Rewitalizacja Alei Lipowej

Na początku grudnia został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę Alei Lipowej polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na całej długości, przebudowę sieci teletechnicznej i chodnika na wysokości ronda. Przewidziane do realizacji zadania są częścią projektu i dostały dofinansowanie zewnętrzne. Aleja Lipowa wyróżnia się wysokimi walorami urbanistycznymi, architektonicznymi i rekreacyjnymi. Należy do najbardziej malowniczych i wartościowych krajobrazowo duktów Podkowy Leśnej, dlatego do projektowania jej Urząd miasta podchodził z najwyższą starannością. Do współpracy w tym zakresie zaprosiliśmy Panią dr Marzenę Suchocką,  eksperta naukowego, wykładowcę w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, pracownika Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, gdzie jest kierownikiem Zespołu Badań i Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach Zurbanizowanych. Jest również Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Rozwiązania w projekcie zostały konsultowane, uzgodnione i zaopiniowane przez wyżej wymienioną specjalistkę. Pani dr Marzena Suchocka uczestniczyła także w spotkaniu z mieszkańcami. Na konsultacjach rozpoczętych 8 września 2016 roku odbyła się dyskusja dotycząca funkcji jaką powinna pełnić AL. Lipowa w centrum miasta, wtedy też omówiono zaproponowane koncepcje rozwiązań drogowych. Na kolejnym, które miało miejsce 21 grudnia 2016 przedstawione zostały możliwości prawne i przede wszystkim przyrodnicze w kontekście planowanego rozwiązania drogowego. Proces projektowania, a szczególnie uzgadniania dokumentacji projektowej w Podkowie Leśnej nie jest prosty, dlatego  prace te trwały ponad dwa lata. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) (24.11.2017r.). Przewidziane jest wykonanie nawierzchni mineralnej ścieżki rowerowej, a chodnika częściowo o nawierzchni mineralnej, częściowo z płyt granitowych. MWKZ Decyzją (25.03.2018) wyraził zgodę na prowadzenie prac budowlanych polegających na  budowie ścieżki rowerowej i chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Al. Lipowej. Konserwator podkreślił, że „Realizacja zamierzenia zgodnie z projektem jest dopuszczalna z punktu widzenia konserwatorskiego i nie wpłynie negatywnie na wartości chronione układu urbanistycznego Podkowy Leśnej. W projekcie nie przewidziano wycinki drzew. Projektowana inwestycja dostosowana jest do istniejącej zabudowy historycznej i nie będzie negatywnie oddziaływała na zastany krajobraz architektoniczny”. Projekt posiada także uzgodnienia Regionalnego Konserwatora Przyrody działającego  z upoważnienia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Starostwo Powiatowe i posiada wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę. Przebudowa rozpocznie się w przyszłym roku, jej przewidziany koszt wynosi 596 550 zł. Pieniądze na ten cel zostały pozyskane ze środków zewnętrznych. Realizacja inwestycji została podzielona na etapy, w miarę możliwości budżetowych miasta – w przyszłym roku zostanie wybudowana ścieżka rowerowa na całej długości, przebudowana sieć teletechniczna, wjazdy na posesje i chodnik na wysokości ronda. Pozostała część deptaka zostanie zrealizowana w dalszej perspektywie ( jak będą środki finansowe).

Dodaj komentarz