Szkoła muzyczna w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej w budynku szkoły samorządowej na podstawie porozumienia między miastem a Fundacją „Przestrzeń dla muzyki” powstanie Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Jest ona kolejnym przedsięwzięciem fundacji, która z powodzeniem prowadzi od 1991r. Społeczną Szkołę Muzyczną I st. im. Witolda Lutosławskiego na warszawskich Bielanach, która powołana została do życia decyzjami Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1994r. jest placówką publiczną.

Inicjatywa utworzenia szkoły muzycznej w naszym mieście wyszła od mieszkańców Podkowy, którzy swoje dzieci dowozili na zajęcia do Warszawy mając na sercu rozwijanie ich zdolności oraz właściwe kształtowanie muzycznych zamiłowań swoich pociech. Powstanie placówki jest uzależnione od ilości chętnych. Szkoła na początku będzie miała status szkoły niepublicznej, natomiast organizatorzy podejmą działania o uzyskanie decyzji Ministra Kultury i Sztuki nadającej prawa szkoły publicznej wraz z pełną subwencją oświatową na ucznia.

Powstanie szkoły muzycznej w Podkowie Leśnej w placówce szkolnej przy J. Pawła II nie będzie kolidowało z codziennymi zajęciami uczniów Zespołu Szkół. Zgodnie z założeniami szkoła ma być mała, wtopiona w lokalną społeczność, otwarta na potrzeby naszych mieszkańców.

 • Szkoła muzyczna 6-16 lat
 • Zajęcia umuzykalniające 3-6 lat
 • Więcej informacji na plakacie.

fot. w nagłówku Franek Tusiński 2007r. na koncercie w MOK

Gospodarka leśna w Lesie Młochowskim

Wiosną tego roku mieszkańcy zostali zaskoczeni liczną wycinką drzew (całych połaci) w Lesie Młochowskim, w związku z tym zaniepokojeni podnieśli pytania, czy na pewno gospodarka leśna służy Podkowie Leśnej i ochronie lasu. Sam przyglądając się wyrębie lasu powziąłem wiele wątpliwości, czy prowadzone działania nie są zbyt daleko idące, dlatego wystąpiłem do Nadleśnictwa Chojnów z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

 • Czy obecne prace mieszczą się w założeniach obowiązującego Planu Urządzania Lasu? Osoby odwiedzające las mają wrażenie, ze wycinka przekroczyła już dawno opisane w planie 20 %.
 • Czy konieczne jest prowadzenie tak intensywnych cięć rębnych w kompleksie leśnym praktycznie otoczonym osiedlami? Doprowadza to do sytuacji w której pozbawione drzewostanu są całe kwartały lasu. Na las, będziemy czekali dziesięciolecia.
 • Czy ewentualne uwagi dotyczące możliwości ograniczenia wyrębu mogą być uwzględnione?
 • Kiedy i czy Miastu Podkowa Leśna zostanie przedstawiony nowy Plan Urządzania Lasu?
 • Jak na dzień dzisiejszy wygląda procedowanie nad planem Urządzania Lasu ?
 • Czy w przyszłości była by możliwość powiadamiania Miasta o terminie wyłożenia projektu planu do konsultacji?
 • Jakie kroki należałoby podjąć aby kompleks lasu Młochowskiego uznać za las ochronny?
 • Czy zapobiegnie to w przyszłości tak intensywnej gospodarce leśnej?
 • Czy wprowadzenie takiego rozwiązania było by korzystne dla naszego lasu?

W połowie czerwca otrzymałem odpowiedź z nadleśnictwa, którą Państwu przytaczam: 

 1. Czy obecne prace mieszczą się w założeniach obowiązującego Planu Urządzania Lasu? Osoby odwiedzające las mają wrażenie, ze wycinka przekroczyła już dawno opisane w planie 20 %.
 • Wszystkie prace gospodarcze wykonywane na terenie  Nadleśnictwa, w tym także związane z pozyskaniem drewna, mieszczą się w ramach obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów opracowanego na lata 2008-2017. Niniejszy plan, zatwierdzony został Decyzją Ministra Środowiska w dniu 4 maja 2009 r. Jednym z elementów tego opracowania jest wskazanie drzewostanów, które będą podlegać zabiegom pielęgnacyjnym (użytki przedrębne) oraz cięciom rębnym. Pierwszy ze wskazanych rodzajów prac wykonywany jest w drzewostanach młodszych, aż do zbliżenia się do tzw. wieku rębności. Kolejny rodzaj prac to cięcia rębne, które prowadzone są w drzewostanach dojrzałych. Na powierzchniach gdzie usuwany jest drzewostan, w okresie do 5 lat (zgodnie z zapisami Ustawy o lasach), sadzony jest młody las – nowe pokolenie. Jest to naturalny i nieuchronny proces przemiany pokoleń, który występuje w przyrodzie, zarówno w świecie flory jak i fauny. Działania leśników jedynie naśladują to powszechne w świecie przyrody zjawisko.

Jak wskazano powyżej PUL opracowuje się na okres 10-ciu lat i każdego roku około 10% jego założeń jest realizowana, w tym także prace z zakresu pozyskania.

Przy pełnej realizacji założeń PUL (w skali całego Nadleśnictwa Chojnów) na koniec okresu gospodarczego (2008-2017) nastąpi wzrost zasobów drzewnych o ok. 2,4% w stosunku do stanu z roku 2008. Tym samym zwiększy się przeciętna zasobność (tj. ilość m3 drewna na 1 ha) z 284 m3/ha na 291 m3/ha oraz przeciętny wiek z 70 na 73 lata.

Przeciętna zasobność drzewostanów nadleśnictwa w kolejnych planach urządzenia lasu

 

Przeciętny wiek drzewostanów nadleśnictwa w kolejnych planach urządzenia lasu

2.Czy konieczne jest prowadzenie tak intensywnych cięć rębnych w kompleksie leśnym praktycznie otoczonym osiedlami? Doprowadza to do sytuacji w której pozbawione drzewostanu są całe kwartały lasu. Na las, będziemy czekali dziesięciolecia.

 • Podstawą planowania/wyboru poszczególnych powierzchni do cięć pielęgnacyjnych są potrzeby hodowlane lasu. Oznacza to, że określone drzewostany, tzw. wydzielenia leśne, w momencie osiągnięcia zbyt dużego przegęszczenia, niemające właściwych warunków do swojego rozwoju, są kwalifikowane do zabiegów pielęgnacyjnych (trzebieży wczesnych lub trzebieży późnych, w zależności od wieku). W myśl Ustawy o lasach , art. 18 ust.4.3.a „ilości przewidzianego do pozyskania drewna ….określa się jako etat powierzchniowy użytków przedrębnych”   Przytoczony zapis ustawy oznacza, że podstawą planowania jest w tym zakresie liczba hektarów a nie liczba m3 drewna.  Średnio, każdego roku na terenie całego Leśnictwa Podkowa Leśna (tj. na powierzchni 1375 ha) przeznacza się do zabiegów pielęgnacyjnych około 78 ha.

Z pośród drzewostanów dojrzałych, które osiągnęły już ustalony w PUL wiek rębności, lub do niego zbliżają się, typuje się wydzielenia w których  realizowane są cięcia rębne. W naszych warunkach najczęściej mają one charakter cięć gniazdowych, a każde gniazdo ma powierzchnię ok. 20 arów. Podstawą przyrodniczą prowadzenia zrębów jest nieuchronna konieczność zastępowania starych pokoleń lasu młodymi drzewostanami – co znajduje również usankcjonowanie w prawie: „Gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad: … 2) trwałości utrzymania lasów; 3) ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów … (art. 8 ustawy o lasach).

Średniorocznie, w warunkach Leśnictwa Podkowa Leśna, realizowane są cięcia rębne na powierzchni około 8,5 ha.

 1. Czy ewentualne uwagi dotyczące możliwości ograniczenia wyrębu mogą być uwzględnione?
 • Wgląd do Planu Urządzenia Lasu ma każdy, kto wystąpi do nadleśnictwa z takim wnioskiem. Informacje te nie są jednak z urzędu przesyłane do okolicznych miast, gmin i instytucji.

4.Kiedy i czy Miastu Podkowa Leśna zostanie przedstawiony nowy Plan Urządzania Lasu?

Nowy Plan Urządzenia Lasu jest  obecnie na etapie sporządzania przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Plan będzie obejmował lata 2018 – 2027. Na dzień dzisiejszy prace są zaawansowane i w przyszłym roku plan będzie skierowany do zatwierdzenia przez Ministra Środowiska. Przed zatwierdzeniem przez Ministra Środowiska Projekt planu zostanie opublikowany na stronie BIP RDLP w Warszawie. Będzie to miało miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku. Wówczas będzie możliwość zapoznania się z przedmiotowym planem.

5.Jak na dzień dzisiejszy wygląda procedowanie nad planem Urządzania Lasu ?

 • Na spotkanie dotyczące prowadzenia prac nad nowym PUL zawsze zapraszani są przedstawiciele urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa. W toku uzgadniania założeń do Planu Urządzenia Lasu na lata 2018-2027 było przesyłane do Państwa zaproszenie na posiedzenie Komisji Założeń Planu, a Państwo potwierdziliście swoje zainteresowanie udziałem w posiedzeniu Komisji Założeń Planu (kopia e-maila potwierdzającego w załączeniu).

Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu planu do konsultacji jest zawsze podawana do publicznej wiadomości w BIP RDLP oraz prasie lokalnej wraz z terminem  składania uwag i wniosków.

Podczas ostatniego spotkania w siedzibie Nadleśnictwa Chojnów (Komisja Założeń Planu w dn. 25.09.2015 r.) pojawili się przedstawiciele lokalnych władz oraz organizacji ekologicznych, jak również okoliczni mieszkańcy, co świadczy o dużym zaangażowaniu i świadomości społeczeństwa.

6.Czy w przyszłości była by możliwość powiadamiania Miasta o terminie wyłożenia projektu planu do konsultacji?

 • Tworzenie Planu Urządzenia Lasu jest procesem niezwykle złożonym i długotrwałym, wszystko po to, aby czynności zaplanowane w drzewostanach na najbliższe 10 lat były jak najlepiej dobrane do warunków przyrodniczych i społecznych. Sporządzanie PUL odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy, a szczegółowo opisane jest w części I  Instrukcji Urządzania Lasu, która jest dostępna na stronie Lasów Państwowych.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu jak struktura budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

7.Jakie kroki należałoby podjąć aby kompleks lasu Młochowskiego uznać za las ochronny?

Las Młochowski jest już lasem ochronnym, w kategorii lasów położonych w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców. O uznaniu tego terenu za las ochronny świadczy

 • Decyzja Ministra Środowiska z dnia 10 marca 2008 roku, która była przesyłana do wiadomości Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

8.Czy zapobiegnie to w przyszłości tak intensywnej gospodarce leśnej?

 • W większości kategorii lasów ochronnych prowadzi się zrównoważoną gospodarkę leśną, która jest zaplanowana w taki sposób, aby las, który pełni określona funkcję ochronną nie stracił powyższych właściwości. Na terenie Lasu Młochowskiego ograniczone są rębnie I, czyli zręby zupełne, które jednorazowo, w szybki sposób pozwalają na odnowienie lasu na dużych powierzchniach, a stosuje się skomplikowane i długoterminowe, jeśli chodzi o okres odnowienia rębnie złożone, prowadzone na niewielkich fragmentach. Jak wcześniej zaznaczono zaprzestanie prowadzenia cięć rębnych może zagrozić trwałości lasu. Ponadto w przyszłym Planie Urządzenia Lasu w lasach całego Nadleśnictwa Chojnów zaproponowano podniesienie wieku rębności dla drzewostanów dębowych, co zmniejszy intensywność prowadzenia cięć rębnych w części drzewostanów.

9.Czy wprowadzenie takiego rozwiązania było by korzystne dla naszego lasu?

 • Informuję ponadto, że w latach 2012-2015 Nadleśnictwo przeprowadziło prace saperskie w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP” na powierzchni ponad 264 ha wydobywając blisko 27 tys. przedmiotów niebezpiecznych zawierających materiały wybuchowe. W ramach tego samego projektu przeprowadzono rekultywację terenu po dawnej jednostce wojskowej przywracając charakter leśny na powierzchni 1,35 ha.

Nadleśnictwo Chojnów zapewnia również, że postępuje zgodnie z prawem i każde ich działanie jest poparte wieloletnimi doświadczeniami leśników gospodarujących w polskich lasach. Nie bez powodu polskie lasy uznawane są za jedne z najlepiej zarządzanych w Europie. Cieszy też coraz większe zainteresowanie społeczeństwa, nie mniej jednak proszą o zaufanie w kwestii gospodarki leśnej, gdyż  także bardzo im zależy, aby w przyszłości każdy mógł się cieszyć zarówno rosnącym lasem, jak i czerpaniem z niego ważnych pożytków. Dzięki działaniom leśników, lasów w Polsce wciąż przybywa.

 

Ranking Przedsiębiorczych jednostek samorządu terytorialnego

Podkowa Leśna uplasowała się na 2 miejscu wśród gmin miejskich na Mazowszu, zaraz po Warszawie w Rankingu przedsiębiorczych jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźnikiem była liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 1tys. mieszkańców, gdzie w Podkowie Leśnej jest to 219,78.

Wśród wszystkich gmin w województwie mazowieckim wyższą pozycję zajmują gminy Lesznowola i Łomianki. W Polsce jesteśmy 15 najbardziej przedsiębiorczą gminą (na 2478). Według twórców rankingu wskaźnik przedsiębiorczości jest ważną zmienną opisującą rozwój gospodarczy gmin. Daje też obraz, na ile samorządy wpierają działalność gospodarczą.

Największą liczbę podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców odnotowano w miastach turystycznych w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, natomiast liderem rankingu jest dolnośląski Karpacz, w którym na 1 tys. mieszkańców przypadało 795,37 podmiotów gospodarczych. Ranking oparty jest na danych z 2015r.

Ranking-gmin-pod-wzgledem-liczby-podmiotow-gospodarczych-na-1-tys–mieszkancow

Przebudowa rowów

W najbliższych miesiącach będziemy nie tylko remontować drogi, ale również przebudowywać rowy.  Parę dni temu ogłosiliśmy przetarg. Na początek pójdą dwa odcinki: pierwszy to dolny odcinek rowu Rs 11/19 od strony ul. Myśliwskiej – początek przy końcu obecnego umocnienia, koniec przy ul. Jeleniej i dalej do granicy terenu kolejowego oraz rowu bocznego RS11/18 przy ulicy Bobrowej/Wilczej oraz odcinek od przepustu na ul. Myśliwskiej do przepustu na ul. Głównej.

Zostały złożone wioski na dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „Przebudowa i odtwarzanie przepustów, rowów i cieków wodnych w Podkowie Leśnej – ul. Rysia, Wilcza, Jelenia” oraz „Przebudowa rowu RS-11/19 na odcinku ulica Główna – ulica” na łączną kwotę 342.330 zł. Przeszliśmy pozytywną weryfikację merytoryczną i formalną – znaleźliśmy się na liście rezerwowej w oczekiwaniu na środki.

W ciągu ostatnich obfitych opadach deszczu skarpa rowu wzdłuż ul. Bukowej uległa osunięciu. Osuwisko zostało zabezpieczone poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą. Z uwagi na konieczność udrożnienia rowu melioracyjnego oraz z uwagi na zagrożenie dalszego osuwania skarp rowu,  w trybie interwencyjnym będą podjęte prace przy jego naprawie. Rów zostanie umocniony płytami betonowymi typu EKO oraz dla wzmocnienia stateczności zniszczonej zostanie zaprojektowana w części palisada.

To jest ciąg dalszy prac przebudowy rowów odwadniających rozpoczętych w 2015r. Przez ostatnie dwa lata na wszystkich rowach podjęto prace polegające na odmuleniu, czyszczeniu i konserwacji dna i skarp rowów odwadniających tj. zebraniu z rowów śmieci i ich wywozie, koszeniu skarp rowów, oczyszczeniu dna rowu i skarp z liści, gałęzi, odmuleniu wskazanych przepustów, naprawie i faszynowaniu osuwających się skarp rowów

 

 

Wolne sądy! Chcemy weta!

Nie da się uciec od polityki, kiedy nasze prawa mogą zostać zagrożone i to już niedługo. Dwie ustawy znajdują się na biurku prezydenta: o sądach powszechnych i KRS. Trzecia ustawa o sadzie najwyższym jest w tym momencie procedowana w sejmie. Pomysły obecnie rządzących zagrażają niezależności sądów i trójpodziałowi władzy. Jestem w tej grupie społecznej, która buntuje się przeciwko łamaniu prawa i przyjętego porządku konstytucyjnego. Moim obowiązkiem, tak to czuję, jest uczestniczenie w protestach przeciwko przejęciu kontroli nad sądami przez partię rządzącą.

Sąd Najwyższy ma być polityczny, który będzie dyscyplinował niepokornych sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych. Na to mojej zgody nie ma.

Ustawa o SN wprowadzona łącznie z ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i sądach powszechnych spowoduje, że poziom niezawisłości sędziowskiej będzie ograniczony, a obywatele zostaną  pozbawieni niezawisłych sądów. Nie ma w tych pomysłach dobra społecznego, a jedynie interes polityczny.

fot. protest pod Pałacem Prezydenckim 18 lipca 2017

W całej Polsce rozbłysły miliony świec zapalonych przez protestujących przeciw PiS-owskiej destrukcji sądownictwa. W obronie niezależności sądów 18 lipca zebrał się tłum przed Pałacem Prezydenckim i skandował: „Wolne sądy – chcemy weta”, odbywają się demontracje pod sejmem. Atmosfera solidarności zgromadzenia ludzi, którzy myślą podobnie w tej sprawie powoduje, że w miarę mozliwości biorę udział w protestach i będę brał dalej. A najbardziej budujące jest to, że tak dużo młodzieży uczestniczy w tych demonstracjach.

fot. policja ogradzająca barierami zwykłych ludzi od sejmu

fot. protest pod sejmem 16lipca 2017

filmik z demontracji www.facebook.com/Artur-Tusi%C5%84ski-Burmistrz-Miasta-Ogrodu-Podkowa-Le%C5%9Bna-738774122874368/