Zjazd Delegatów Unii Miasteczek Polskich

Na moje zaproszenie 30 maja 2016r. do Podkowy Leśnej zjechali z różnych stron kraju delegaci Unii Miasteczek Polskich. Przedstawiciele stowarzyszenia działają w wielu ciałach systemu państwowego m. in. uczestnicząc w pracach Komisji Sejmowych i Senackich, Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, szeregu Komitetów Monitorujących i Sterujących funduszy europejskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

ump_logo2Organizacja działa od 1991r. Małe miasteczka mają swoją specyfikę i co za tym idzie własne interesy, których stara się bronić Unia. Podkowa Leśna była gospodarzem spotkania, którego jednym z tematów było wzmocnienie roli stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich w celu lobbowania na rzecz odpowiednich regulacji prawnych i promocji rozwiązań korzystnych dla małych samorządów.

16 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 24 marca 2016 roku – 24 maja 2016 roku

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 32 zarządzeń dotyczących m.in.:
  • powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.
  • powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.
  • zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.
  • powołania zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017 Miasta Podkowa Leśna.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
  • upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podpisywania sprawozdań.
  • ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku.
  • zmiany składu zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017 Miasta Podkowa Leśna.
  • powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.
  • powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  • cofnięcia upoważnienia pracownikowi oraz zleceniobiorcy Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, z zakresu działań podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawie świadczeń rodzinnych.
  • powołania komisji do przeprowadzenia naboru na inspektora ds. koordynacji sportu oraz Miejskiego Konserwatora ds. Zabytkowej Zieleni.
  • powołania zespołu ds. analizy baz danych systemu rozliczeń .
 1. Spotkania pomiędzy sesjami:
 • z panem Pawłem Komenderem, członkiem Rady Sołeckiej Żółwina dotyczące nowej drogi powiatowej na terenie gmin Brwinów i Nadarzyn. (przedłużenie ulicy Słonecznej, poprzez teren sołectwa Terenia, przycinającej ulicę Grodziską w Starej Wsi do węzła Młochów na trasie S7.
 • z panią Wiesławą Kwiatkowską – burmistrz Miasta Milanówka, z panem Arkadiuszem Kosińskim – burmistrzem Gminy Brwinów, z panem Sebastianem Budziszewskim – Prezesem Zarządu Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów dotyczące wzajemnych rozliczeń za wodę i ścieki oraz prowadzenia prac inwestycyjnych.
 • wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast – partnerów m.st. Warszawy w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT.
 • z przedstawicielami Instytutu Spraw Publicznych i TPMO.
 • z panią Magdą Chustecką z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.
 • z panią Barbarą Jezierską, Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 • z Wojewodą Mazowieckim i włodarzami gmin mazowieckich ws współpracy administracji rządowej w terenie z jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów JST gmin Brwinów, Grodzisk Maz.. Jaktorów, Michałowice i miast Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów ws porozumienia dotyczącego wspólnego składania wniosków o dofinansowanie ścieżek rowerowych.
 • Sprawy bieżące:
 • trwa nabór na stanowisko Miejskiego Konserwatora ds. Zabytkowej Zieleni
 • w kwietniu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 264 zł (wartość projektu 336.960 zł) na pielęgnację drzew w parku;
 • w maju – w wysokości 92.000 zł (wartość projektu 102.146,40 zł) na pielęgnację 194 pomników przyrody, w tym na terenach prywatnych.
 • złożyliśmy wniosek na termomodernizację budynków publicznych i komunalnych na kwotę 1.366.230,49 zł – 80% dofinansowania
 • na ukończeniu są prace nad wnioskiem o dofinansowanie dotyczącym rozbudowy biblioteki – zadanie 3 RPO WM. Kwota ok. 1.3 mln, termin składania wniosku 1 VI.
 • trwają uzgodnienia projektów przebudowy węzła ulic Modrzewiowa/Kościelna w Starostwie Powiatowym – otrzymaliśmy negatywne opinie komunikacyjne wydziału komunikacji starostwa grodziskiego. Przygotowywane są wystąpienia do Ministra Infrastruktury o uzyskanie odstępstw.
 • uzgodniono projekt remontu odtworzeniowego przedłużenia ulicy Błońskiej na odcinku Słowiczej do terenu  WKD
 • uzyskaliśmy odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla przebudowy węzła ulic Jodłowa, Reymonta, Bukowa dzięki czemu uzyskamy zgody i pozwolenia na budowę w formie zaproponowanej przez miasto przy aprobacie mieszkańców dotyczące :
 1. przebudowy połączenia ulic Lipowej- Bukowej- Sosnowej –Topolowej     (rondo),
 2. przebudowy ul. Bukowej na odcinku Lipowa – Reymonta,
 3. przebudowy ulicy Jodłowej,
 4. przebudowy ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Słowackiego,
 5. oraz projektu organizacji ruchu dla całego rejonu z podziałem na poszczególne zadania
 • trwa wykonywanie projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej przewidującego wykonanie progów zwalniających. Ze względu na brak uzyskania uzgodnień przez Starostę Grodziskiego projektant złożył ponownie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego
 • wykonano remont chodnika na ul. Modrzewiowej na odcinku ulic Wschodnia – Sosnowa
 • rozpoczęto przygotowanie dokumentów formalno-prawnych pozwalających na wykonanie remontu nawierzchni na ulicy Modrzewiowej na odcinku Wschodnia –Sosnowa, polegającego na wymianie warstwy ścieralnej, krawężnika po stronie północnej oraz nawierzchni zjazdów po stronie północnej.
 • rozpoczęto przygotowanie dokumentów formalno-prawnych pozwalających na wykonanie remontu chodnika na ul. Głównej (Miejska-cmentarz), parking polegającego na wymianie zużytych płyt betonowych oraz nawierzchni zjazdów.
 • w celu skablowania linii oświetleniowej i nn. przeprowadzono rozpoznanie cenowe na skablowanie ulic Kwiatowej (Paproci-Parkowa) strona wschodnia, Iwaszkiewicza, Modrzewiowej, Topolowej, Cichej, Sokola, Jodłowej, Kukułek (Zachodnia-Ptasia), Sosnowej(Bukowa-teren WKD).
 • dokonano zgłoszenia do Starosty Grodziskiego zamiaru prowadzenia robót budowlanych na ul. Jeleniej (Królicza – Wiewiórek). Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu celem wyłonienia wykonawcy robót.
 • dokonano zgłoszenia do Starosty Grodziskiego wykonanie przebudowy ul. Iwaszkiewicza.
 • przeprowadzono pierwszy etap napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej prowadzone będzie w sposób ciągły w zależności od potrzeb.
 • wyłoniono wykonawcę na remont elewacji budynku na Kościelnej, planowane zakończenie prac – koniec czerwca 2016 r.
 • wykonano I etap bieżących napraw skateparku, prace II etapu zostaną wykonane do końca maja.
 • trwają prace kablowania linii średniego napięcia 15 kW- ulice: Brwinowska, Topolowa, Błońska, Warszawska, Akacjowa.
 • uregulowano stan prawny działki drogowej nr ew. 179/1 obr. 12 (ul. Prusa) o pow. 0,0463 ha – akt notarialny Rep. A Nr 3174/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
 • Starosta Grodziski wydał decyzję nr 35/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. ustalającą odszkodowanie za grunt zajęty pod ul. Krasińskiego (dz. nr ew. 74/2 w obrębie 10 o pow. 0,0321 ha). Decyzja stała się ostateczna w dniu 16.05.2016 r. (81 zł /1 m²)
 • trwa postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część ulicy Modrzewiowej (dz. nr ew. 113/5 w obrębie 11 o pow. 108 m2). Zakwestionowałem operat szacunkowy, który oprócz transakcji drogowych uwzględniał kwoty z decyzji odszkodowawczych, ustalający wartość odszkodowania na kwotę 123 zł/m2. W dniu 04.05.2016 r. rzeczoznawca przedstawiła w Starostwie dwa zaktualizowane operaty – jeden oparty wyłącznie na transakcjach drogowych (81 zł /1 m²), a drugi uwzględniający kwoty z decyzji odszkodowawczych (108 zł /1 m²).
 • Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 2033/2016 z dnia 17.05.2016 r. podzielając argumentację Burmistrza Miasta Podkowa Leśna uchylił decyzję Starosty Grodziskiego nr 35/2015 ustalająca wysokość odszkodowania za grunt zajęty pod część ulicy Jeża (dz. nr ew. 139/6 w obrębie 06 o pow. 0,0359 ha) na kwotę blisko 365 zł/m² i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.  Oczekujemy podobnego rozstrzygnięcia w postępowaniu dot. działek nr ew. 122/1 w obrębie 06 o pow. 0,0528 ha (ul. Zamkowa) oraz nr 139/7 w obrębie 06 o pow. 0,0561 ha (ul. Jeża).  Łączna kwota odszkodowań w uchylonej decyzji starosty grodziskiego wynosiła ponad 528 tysięcy złotych.
 • Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 1362/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. stwierdzającą nabycie przez Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętej pod część ul. Modrzewiowej (dz. nr ew. 113/3 w obrębie 11 o pow. 110 m²). Oczekujemy na nadanie jej klauzuli ostateczności. W najbliższym czasie Wojewoda powinien wydać decyzję dot. nabycia przez Miasto prawa własności nieruchomości zajętej pod część ul. Myśliwskiej (dz. nr ew. 199/1 w obrębie 04 o pow. 23 m²).
 • 29 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie skargi Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie na decyzje Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 8 grudnia 2015 r. w przedmiocie nabycia, z mocy prawa, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Iwaszkiewicza 19 (dz. nr ew. 5 w obrębie 07 o pow. 1063 m2). Na rozprawie oddalono skargę PKP.
 • Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa w dniu 20 kwietnia 2016 r. wydała decyzję utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 grudnia 2014 r. o nr 67727 stwierdzającą nabycie przez Miasto Podkowa Leśna, z mocy prawa, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Świerkowej 1A (dz. nr ew. 19 w obrębie 07 o pow. 2 616 m2).
 • rozpatrzono wniosek o przyznanie 50% bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz zawarto trzy porozumienia w sprawie rozłożenia na raty opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • sporządzono wykaz działek drogowych w Podkowie Leśnej; wskazano działki, które powinny być objęte procesem komunalizacji oraz takie, których regulacji stanu prawnego należy dokonać poprzez wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Trwają prace nad skompletowaniem dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskami.
 • powołano zespół złożony z pracowników merytorycznych UM którego zadaniem jest przeanalizowanie zebranych w ciągu ostatnich kilku miesięcy danych i wypracowanie rekomendacji mających na celu uporządkowanie i uszczelnienie systemu zbiorowego odbioru śmieci, zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.
 • po audycie stanu lamp na terenie miasta rozpoczęto przygotowanie dokumentacji w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wymianę oświetlenia na terenie miasta i pozyskania zewnętrznego źródła finansowania na realizację zadania. Dotyczy 1046 opraw świetlnych. Wytypowano także ulice na których zostaną w przyszłości zamontowane lampy typu „pastorał” zaakceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wymiana źródeł światła nie tylko poprawi jakość oświetlenia naszych ulic ale także przyniesie ok. 200.000 zł oszczędności rocznie. Z tych pieniędzy będę chciał finansować dalsze prace przy kablowaniu napowietrznych linii energetycznych i budowie nowych lamp oświetlenia ulicznego.
 • rozpoczęto wypłatę pieniędzy z Programu 500+ Na dzień 23 maja 2016r. zostało złożonych 180 wniosków na świadczenia dla 260 dzieci, co daje 98% uprawnionych dzieci z Podkowy Leśnej do pobierania 500zł. Zgodnie z miejską  ewidencją takich dzieci mamy 267 (bez liczby dzieci pierwszych lub jedynych dzieci, na które przysługuje świadczenie wychowawcze). Do 20 maja na ten cel wpłynęło do kasy miasta 171.170 zł (w kilku ratach) – co nie zaspakaja finansowania w pełni.
 • w dniach 13-17.04 przeprowadzono akcję bezpłatnych badań w kierunku profilaktyki chorób układu krążenia, które były wykonywane w Urzędzie Miasta w ramach programu profilaktycznego „Zadbaj o serce i ciesz się życiem”. Skorzystało z nich 86 mieszkańców.
 • ustawiono nową tablicę ogłoszeń na cmentarzu przy ulicy Głównej.
 • na ukończeniu są remonty cząstkowe dróg z destruktu.
 • ułożono 20 m chodniku przy ul. Głównej.
 • zakończono konserwację figurki Matki Boskiej przy ul. Bluszczowej.
 • zlecono projekt oświetlenia na terenie cmentarza.
 • ustawiono ławki i kosze na śmieci w pasach drogowych.
 • zarejestrowano kolejnych 97 mieszkańców Podkowy Leśnej do Systemu Powiadamiania SMS.
 • na moją prośbę na przełomie kwietnia i maja skierowano do rodziców ankietę w której prosiliśmy o opinię na temat pracy stołówki. Ocenie podlegało siedem jej obszarów: jakość dań, różnorodność dań, cena posiłków dla ucznia, czystość, obsługa, organizacja wydawania posiłków oraz oferta poza obiadowa stołówki.  Każdy z obszarów był punktowany od 1 do 5 punktów, gdzie 1 oznaczało ocenę najgorszą, a 5 ocenę najlepszą. W badaniu wzięli udział rodzice uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Odpowiedzi na temat stołówki szkolnej udzielono w 124 ankietach. Z obiadów w stołówce korzysta  obecnie 180 dzieci i kilku dziesięcio osobowa grupa nauczycieli i mieszkańców. Po zliczeniu wszystkich wyników średnia  ocena dla pracy stołówki wyniosła 74,2 procent.
 1. Inne:
 • 31 marca odbyło się spotkanie z Mieszkańcami w sprawie bezpieczeństwa w mieście gdzie min zaprezentowano „Mapę zagrożeń”.
 • w dniu 15 kwietnia 2016 r Miasto zawarło ugodę ws toczącej się sprawy o wypłatę wynagrodzenia, była to ostatnia sprawa sądowa z podwykonawcą dotycząca rozbudowy szkoły samorządowej
 • podpisałem porozumienie z Syndykiem masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego „WID-BAS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Rynkowa 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna, na mocy którego syndyk ma wycofać pozew przeciwko miastu Podkowa Leśna. Roszczenie blisko 750.000 zł, negocjacje trwały kilka miesięcy.
 • Podkowa Leśna otrzymała Certyfikat za skuteczne motywowanie dłużników alimentacyjnych do spłaty zaległych zobowiązań. Wyróżnienie przyznane zostało przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA.
 • podpisałem z Prezesem WKD pierwsze z porozumień dotyczących użyczenia terenu kolejowego na potrzeby Miasta Podkowa Leśna – ciąg pieszo-rowerowy od przystanku WKD główna – parów Sójek
 • w kwietniu miała miejsce konferencja dotycząca wyzwania bezpieczeństwa cywilnego w Warszawie.
 • odbyło się spotkanie konsultacyjne w Podkowie Leśnej dot. uszczegółowienia opisu granicy Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • Konferencja „Krajowa Polityka Miejska 2023 – plan działania”, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, podczas której burmistrz był jednym z prelegentów reprezentujących stronę samorządową.
 • odbyły się uroczystości z okazji Święta Miasta Podkowa Leśna oraz uroczysta sesja Rady Miasta Podkowa Leśna nadająca honorowe obywatelstwo Włodkowi Pawlikowi.
 • wziąłem udział w Konferencji „Kryzys uchodźczy. Kryzys wartości?” We Wrocławiu, gdzie obok Rzecznika Praw Obywatelskich i Burmistrz Drezna byłem jednym z panelistów.
 • posiedzenie partnerów PTO oraz wspólna sesja trzech gmin w ramach PTO, na której podjęto uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.
 • trwają prace zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Został wypracowany Regulamin Przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego w mieście Podkowa Leśna na rok 2017.
 • w kwietniu Urząd Miasta we współpracy z Nadleśnictwem Chojnów przeprowadził akcję sprzątania lasu – dziękuję za udział mieszkańcom miasta.
 • zakup ponad 100 sadzonek drzewek dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej.
 • ROWEROSACRUM – Miasto ufundowało rower jednemu z startujących zawodników
 • 8 maja na terenie Podkowy Leśnej odbyły się Powiatowe Obchody Chrztu Polski
 • 14 i 15 maja miasto było gospodarzem Mistrzostw Województwa Mazowieckiego w karate tradycyjnym. (350 zawodników, zawody odbyły się w Zespole Szkół)
 • Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 • Uczczenie 100 lecia urodzin mieszkańca Podkowy Leśnej
 1. Zaproszenia:
 • 29 maja w godzinach 14.00-19.00 w budynku policji odbędzie się znakowanie rowerów dla wszystkich chętnych mieszkańców
 • Zapraszam na IV Podkowiańską Dychę, która odbędzie się 29 maja w godz. 10.00-14.00 w Parku Miejskim.
 • 30 maja 2016r. w Podkowie Leśnej odbędzie się zjazd delegatów Unii Miasteczek Polskich.
 • 2 czerwca 2016r. w Podkowie Leśnej na boisku szkolnym szkoły samorządowej w godzinach 8.00-15.00 zostanie rozstawione miasteczko rowerowe.
 • W dniach 10-12 czerwca odbędzie się Festiwal Otwarte Ogrody, podczas którego Miasto będzie organizatorem „Ogrodu Partycypacyjnego” (sobota, niedziela w godz.12-14 i 11-13).

Blisko 100% złożonych wniosków na 500+

Nie znam danych z kraju, ale jak sądzę realizacja Programu 500+ w Podkowie Leśnej mogłaby być niewątpliwym sukcesem obecnego rządu, oczywiście pod warunkiem, że podciągną się trochę w liczeniu (prawidłowym szacowaniu dzieci) i pójdą za tym terminowe wypłaty pieniędzy. Chwilowo jednego i drugiego brak.

Na dzień 23 maja 2016r. zostało złożonych 180 wniosków na świadczenia dla 260 dzieci, co daje 98% uprawnionych dzieci z Podkowy Leśnej do pobierania 500zł. Tylko przypomnę, że zgodnie z miejską  ewidencją takich dzieci mamy 267 (bez liczby dzieci pierwszych lub jedynych dzieci, na które przysługuje świadczenie wychowawcze). I zaznaczam, w ewidencji nie ma dzieci uchodźczych z Dębaka.  Więcej w poprzednim artykule arturtusinski-podkowa.pl/program-500/ . W stosunku do rządowych szacunków, w rzeczywistości dzieci uprawnionych do pobierania świadczenia w naszym mieście jest o ok. 50% więcej – zawsze możemy to potraktować jako sukces demograficzny.

Wnioski można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy – tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, gmina ma do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście, jak dostanie pieniądze. Do 20 maja na ten cel wpłynęło do kasy miasta 171.170 zł (w kilku ratach)– z prostego matematycznego rachunku wynika, że środków na wypłaty brakuje.

Pomimo, że  narodowej TVP nie oglądam (tylko z prozaicznego powodu – braku telewizora), to jeszcze chwilowo śpię spokojnie, wierząc w to, że Pani premier wywiąże się z obietnic, szczególnie, że minister rodziny, pracy i polityki społecznej E. Rafalska wszystkie dane z Podkowy Leśnej otrzymała. Jednym słowem czekamy na wyrównanie.

Mieszkańcom gratuluję zdyscyplinowania w umożliwieniu realizowania programów rządowych. Zachęcam  te 2% pozostałych podkowian do złożenia wniosków.  100% w zasięgu ręki, takiej frekwencji nie mieliśmy nawet w wyborach!

 

 

 

Puchar Polski w Nordic Walking

W niedzielę 15 maja 2016 Park Zdrojowy w Konstancinie-Jeziornie zapełnił się zawodnikami Pucharu Polski. Była to największa z cyklu imprez tego typu w Europie. Jest to sport tani, łatwy i najmniej kontuzjogenny, pewnie dlatego przeżywa w Polsce taki rozkwit jako uniwersalna i popularna forma rekreacji dla każdego.  Organizatorem zawodów była Polska Federacja Nordic Walking. Puchar Polski w Nordic Walking to cykl zawodów, którego celem jest popularyzacja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia, a także propagowanie idei Nordic Walking wśród mieszkańców Polski. Organizacja tych wydarzeń ma także przyczynić się do wzrostu świadomości oraz wyrobienia nawyku systematycznej aktywności fizycznej wśród Polaków.

DSC_2423W tym roku po raz pierwszy zawody Nordic Walking odbędą się też w Podkowie Leśnej podczas IV Podkowiańskiej Dychy.

Od początku marca w Podkowie Leśnej w soboty odbywają się treningi Nordic Walking. Uczestników spotkania prowadzi trenerka Katarzyna Taber z Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego. Chodzenie z kijami jest proste, ale wymaga kilku ćwiczeń, aby uruchomić ciało, obręcz barkową, obręcz biodrową i wypracować technikę, która sukcesywnie spełni zakładane cele. Nordic Walking nie wymaga innego specjalistycznego sprzętu niż kije. Nie trzeba inwestować w drogi sprzęt wystarczy zakup dopasowanych dla siebie kijów i można zacząć maszerować.  Wygodne,  sportowe ubranie – tak, jak lubimy dopełnia przyjemności maszerowania, szczególnie po lesie Młochowskim. PTB zaprasza wszystkich chętnych na kolejne treningi.

20160305_131730Fot. 1 i 2 Katarzyna Tusińska – Puchar Polski, fot.3 trening w Podkowie Leśnej

Projekt przebudowy Kościelnej/Modrzewiowej

21 marca 2016 r. na kolejnym  spotkaniu z mieszkańcami przedstawiłem koncepcję projektu przebudowy ulicy Kościelnej i Modrzewiowej. Założeniem do projektu była poprawa bezpieczeństwa wokół kościoła i szkoły społecznej KIK, uporządkowanie parkowania oraz odwodnienie ulicy  Modrzewiowej na całej jej długości. W trakcie spotkania mieszkańcy zgłosili uwagi do projektu dotyczące zbyt małej ich zdaniem ilości środków technicznych wymuszających na  kierowcach ograniczenie prędkości szczególnie w rejonie skrzyżowania Kościelnej z Modrzewiową. Pojawiła się też sugestia jednego ze słuchaczy obecnych na sali, aby na ulicy Modrzewiowej wprowadzić ruch jednokierunkowy. Taka propozycja nie spotkała się z przychylnością projektanta i części mieszkańców.

IMG_0029wDużą dyskusję wywołała też możliwość parkowania na tych ulicach z poszanowaniem praw pieszego. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują kwestię ruchu pieszych i pojazdów. Na chodniku przy ulicy Modrzewiowej, ze względu na jego zbyt wąską szerokość  bezwzględnie nie można parkować, natomiast kierujący pojazdami często łamią ten przepis. Pomimo podejmowanych akcji prewencyjnych jak np. „żółta kartka” (czytaj artykuł akcja-prewencyjna-zolta-kartka) oraz interwencji policji nie udało się wyeliminować łamania przepisów.

kościelna parkowaniePrzychylając się do opinii większości na sali wprowadziłem do projektu zmiany polegające na zwiększeniu ilości progów zwalniających, zastosowaniu skrzyżowań wyniesionych (Kościelna/Modrzewiowa; Modrzewiowa/Topolowa) oraz zaprojektowaniu „szykan”. W projekcie przewidziano miejsca postojowe dla niepełnosprawnych przy kościele, zatoczki parkingowe na wysokości szkoły oraz przejścia dla pieszych. Bezpośrednio pod szkołą wytypowano miejsca  kiss & ride – to miejsca specjalnie wyznaczone do tego, aby ułatwić podwiezienie dzieci do szkoły, gdzie  można legalnie zatrzymać się na 2 minuty, „dać buziaka na do widzenia” i wysadzić ucznia bezpiecznie przy wejściu. Miejsca parkingowe wyznaczone w poboczach mają być wykonane z geokraty, która ma zastosowanie przy konstrukcji nawierzchni parkingów dla lekkich pojazdów. W konsultacjach dokumentacji projektowej uczestniczyli również przedstawiciele Kościoła i szkoły. Projekt wraz ze zmianami  został przesłany do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim celem uzyskania wymaganych zgód.

IMG_0001Problem parkowania powinno w dużej części uregulować i uporządkować wybudowanie parkingu park&ride przy stacji kolejki WKD oraz wprowadzenie strefy płatnego parkowania w centrum. Nad oboma tymi rozwiązaniami intensywnie pracuję. Mam nadzieję, że prace przy park&ride ruszą jeszcze we wrześniu tego roku.

DSC_2240Kończą się prace remontowe chodnika na ul. Modrzewiowej na odcinku ul. Wschodnia –Sosnowa. Zakres prac obejmował wymianę chodnika, krawężników i zjazdów do posesji. Planowany termin zakończenia prac 20 maja 2016 r.

DSC_2444