Kilka słów do Mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Żółwina, Owczarni, Tereni, Sąsiedzi.

Po zwróceniu uwagi na toczące się dyskusje na Waszych forach społecznościowych, wysłuchaniu części Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie oraz pytań mieszkańców docierających bezpośrednio do mnie czuję się w obowiązku zabrać głos w sprawie naszych wspólnych problemów związanych z wodą w wodociągach.

Należy w całej materii rozróżnić trzy podstawowe zagadnienia:

  • sama sieć wodociągowa, stacje uzdatniania wody ich wydatki, stacje podnoszenia ciśnienia, sposób połączenia sieci wodociągowej naszych gmin, zasilania Żółwina, Owczarni i Tereni.
  • kwestie związane z zużywaniem wody, naszymi przyzwyczajeniami. Rozkładu zużycia w poszczególnych miesiącach, charakterystyki profilu użytkownika sieci wodociągowej w Podkowie Leśnej i Żółwinie oraz Owczarni.
  • i trzecia kwestia, chyba najważniejsza, a do tej pory słabo dyskutowana , to jest zagospodarowania przestrzennego w kontekście prowadzenia racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki wodą opadową, a także jej wpływu na zasoby wód podziemnych, które są źródłem zasilania wszystkich Stacji Uzdatniania Wody w okolicy.

Nasze sieci wodociągowe są połączone od ponad 20 lat. Takie rozwiązanie i umowy o wzajemnej wymianie wody ma swoje minusy, ale bezsprzecznie ma więcej zalet. Plusem jest stabilność i to, że można się wzajemnie wspomagać wtedy, kiedy np. występują niedobory wody w sieci jak teraz, awarie, trzeba wyremontować sieć lub Stacje Uzdatniania Wody. Dla przykładu w roku 2017, kiedy była modernizowana stacja w Brwinowie, to właśnie podkowiański SUW (na koniec 2017 roku) dostarczył blisko 40.000 m³ brakującej wody do sieci Brwinowa. Gdyby nasze sieci nie były połączone, to wody w ogóle by nie było na terenie Żółwina, Owczarni i Tereni przez jedną trzecią roku! W 2018 zużyliście Państwo ponad 132.000 m³ wody, w 2017 r ponad 104.000 m³. Proszę w tym miejscu zwrócić uwagę na dynamikę wzrostu jej zużycia. To prawie 30% rok do roku. Taka sytuacja nie występuję w Podkowie Leśnej.

Faktem jest też, że w przypadkach awarii i złych badań sanitarnych wody w Podkowie Leśnej korzystamy tylko z wody pochodzącej z SUW w Brwinowie i odwrotnie. Bezsprzecznym faktem jest też to, że SUW w Podkowie Leśnej, kiedy są ogromne rozbiory i wszyscy podlewają ogrody nie może zwiększyć ciśnienia w sieci tak, aby zaspokoić potrzeby i nasze i Państwa. Podobnie jest z SUW w Brwinowie – z uwagi na uwarunkowania terenu (sieć wodociągowa na terenie Żółwina i Tereni jest ponad 30 m wyżej niż SUW w Brwinowie) nie jest w stanie utrzymać tak wysokiego ciśnienia w swojej sieci, ponieważ wiele z instalacji wewnętrznych w domach by zwyczajnie popękało.

Podam Państwu kilka faktów. Otóż w roku 2018 w miesiącach maj, czerwiec, lipiec i sierpień statystycznie w przeliczeniu na mieszkańca zużywacie Państwo w Żółwinie i Owczarni więcej wody niż zużywa statystyczny podkowianin. Te wyliczenia odnoszę do ilości osób podawanych jako liczby mieszkańców ogółem. Jeżeli uwzględnimy faktyczną ilość osób w gospodarstwach domowych podłączonych do sieci wodociągowej to ten bilans jeszcze się pogłębi na niekorzyść mieszkańców tej części gminy Brwinów. Dla przykładu w czerwcu 2018 roku statystycznie w Podkowie Leśnej zużyliśmy 5,84 m³ wody na mieszkańca, a Państwo 6,39 m³ (dotyczy mieszkańców podawanych jako liczba mieszkańców ogółem) a 7,99 m³ w przypadku podłączonych do sieci. Średnie miesięczne zużycie wody w ujęciu rocznym w Podkowie Leśnej wyniosło za rok 2018 – 4,13 m³, a w Żółwinie, Owczarni i Tereni 3,69 m³. Jeśli uwzględnimy tylko użytkowników podłączonych do sieci, to te wartości wzrosną odpowiednio do 4,43 m³ w Podkowie i 4,61 m³ w Żółwinie, Owczarni i Tereni. Dla pierwszych 28 dni czerwca tego roku (takie dane zebrałem w piątek 28 czerwca za okres od 31 maja) wynika, że zużywacie Państwo 5,84 m³ w stosunku do osób zamieszkałych i  7,34 m³ w przeliczeniu do faktycznych użytkowników. Czyli w niektórych miesiącach aż o 40% więcej niż mieszkańcy Podkowy Leśnej w analogicznym okresie czasu.

Te dane pokazują, że w miesiącach intensywnej wegetacji i występowania okresów suszy i deficytów odpadów (obserwowanych już od początku lat dziewięćdziesiątych i sygnalizowany przez meteorologów na terenie Mazowsza) w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu, a nawet czasami we wrześniu zużywacie Państwo statystycznie dużo więcej wody niż mieszkańcy Podkowy Leśnej. Przyczyną tego jest wzrost zużycia wody spowodowany podlewaniem ogrodów. W Podkowie intensywna szata roślinna, drzewa zatrzymują dużo więcej wilgoci niż w Państwa ogrodach wybudowanych na byłych polach rolnych, nieużytkach czy wręcz obszarach podmokłych i bagniskach. W Podkowie Leśnej dużo większa ilość budynków ma dwie instalacje, tą miejską jak i tą przydomową służącą podlewaniu ogrodów

W tym miejscu warto przejść do samej kwestii urbanizacji Żółwina i Owczarni. Proszę nie traktować tej uwagi jako złośliwości czy wytykania wad, tylko jako suchą diagnozę stanu z dnia 29 czerwca 2019 r. Plan Miejscowy dla Żółwina i Owczarni został uchwalony w latach 2004-2006. – gdzie stopień urbanizacji w roku 90 ledwo przekraczał 10% do miejscowości, w której docelowo ma być zabudowane aż 80% całego terenu, a w Owczarni odpowiednio 70 % . W planie miejscowym dopuszcza się stopień zabudowy przekraczający 40% powierzchni działek (jeśli dobrze pamiętam 600 m², a w przypadku zabudowy szeregowej 450 m²). I przez dokonywaną stale przez ostatnie lata zabudowę niszczy się bezpowrotnie większość występujących obszarów źródliskowych i wszystkie mokradła, w sposób niekontrolowany podnosi się teren na dużych obszarach zmieniając stosunki wodne, zasypywane są stawy, zasypywane były i są obszary naturalnych źródlisk i zastoin wody. Jak choćby łąka na Zarybiu na rogu ulic Nadarzyńskiej i Mokrej. Jeszcze kilka lat temu rokrocznie na wiosnę w powstałym tam zastoisku wody pływały łabędzie i kaczki. I stąd w okresie suszy występuje tak ogromny problem z wodą. A po ulewnych deszczach występują podtopienia czy jak w roku 2009 i 2010 zalewa całą ulicę Nadarzyńską. Należałoby się pochylić nad zagospodarowaniem przestrzennym, zmianami klimatycznymi, zmianami charakterystyki opadów i w ogóle nad naszą odpowiedzialnością za zasoby naturalne. Wszystkich chętnych odsyłam do uproszczonego opracowania które wykonałem w 2011 roku link poniżej http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/04/racjonalna-gospodarka-wodami-opadowymi-i-powierzchniowymi-na-terenie-podkowy-lesnej-i-okolic-2011.pdf

Chciałem też Państwa poinformować i wyjaśnić, że pompowanie naszego stawu nie miało wpływu na braki wody w Państwa domach. Po intensywnym deszczu jaki spadł 8 czerwca, po około 11 do 12 godzinach pokazała się woda w rowie w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej. Po kilku godzinach od tego momentu rozpoczęliśmy przepompowywanie wody z rowu do stawu. Proszę mi wierzyć, że po takich intensywnych opadach płynie do Podkowy Leśnej ściek, który zbiera z terenu całej górnej części zlewni tak zwanej Niwki, z dróg, z rowów do których są zrzucane ścieki sanitarne, z przecieków z szamb wszystkie zanieczyszczenia. Wodę do stawu zaczęliśmy pompować w niedzielę 9 czerwca ok. godziny 14.00, motopompą o wydatku ponad 1000 litrów na minutę. Pompowanie trwało blisko 18 godzin do momentu zaniku wody w rowie. Motopompa przerzuciła do stawu ponad 1100 m³ wodę, także dopompowaliśmy wodę z naszej sieci miejskiej w  ilości około 360 m³. Wodę uzupełnialiśmy przez ok 10-12 godzin, w sumie w 3 dni, w godzinach pomiędzy 10.00 a 15,00, z pełną kontrolą ciśnienia w naszej Stacji Uzdatniania Wody (wydatek hydrantu to 10 l/s). Spadek ciśnienia w sieci, a w związku z tym braki wody nie wynikały z napełniania naszego stawu, a późniejszych dużych rozbiorów na terenie naszych miejscowości.

Dodam jeszcze do tego, że od dłuższego czasu prowadzimy w Podkowie Leśnej intensywne działania zmierzające do pełnej inwentaryzacji i opomiarowania wszystkich ujęć przydomowych oraz inwentaryzacji, czy też zebrania informacji na temat systemów nawadniania. Gros z tych systemów w naszym mieście to są wysoko zaawansowane technicznie systemy kropelkowe. Ogród o podobnej wielkości podlewany w sposób tradycyjny zużywa do 70% wody więcej niż ten podlewany kropelkowo, czy w pełni przez zautomatyzowany system zraszaczy. Od kilku lat w Podkowie Leśnej wszystkie budowane drogi są wyposażone w kombinacje tak zwanych niecek hydraulicznych typu francuskiego z drenażem oraz skrzynkami  retencyjnymi zamieszczonymi pod jedniami i w pasach drogowych. Ideą i celem jest to, aby w miarę możliwości zatrzymać cały opad deszczu na terenie miasta. Dla przykładu ulica Topolowa posiada 6 zespołów skrzynek retencyjnych i pobocze hydrauliczne, ten zespół mikro retencji  jest w stanie w ciągu jednej godziny zmagazynować do 200 m³ wody opadowej, a w ujęciu rocznym zdolność retencyjna systemu Topolowej pozwala na retencję ponad 1500 m³ wody. Wszystkie ulice w Podkowie Leśnej są projektowane i będą przebudowywane w ten sposób, tak aby właśnie zapewnić maksymalną mikroretencję i przetrzymać opad na terenie miasta nie powodując stepowienia. To jest bardzo efektywna, skuteczna  i mająca niemierzalne pozytywne skutki dla środowiska metoda.

Na terenie Żółwina, i z tego co mi wiadomo znacznej części Brwinowa został obrany inny kierunek –  prowadzący do katastrofy ekologicznej i mówię to z pełną świadomością. W Podkowie idziemy w stronę chronienia i odtworzenia zasobów,  natomiast działanie mające na celu jak najszybsze odprowadzanie opadów deszczu z terenu miejscowości, prowadzi do przesuszania całości gruntów. Infrastruktura budowana w Żółwinie jest zaprojektowana nie do retencjonowania i magazynowania wody, tylko do jak najszybszego pozbycia się tego problemu. Pamiętam dyskusję w roku 2016 toczącą się przy okazji przyjmowania strategii Gospodarki Wodami Opadowymi w ramach Trójmiasta Ogrodów, podczas której jeden z radnych Brwinowa podał pomysł przeprowadzenia przewodu tłocznego kanalizacji deszczowej zbierającej cały opad przez Las Młochowski i Podkowę Leśną, czyli mówiąc wprost chciano nam zafundować po prostu pustynię. Z tego co wiem, takie pomysły padały też w czasie prac brwinowskich radnych. Wracając do obecnego problemu deficytu wody, nie dalej jak miesiąc temu odbyło się spotkanie w siedzibie naszego urzędu z Burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim w obecności projektantów, którzy mają wykonać opracowanie dodatkowego przewodu wodociągowego bezpośrednio zasilającego sieć Owczarni i Żółwina, a przebiegającego przez teren Miasta Podkowa Leśna. Jesteśmy jak najbardziej za, niemniej rozwiązania muszą być optymalne dla nas wszystkich. Proponowane – uniemożliwiłoby wybudowanie, tak oczekiwanej przez mieszkańców ulicy Orlej – drogi o satysfakcjonującej nawierzchni, bezpiecznej, która zapewni bezpieczeństwo przeciw zalewaniu posesji jak i komfort hydrogeologiczny naszemu środowisku. Zaproponowaliśmy inne rozwiązania i zapewniam, że zarówno burmistrz Kosiński, projektant jak i ja ze swojej strony jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby sytuacja z deficytem wody na terenie Żółwina i Owczarni się nie powtarzała.

Największym dzisiaj problemem Państwa jest to, że z uwagi na odległość od SUW w Brwinowie jak i deniwelacje terenu posiadacie stację podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej. Stacja, nie wiem kiedy była budowlana, ma niewystarczającej objętości zbiorniki wyrównawcze, które służą do ustabilizowania ciśnienia w całej sieci. Zwiększyła się znacznie liczba odbiorców wody na terenie Żółwina i Owczarni, kiedy przychodzi susza,  kiedy przychodzi lato, kiedy zaczynają rosnąć rośliny, a Państwo w swoich nie zadrzewionych ogrodach jesteście bardziej narażeni na działanie promieni słonecznych, niż my w Podkowie Leśnej. Następują bardzo duże rozbiory, tak duże i tak szybkie, że ani stacja podnoszenia ciśnienia, ani stacje uzdatniania wody w sposób stabilny nie są w stanie tak szybko zareagować, żeby tej wody Wam dostarczyć. W mojej opinii doprowadzenie nowego bezpośredniego wodociągu do Owczarni jest rozwiązaniem potrzebnym i dobrym, jednak przy tak intensywnym planie zabudowy jaki obowiązuje na terenie Owczarni i Żółwina będzie niewystarczające. Mam nadzieje, że te wyjaśnienia pomogą nam zrozumieć w jakim układzie wzajemnych zależności żyjemy i jak ważne jest wzajemne zrozumienie, potrzeb i ograniczeń.

Jeśli w przyszłości nadal będziecie Państwo uważali, że informacje, które do Państwa docierają są niespójne, niewystarczające, albo będziecie po prostu zwyczajnie chcieli pogłębić swoją wiedzę z zakresu naszych wzajemnych powiązań, czy też poznać nasz podkowiański punkt widzenia, plany i strategie, chętnie udostępnię Państwu miejsce, zapraszam do Podkowy. Wezmę udział w takim spotkaniu, także podzielę się wiedzą i obawami, które mam. Opracowaniami które są w posiadaniu naszego miasta, zaprezentuję wszystko wraz z planami,  które w Podkowie mamy realizować lub do których się przymierzamy.

Pozostaje z wyrazami szacunku do Państwa dyspozycji

Burmistrz Miasta  Podkowa Leśna

Artur Tusiński

Absolutorium za 2018 jednogłośnie

27 czerwca 2019 odbyła się sesja absolutoryjna, na której Rada Miasta jednogłośnie udzieliła mi wotum zaufania i absolutorium.

Sprawozdanie z wykonania budżetu nie pozostawiało wątpliwości, że rok 2018 zakończony blisko z 2 mln nadwyżką budżetową był dobrym rokiem. Wcześniej komisje po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, wydały pozytywną opinię o dokumencie. Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także komisja rewizyjna która wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Obecnych na sesji było 12 radnych.

Budżet Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr 283/XLIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 32.396.251,00 zł, natomiast plan wydatków – 36.269.843,72 zł.

W ciągu roku wielokrotnie dokonywano zmian w budżecie. W trakcie roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 2.329.090,00 zł. Plan budżetu miasta po stronie dochodów wynosił więc 34.725.341,00 zł. Do budżetu wpłynęło 36.135.659 zł, tj. 104 % planowanej kwoty. Wzrost planowanych dochodów wynikał głównie z wpływu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, wzrostu dotacji celowych oraz większych wpływów z dotacji ze środków Unii Europejskiej niż pierwotnie założono.

Dochody bieżące stanowiły 88,6% dochodów ogółem. Na dochody bieżące składały się: dochody z tytułu wpływu z udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencja oświatowa, dochody z podatków i opłat, dotacje celowe na zadania zlecone, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, dochody z mienia gminy, dochody z subwencji ogólnej oraz pozostałe dochody własne (opłaty za wodę, kanalizację, odsetki, usługi opiekuńcze itp.). Strukturę dochodów uzupełniły dochody majątkowe (11,4%), w tym: dotacje celowe na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Strukturę dochodów według źródeł w stosunku do dochodów ogółem przedstawia poniższy wykres.

Jak widać największe dochody pochodzą  z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Tak ważne jest zatem, aby mieszkańcy opłacali podatki w Podkowie Leśnej, ponieważ to wprost proporcjonalnie przekłada się na posiadane środki na zaspokojenie potrzeb osób tu mieszkających. Drugim dużym źródłem dochodów jest subwencja oświatowa, która stanowi 70% wszystkich wydatków na oświatę. Oznacza to, że miasto rokrocznie dokłada ok. 30% wydatków na zadania związane z oświatą.

Plan wydatków budżetu Miasta Podkowa Leśna na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 36.269.843,72 zł. Ostatecznie plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 37.092.240,72 zł, w tym:

  • plan wydatków bieżących – 27.562.608,60 zł,
  • plan wydatków inwestycyjnych – 9.529.632,12 zł.

Wydatkowano kwotę 34.090.056,38 zł (92% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 25.093.625,18 zł (91% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.996.431,20 zł (94% planu).

Jak widać w powyższych wyliczeniach miasto przeznacza największe środki na zadania z zakresu oświaty (29,6%), z czego dofinansowanie w postaci subwencji oświatowej wynosi zaledwie 70%. Ponadto znaczną część wydatków stanowią środki na drogi gminne (22,9%) – zarówno na utrzymanie bieżące, jak i inwestycje. Miasto 12,4% posiadanych środków przeznacza na gospodarkę komunalną.  W jej zakres wchodzą działania głównie z obszaru gospodarki wodnej i ściekowej, gospodarki odpadami, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic. Na pomoc społeczną miasto przeznacza 10,2% środków, z czego 70% tych środków pochodzi z dotacji na zadania zlecone lub dotacji na zadania własne. Pozostałe obszary, na które wydatkowano środki, stanowią ponad 24%
i są to: administracja publiczna – 9,9%,kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,9%, gospodarka mieszkaniowa – 3,4%, różne rozliczenia (tzw. Janosikowe) – 3,4%, gospodarka zaopatrzenia w wodę –  1%; oraz pozostałe dziedziny – 2,3%.

Nowością  w sesji absolutoryjnej jest debata nad stanem miasta oraz głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza. Do debaty mogli zgłosić się i zabrać głos mieszkańcy. W podkowiańskiej debacie swoją opinię wyraziło kilkoro mieszkańców. Trudno się było odnieść do wypowiedzi , które nie dotyczyły ani realizacji budżetu za 2018 rok, ani raportu o stanie miasta, a przede wszystkim nie miały charakteru merytorycznego. Dlatego z mojej strony pozostały bez komentarza, każdy może sobie wyrobić zdanie oglądając  nagranie z sesji . Prostowanie już wielokrotnie wyjaśnianych rzeczy w niektórych przypadkach mija się z celem. Pojawiły się zarzuty o braku przejrzystości  w BIP. Rozumiem, że są osoby, które mało sprawnie poruszają się w Internecie, szczególnie w BIP,  wielu rzeczy nie mogą znaleźć, pomimo tego, że są one opublikowane, nie bardzo wiedzą co powinno być zamieszczone, w której zakładce i błądzą. Dlatego zastanowimy się jak zrobić tę stronę bardziej intuicyjną, choć przepisy jasno określają jej budowę, podobnie jak i zasób informacji, które na stronach powinny się znaleźć.

Dodatkowym punktem sesji, już na moją prośbę byłą informacja na temat inwestycji prowadzonej w Parku Miejskim – rewitalizacji stawu. Ten temat, ze względu na jego obszerność przedstawię Państwu w osobnym artykule.

Dziękuję radnym za zaufanie,  a także chciałbym podziękować mieszkańcom, od którym otrzymuję słowa uznania dla podejmowanych działań i zwykłej życzliwości zarówno w kontaktach osobistych jak i za pośrednictwem Internetu czy sms.

Raport o stanie Miasta podkowa Leśna

 

 

Smart City Forum

Smart City Forum jest największym w Polsce kongresem poświęconym funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. O wartość merytoryczną spotkania dba Rada Programowa, której mam przyjemność być członkiem, pod przewodnictwem Macieja Bluja, eksperta w dziedzinie rozwiązań smart city, wiceprezydenta  Wrocławia w latach 2007 – 2018. Najbliższe X Forum odbędzie się we wrześniu br.

To platforma wymiany doświadczeń tworzona m.in. przez przedstawicieli administracji publicznej, prezesów i dyrektorów wiodących firm, ekspertów z zagranicy, którzy prezentują innowacyjne rozwiązania sprawdzające się np. w Barcelonie, Singapurze czy też Toronto. Od pięciu lat cieszy się znakomitą frekwencją, ostatnio na poziomie 600 uczestników.

Wydarzenie skierowane nie tylko do dużych miast, ale także dla średnich i małych. Duże miasta są bombardowane propozycjami od spółek technologicznych, a o tych mniejszych często się zapomina. One też chcą się rozwijać i na wydarzeniu mogą poznać dostawców rozwiązań oraz poszukać nowości dla siebie – konkretne przykłady zastosowań, a nie futurystyczne wizje.

Według raportu McKinsey&Company, dzięki technologiom użytym w smart city, możemy:

  • ocalić każdego roku 30-300 istnień ludzkich w mieście powyżej 5 mln mieszkańców,
  • zmniejszyć liczbę przestępstw o 30-40%,
  • oszczędzić 25-80 litrów wody dziennie na jedną osobę,
  • przyspieszyć o 20-35% system reagowania kryzysowego,
  • zmniejszyć globalne obciążenie chorobami o 8-15%.

Wg raportu Smart Cities: Growing New IT Markets w 2016 r. sektor inteligentnych miast był wart 342 mld dol., natomiast w 2021 r. będzie to już 774 mld dol.

Umorzenie części pożyczki

We wrześniu 2016r. miasto pozyskało z WFOŚiGW w 30% umarzalną pożyczkę w kwocie 1.200.000 zł na modernizację oświetlenia elektrycznego – wymianę 999 sztuk opraw ulicznych (wszystkich) w Podkowie Leśnej. Koszt inwestycji po przetargu okazał się niższy, niż wynikało to z kosztorysu i udało ją się zrealizować w kwocie 750.000 zł, do końca roku 2016. Otrzymaliśmy już oficjalne pismo o umorzeniu 225.500 zł. Pieniądze zgodnie z zapisami umowy zostaną przeznaczone na nasadzenia w mieście.

Podjęcie ważnej decyzji  kierunku rozwoju, w którym miasto powinno podążać w temacie oświetlenia było uwarunkowane wieloma czynnikami, przede wszystkim finansowym. Dążąc do poprawy jakości oświetlenia, równocześnie na celu mieliśmy zmniejszenie kosztów zużycia energii. Koszy oświetlenia dróg znajdujących się na terenie miasta ponosimy w całości. Po dwóch latach możemy ocenić oszczędności.

Jak kształtowały się koszty wcześniej?

Średnia koszt energii za oświetlenie w latach 2014-2015 i 2016 to 286.000 zł/rok

Po zmianie, 2017-2018 to 116.000 zł/rok. To daje ok. 60% oszczędności/rok -170.000 zł

Należy podkreślić, że zostały dodatkowo oświetlone ścieżki rowerowe, Park&Ride, Park Miejski i cmentarz oraz wiele lamp zostało zamontowanych dodatkowo na ulicach. Inwestycja powinna zwrócić się po trzech latach, czyli do końca br.

Raport o stanie miasta

Znowelizowana w 2018 r. ustawa o samorządzie gminnym obliguje Burmistrza Miasta do przygotowania i przekazania Radzie Miasta „Raportu o stanie miasta Podkowa Leśna w 2018 r.”. Debata nad dokumentem, w której będą mogli zabierać także głos mieszkańcy, odbędzie się na sesji absolutoryjnej planowanej na 27 czerwca br. Raport o stanie miasta obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu partycypacyjnego. W dokumencie są także informacje o sytuacji finansowej samorządu i dane związane z funkcjonowaniem gminy w takich obszarach, jak: oświata, kultura, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, infrastruktura, sprawy obywatelskie i administracyjne, przedsiębiorczość, odpady komunalne, zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo publiczne, kontrole zewnętrzne, dotacje, współpraca z innymi samorządami.


Ustawodawca zdecydował, że raport jest rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni i mieszkańcy, przy czym radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Zgodnie z ustawą mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Debata zostanie przeprowadzona na sesji Rady Miasta planowanej na 27 czerwca br.

Zgłoszenia do debaty

Zgodnie z przepisami mieszkaniec miasta, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie miasta, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia można składać w Biurze Rady Miasta (pok. nr 5 Urzędu Miasta Podkowa Leśna) do dnia 26 czerwca br.

Raport zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta w zakładce „Sprawozdania i raporty”.