Będzie referendum!

W dniu dzisiejszym  7 lutego br. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Referendum odbędzie się w niedzielę 2 kwietnia 2017 r.

 „Na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 3, art. 4, art. 9 ust. 1 oraz art.10 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400) uchwala się, co następuje:

  • 1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego włączenia miasta Podkowa Leśna do miasta stołecznego Warszawy, w związku z poselskim projektem ustawy o zmianie ustroju miasta stołecznego Warszawy, druk nr 1259, który wpłynął do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 30 stycznia 2017 r., a który 1 lutego 2017 r został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu
  • 2. 1. Ustala się następującą treść pytania referendum:

„Czy jest Pan/Pani za dołączeniem Miasta Ogrodu Podkowa Leśna do miasta stołecznego Warszawy?”

  1. Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.”

Uchwała zostanie przesłana do Wojewody Mazowieckiego, który może mieć inne stanowisko i próbować zablokować tę drogę konsultacji z mieszkańcami. Jeżeli uchwała zostanie uchylona, jako niezgodna z prawem,  będę prosił podkowian o zbieranie podpisów pod inicjatywą referendalną mieszkańców.

Głosowanie nad uchwałą (referendum) w składzie 13 radnych (nieobecne: R. Gabryszuk i K. Tuszyńska-Niezgoda)

za- 11 osób
przeciw – 1 osoba Z. Habierski
wstrzymał się -1 osoba  M. Kaliński

Drugą ważną uchwałą było przyjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie projektu Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

„Rada Miasta Podkowa Leśna z całą stanowczością apeluje o wycofanie z prac legislacyjnych poselskiego projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Rada Miasta Podkowa Leśna nie zgadza się i protestuje przeciwko trybowi procedowania tak ważnych dla całego regionu zmian z pominięciem konsultacji społecznych i tym samym odebraniem obywatelom prawa do wypowiedzenia się we własnej sprawie. Społeczności lokalne, zanim zostaną poddane eksperymentowi w myśl projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy, powinny otrzymać w ramach szerokich, obywatelskich konsultacji rzetelną wiedzę i możliwość realnego wpływu na proces przygotowywania reform. 

            Rada Miasta Podkowa Leśna oczekuje, że w ramach konsultacji społecznych odbędzie się publiczna, merytoryczna dyskusja z ekspertami, w tym konstytucjonalistami i specjalistami od prawa europejskiego, oraz samorządowcami. Proponowana ustawa, zamiast udoskonalać system administracyjny w kraju, zburzy istniejące struktury, znacznie ograniczając kompetencje samorządów, poprzez centralizację władzy.

            Rada Miasta Podkowa Leśna z naciskiem sprzeciwia się planom odebrania samorządowi gminnemu prawa do decydowania w sprawach kształtowania ładu przestrzennego oraz kompetencji w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego w oparciu o lokalną strategię rozwoju. Projekt ustawy zakłada obowiązywanie jednej strategii dla całego m.st. Warszawy, odbierając gminom prawo do realizacji zadań w tym zakresie. W takim ograniczeniu samostanowienia przez społeczność lokalną Rada Miasta widzi poważne zagrożenia dla zachowania naszej tożsamości i dalszego zrównoważonego rozwoju jako Miasto-Ogród Podkowa Leśna.

            Pominięcie w projekcie ustawy miasta Podkowa Leśna budzi w społeczności podkowiańskiej zaniepokojenie i obawy o utratę niezależności samorządowej i prawa do samostanowienia jako gminna jednostka samorządu terytorialnego. Mieszkańcy Podkowy Leśnej otrzymali sygnał, że ich miasto jest poza metropolią – jaki będzie więc przyszły status naszego miasta i jego przynależność powiatowa? Od chwili wniesienia projektu ustawy do Sejmu do mieszkańców Podkowy Leśnej i włodarzy miasta poprzez media docierają w tej kwestii sprzeczne ze sobą informacje.

            Wobec powyższego Rada Miasta Podkowa Leśna protestuje przeciw temu, aby prawo dotyczące najbardziej żywotnych aspektów funkcjonowania podkowiańskiej społeczności było przygotowane nieprofesjonalnie, a przede wszystkim nieodpowiedzialnie.”

Głosowanie nad uchwałą (stanowiskiem) w składzie 13 radnych (nieobecne: R. Gabryszuk i K. Tuszyńska-Niezgoda)

za- 11 osób
przeciw – 0
wstrzymał się – 2 osoby: M. Kaliński, Z. Habierski

Dyskusja była bardzo burzliwa, sesja trwała prawie do północy. Obecni na sesji mieszkańcy nie mieli wątpliwości, że decyzja w/s referendum i stanowiska jest słuszna. Głosowanie radnych po dyskusji ostatecznie przybrało wynik jak podałem wyżej.  Dziękuję mieszkańcom za obecność, a radnym za wprowadzenie uchwały o referendum. Maksymalny koszt referendum to ok. 13.000 zł – damy radę. To bardzo istotne, aby mieszkańcy w tak bardzo ważnych sprawach jak przynależność terytorialna mogli się wypowiedzieć, to daje mi też silny mandat, aby zabierając głos w dalszych uzgodnieniach/negocjacjach/konsultacjach wyrażać faktyczną (a nie domniemaną) wolę podkowian.

Na dzień dzisiejszy Wojewoda Mazowiecki wraz z ustawodawcami zaprosił prezydentów, burmistrzów, wójtów na spotkanie (tzw. konsultacje) w /s wniesionego projektu ustawy. Wbrew doniesieniom prasowych projektowana ustawa nie została wycofana z procedowania w Sejmie. Jedynie nie będzie czytana na planowanym posiedzeniu. Może to tylko oznaczać tyle, że jej uchwalenie zostało odsunięte w czasie. PiS zmienił zdanie i zapowiedział konsultacje, to dobra wiadomość. Przypominam tyko, że konsultacje w/s reformy oświaty podobno też się odbyły i pomimo sprzeciwu środowiska samorządowego dotyczącego planowanych zmian, ustawa oświatowa w niezmienionym kształcie została podjęta.

 

Zaproszenie

Na sesji Rady Miasta Podkowa Leśna 7.02.17(wtorek) o godz. 18.30 w Pałacyku Kasyno przewidziana jest dyskusja na temat włączenia Podkowy Leśnej do nowego miasta Warszawa, pełniącego też funkcję superpowiatu.

Rada Miasta Podkowa Leśna po dyskusji podejmie swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.  Będę też wnioskował o przeprowadzenie referendum. 

Dlaczego ustawa Sasina jest zła?

Poselska Ustawa Metropolitalna z 30 stycznia 2017 zakłada utworzenie nowego superpowiatu w którego skład weszłaby Warszawa i 32 gminy. Status Podkowy Leśnej nie jest jeszcze wyjaśniony. Skierowałem pytanie do posła Jacka Sasina, Marszałków Sejmu i Senatu RP  w tej sprawie, ale na razie bez reakcji zwrotnej. Sam projekt ustawy ma więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Nie ma określonego finansowania, nie jest wyjaśniona kwestia mienia gmin mających wejść do nowej jednostki. A to może oznaczać, że ktoś w Warszawie zadecyduje np. o sprzedaży Pałacyku Kasyno wraz parkiem w Podkowie Leśnej?

W/g ustawodawcy w wyborach bezpośrednich mamy wybierać prezydenta nowej Warszawy, który jednocześnie będzie burmistrzem gminy Warszawa w obecnej wielkości oraz Starostą i zarządem powiatu w pakiecie.

Nowe miasto stołeczne Warszawa będzie wykonywać zadania publiczne w zakresie:
1)     zadań powiatu
2)     kształtowania ładu przestrzennego (uchwalanie studium metropolitarnego);
3)     koordynowania realizacji zadań publicznych przez gminy znajdujące się w obszarze miasta stołecznego Warszawy:
3)     rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru miasta stołecznego Warszawy (opracowywanie, uchwalanie i realizacja strategii rozwoju)
4)     zadań gmin w zakresie publicznego transportu zbiorowego
5)     zarządzania drogami publicznymi z wyjątkiem dróg gminnych, autostrad i dróg ekspresowych
6)     promocji miasta stołecznego Warszawa i jego obszaru.

Powstała jednostka -nowa Warszawa –  dostaje nowe, bliżej nieokreślone do końca kompetencje, które są wyssane z gmin i przekazane do superpowiatu. Jeżeli część funkcji przejmuje superpowiat, to oznacza, że gmina te kompetencje ma mniejsze. Ważna część decyzji będzie procedowana na poziomie metropolitalnym.

Wielka Rada nowej Warszawy, która ma składać się z 50 radnych, po jednym z każdej wchłoniętej gminy i dzielnic Warszawy ( nie ma jak na razie miejsca dla Podkowy Leśnej), ma w swoich kompetencjach opiniowanie uchwał naszej Rady Miasta (jak i wszystkich gmin). I przyjmowania ich podwójną większością głosów. Co będzie zapewne prowadziło do paraliżu decyzyjnego. Proces procedowania spraw bieżących i ważnych dla naszej wspólnoty będzie bardzo wydłużony. Dzisiaj zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i naszym statutem sesję rady można zwołać w trybie pilnym (nadzwyczajnym) w ciągu 3 dni, w trybie zwykłym w ciągu 7 dni. Następnie taka uchwała jest wysyłana do wojewody, który ma obowiązek sprawdzić jej zgodność z prawem w ciągu 7 dni. W nowej zaproponowanej ustawie, wcześniej opinię musi wydać wielka rada m.st. Warszawy, co jest kuriozalne, bo o naszych miejskich sprawach w ostateczności zadecyduje 50 przypadkowo wybranych osób kompletnie nie znających specyfiki i uwarunkowań naszego miasta, w dodatku będąca ciałem politycznym. Co w sytuacji, kiedy wielka rada zaopiniuje uchwałę negatywnie, inaczej niż zadecydowali nasi radni – reprezentanci mieszkańców?

Art.14 ustawy mówi, że rada miasta stołecznego Warszawy może postanowić w drodze uchwały, podjętej jednogłośnie, o przekazaniu do realizacji miastu stołecznemu Warszawie zadań publicznych przez gminy znajdujące się w obszarze miasta stołecznego Warszawy, określając również szczegółowe zasady przekazywania środków finansowych lub mienia, koniecznych do wykonywania przekazanych zadań. A to oznacza, że krnąbrnej gminie lub niewygodnej politycznie część zadań publicznych może zostać odebrana,  realizowane one wtedy będą przez Warszawę.

Tracimy władztwo nad kształtowaniem zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe będą koordynowane przez nowe władze. Istnieje realne zagrożenie, że w tak dużym tworze administracyjnym specyfika naszego miasta – ogrodu, jego odrębność i niepowtarzalność mogą być zatracone.

Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku polityki społecznej naszego miasta bo i tu odbierane są nam kompetencje.

Zmiany związane z granicami powiatów (likwidacja powiatu grodziskiego) i jednostek administracyjnych pociągną za sobą szereg kosztów i dodatkowego zachodu dla mieszkańców: zmianę dokumentów rejestrowych, bankowych, skarbowych itd., przerejestrowanie samochodów – część gmin znalazła się w powiecie żyrardowskim (Jaktorów, Żabia Wola, Baranów), pozostałe w powiecie warszawskim.

Miejsce siedziby nowego powiatu warszawskiego jest nieznane, mówi się o delegaturach, ale w przypadku likwidowanego powiatu grodziskiego jest mało prawdopodobne, aby taka powstała w Grodzisku. Sprawy dotychczas załatwiane w urzędzie Starostwa, jak np. pozwolenie na budowę, pozwolenie wodno-prawne, zgodę leśnika na wycinkę drzewa na działce leśnej, rejestrację samochodu, wypis z rejestru gruntów będziemy realizować w Warszawie lub na terenie którejś z wchłoniętych gmin.

Nie znamy przyszłości instytucji takich jak Urząd Skarbowy, Komenda Powiatowa Policji, Straży Pożarnej, Sanepid, Urząd Pracy, Sąd, Szpital. Część z nich może zostać zlikwidowana. Zarządzanie szkołami ponadpodstawowymi również będzie w gestii nowej rady Warszawy – wg minister edukacji p. Zalewskiej zarządzanie centralne ma być bardziej efektywne.

Transport – magiczne słowo, które ma przyciągnąć zwolenników tego bubla. Tyle, że zabrakło drugiego magicznego słowa – pieniądze. Skąd na poprawę transportu wziąć pieniądze? Projekt ustawy zakłada likwidację lub zmianę granic administracyjnych dla 8 powiatów i Warszawy będącej miastem na prawach powiatu. W sumie obejmie prawie 3 milionową populację mieszkańców Mazowsza. Wg wnioskodawców pieniądze na to będą pochodziły z budżetów likwidowanych powiatów lub włączanych gmin i Warszawy. Tymczasem cały budżet roczny tych powiatów to niewiele ponad 1 miliard 100 milionów złotych. I powiaty nie realizują tego zadania, właśnie z powodu braku środków. Sama Warszawa dzisiaj na transport zbiorowy wydaje ponad 2 miliardy 750 milionów złotych. Nie ma tu mowy o inwestycjach w infrastrukturę, tyle kosztuje tylko utrzymanie transportu. Gdyby prosto przeliczyć koszty funkcjonowania transportu zbiorowego w Warszawie na jednego mieszkańca, to z budżetu Podkowy Leśnej zabrano by ponad 6,5 miliona złotych! Wszystkie pieniądze na nasze miejskie inwestycje lub pieniądze na utrzymanie czystości, zieleni, zimowe sprzątanie, remonty i kulturę. Tyle, że o tym ile i czy dorzucamy się do transportu w metropolii zadecyduje rada nowej Warszawy, a nie podkowianie. Może się okazać, że finansujemy transport do Ząbek, czy Sulejówka.

Kolejną rzeczą budzącą ogromne wątpliwości jest zapis, który mówi „w razie nierokującej nadziei na skuteczne wykonywanie zadań publicznych przez organy miasta stołecznego Warszawy lub gminy Warszawa” Prezes Rady Ministrów może ustanowić zarząd komisaryczny na okres dwóch lat. Otwiera to możliwości do politycznych nadużyć zagarnięcia władzy.  Również wybór Prezydenta (i Burmistrza) Warszawy przez mieszkańców innych gmin jest sprzeczny z zasadami demokracji. Art. 16 ust. 1 konstytucji mówi wyraźnie, że to ogół mieszkańców jednostki zasadniczego podziału terytorialnego (a więc gminy) stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową i to ona wybiera swoje władze.

Część zapisów doprecyzowujących ma się znaleźć w innych ustawach i rozporządzeniach, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Tak skonstruowane prawo doprowadzi do całkowitej utraty samostanowienia lokalnej społeczności. Pytań i wątpliwości jest wiele więcej, np. co się stanie z osobowością prawną gmin, skoro nowe miasto stołeczne Warszawa taką osobowość zgodnie z projektem ustawy będzie miało. Zdaniem przynajmniej części prawników jedno wyklucza drugie itd.

Od 2014 roku działa Warszawski Obszar  Funkcjonalny (WOF) w ramach zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w skład którego wchodzi 40 gmin, a nie jak przewiduje projekt ustawy 33. Proces negocjacji i konsultacji umowy WOF trwał blisko dwa lata. W tym roku wspólnie wypracowano projekt budowy ścieżek rowerowych i parkingów P&R. To są pierwsze efekty bliskiej i dobrej współpracy tych 40 samorządów, gdzie my podkowianie nie jesteśmy traktowani przedmiotowo, tylko na  partnerskich zasadach. Metropolia Warszawska funkcjonuje. Nad ustawą metropolitalną dotyczącą całego kraju toczyło się wiele dyskusji i w 2015r. ustawa o związkach metropolitarnych została uchwalona na zasadach dobrowolności.  W ramach dotychczasowej współpracy również można wypracować zasady poprawy wspólnego zarządzania m.in. transportem, bez odgórnie narzuconej pomocy panów z ul. Wiejskiej.

Zaproponowana ustawa  niszczy założenia reformy samorządowej przygotowanej przez prof. Michała Kuleszę i prof. Jerzego Regulskiego oraz dorobek 26 lat pracy samorządów, prowadzenia polityki blisko ludzi, tworzenia małych ojczyzn, samostanowienia.

Największym skandalem jest jednak tryb legislacji ustawy wprowadzanej bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, bez zapytania się o zdanie mieszkańców, samorządów, organizacji społecznych,  bez przemyślenia skutków finansowych i administracyjnych. I w sprzeczności z istniejącym stanem prawnym- w sprzeczności z ustawą o samorządzie gminy, z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Ten projekt też jest sprzeczny z konstytucyjną ideą samorządności, która obliguje władze państwa do kształtowania ustroju wzmacniającego, a nie osłabiające wspólnoty.

Jedno jest pewne całkowite koszty tego niedopracowanego koszmaru legislacyjnego pokryjemy my – mieszkańcy z własnej kieszeni.

Dzisiaj o godzinie 14.00 w Legionowie odbędzie się kolejne spotkanie samorządowców w tej sprawie.

Jutro Rada Miasta Podkowa Leśna po dyskusji podejmie swoje stanowisko w tej sprawie. Będę też wnioskował o przeprowadzenie referendum. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na sesję Rady Miasta 7.02.17 na godz. 18.30 do Pałacyku Kasyno.

DSC_6214

fot. spotkanie samorządowców w Legionowie

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,zwieraja-szyki-przeciw-planom-pis-mozliwy-protest-przed-sejmem,223362.html

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/nie-chcemy-byc-warszawiakami/kxfmch6

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,sasin-nie-zapytal-ich-o-zdanie-wiec-zrobilismy-to-za-niego,223293.html

Apel do Premier Beaty szydło – podpisany.

W Sali Ratuszowej PKiN w dniu 4 lutego 2017 odbyło się spotkanie gospodarzy gmin z województwa mazowieckiego, którzy wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec projektu nowej ustawy o ustroju Warszawy. Przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów z Warszawy i okolic podpisali w  apel do premier Beaty Szydło oraz marszałków Sejmu i Senatu o wycofanie się z prac nad projektem ustawy metropolitalnej autorstwa PiS.

Warszawa 4 lutego 2017

Pani Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów

Pan Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Pan Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu RP

My, niżej podpisani sygnatariusze poniższego apelu, zwracamy się z kategorycznym żądaniem wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Rozpoczęty proces legislacji nie tylko narusza ideę samorządności, ale także rażąco łamie postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie swojej woli. W tym wypadku nie została zachowana żadna forma konsultacji. Projekt ustawy jest niekonstytucyjny.

Mając powyższe na uwadze żądamy wycofania projektu ustawy spod obrad Sejmu.

Władze 40 gmin metropolii warszawskiej zawarły w 2014 roku porozumienie o współpracy metropolitarnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do formy współpracy szanując swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji. Ignorowanie tego faktu jest przejawem braku szacunku dla przepisów ustrojowych kształtujących podstawy samorządności, ale przede wszystkim mieszkańców naszych miast i gmin!

Szanowna Pani Premier,

Szanowni Panowie Marszałkowie,

walcząc o samorządność, uszanowanie dorobku i zachowanie tożsamości naszych gmin, wnosimy jak na wstępie.

DSC_6071

fot. Hanna Gronkiewicz- Waltz  i Artur Tusiński

DSC_6089

DSC_6091

DSC_6109

fot. Grzegorz Smoliński- Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

http://www.tvn24.pl/wideo/magazyny/artur-tusinski,1594418.html?playlist_id=12736

http://wawalove.pl/Nie-chca-zmian-granic-stolicy-Samorzadowcy-przygotowuja-wspolny-apel-do-premier-Szydlo

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/apel-samorzadowcow

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/warszawa-apel-samorzadowcow-o-wycofanie-sie-z-prac-nad-ustawa-metropolitalna

http://fakty.interia.pl/polska/news-mocny-apel-samorzadowcow-do-premier-szydlo-projekt-ustawy-je,nId,2348006

http://wpolityce.pl/polityka/326202-samorzadowcy-apeluja-o-wycofanie-sie-z-prac-nad-ustawa-metropolitalna-gronkiewicz-waltz-powod-tej-zmiany-jest-czysto-polityczny

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-02-04/wycofajcie-sie-z-prac-nad-ustawa-metropolitalna-apeluja-samorzadowcy/

 

Protest samorządów!

W związku z opublikowaniem na stronach Sejmu RP opracowanego przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i utworzenia metropolii warszawskiej obejmującej swoim zasięgiem m.st. Warszawa oraz 32 podwarszawskie gminy, a także skierowaniem projektu tej ustawy do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 2 lutego 2017 r., skierowałem apel do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Radnych – jako przedstawicieli samorządów objętych projektem zmian – o niezwłoczne podjęcie wspólnych działań mających na celu wstrzymanie procesu legislacyjnego, wycofanie projektu ustawy spod obrad Sejmu i podjęcie ewentualnych decyzji w tej sprawie zgodnie z zasadami samorządności i demokracji.

Przygotowanie projektu ustawy wprowadzającej tak daleko idące zmiany dla milionów obywateli – bez uprzednich konsultacji społecznych i z pominięciem opinii samorządów jest skandaliczne
wypacza ideę samorządności i latami wypracowywane wzorce procesu decyzyjnego w demokratycznym państwie.

Podkreślić należy, że sam projekt ustawy jest niedopracowany.  Nieprecyzyjne zapisy świadczą o tym, że projekt był stworzy „na kolanie” dla partykularnego interesu politycznego jednej partii
z całkowitym pominięciem woli i głosu mieszkańców. Skutkiem tej ustawy będzie pozbawienie naszych samorządów – czyli mieszkańców poszczególnych gmin – możliwości samostanowienia
i decydowania o sprawach własnej gminy. Proces decyzyjny zostanie bardzo oddalony od samorządów, a mieszkańcy zostaną odsunięci od administracji i władzy samorządowej (m.in. art. 111 projektu ustawy).

Zaproponowałem, abyśmy wszyscy wspólnie – Ci którzy nie zgadzają się z takim sposobem decydowania o sprawach naszych samorządów – podjęli wniosek-apel-żądnie o wycofanie/u projektu tej ustawy z procesu legislacyjnego. (Projekt apelu został wczoraj wysłany do przedstawicieli samorządów).

Podpisanie apelu oraz dyskusja nad jego ostatecznym kształtem odbędzie się na spotkaniu w dniu 4 lutego br. (sobota) o godz. 12.  w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (Pl. Defilad 1). Zapraszam wszystkich zainteresowanych, również mieszkańców Podkowy Leśnej, jak i pozostałych gmin na spotkanie. 

Pismo zostanie  najszybciej przekazane na ręce Marszałka Sejmu, aby projekt ustawy został wycofany z prace Sejmu jeszcze przed pierwszym czytaniem.

Zaproponowałem podjęcie pilnych i zdecydowanych działań. Proponowane przepisy prowadzą za sobą szereg nieprzewidzianych i daleko idących konsekwencji dla życia naszych mieszkańców i dla niezależności jaką wypracowaliśmy od czasów transformacji. Politycy prezentujący projekt tych przepisów cynicznie uspokajają opinię publiczną i dlatego jeśli nasze działania nic nie dadzą i projekt ustawy nie zostanie wycofany z prac Sejmu, to zasadne jest przeprowadzenie we wszystkich gminach objętych projektem ustawy, w tym w m.st. Warszawie, referendum lokalnego – mieszkańcy powinni się wypowiedzieć, bo to ich proponowane zmiany dotkną w sposób najbardziej kategoryczny.

Pismo-zapytanie  w/s braku uwzględnienia Podkowy Leśnej w projekcie ustawy i podaniu przyczyny zaistniałego faktu zostało wysłane do projektodawców w dniu 1 lutego.

 foto: źródło internet