50 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI od 10 lipca 2020 roku do 29 sierpnia 2020roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych, które dotyczyły przetargów, spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z CLIMATIC wykonawcą budowy przedszkola
 • Spotkanie Zarządu Metropolii Warszawskiej
 • Spotkanie ze Komendantem Głównym Straży Pożarnej
 • Posiedzenie Zarządu Unii Miasteczek

Sprawy bieżące:

 • Rozstrzygnięto przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania:

W ramach postępowania została złożona tylko 1 oferta – Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN, umowy z Wykonawcą zostały zawarte.

 • Trwa wyłonienie wykonawcy w przetargu na „Zakup stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”. Umowa zostanie zawarta jeszcze w sierpniu br.
 • Trwa budowa nowego przedszkola przy ul. Miejskiej.
 • Trwa przebudowa ul. Dębowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Bukowej w Podkowie Leśnej.
 • Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Sosnowej w Podkowie Leśnej.
 • Został ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Grabowej oraz ulicy Mickiewicza

W ramach postępowania złożone zostały 4 oferty. Obecnie trwa weryfikacja ofert.

 • Został ogłoszony został przetarg pn.: „Budowa małego toru pumptrack o nawierzchni asfaltowej, toru skilltrack, placu odpoczynku wraz z jego wyposażeniem oraz dojść na działce 1/1 z obr. 0004 w Podkowie Leśnej przy ulicy Brwinowskiej 30”
 • Wyłoniono wykonawcę w ramach postępowania na „Opracowanie Strategii Elektromobilności w Podkowie Leśnej”.
 • Planowane jest ogłoszenie przetargu na przebudowę ul. Sasanek wraz ze skrzyżowaniem z ul. Głogów na odcinku Jałowcowa – Sasanek” w terminie do 28.08.2020 r.
 • Planowane jest ogłoszenie przetargu na „Przebudowę ul. Wróbla na odcinku Jaskółcza-Sokola oraz Sokolej” w terminie do 28.08.2020
 • Zakończono roboty budowlane w ul. Kościelnej na odcinku Akacjowa – Modrzewiowa. Wprowadzono stałą organizację ruchu i złożono wymagane prawem dokumenty do PINB.
 • W ramach bieżącego utrzymania dróg zostały zakończone prace na ulicach nieutwardzonych. Zakres prac obejmował równanie nawierzchni i zasypywanie tłuczniem kamiennym pojedynczych wyrw które powstały w ulicach pod wpływem użytkowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, dodatkowo zostały przeprowadzone prace polegające na pogłębieniu rowów w kilku miejscach na terenie miasta, w tym przeprowadzono stabilizację rowu zbierającego wodę w ulicy Sienkiewicza.
 • W ramach remontu nawierzchni ulic na terenie miasta na dwóch ulicach tj. na   Słowackiego oraz ul. Wiewiórek na odcinku 460 metrów zostały przeprowadzone prace polegające na uzupełnieniu nawierzchni tłuczniem kamiennym i wykonaniu skropienia powierzchniowego emulsją i wysypania grysem bazaltowym. Nawierzchnia tego typu po kilkumiesięcznej eksploatacji staje się nawierzchnią zbliżoną do nawierzchni asfaltowej, jest  odporna na czynniki atmosferyczne  i z tej nawierzchni nie kurzy się po przejechaniu samochodu.
 • Nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej w programie „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza” na zakup tablic LED do systemu monitoringu jakości powietrza
 • Podpisaliśmy umowę na projekt pn. „Budowa kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup de faworyzowanych” – zajęcia gimnastyczne, rajdy rowerowe, zajęcia na basenie,
 • Złożony został wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy ul. Zachodniej,
 • Złożyliśmy wniosek partnerski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na poprawę bezpieczeństwa na przejściu rowerowym i dla pieszych przez drogę wojewódzką N719,
 • Nastąpił montaż instalacji nawodnieniowej w Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej i na terenie parkingu Park&Ride,
 • Nasadzenia roślin w nowych donicach na ul. Kościelnej
 • Dokonaliśmy przeglądu drzew na cmentarzu, wytypowano obumarłe drzewa do usunięcia i złożyliśmy wniosek do MWKZ,
 • Sukcesywnie dokonujemy przeglądu drzew wzdłuż ulic i na terenach leśnych,
 • W związku z zgłoszeniem odoru wokół przepompowni ścieków na Myśliwskiej wezwano WUKO w celu wymycia i oczyszczenia przepompowni (czekamy na dostawę kominka odpowietrzającego),
 • Wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu rozdzielenia opomiarowania dla szkoły, przedszkola i firmy świadczącej usługi cateringowe,
 • Wykonano przebudowę przyłącza i przełożenie hydrantu w ul. Jeża.
 • Ponowne wyłożono do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna
 • Zostały przeprowadzone okresowe kontrole placów zabaw:
  • Młodzieżowa Strefa Aktywności
  • Ogród Matki i Dziecka

Inne

 • Ogłoszono Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku:
 • Przygotowanie sekcji sportowych do powrotu do czynnych ćwiczeń wraz z powrotem zajęć szkolnych.
  • Gimnastyka na kręgosłup
  • Łucznictwo
  • Karate Rodzic z Dzieckiem – Towarzystwo SMOK (współpraca)
  • Samoobrona dla Kobiet – Towarzystwo SMOK (współpraca)
  • MTBMX– nauka jazdy na torze rowerowym Pumptrack.
 • Rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora CKiIO – Mariusz Płoszaj Mazurek

Park&Ride po trzech latach

Po trzech latach od wybudowania Park&Ride widzimy, jak ta inwestycja jest bardzo potrzebna w Podkowie Leśnej. Parking w dni powszednie jest zajęty w 100%, a i tak wiele innych samochodów zajmuje naszą miejską przestrzeń, pozostawiając swoje samochody na cały dzień w uliczkach położonych w centrum. O podejmowanych działaniach w zakresie rozwiązania tego problemu napiszę  w osobnym artykule.

Protesty LOP

Podobnie jak dzisiaj w przypadku stawu i Alei Lipowej, tak wtedy grupa „aktywistów” skupiona wokół podkowiańskiej Ligi Ochrony Przyrody (dzisiaj działaczy w Stowarzyszeniu Dendropolis) próbowała zablokować planowaną inwestycję budowy parkingu, argumentując między innymi obniżeniem komfortu życia mieszkańców i niszczeniem przyrody, na tym terenie występować miały chronione rośliny i zwierzęta, m.in. chroniony chrząszcz koziróg dębosz czy pęcherznica musztardowata, co nigdy nie zostało potwierdzone. Plany powstania Park&Ride zostały zainicjowane w 2010 roku i z uwagi na toczące się postępowania administracyjne (odwołania LOP) dopiero w 2016 roku udało się uzyskać pozwolenia na budowę.

Dotacja unijna

Także w 2016 roku miasto wystąpiło o z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych budowy Park&Ride na kwotę 608.236,18zł. Szczęśliwie po ponad 6 latach blokowania decyzji konserwatora i tym samym możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, udało się uzyskać dofinansowanie i zakończyć budowę parkingu w grudniu 2017 r. W 2018 roku wykonano nasadzenia, wybudowano toaletę, wiaty rowerowe, zamontowano ławki i punk serwisu rowerów.

Parking w liczbach

Parking mieści do 130 samochodów w jednej chwili, a w co trudno uwierzyć, średnio skorzystało z niego w ciągu trzech lat 80.000 kierowców. Parking ma zainstalowaną pętlę liczącą każdy wjeżdżający samochód. Niemniej cały teren, obsadzony roślinnością stanowi estetyczny fragment przestrzeni miejskiej, która służy zarówno mieszkańcom, pasażerom WKD jak i odwiedzającym Podkowę Leśna turystom.

Dla porównania kilka zdjęć sprzed wykonania inwestycji i zrobione w tym roku.

 

 

Słowackiego i Wiewiórek. Przetargi na Mickiewicza, Wróblą i Sasanek.

Na ulicach: Słowackiego i Wiewiórek na odcinku od Głównej do Myśliwskiej została wykonana nowa nawierzchnia z kruszywa bazaltowego, przy użyciu emulsji w celu zespojenia materiału. Po utwardzeniu, jakość mieszkania w tym rejonie znacznie się poprawi.

To jeszcze nie koniec remontów dróg, kolejną będzie ulica Mickiewicza (Reymonta-Sienkiewicza). Trwa wyłonienie wykonawcy w procedurze przetargowej na przebudowę ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Sienkiewicza. Ulica będzie miała nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,5 m z przewężeniem, w celu spowolnienia ruchu oraz pełne odwodnienie. Trwa procedura przygotowania materiałów celem przeprowadzenia procedury przetargowej na przebudowę ulicy Sasanek od Bluszczowej do wysokości przepustu na rowie Rs11 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Głogów oraz ulicy Wróblej na odcinku od Jaskółczej do Sokolej.