowadzone w starszych klasach szkół.  W ostatnich dniach września został przeprowadzony objazd architektoniczno-historyczny ulicami Podkowy Leśnej. O mieście opowiadał Oskar Koszutski.

Przed nami jeszcze warsztaty, spotkania i dyskusje, o których będę Państwa informował. 18 października odbędzie się panel ekspercki, w którym uczestniczyć będą prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, dr Janusz Radziejowski, mgr inż. arch. Grzegorz Chojnacki, mgr inż. arch. Ewa Jaśkowiak- Leszczyńska oraz oczywiście Burmistrz Miasta . Panel prowadzić będzie dr Waldemar Siemiński z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

 

 

Dodaj komentarz