Smart City Forum

Smart City Forum jest największym w Polsce kongresem poświęconym funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. O wartość merytoryczną spotkania dba Rada Programowa, której mam przyjemność być członkiem, pod przewodnictwem Macieja Bluja, eksperta w dziedzinie rozwiązań smart city, wiceprezydenta  Wrocławia w latach 2007 – 2018. Najbliższe X Forum odbędzie się we wrześniu br.

To platforma wymiany doświadczeń tworzona m.in. przez przedstawicieli administracji publicznej, prezesów i dyrektorów wiodących firm, ekspertów z zagranicy, którzy prezentują innowacyjne rozwiązania sprawdzające się np. w Barcelonie, Singapurze czy też Toronto. Od pięciu lat cieszy się znakomitą frekwencją, ostatnio na poziomie 600 uczestników.

Wydarzenie skierowane nie tylko do dużych miast, ale także dla średnich i małych. Duże miasta są bombardowane propozycjami od spółek technologicznych, a o tych mniejszych często się zapomina. One też chcą się rozwijać i na wydarzeniu mogą poznać dostawców rozwiązań oraz poszukać nowości dla siebie – konkretne przykłady zastosowań, a nie futurystyczne wizje.

Według raportu McKinsey&Company, dzięki technologiom użytym w smart city, możemy:

  • ocalić każdego roku 30-300 istnień ludzkich w mieście powyżej 5 mln mieszkańców,
  • zmniejszyć liczbę przestępstw o 30-40%,
  • oszczędzić 25-80 litrów wody dziennie na jedną osobę,
  • przyspieszyć o 20-35% system reagowania kryzysowego,
  • zmniejszyć globalne obciążenie chorobami o 8-15%.

Wg raportu Smart Cities: Growing New IT Markets w 2016 r. sektor inteligentnych miast był wart 342 mld dol., natomiast w 2021 r. będzie to już 774 mld dol.

Umorzenie części pożyczki

We wrześniu 2016r. miasto pozyskało z WFOŚiGW w 30% umarzalną pożyczkę w kwocie 1.200.000 zł na modernizację oświetlenia elektrycznego – wymianę 999 sztuk opraw ulicznych (wszystkich) w Podkowie Leśnej. Koszt inwestycji po przetargu okazał się niższy, niż wynikało to z kosztorysu i udało ją się zrealizować w kwocie 750.000 zł, do końca roku 2016. Otrzymaliśmy już oficjalne pismo o umorzeniu 225.500 zł. Pieniądze zgodnie z zapisami umowy zostaną przeznaczone na nasadzenia w mieście.

Podjęcie ważnej decyzji  kierunku rozwoju, w którym miasto powinno podążać w temacie oświetlenia było uwarunkowane wieloma czynnikami, przede wszystkim finansowym. Dążąc do poprawy jakości oświetlenia, równocześnie na celu mieliśmy zmniejszenie kosztów zużycia energii. Koszy oświetlenia dróg znajdujących się na terenie miasta ponosimy w całości. Po dwóch latach możemy ocenić oszczędności.

Jak kształtowały się koszty wcześniej?

Średnia koszt energii za oświetlenie w latach 2014-2015 i 2016 to 286.000 zł/rok

Po zmianie, 2017-2018 to 116.000 zł/rok. To daje ok. 60% oszczędności/rok -170.000 zł

Należy podkreślić, że zostały dodatkowo oświetlone ścieżki rowerowe, Park&Ride, Park Miejski i cmentarz oraz wiele lamp zostało zamontowanych dodatkowo na ulicach. Inwestycja powinna zwrócić się po trzech latach, czyli do końca br.

Raport o stanie miasta

Znowelizowana w 2018 r. ustawa o samorządzie gminnym obliguje Burmistrza Miasta do przygotowania i przekazania Radzie Miasta „Raportu o stanie miasta Podkowa Leśna w 2018 r.”. Debata nad dokumentem, w której będą mogli zabierać także głos mieszkańcy, odbędzie się na sesji absolutoryjnej planowanej na 27 czerwca br. Raport o stanie miasta obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu partycypacyjnego. W dokumencie są także informacje o sytuacji finansowej samorządu i dane związane z funkcjonowaniem gminy w takich obszarach, jak: oświata, kultura, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, infrastruktura, sprawy obywatelskie i administracyjne, przedsiębiorczość, odpady komunalne, zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo publiczne, kontrole zewnętrzne, dotacje, współpraca z innymi samorządami.


Ustawodawca zdecydował, że raport jest rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni i mieszkańcy, przy czym radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Zgodnie z ustawą mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Debata zostanie przeprowadzona na sesji Rady Miasta planowanej na 27 czerwca br.

Zgłoszenia do debaty

Zgodnie z przepisami mieszkaniec miasta, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie miasta, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia można składać w Biurze Rady Miasta (pok. nr 5 Urzędu Miasta Podkowa Leśna) do dnia 26 czerwca br.

Raport zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta w zakładce „Sprawozdania i raporty”.

 

 

Kontrola WFOŚ – bez uwag

Pisanie skarg do różnych instytucji na działania burmistrza jest pewnym kolorytem Podkowy Leśnej. I pewnie nie byłoby w tym nic szczególnego, wszak niezadowoleni mieszkańcy mogą pisać skargi gdzie chcą, do kogo chcą i na każdy temat. Tym razem  w wyniku takiej skargi w urzędzie przeprowadzona została kontrola WFOŚ. Na wstępie od razu warto dodać, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Ale warto, byście Państwo wiedzieli na co skarżą się mieszkańcy – tym razem  zarzuty są na „DRASTYCZNY WZROST WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIA, co spowodowało aż sześciokrotny wzrost  kwoty( z 300 tys. do prawie dwóch milionów), na utrzymanie zabytkowej zieleni w latach 2015-18 i związane z tym wydatki”. Oczywiście towarzyszą temu domniemania typu, gdzie są te pieniądze, bo ich nie widać, a prace są/były źle wykonywane. Kontrolerzy poświęcili dwa czy trzy dni na sprawdzenie wszystkich dokumentów. I tak się zastanawiam, że skoro dzięki tym nagminnym uprzejmym zawiadomieniom tych samych osób lub grupy osób, wszyscy obywatele ponoszą tego koszty, to czy takie osoby, nie powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej?  Kontrole są przeprowadzane kilka razy w miesiącu, paraliżując prace urzędników, zazwyczaj też prowadzenie inwestycji, nie wspomnę o kosztach takich kontroli.

Obchody 4 czerwca

W tym roku przypadła okrągła rocznica wyborów 4 czerwca 1989 roku. W  uczczenie Święta Wolności i Solidarności zaangażowały się samorządy w całej Polsce. Główne obchody 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Gdańsku. Komitet organizacyjny ustalił, że zaproszeni do Komitetu Honorowego obchodów Święta Wolności i Solidarności będą wszyscy żyjący uczestnicy obrad Okrągłego Stołu.

Tak też się stało i w Gdańsku na placu Solidarności wokół Pomnika Poległych Stoczniowców 4 czerwca 2019 roku stanął stół, przy którym podpisana została Deklaracja Wolności i Solidarności.

Zjechali się samorządowcy z całego kraju, także po to, aby debatować nad wyzwaniami, które w najbliższych latach staną przed gminami.

Jako przedstawiciele organizacji  i korporacji samorządowych podpisaliśmy 21 tez samorządowców. Wśród celów znajduje się m.in zwiększenie samodzielności regionów, przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową, a także zwiększenie nakładów na edukację przez państwo , przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego będącego dziś w dyspozycji agencji państwowych, a także odpolitycznienie mediów publicznych. Liczba też nawiązuje do 21 postulatów „Solidarności” z 17 sierpnia 1980 roku.

W jednym miejscu znalazła się masa ludzi wierzących, że Polska może być lepsza! Dla których wartości jak wolność i demokracja są bezdyskusyjne. To było bardzo pozytywne doświadczenie.

Znakomite wystąpienia prezydentów: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska oraz wielu samorządowców, społeczników, ludzi kultury podczas debat obywatelskich i towarzyszących wydarzeń.

Gdańskie święto obchodzone było w ramach  dziewięciu stref: muzycznej, kulturalnej, Czytelni Wolności, strefy ECS, pikników sąsiedzkich na Skwerze Świętopełka, oraz strefy delegatów, społecznej, Forum Obywatelskiego i nowego Okrągłego Stołu. Każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie.

Podkowianie  nie tylko świętowali w Gdańsku (mnóstwo sąsiadów spotkałem na terenie  ECS), ale także na miejscu w Podkowie Leśnej.  Urząd Miasta Podkowa Leśna przy dużym wsparciu organizacji pozarządowych przygotował dla mieszkańców szereg wydarzeń. Szczególny charakter miało Śniadanie Podkowiańskich Bohaterów Wolności 1989 – 2 czerwca w godz. 11.00 -12.00, na które zaprosiliśmy członków Komitetu Obywatelskiego z Podkowy Leśnej i osoby związane z organizacją wyborów w tamtym okresie. Każda z zasłużonych osób otrzymała pamiątkowy dyplom, a także wybity okolicznościowy medal nawiązujący do wyborów ’89 w Podkowie Leśnej. Medal w ramach podkowiańskiego  symbolu obchodów przekazałem też na ręce dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Basila Karskiego.