Czas na składanie wniosków do studium

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz podjętej uchwały, miasto przystąpiło do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 r. Należy złożyć je na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 Podkowa Leśna. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Następnie po przeprowadzeniu analiz powstanie projekt Studium, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu. W dalszej kolejności zostanie zorganizowane spotkanie i przeprowadzona dyskusja, a potem zainteresowani będą mogli składać do projektu uwagi.

Jako, że temat planowania jest trudny, a zarazem bardzo ważny dla miasta zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych, daleko wykraczających poza wymogi ustawowe. Na ten cel pozyskaliśmy pieniądze zewnętrzne, o których Państwu wspominałem już w zeszłym roku. Więcej http://arturtusinski-podkowa.pl/analizujemy-dokumenty-planistyczne/

Wszyscy mieszkańcy do swoich skrzynek lada moment dostaną broszurę informacyjną.

Zaplanowaliśmy następujące techniki konsultacyjne, które odbędą się we wrześniu i październiku:

  • spotkanie otwarte, które przybierze formę panelu ekspertów z częścią poświęconą na dyskusję z udziałem publiczności,
  • terenowy punkt konsultacyjny, w którym dyżurował będzie ekspert ds. planowania przestrzennego,
  • spacer badawczy (architektoniczno-historyczny), który umożliwi spojrzenie na przestrzeń oczami jej użytkowników,
  • spotkania konsultacyjne, które poświęcone będą dyskusji nad konkretnymi zagadnieniami (m.in. przestrzeń publiczna, zabudowa, infrastruktura, działki miejskie),
  • warsztat konsultacyjny, podczas którego młodzież zastanowi się nad dotychczasowym wykorzystaniem przestrzeni miasta i wizją jego dalszego rozwoju.

Wymienionym wyżej działaniom towarzyszyć będą badania ankietowe prowadzane w formie papierowej oraz elektronicznej. Powstanie również strona internetowa dedykowana prowadzonym konsultacjom.

Monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i korekta wytycznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni, chociaż raz na kadencję rady, jest warunkiem utrzymania ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Przygotowania do tego procesu rozpocząłem w 2015r. podpisując  list o współpracy pomiędzy Burmistrzem Podkowy Leśnej, a Kierownikiem Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. arch. Sławomirem Gzellem. Współpraca z Politechniką zaowocowała zorganizowaniem przeze mnie w zeszłym roku konkursu  urbanistycznego pt. „Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej” dla studentów Wydziału Architektury PW.  Informacje na ten temat zostały zebrane w Urbanistyka zeszyty naukowe 2015 – Planowanie przestrzenne w Podkowie Leśnej /pdf  Pisałem o tym w artykule arturtusinski-podkowa.pl/rozstrzygniecie-konkursu-architektonicznego/

Dzięki współpracy w tym zakresie z Politechniką otrzymaliśmy bardzo ciekawy materiał wyjściowy do dyskusji przed podjęciem prac planistycznych w Podkowie. Spotkania poświęcone tematyce konkursowej odbywały się z udziałem mieszkańców. Następnie przeprowadzona została obszerna „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy leśnej oraz ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna i planów miejscowych” przez biuro planistyczne. Dokument został omówiony na komisjach rady miasta wraz z udziałem sporządzających analizę urbanistów, komisji urbanistycznej przy burmistrzu i zainteresowanych mieszkańców.

Teraz przystąpiliśmy do kolejnego etapu – składania wniosków.

Mam nadzieję, że ta różnorodność technik i form konsultacyjnych przyczyni się do dużego udziału społecznego i Państwa aktywności w tym procesie.

 

 

Dodaj komentarz