Informacja w/s kandydatów na dyrektorów przedszkola i szkoły

Informacja ws. wyników przeprowadzonych konkursów na kandydata na stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej

W wyniku przeprowadzonych w lipcu br. konkursów na kandydata na stanowisko: Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej nie został wyłoniony kandydat. W przypadku przedszkola do konkursu nie zgłosiła się żadna osoba, natomiast w przypadku szkoły żaden z uczestników postępowania konkursowego nie otrzymał bezwzględnej większości głosów obecnych członków komisji, a co za tym idzie obie komisje konkursowe stwierdziły nierozstrzygnięcie konkursu.

Co dalej?

Zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) „Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący (tj. burmistrz zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe) powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej”.

PRZEDSZKOLE

W przypadku Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej Burmistrz przedstawił do zaopiniowania powierzenie stanowiska dyrektora – Pani mgr Dorocie Staszewskiej – nauczycielowi zatrudnionemu w w/w placówce. Pani Dorota Staszewska w pełni spełnia wymagania stawiane wobec kandydatów na stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

Pani Dorota Staszewska – zgodnie z informacjami pozyskanymi z Oceny Pracy Nauczyciela sporządzonej przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, charakteryzuje się poprawnymi relacjami z dziećmi, rodzicami i całym personelem przedszkola. Jest bardzo ceniona wśród rodziców za wiedzę, takt pedagogiczny, życzliwość, wyrozumiałość i konsekwencję oraz dobry humor i uśmiech. W swojej pracy indywidualizuje cały proces edukacyjno – wychowawczy z wychowankami, poznaje zainteresowania i uzdolnienia dzieci, zna umiejętności i możliwości każdego dziecka. Wykorzystuje różnorodne środki dydaktyczne dostępne w placówce. Przeprowadza rokrocznie zajęcia otwarte dla rodziców, realizuje cykl prezentacji ciekawych zawodów, zachęca do głośnego czytania na terenie przedszkola. Przygotowuje i bierze udział w imprezach kulturalnych, wycieczkach, wyjazdach od teatru, sali zabaw, wernisaży, współpracuje z Biblioteką Miejską w Podkowie Leśnej. Przestrzega dyscypliny pracy, stosuje się do procedur wewnętrznych oraz zadań zawodowych wynikających ze statutu przedszkola, regulaminu pracy i kodeksu nauczyciela, jest kompetentna i koleżeńska. Jest czynnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Była opiekunem stażu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, z których to zadań wywiązywała się świetnie. Dwukrotnie pracowała w zespole ewaluacji wewnętrznej, prowadziła badania i opracowywała raport. Co roku przygotowuje tygodniowy projekt organizacyjny pracy tygodniowej poszczególnych nauczycieli, prowadzi rejestr zastępstw nauczycieli, protokołuje przebieg niektórych posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Organ prowadzący uznał, że dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi nabyte w Przedszkolu Miejskim w Podkowie Leśnej, w tym znajomość uwarunkowań lokalnych, praca nie tylko merytoryczna jako nauczyciel, ale także w obszarze związanym z organizacją pracy placówki, predysponuje Panią Dorotę Staszewską do powierzenia jej stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej.

SZKOŁA

Natomiast na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej Burmistrz przedstawił do zaopiniowania powierzenie stanowiska dyrektora – Pani mgr Agnieszce Zofii Hein, osobie niebędącej nauczycielem, która również w pełni spełnia wymagania stawiane wobec kandydatów na stanowisko dyrektora w publicznej szkole podstawowej, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

Pani Agnieszka Zofia Hein jest filologiem angielskim ze specjalnością nauczycielską, 12 lat była nauczycielem i wykładowcą w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy. Pisze doktorat w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą z wynikiem bardzo dobrym, jest tłumaczem przysięgłym, bierze udział w szkoleniu APLO – akademia Przywództwa Liderów Oświaty fundacji Humanites. Jest zaangażowana w projekty edukacyjne – prowadzi prywatny projekt edukacyjny w szkole w Dargini i Bobolicach, gdzie wspólnie z innymi mieszkańcami Podkowy – fundują stypendia naukowe uczniom – zapewniające im naukę języka obcego.
Mieszkanka Podkowy Leśnej, pochodzi z rodziny nauczycielskiej – zarówno dziadkowie jak i mama byli nauczycielami, także akademickimi. Była członkiem Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, zna specyfikę pracy tej szkoły. W trakcie postępowania konkursowego na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej przedstawiła bogatą, innowacyjną koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, w pełni odpowiadającą założeniom organu prowadzącego, co do przyszłości tej jednostki oświatowej. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, wieloletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel i wykładowca akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, jednej z najlepszych uczelni w kraju, działalność naukowa, społeczna, realizacja idei kształcenia ustawicznego, samodoskonalenia, konsekwencja w działaniu a także sumienność, potwierdzone referencjami osób, które współpracowały z kandydatką, predysponują Panią Agnieszkę Zofię Hein do objęcia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.

Po uzyskaniu opinii o przedstawionych kandydatkach na dyrektorów podkowiańskich placówek oświatowych zostanie złożony wniosek do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o powierzenie stanowiska dyrektora w/w Paniom.

 

 

Podkowiański Rower Miejski

Przygotowujemy system wypożyczania rowerów miejskich w Podkowie Leśnej. Obecnie są to cztery rowery, które są testowane przez urząd. Aby przejechać się jednym z rowerów, należy pobrać specjalną aplikację. Wszystkie są zabezpieczone czipem z wbudowanym GPS. System, jeżeli się spodoba mieszkańcom (pierwsze informacje już zostały przyjęte entuzjastycznie), to zostanie rozbudowany o kolejne jednoślady.

fot. z panią Sekretarz Miasta na próbnej jeździe

Obecnie zastanawiamy się nad warunkami korzystania.  Cieszę się z podpowiedzi mieszkańców na facebooku i przesyłanych wiadomościach prywatnych, co do zasad korzystania, stacji, opłat i doświadczeń Państwa z systemami w innych miastach. Wszystkie te uwagi są bardzo cenne przy opracowywaniu regulaminu.

Na skwerku przy stacji WKD zostanie zamontowana samoobsługowa stacja napraw rowerów. Stacja napraw posiada zestaw narzędzi i pompkę rowerową na wszystkie rodzaje zaworów. Korzystanie ze stacji będzie całkowicie bezpłatne.

Więcej koszy

Kosze uliczne są stałym elementem krajobrazu każdej miejscowości, dlatego dokładamy wszelkich starań aby były trwałe i estetyczne. W Podkowie Leśnej pojawiło się 30 nowych drewnianych koszy ustawionych w różnych częściach miasta, głównie przy traktach regularnie uczęszczanych przez mieszkańców i spacerowiczów.

W kulturę współżycia społecznego wpisana jest odpowiedzialność, dbałość i troska o przestrzeń wspólną. Patrząc niejednokrotnie na dni weekendowe  mamy z tym jeszcze niejaki problem, śmieci pomimo stojących koszy walają się obok. Podobnie jak wystawianie śmieci bytowych do koszy ulicznych stanowi pewne utrapienie.
Cóż, problem istnieje nie od dziś, pozostaje nam kontrolować, edukować i liczyć na to, że poziom świadomości i wychowania będzie wzrastał.

Plener filmowy w Podkowie Leśnej

Podkowę Leśną już dawno sobie upodobali producenci filmowi i to tu często kręcone są sceny zarówno w przestrzeni publicznej jak i domach prywatnych. Tym razem za plener filmowy posłużył Park Miejski oraz pobliskie ulice i Willa Aida.

W rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości TVP przygotowuje serial „Drogi wolności” i ma to zgodnie z doniesieniami prasowymi być najdroższa produkcja w historii Telewizji Polskiej. W serialu będziemy mogli śledzić burzliwe losy krakowskiej rodziny Biernackich ukazane na tle wielkich wydarzeń historycznych.

Jak już pisałem we wrześniu zeszłego roku, filmowcy ponoszą opłatę za zajęcia pasa drogowego, co w skali roku jest dodatkowym zastrzykiem finansowym dla Podkowy. Koszty eksploatacyjne związane z realizacją zdjęć i koszty obsługi planu pokrywane są przez producenta.

Promocja poprzez film jest jedną z najefektywniejszych w dzisiejszych czasach. Współpraca miasta z branżą filmową układa się dobrze. Znajome podkowiańskie krajobrazy będziemy mogli podziwiać w serialu już na jesieni.

International Beach Teqball Cup

W pierwszych dniach sierpnia odbył się pierwszy Międzynarodowy Puchar Teqball w Budapeszcie. Do turnieju zostało zgłoszonych 30 zespołów z 14 krajów świata: Ukrainy, Polski, Maroka, Serbii, Francji, Syrii, Węgier, Luksemburga, Portugalii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Austrii, Nigerii i Iranu. Polskę reprezentowali Franciszek Tusiński i Jan Ochędalski oraz Adrian Duszak i Grzegorz Staśkiewicz.

Panowie byli najmłodszymi zawodnikami, ale dzielnie dawali odpór doświadczonym sportowcom. Turniej został rozegrany nad jeziorem Lupa i był wyjątkowy pod względem wysokich nagród pieniężnych.

Unikalny, innowacyjny sport teqball znany jest już na Węgrzech i zatacza coraz większe kręgi na arenie międzynarodowej. Stoły znajdują się już w wielu klubach sportowych, instytucjach edukacyjnych i parkach miejskich. Przypomnę, że pierwszy stół do teqballa w Polsce został kupiony przez Miasto Ogród Podkowa Leśna i na razie jest jedynym w przestrzeni publicznej.

Puchar turnieju zdobył węgierski zespół: Ádám Blázovics i Csaba Bányik.

Srebro zdobyła także para Węgier: Máté Szolga i Bence Varga a trzecie miejsce zajął serbski zespół: Bogdan Marojevic i Nikola Mitro. Nagrody zostały przyznane przez Gábora Borsányi, Międzynarodową Federację Teqball, prezesa FITEQ, wiceprezesa György Gattyána i współzałożyciela Viktora Huszára. FITEQ chciałoby, aby teqball był kiedyś sportem olimpijskim, ale pierwszym celem jest zwiększenie liczby graczy, tak aby stał się sportem powszechnym.

Mistrzostwa świata odbędą się w październiku w Reims, we Francji, a tymczasem już 22 września Mistrzostwa Polski zorganizowane przez Teqball Polska w partnerstwie z miastem zostaną rozegrane w Podkowie Leśnej.