I Przystanek PaT w Podkowie Leśnej

W sobotę 28 listopada 2015 w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej odbył się I Miejski Przystanek PaT. Pierwszy raz w Podkowie  miało miejsce tak duże wydarzenie skierowane tylko do młodzieży zorganizowane z udziałem Miasta. Gościliśmy blisko 800 osób głównie z województwa mazowieckiego, choć nie zabrakło młodzieży z innych części kraju. Z podkowiańskich szkół zgłosiło się ponad 50 dzieci.

PaT jest skrótem od nazwy programu edukacyjno-profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”. Jest to ogólnopolski program Komendy Głównej Policji, promujący wśród młodzieży modę na życie wolne od uzależnień, agresji i przemocy. To kreowanie postaw wzajemnej pomocy, szacunku, nie wykluczania, destygmatyzacji młodzieży  środowiskowo marginalizowanej,  nie robienia tego co się chce ale odpowiedzialności za siebie i innych.  Program jest skierowany do młodzieży, która ukończyła 13 rok życia (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne). Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.

DSC_8145Na Przystanku Pat w Podkowie Leśnej w godz. 9.00-24.00 zostało zorganizowanych 15 twórczych warsztatów: dziennikarskie, charakteryzacji, trening twórczego myślenia, teatralne, hip-hop, fotograficzne, Qigong, malowania na koszulkach, plastyczne, fizjoterapeutyczne, zumba, taniec jazzowy, samoobrony, krótkofalarskie, hip-hopowej mowy oraz przemarsz przez miasto i wspólny taniec belgijki. Zresztą kilka minut skocznego tańca wykończył nie tylko mnie, ale i panią dyrektor szkoły, z którą miałem przyjemność tańczyć. Na zakończenie zagrał koncert zespołu Bethel.

DSC_8165Kilkanaście godzin wielkiej energii, radości i poczucia ogromnej wspólnotowej siły. Impreza miała charakter zamknięty – uczestniczyły w niej grupy PaT oraz młodzież z Podkowy, która wcześniej się zapisała. Cały program był zabezpieczony przez Komendę Powiatową Policji z Grodziska Mazowieckiego i Komendę Główną (25 policjantów). Wsparcia udzieliło też kilkudziesięciu uczniów szkół mundurowych. Przystanek prowadził twórca programu i człowiek orkiestra inspektor Grzegorz Jach. Kompletnie inna formuła dotarcia do młodzieży z programem profilaktycznym, niż standardowe pogadanki, ogromne znaczenie też ma łamanie stereotypów postrzegania policji przez młodzież. Policjanci bawili się, tańczyli, prowadzili warsztaty samoobrony, byli pomocni. W mojej ocenie znakomity program, który mam nadzieję na stałe zagości w Podkowie Leśnej.

DSC_8143Kilka informacji o PaT

 • ► Program „Profilaktyka a Ty” w 2007 roku został wpisany do Banku Dobrych Praktyk, a w roku 2011 otrzymał tytuł LIDERA rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.
 • ► W 2009 roku Akcja „Przystanek PaT” została objęta patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.
 • ► W 2010 roku program PaT przystąpił do Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków.
 • ► W 2011 roku program PaT uczestniczył w działaniach Europejskiego Roku Wolontariatu.
 • ► W 2012 roku społeczność PaT była intensywnie obecna w działaniach Roku Korczaka.
 • ► W 2013 odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Noc Profilaktyki, udział w niej wzięły 464 jednostki samorządowe, w których ponad 47 tysięcy osób uczestniczyło w ZRYWIE WOLNYCH SERC na terenie całego kraju.
 • ► W 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się X Ogólnopolski Przystanek PaT, w którym udział wzieło 11 tysięcy osób.

Krótkie amatorskie filmiki

11 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 29 października 2015 r. – 24 listopada 2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 9 zarządzeń dotyczących m.in.:
  • Zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowa Leśna;
  • Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna;
  • Upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna;
  • Zmiany w budżecie;
  • Zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026;
  • Zatwierdzenia projektu budżetu na 2016 rok;
  • Zasad ustalenia i zwrotu kosztów za sporządzenie kopii dokumentów i przetwarzania informacji w związku z udostępnieniem informacji publicznej.
 1. Organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • W związku z ogłoszonym naborem na stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych, monitoringu strategii i komunikacji społecznej, wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymagań. Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Spotkania pomiędzy sesjami:

 • Spotkanie w Ambasadzie Węgier z okazji Święta Narodowego Węgier w 59 rocznicę Rewolucji 1956 r.
 • W Podkowie Leśnej odbyło się z inicjatywy burmistrza miasta Podkowa Leśna spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych (starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów) miejscowości położonych wzdłuż linii kolejki WKD w celu wypracowania wspólnego, jednolitego stanowiska w sprawie wycinki drzew. Stanowisko podjęto jednomyślnie i przekazano do Ministerstwa Infrastruktury i Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz UTK.
 • Spotkanie z panem Grzegorzem Styczyńskim – Komendantem Powiatowej Policji
  w Grodzisku Mazowieckim w sprawie PaT;
 • Spotkanie z panem Andrzejem Tokarskim – Dyrektorem Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Spotkanie z panią Dorotą Suchecką – Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim oraz przedstawicielami firmy Ernst &Young w sprawie deklaracji VAT;
 • V Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO województwa mazowieckiego.

Sprawy bieżące:

 1. Trwa zasiedlanie budynku komunalnego przy ulicy Orlej. Dodatkowo wykonano prace w budynku – ułożono powierzchnię 23 m² terakoty w lokalu nr 2;
 2. Zakończono i odebrano przebudowę ulicy Akacjowej na odcinku ul. Wschodnia –Sosnowa;
 3. Trwa przebudowa skrzyżowań ulicy Myśliwskiej z ulicą Błońską i ul. Helenowską
  na skrzyżowania wyniesione;
 4. Rozpoczęto remont odtworzeniowy pomieszczenia łazienki w starej części szkoły
  w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej.
 5. Na bieżąco trwa współpraca i uczestnictwo w procesie projektowym związanym
  z projektowanych ścieżek rowerowych i dróg w ramach wspólnych projektów realizowanych przez „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów„
 6. W dniu 25 listopada 2015 rozpoczął się remont rowu RS-11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do ujścia rowu RS-11/18, prace pod nadzorem Pana Zbigniewa Brzezińskiego, wykonawca Związek Spółek Wodnych w Piasecznie.;
 7. Odbyła się dodatkowa akacja znakowania psów z terenu Podkowy Leśnej w MOK.
 8. Zakończono prace na ul. Bukowej polegające na wykonaniu nasadzeń – na odcinku ul. od 11 Listopada do ul. Podleśnej;
 9. Odebrano prace polegające na Rewitalizacji Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej położonego w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna – remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek do umieszczenia płaskorzeźby)
 10. Trwają prace nad rozliczeniem dofinansowania zdania pn. ”Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w centrum zabytkowego miasta ogrodu Podkowa Leśna – szata roślinna” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Warszawie;
 11. Trwają prace polegające na wycince i pielęgnacji drzew na terenie miasta.
 12. W grudniu rozpoczną się prace na działkach leśnych w rejonie ul. Myśliwskiej i ul. Głównej z zgodnie z „Uproszczonym Planem Urządzenia lasu we władaniu miasta Gminy Podkowy Leśnej”. Prace będą polegały na usunięciu drzew suchych, chorych
  i zagrażających.
 13. Urząd Miasta Podkowa Leśna otrzymał dofinansowanie w wysokości 90% od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Rewitalizację Leśnego Parku Miejskiego. Prace będą polegały na pielęgnacji drzew (wartość 100 000zł)
 14. Urząd Miasta Podkowa Leśna otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 15. Zebrano oferty od Wykonawców na realizację zadania – Rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego polegającego na pielęgnacji drzew poprzez usuniecie suchych i zagrażających konarów;
 16. Zebrano oferty od Wykonawców na realizację zadania – dostawa i montaż małej architektury w zabytkowym Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna;
 17. Zakończono audyt dotyczący przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Podkowa Leśna. Projekt wykonała firma Światło Projekt;
 18. Wybrano ofertę na przeprowadzenie usługi audytu w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową
  i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”; Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ Audyt i Wycena Consulting Group Sp. z. o. o.
 19. Zamontowano nową pompę przy ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej;
 20. Zrealizowano zamówienie dotyczące dostawy i montażu szesnastu drewnianych domków narzędziowych do dwóch budynków komunalnych przy ul. Jaskółczej 20/22 i ul. Orlej 4;
 21. Wykonano remont dachu (obróbki blacharskie, remont obróbek komina, oraz wymiana pękniętych dachówek) w budynku Pałacyku Kasyna przy ul. Lilpopa 18;
 22. Wykonano podział instalacji elektrycznej w celu zainstalowania podlicznika do pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół przy ul. Jana Pawła II 20;
 23. Wykonano oświetlenie reflektorów ledowych z wyłącznikami zmierzchowymi
  w budynku biblioteki przy ul. Błońskiej 50.
 24. Wystosowano pismo do pana Rafała Nadolnego – Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie montażu żółtych barierek na stacjach WKD
  w Podkowie Leśnej.
 25. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni boiska szkolnego w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej.
 26. W Biurze Rady doszło do nagrania rozmowy Przewodniczącego RM z radną RM w obecności urzędnika pracownika BR. Nagrywającą była radna Małgorzata Stępka która nie poinformowała rozmówców o fakcie nagrywania rozmowy, zatem nie wyrazili także oni na to zgody. Jako że rozmowa odbyła się na terenie UM a nagrania dokonano na sprzęcie będącym własnością miasta, jako kierownik UM skierowałem na Policję pytanie czy biorąc pod uwagę w/w okoliczności doszło do naruszenia prawa.

Inne:

 • 11.2015 r. – Konferencja w sprawie wyników pomiarów przeprowadzonych na terenie PTO;
 • 11. 15 – X Kongres Obywatelski
 • 11.2015 r. – Spotkanie z mieszkańcami w sprawie przebudowy ulic Bukowej, Lipowej, Jodłowej, Reymonta;
 • 11.2015 – Konferencja informująca o postępie realizacji projektu pn. „Podwarszawskiego Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.
 • 11.2015 – Spotkanie z mieszkańcami w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Informacje:

 1. W ramach kampanii społecznej mającej na celu zwrócenie szczególnej uwagi kierowców, ustawiono znaki informujące i ostrzegające o zwierzętach, które w każdej chwili można spotkać na drodze. Niestety, trzy znaki (jeden z wiewiórką i dwa z dzikami) zginęły w dniu 23.11.2015 r. O tym fakcie została poinformowana Policja w Grodzisku Mazowieckim oraz Posterunek Policji w Podkowie Leśnej.

Kampania spotkała się z ogromnym pozytywnym odbiorem w Podkowie, w Polsce za granicą. Mówiono o niej szeroko w mediach ogólnopolskich, m.in. w TVN24, Teleekspresie (TVP 1), Radio ZET, Radio Dla Ciebie, Polskie Radio, TVP Regionalnej, Na Temat, Fakt, Dzienniku Warszawskim i lokalnych (Wpr, Grodzisk News, Wawalove, Warszawa w pigułce), Ambasadzie w Skopje, Radio Poland (USA), portalach społecznościowych wielu organizacji pozarządowych i innych.

 

Stołówka po zmianach cd.

Jak Państwo pamiętacie od nowego roku szkolnego została zmieniona forma organizacyjna stołówki w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej. Z perspektywy ponad dwóch miesięcy już można ocenić, że podjęcie decyzji o zmianie formy prowadzenia stołówki było jak najbardziej zasadne i z korzyścią nie tylko dla uczniów. Osiągnęliśmy mierzalne oszczędności budżetowe, ale przede wszystkim mamy wpływ na kierowanie polityki prospołecznej, a co za tym idzie szerszą pomoc faktycznie potrzebującym.

7 września 2015 r. społeczna komisja dokonująca wyboru wykonawcy świadczenia usługi – prowadzenie stołówki szkolnej (z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności) wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni, rekomendowała w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie konkursu firmę Skrzywanek Sp. J. Firma ma ponad 30 letnie doświadczenie w gastronomii  oraz prowadzeniu stołówek szkolnych. Cena za najem nie była głównym kryterium wyboru, a inne czynniki mające wpływ na jakość obiadów i przynoszące największy pożytek dla dzieci. Wspólnie z zespołem komisji uznaliśmy, że dobór różnych wskaźników będzie najbardziej korzystny również ze względu na ostateczną cenę obiadów.

Cena pełnego obiadu wynosi 7zł dla dziecka, 9 zł dla osoby dorosłej. Ilość wydawanych posiłków w stosunku do lat ubiegłych znacznie wzrosła – było ok. 130, obecnie jest 200. Biorąc pod uwagę, że cena obiadu jest wyższa dla osób stołujących się (przypomnę, że przed zmianą obiad kosztował 4,50 zł, resztę dopłacało miasto ) – to jest to miarą sukcesu. Pomimo znacznej różnicy w cenie – ponad 50% więcej osób chętniej korzysta z posiłków. Wnioski nasuwają się same.

Dodatkowo, uważam za kluczowe, że dzięki wprowadzonym zmianom (podniesienia progu minimum socjalnego), pomoc publiczna skierowana została do osób, które jej rzeczywiście potrzebują. Dotychczas tylko 3 dzieci otrzymywało bezpłatne posiłki, obecnie po zmianie organizacyjnej jest ich 21. Docelowo będzie ok. 30. Udało się pomóc dziesięciokrotnie większej ilości uczniów. I tym dzieciom miasto finansuje posiłki.

Trwają przygotowania umożliwiające zakup obiadu wszystkim chętnym mieszkańcom.

 

 

Leśni mieszkańcy – kampania społeczna

Mali leśni mieszkańcy są wśród nas – i giną na drogach, czasami przez naszą zbyt szybką jazdę. Widziałem taką kampanię społeczną poza granicami naszego kraju, wydała mi się świetna. Przeniosłem na grunt podkowiański. Znaki i montaż udało się  pozyskać nieodpłatnie.

DSC_8119rW okresie jesienno-zimowym zwiększa się ilość zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny leśnej tej dużej, w przypadku Podkowy to mogą być głównie dziki, choć i były przypadki zdarzeń z koziołkami . Kierowcy w tym czasie powinni być przygotowani, że zwierzę takie jak dzik czy sarna, wyskoczy nagle pod koła samochodu.

DSC_8107rAle praktycznie codziennie można spotkać też rozjechaną wiewiórkę lub jeża i na te mniejsze zwierzęta chciałbym szczególnie zwrócić uwagę. Znaki zostały ustawione w 10 punktach miasta, głównie przy ciągach ekologicznych. Mają pełnić  funkcję edukacyjną i dodatkowych „spowalniaczy”, nie są znakami drogowymi w rozumieniu kodeksu drogowego. Graficznie paw podoba mi się najbardziej i jest moim ulubionym znakiem.

DSCN0334Dla przypomnienia zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku zderzenia z dzikimi zwierzętami. To na kierowcy spoczywa obowiązek zachowania szczególnej staranności i dostosowanie prędkości do warunków jazdy, w miejscach gdzie mogą pojawić się zwierzęta.

DSCN0333Pamiętajmy – mieszkamy w Mieście Ogrodzie – noga z gazu!