Wycinka lip w ul. Jana Pawła II

Nasze zabytkowe aleje lipowe w Podkowie Leśnej przerzedzają się, część drzew umiera, inne wymagają pielęgnacji.  6 kwietnia 2022 r.  wycięliśmy 5 lip i jednej znacznie zredukowaliśmy koronę. Zgodnie z decyzją konserwatora pozostawione zostały kikuty drzew (gałęzie widniejące na zdjęciach zostaną obcięte), nie możemy w ich miejsce posadzić młodych, nowych lip. W związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Dendropolis o wpisanie alei do rejestru zabytków nie można prowadzić pielęgnacji drzew (ani żadnych innych prac, także nasadzeń) natomiast MWKZ zdecydował, że wyda zgodę na wycinkę ze względu za zagrożenie życia i pozostawi same pnie (jak w przypadku lipy, którą straciliśmy podczas wichury), przycięte do pewnej wysokości. Utrata części drzew jest nieuchronna, dlatego uważam, że należałoby kompensować tę stratę sadzeniem nowych, im szybciej tym lepiej dla kolejnych pokoleń.

65 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 28 stycznia 2022 roku do 7 kwietnia 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 20 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych, przetargowych i organizacyjnych w urzędzie.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniach z dyrektorami jednostek organizacyjnych.
 • Udział w spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.
 • Udział w spotkaniach Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metropolia Warszawa w sprawie omówienia pomocy uchodźcom z Ukrainy.
 • Udział w Sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
 • Udział w posiedzeniu Kapituły Żurawie Powiatu Grodziskiego „Gala aktywności lokalnej”.
 • Udział w kolegium samorządowym Dziennika Gazeta Prawna.
 • Udział w posiedzeniu Rady Programowej Smart City.
 • Udział w spotkaniu z Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji.

Pomoc obywatelom Ukrainy:  – obszerna informacja w oddzielnym sprawozdaniu

Sprawy bieżące:

 • zawarto umowę na „Modernizację czterech sztuk przepompowni ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna poprzez wymianę szaf sterowniczych oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”.

Termin realizacji – 31.05.2022

 • dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie analizy ryzyka ujęcia wody w podziemnej w Podkowie Leśnej. Termin realizacji – 29.07.2022
 • 03.2022 r. ogłoszono przetarg na „Przebudowę ul. Kwiatowej Podkowie Leśnej” (rondo). Termin składania ofert mija 07.04.br.
 • Trwają prace przebudowy ulicy Sarniej, położono pierwszą warstwę asfaltu, obecnie wykonywane są skrzyżowania
 • 04.2022 opublikowano przetarg na „Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 200,00 kWp na terenie Miasta Podkowa Leśna wraz z dostawą ładowarek samochodowych” (postępowanie unijne)
 • 03.2022 opublikowano zapytanie na „Projekt stałej organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa Leśna obejmujący strefę płatnego parkowania, strefę 30, kontrpasy rowerowe na drogach jednokierunkowych, skrzyżowania równorzędne i zasad parkowania w obrębie stacji WKD” (PONOWNIE). Złożonych zostało 5 ofert.
 • podpisano umowę na wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i pielęgnacji ulic i terenów publicznych Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku. Wykonawcą usługi jest firma Urządzanie i Utrzymanie Zieleńców, Chirurgia drzew Petroniusz Frejlich z Milanówka. Całkowity koszt realizacji usługi to prawie 400 tys. zł.
 • Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: „Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwytów” na terenie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy. Przewidywany koszt całkowity realizacji zadania to 446.859 zł, a wnioskowana pomoc finansowa – 300.000 zł. Wniosek został złożony w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.
 • Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: „Podkowa Leśna dla klimatu”, czyli zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej. Przewidywany koszt całkowity zadania to 216.190 zł, a wnioskowana pomoc finansowa – 100.000 zł. Wniosek został złożony w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu „Mazowsze dla klimatu 2022”.
 • W drugiej połowie lutego przez miasto przeszły dwie wichury, które wyrządziły wiele szkód zarówno na terenach prywatnych, jak i publicznych. Na wielu ulicach zostały uszkodzone bądź zerwane linie energetyczne. Wielokrotnie interweniowałem w tej sprawie w PGE, ale nie otrzymałem pozwolenia na włączenie do pomocy wykonawców znalezionych przez miasto. OPS dotarł do każdego ze swoich podopiecznych, jak również do osób starszych i samotnych, które potencjalnie mogły potrzebować pomocy. Na terenach należących do miasta wywróciło się bądź złamało ok. 50 drzew; przy ich usuwaniu przez kilka dni współpracowały jednostki straży pożarnej z terenu całego powiatu grodziskiego, pracownicy gospodarczy oraz wykonawca związany z miastem umową na wycinkę drzewostanu. W związku ze skalą zniszczeń wyrządzonych przez wichurę oraz występującym zagrożeniem dla zdrowia i mienia, wystąpiłem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o priorytetowe potraktowanie zgłoszeń od mieszkańców Podkowy Leśnej i pilne przeprowadzenie oględzin uszkodzonego drzewostanu.
 • zgłoszono Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków zagrożenie zdrowia i mienia, powodowane przez 11 drzew rosnących w pasach drogowych ulic Jana Pawła II, Kościelnej i Lipowej, objętych trwającymi postępowaniami o wpis do rejestru zabytków. W wyniku oględzin przeprowadzonych przez przedstawicieli MWKZ w dniu 3 marca br., do pilnego usunięcia zakwalifikowano 6 drzew (5 w ul. Jana Pawła II oraz 1 w ul. Lipowej).
 • Wyrokiem z dnia 07.03.2022 r. Wojewódki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 16 grudnia 2021 r. orzekającą o uchyleniu decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wpisującej Aleję Lipową do rejestru zabytków, oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W uzasadnieniu wyroku czytamy W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że organ odwoławczy [Minister] uznał, że zgromadzony materiał dowodowy nie uzasadnia wpisu indywidualnego przedmiotowej alei, ale jednocześnie nie wskazał na luki w materiale dowodowym, które po uzupełnieniu mogłyby wpłynąć na inna ocenę wartości zabytkowych alei. Oznacza to, że organ odwoławczy w zasadzie przesądził, że Aleja Lipowa w Podkowie Leśnej nie powinna być objęta indywidualną ochroną wynikającą z wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków. Od wyroku nie przysługuje skarga i jest wiążący dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego zwróciłem się o niezwłoczne wydanie decyzji kończącej postępowanie.
 • Dnia 29.03.2022 r. złożono ponaglenia na bezczynność Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach dotyczących wpisów alej lipowych w ul. Kościelnej oraz Jana Pawła II do rejestru zabytków. Konserwator wszczął ww. postępowania w związku z wnioskiem organizacji społecznych: Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis, Zielone Mazowsze i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie z dnia 3 lipca 2020 r.
 • Dnia 30.03.2022 r. złożono ponaglenie na bezczynność Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z dnia 29 czerwca 1981 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków murowano-drewnianego budynku dawnego Kasyna wraz z zielenią w granicach posesji.
 • Wykonano adaptację pomieszczenia przy kotłowni w budynku przychodni przy ul. Błońskiej na magazyn dla OPS.
 • Naprawiono system automatycznego przełączania zasilania rezerwowego na stacji pomp Kwiatowa.
 • Zakończono prace odwodnieniowe w ulicy Kwiatowej.

Inne:

 • Podkowa Leśna zajęła I miejsce w rankingu „Miejsca edukacyjnych szans 2020-2021″ stworzonym przez „Wspólnotę” we współpracy z Fundacją Naukową Evidence Institute. Nagrody zostały wręczone samorządom, które w wyjątkowy sposób wspierają słabszych uczniów, zwłaszcza w obliczu pandemii oraz narastających wyzwań w systemie oświaty.
 • W dniach 26-27.02.2022 r. odbyły się kolejne warsztaty komputerowe dla mieszkańców PTO. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”.
 • Dnia 18.03.2022 r. w Komorowie odbył się Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt (11-13 lat). Reprezentantki Podkowy Leśnej uplasowały się na trzecim miejscu.
 • Dnia 26.03.2022 r. włączono się w akcję Godzina dla Ziemi zorganizowaną przez międzynarodową organizację WWF. Na godzinę wyłączono światło w Szkole Podstawowej, Przedszkolu Miejskim, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Parku Miejskim oraz na pumptracku.

Zaproszenia:

 • Serdecznie zapraszam na uroczyste obchody 97. rocznicy powstania Podkowy Leśnej, które odbędą się w najbliższą sobotę 9 kwietnia od godz. 11:00.  Obchody rozpocznie odsłonięcie tablicy upamiętniającej Kapitana Henryka Walickiego, dowódcę kampanii AK „Brzezinki” w Willi „Złota Podkowa” przy ul. Jaworowej 13. Podczas obchodów zostaną również złożone kwiaty pod figurą Matki Boskiej na skwerze ks. B. Kolasińskiego. Szczegółowy plan wydarzenia dostępny jest na stronie na stronie urzędu.

Zapraszam także na Spotkanie Wielkanocne, które zostało zaplanowane na 16 kwietnia na godzinę 12.00 i odbędzie się na polanie przed Pałacykiem Kasyno. Wydarzenie jest kierowane do wszystkich mieszkańców miasta oraz naszych gości z Ukrainy. Zapraszam do włączenia się w organizację, przygotowanie posiłków biesiadowanie, malowanie pisanek i czytanie wielkanocnych obyczajów to tylko niektóre z atrakcji przewidzianych w tym dniu.