Aleja Lipowa – wygraliśmy w sądzie

WSA wydał wyrok dotyczący sprawy wpisania do rejestru zabytków Alei Lipowej – po myśli miasta Podkowa Leśna, niechlubny dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od wyroku nie służy skarga kasacyjna, jest wiążący dla Ministra.

Dla przypomnienia:

W sierpniu 2021 r., po trwającym ponad 1,5 roku postępowaniu, na wniosek stowarzyszenia Genius Loci (czytaj Dendropolis) Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję orzekającą o wpisie Alei Lipowej do rejestru zabytków. Kliknij Al Lipowa-zabytkiem. Odwolanie od decyzji.

Miasto Podkowa Leśna, nie widząc zasadności obejmowania Alei Lipowej indywidualną ochroną w sytuacji, gdy jest już nią objęta jako element układu urbanistycznego, zabudowy i zieleni miasta-ogrodu Podkowa Leśna, a także jako pomnik przyrody złożyło odwołanie od ww. decyzji do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zaskarżając ją w całości.

W połowie grudnia 2021 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzję orzekającą o uchyleniu decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisującej Aleję Lipową do rejestru zabytków oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, argumentując iż Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie dokonał prawidłowego rozpoznania przedmiotowego obiektu. Zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy nie uzasadnia uznania indywidualnych wartości ww. alei, jako formy zaprojektowanej zieleni, a także nie pozwala na określenie indywidualnych wartości zabytkowych Alei Lipowej. Kliknij Minister-uchylił decyzję MWKZ w sprawie wpisu Al. Lipowej do rejestru zabytków.

W celu przyspieszenia zakończenia sprawy, skorzystałem z możliwości wniesienia sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie  decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uznając że Minister powinien uchylić decyzję w całości, a nie przekazywać do ponownego rozpatrzenia.

I tej decyzji (Ministra) dotyczy powyższy wyrok. Sąd podzielił naszą argumentację, dodatkowo ją wzmacniając w swoim uzasadnieniu.

Fragment Uzasadnienia wyroku

Sąd dokonał oceny, „czy organ odwoławczy /Minister/ w uzasadniony sposób skorzystał z możliwości wydania decyzji kasacyjnej, czy też bezpodstawnie uchylił się od załatwienia sprawy co do jej istoty.

Jeżeli organ odwoławczy nie ma wątpliwości co do stanu faktycznego i prawnego sprawy, a stwierdził potrzebę przeprowadzenia dowodu, ma obowiązek przeprowadzić ten dowód w ramach swoich uprawnień z art. 136 k.p.a., zamiast uchylać sprawę do ponownego rozpoznania.

Przede wszystkim podkreślić należy, że organ odwoławczy /Minister/ dokonując analizy zgromadzonego materiału dowodowego uznał, że wniosek o wpisanie do rejestru zabytków województwa mazowieckiego Alei Lipowej, położonej w Podkowie Leśnej nie zasługuje na uwzględnienie. Organ wskazał, że w świetle dostępnych w sprawie dowodów nie ma uzasadnia do uznania indywidualnych wartości ww. alei, jako zamkniętej kompozycyjnie formy zaprojektowanej zieleni, co jest warunkiem koniecznym wpisania do rejestru zabytków danej nieruchomości jako zabytku indywidualnego.

Wskazał przy tym organ, że argumentacja przedstawiona przez organ I instancji przemawia za ochroną alei jaka wynika z decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z 22.10.1981 r., którą do rejestru zabytków został wpisany układ urbanistyczny Podkowy Leśnej, elementem którego jest m.in. ul. Lipowa ze sposobem jej zagospodarowania, w tym towarzyszącą jej Aleją Lipową. Aleja ta jest także częścią zasobu zieleni chronionej ww. decyzją.

W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że organ odwoławczy uznał, że zgromadzony materiał dowodowy nie uzasadnia wpisu indywidualnego przedmiotowej alei ale jednocześnie nie wskazał na luki w materiale dowodowym, które po uzupełnieniu mogłyby wpłynąć na inną ocenę wartości zabytkowych alei. Oznacza to, że organ odwoławczy w zasadzie przesądził, że Aleja Lipowa w Podkowie Leśnej nie powinna być objęta indywidualną ochroną wynikającą z wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków.

W tej sytuacji wskazane w uzasadnieniu decyzji rzeczywiście istniejące uchybienia i nieścisłości w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie mają większego znaczenia, ponieważ nie mogą wpłynąć na zaprezentowaną przez organ odwoławczy ocenę braku uzasadnienia do objęcia ww. alei indywidualną ochroną wynikającą z wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków”.

Co oznacza wyrok?

Czekamy na ponowną decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zgodnie z uzasadnieniem wyroku WSA zwyczajnie uchyli decyzję orzekającą o wpisie Alei Lipowej do rejestru zabytków (a nie jak to zrobił dotychczas uchylił i skierował do ponownego rozpatrzenia).

Tak powinno to wyglądać w państwie prawa, natomiast czy Minister podejmie decyzję szybko, czy będzie grał na zwłokę, czyli dalej „bezpodstawnie uchylał się od załatwienia sprawy” tego nie wiem. Za to jestem przekonany, że w temacie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych Alei Lipowej wygramy każdą sprawę sądową, bo nie ma żadnych merytorycznych argumentów przemawiających za jej wpisaniem. Nie znalazł ich ani Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ( a szukał ponad półtora roku) ani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co wyraźnie podkreślił Sąd. Czyli sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Należy pamiętać, że od hipotetycznej decyzji każda ze stron będzie mogła się odwołać, także mogą to zrobić stowarzyszenia, np. Dendropolis, bo nie przypuszczam by wsadzone na konia Genius Loci dalej chciało się kompromitować. Zadyma wszczęta przez „ekologów” okazała się jedną wielką wydmuszką.

Podobny los spotka ulicę Jana Pawła i Kościelną, o której wpis do rejestru zabytków wnioskowało Dendropolis. Nie przemawiają za tym żadne merytoryczne argumenty.

Znakomity przykład pieniactwa z ogromną szkodą dla mieszkańców i drzew. Utraciliśmy możliwość zrewitalizowania Alei Lipowej i poprawy bezpieczeństwa na ulicy Jana Pawła (przebudowa skrzyżowania z Akacjową i doświetlenie przejść dla pieszych). Dzięki szkodliwemu działaniu Dendropolis i „ekologów”, w obu przypadkach pozyskane dofinansowanie przepadło. We wszystkich ulicach, w których sprawie toczy się postępowanie nie możemy pielęgnować drzew, ich stan będzie się pogarszał. I zamiast pielęgnować będziemy wycinać, na co po ostatniej wichurze zgodził się konserwator. Kolejnych 6 lip zostało zakwalifikowanych do wycinki, zamiast w ich miejscu nasadzonych nowych młodych lip, będziecie Państwo oglądali kikuty, tak jak to ma miejsce przy Społem.

Wszystkie dotychczasowe działania lokalnej organizacji doprowadziły do paraliżu zaplanowanych inwestycji, nie idą za tym żadne działania służące przyrodzie, czy ogólnie środowisku, wręcz przeciwnie – działają na jego szkodę.

 

 

Apel burmistrzów z miast europejskich i amerykańskich

Kilka dni temu 100 samorządowców z miast europejskich i amerykańskich zaapelowało do Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich, o podjęcie konkretnych działań w związku z wojną w Ukrainie. Jednym z sygnatariuszy jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. Z całej mocy potępiamy rosyjską zbrojną agresję i działania wojenne Rosji przeciw Ukrainie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla nielegalnego użycia przez Rosję siły militarnej. Żądamy zerwania stosunków handlowych z Rosją i Białorusią do czasu wycofania armii rosyjskiej z Ukrainy, podjęcia jak najszybszych decyzji pozwalających na przyjmowanie i relokację uchodźców w całej Europie oraz wymuszenia na Rosji rzeczywistego wywiązania się z deklaracji otwarcia korytarzy humanitarnych.

Poniżej pełna treść rezolucji:

Gdańsk, 15.03.2022

 

Dramatyczny krzyk z Mariupola

Apel europejskich prezydentów i burmistrzów miast do rządów Europy i Komisji Europejskiej o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz zakończenia wojny w Europie

Z całej mocy potępiamy rosyjską zbrojną agresję i działania wojenne Rosji przeciw Ukrainie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla nielegalnego użycia przez Rosję siły militarnej.

Teraz, gdy Ukraina zdąża do integracji i osiągnięcia członkostwa w UE, sami Ukraińcy i inne europejskie narody już tworzą wspólnoty. W co najmniej kilkunastu miastach Europy Ukraińcy i Ukrainki stanowią 10% populacji. Nie ma większego europejskiego miasta, powiatu czy regionu, w którym nie żyliby i nie pracowali Ukraińcy.

Dzisiaj nasi ukraińscy bracia i siostry musieli stanąć do walki w obronie swojej ojczyzny. Wprawdzie Unia Europejska i jej obywatele podjęli setki akcji solidarnościowych i pomocowych, jednak nie możemy nie zauważać, że Ukraina jest samotna wobec agresji znacznie od niej potężniejszego najeźdźcy. Minęło już 19 dni od rozpoczęcia niczym niesprowokawanej i nieuzasadnionej wojny, gdy na czterdziestomilionowym narodzie ukraińskim każdego dnia dokonywane są nieludzkie akty ludobójstwa.

Wzywamy do natychmiastowego działania:

 1. Wzywamy do wymuszenia na Rosji rzeczywistego wywiązania się z deklaracji otwarcia korytarzy humanitarnych. Europa nie ma prawa stać z boku i przyglądać się biernie, gdy niewinna, bezbronna i poraniona ludność cywilna jest bezkarnie mordowana. Nie mamy prawa akceptować rzeczywistości, w której “otwieranie” korytarzy przez armię rosyjską tak naprawdę oznacza otwieranie ognia do uciekających, próbujących wydostać się z piekła wojny, ludzi. Nasi ukraińscy bracia z lękiem spoglądają w niebo i morze; nie po to, by znaleźć tam nadzieję, ale kolejną wystrzeliwaną w ich kierunku rakietę. Natychmiast muszą się zakończyć wszelkie działania zbrojne wobec ludności cywilnej. Jesteśmy głęboko przekonani, że taki jest obowiązek Europy i jej globalnych sojuszników.
 2. Wzywamy do realizacji idei europejskiej solidarności I podjęcia jak najszybszych decyzji pozwalających na przyjmowanie i relokację uchodźców w całej Europie. Wzywamy rządy krajów UE graniczących bezpośrednio z Ukrainą do współpracy z międzynarodowymi I krajowymi organizacjami ekspertów, dysponującymi wiedzą w zakresie zarządzania kryzysowego. Konieczna jest natychmiastowa pomoc humanitarna dla kobiet i dzieci przesiedlonych wewnętrznie na tereny Ukrainy Zachodniej. Jeśli nie zrobimy tego natychmiast, ten największy po II wojnie światowej kryzys uchodźczy w Europie przerodzi się w katastrofę humanitarną.

W pełni zgadzamy się, że wszystkie nasze rządy muszą działać razem, że musimy pokazać solidarność. Deklarujemy gotowość do wypełnienia zobowiązań wynikających z decyzji UE z 2015 dotyczącej wspólnej odpowiedzialności za zarządzanie kryzysem uchodźczym.

 1. Żądamy zerwania jakichkolwiek stosunków handlowych z Rosją i Białorusią do czasu wycofania armii rosyjskiej z Ukrainy. To decyzja wyjątkowej wagi, o uderzających także w nasze interesy skutkach, nie mamy jednak ani krzty wątpliwości, jaką drogą powinniśmy podążać. Przede wszystkim w imię europejskich wartości, ale także dalekosiężnego interesu całej Europy. Nie mamy wątpliwości, że życie kobiet i mężczyzn jest dalece wartościowsze niż handel, praca, niż energia nawet. Nie prowadzi się interesów z mordercami i kłamcami.

Bezwarunkowo wierzymy, że nasza europejska solidarność pozwoli nam uporać się z nieuniknionym kryzysem energetycznym. Wierzymy, że państwa członkowskie UE są gotowe w równym stopniu ponieść ciężar transformacji energetycznej i eliminacji paliw kopalnych z naszych gospodarek. Nie mamy wątpliwości, że nagły szok, jaki wywoła zakończenie uzależnienia od ropy, gazu i węgla jest ofiarą konieczną, nieporównywalną z ofiarą niewinnych ukraińskich kobiet, mężczyzn i dzieci. W obliczu zbrodni wojennych musi się skończyć “business as usual”.

I na zakończenie naszego apelu, choć to równie ważne: wzywamy wszystkich prezydentów i burmistrzów, całą międzynarodową społeczność do jednogłośnego, wyrazistego, nie pozostawiającego miejsca na jakiekolwiek interpretacje stwierdzenia: celowe ataki na ludność cywilną to zbrodnia wojenna, to zbrodnia przeciw ludzkości. Pozostawianie tysięcy niewinnych kobiet, mężczyzn i dzieci bez żywności, opieki zdrowotnej, dostępu do wody, bez ogrzewania to ludobójstwo. Trybunały międzynarodowe muszą zareagować i wypełnić swą powinność. Winnych musi spotkać kara. Wymaga to rzetelnego dokumentowania zbrodni wojennych, by zebrane dowody mogły w przyszłości zostać wykorzystane w procesach przed MTK i innymi trybunałami.

Z wielkim szacunkiem obserwujemy tysiące odważnych Rosjan prześladowanych za udział w codziennych protestach. Jednocześnie potępiamy tych wszystkich, którzy wciąż popierają działania rosyjskiego aparatu propagandy blokującego dostęp do prawdy. Oni w istocie popierają terror w Ukrainie.

Domagamy się natychmiastowego uwolnienia porwanych i aresztowanych przez Rosjan, najprawdopodobniej torturowanych, burmistrzów Melitopola i Dnieprorudnego. Nie porzucamy nadziei na trwały pokój pomiędzy krajami UE a demokratyczną, kierująca się ochroną praw człowieka i praworządnością Rosją.

Od 19 dni nasze społeczności i my sami pomagamy ukraińskim uchodźcom; nie ustaniemy w tym wysiłku, starając się nieść pomoc w każdy możliwy sposób. To sprawa absolutnie zasadnicza. Ale też, wobec obecnych wyzwań, musimy otwarcie mówić o wszystkim, co nurtuje naszych obywateli.

Czy moglibyśmy kiedykolwiek w przyszłości pokładać ufność w Europie, jeśli dopuściłaby ona do ruiny i zagłady jednego z europejskich krajów. Prosimy: więcej pomocy! Czas próby jest właśnie teraz!

Sygnatariusze apelu:

 1. Vadim Boichenko, Mayor of Mariupol
  2. Aleksandra Dulkiewicz, Mayor of Gdansk
  3. Dario Nardella, Mayor of Florence, President of the Eurocities ( association of 233 cities)
  4. Roberto Gualtieri, Mayor of Rome
  5. Zdeněk Hřib, Mayor of Prague
  6. Rafał Trzaskowski, Mayor of Warsaw
  7. Raymond Johansen, Governing Mayor of Oslo
  8. Sadiq Khanm Mayor of London
  9. Carlos Moedas, Mayor of Lisbon
  10. Kostas Bakoyannis, Mayor of Athens
  11. Tomas Gulbinas, Deputy Mayor of Vilnius
  12. Edvards Smiltens, Vice Mayor of Riga
  13. Minna Arve, Mayor of Turku
  14. Mathias De Clercq, Mayor of Ghent
  15. Burkhard Jung, Mayor of Leipzig
  16. Andreas Bovenschulte, Mayor of Bremen
  17. Peter Kurz, Mayor of Mannheim
  18. Triin Varek, Mayor of Rakvere
  19. Gunter Czisch, Lord Mayor City of Ulm
  20. Katrin Albsteiger, Lord Mayor, City of Neu-Ulm
  21. Filipe Ferreira, Metropolitan Secretary, Lisbon Metropolitan Area
  22. Tomislav Tomašević, Mayor of Zagreb
  23. Ricardo Rio, Mayor od Braga
  24. Leoluca Orlando, Mayor of Palermo, President of the Sicilian Association of Cities
  25. Juan Mari Aburto, Mayor of Bilbao
  26. Laia Bonet, Deputy Mayor of Barcelona
  27. Ernest Maragall Barcelona Metro Area, Vice-president of the Barcelona Metropolitan Area
  28. Jordi Ballart, Mayor of Terrassa
  29. Jennifer Ramírez, Councillor of Terrassa
  30. Bev Craig, Councillor, Manchester,
  31. Andy Burnham, Mayor of Greater Manchester
  32. Matteo Lepore, Mayor of Bologna
  33. Anna-Lisa boni, Deputy Mayor, Bologna
  34. Michèle Rubirola, Mayor of Maresille
  35. Gregory Doucet, Mayor of Lyon
  36. Rita Viljanen, City of Vantaa
  37. Jimmy Nordengren, Deputy Mayor of Örebro
  38. Dominic Fritz, Mayor of Timisoara
  39. Jukka Makela, Mayor of the City of Espoo
  40. Wojciech Szczurek, Mayor of Gdynia
  41. Jacek Karnowski, Mayor of Sopot, president of the Polish Local Government Movement ‘Tak! dla
  Polski’
  42. Ellie King, Cabinet member for Public Health, Communities and One City, Bristol
  43. Susana Carillo Aparicio, Vice Mayor of Malaga
  44. Huw Thomas, Leader of Cardiff Council
  45. Lauri Lyly, Mayor of Tampere
  46. Aino-Maija Luukkonen, Mayor of Pori
  47. Anna Tenje, Mayor of Växjö
  48. Visvaldas Matijosaitis, Mayor of Kaunas
  49. Johan Persso, Mayor of Kalmar
  50. Ritva Viljanen, Mayor of Vantaa
  51. Ann Kajson Carlqvist, Mayor of Trelleborg
  52. Erik Rostoft, Deputy Mayor of kristiansand
  53. Laur Kaljuvee, Vice Mayor of Rakvere
  54. Lars Vikinge, City of Linkoping
  55. Janis Baiks, Chairman of Valmiera
  56. Rytis Račkauskas, Mayor of Panevezys City
  57. Ralvis Ragainis, Chairman of Jēkabpils municipality Council
  58. Jimmy Nordengren, Mayor of Orebo
  59. Aires Pereira, Mayor of Póvoa de Varzim
  60. Anders Josefsson, Deputy Mayor of Lulea
  61. Tadeusz Truskolaski, Mayor of Białystok, president of the Union of Polish Metropolises
  62. Rafał Bruski, Mayor of Bydgoszcz
  63. Marcin Krupa, Mayor of Katowice
  64. Jacek Majchrowski, Mayor of Kraków
  65. Krzysztof Żuk, Mayor of Lublin
  66. Hanna Zdanowska, Mayor of Łódź
  67. Jacek Jaśkowiak, Mayor of Poznań
  68. Konrad Fijołek, Mayor of Rzeszów
  69. Piotr Krzystek, Mayor of Szczecin
  70. Jacek Sutryk, Mayor of Wrocław
  71. Dorota Zmarzlak, Mayor of Izabelin
  72. Janusz Wróbel, Mayor of Pruszcz Gdański
  73. Magdalena Kołodziejczak, Mayor of Pruszcz Gdański rural commune
  74. Krzysztof Swat, Mayor of Krynica Morska
  75. Roman Kużel, Mayor of Władysławowo
  76. Jacek Michalski, Mayor of Nowy Dwór Gdański
  77. Hanna Pruchniewska, Mayor of Puck
  78. Artur Tusiński, Mayor of Podkowa Leśna
  79. Piotr Grzymowicz, Mayor of Olsztyn
  80. Anna Mieczkowska, Mayor of Kołobrzeg
  81. Arkadiusz Wiśniewski, Mayor of Opole
  82. Andrzej Nowakowski, Mayor of Płock
  83. Jerzy Łuźniak, Mayor of Jelenia Gora
  84. Roman Szełemej, Mayor of Wałbrzych
  85. Artur Kozioł, Mayor of Wieliczka
  86. Gabriela Staszkiewicz, Mayor of Cieszyn
  87. Przemysław Major, Deputy Mayor of Cieszyn
  88. Daniel Putkiewicz, Mayor of Piaseczno
  89. Małgorzata Żebrowska, Mayor of Łomianki
  90. Marcin Jakubowski, Mayor of Mińsk Mazowiecki
  91. Elżbieta Radwan, Mayor of Wołomin
  92. Albina Łubian, Mayor of Pilawa
  93. Marek Banaszek, Mayor of Józefów
  94. Mirosław Lech, Mayor of Korycin municipality
  95. Beata Moskal-Słaniewska, Mayor of Świdnica
  96. Roman Ciepiela, Mayor of Tarnów
  97. Kazimierz Karolczak, President of the Metropolitan Area of Silesia
  98. Zygmunt Frankiewicz, President of the Union of the Polish Cities
  99. Henk Bouwman, Secretary-General, METREX network for European Metropolitan Regions and Areas (Association of 50 metropolitan regions)
  100. Antonella Valmorbida, Secretary General of ALDA, Strasbourg

Zbiórka finansowa „Dla Ukrainy”

Szanowni Państwo
24 lutego Rosja Putina napadła na Ukrainę. Obecnie wojska rosyjskie próbują doszczętnie zniszczyć niepodległy kraj. Do Polski trafiło już ponad milion uchodźców, szacuje się, że może być to nawet 5 milionów ludzi. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że obecnie Ukraińcy nie walczą tylko o swoją wolność, ale także o pokój w Europie i całym Świecie.
Zaangażowaliśmy się w pomoc, udostępniliśmy domy, ale ten kryzys i wojna będą trwać. Dlatego ważne jest każde długofalowe wsparcie.
W tym celu zostało uruchomione konto, na które będziemy zbierali środki
dla uchodźców z Ukrainy. Na żywność, na opłacenie kosztów ich utrzymania,
na środki higieniczne, chemiczne, medyczne i opatrunkowe, leczenie.
Konto użyczyła Fundacja Lumen z Podkowy Leśnej, dysponentem środków będzie Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. Pracujemy nad powołaniem społecznego Komitetu, który będzie akceptował wydatki z zebranych środków, tak aby zapewnić całkowitą transparentność wydatków, Raz w tygodniu zobowiązuję się do publikowania raportów wpływów i wydatków z konta.
Ze szczególnym apelem zwracam się do społeczności europejskich miast, korporacji międzynarodowych i biznesu, to my w Polsce przejmiemy większość ciężaru przybywających do nas uchodźców z regionu wojny, dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe, tak abyśmy mogli w dłuższej perspektywie czasu zapewnić wszystkim ludziom uciekającym przed wojną minimum egzystencji, dach nad głową i ciepły posiłek.
Dziękuję Państwu za okazane serca.

 

KONTO: 81 1020 1055 0000 9002 0521 7981  z dopiskiem „Dla Ukrainy!”

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

PL 51 10201055 0000 9102 0521 7890    EUR

PL 58 1020 1055 0000 9102 0521 7908    USD

Miasto Ogród Podkowa Leśna,
Fundacja Lumen, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Modrzewiowa 41

💙💛💙💛💙💛
Ladies and Gentlemen
On the 24th of February, Ukraine was invaded by Putin’s Russia. Russian forces are currently attempting to thoroughly ruin an independent country.
Over one million refugees have already made their way to Poland, while estimates show that the number may even be reaching 5 million people. We are all aware that the Ukrainians are not only fighting for their own freedom, but also for peace in Europe and the entire world.
We have committed ourselves to helping them, we have shared our households, but the crisis and the war will continue. This is why all long-term aid is important.
For this purpose, we have established a bank account to gather funds for Ukrainian refugees. For food, for covering the costs of their support, for hygiene, chemical, medical and first aid products, for treatment.
The account was provided by Fundacja Lumen (Lumen Foundation) from Podkowa Leśna, and the administrator of the funds will be the Mayor of Podkowa Leśna. We are working on appointing a Social Committee that will approve the expenses from the gathered funds
to ensure a total transparency of spending. I obligate myself to publish reports detailing the incomes and expenses from the account once a week.
I would also like to issue a special appeal to European communities, international corporations and businesses, as it is we in Poland who are accepting the most of the burden related to the inflow of refugees from the war-torn country, which is why we are asking you for financial support that would allow us to provide all the people fleeing the conflict with
the basic necessities, a roof over their heads and a warm meal in a long-term perspective.
Thank you all for showing solidarity.
ACCOUNT NUMBER: with the reference “Dla Ukrainy!”
Kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW

for PLN: PL 81 1020 1055 0000 9002 0521 7981

for EUR: PL 51 1020 1055 0000 9102 0521 7890 

for USD: PL 58 1020 1055 0000 9102 0521 7908

Miasto Ogród Podkowa Leśna,
Fundacja Lumen, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Modrzewiowa 41

Jak działamy w Podkowie? #Ukraina

1 marca 2022 r.

Jesteśmy solidarni, zgodni i współpracujący. To bardzo budujące. Pomimo ogromnego chaosu i właściwie samych niewiadomych, jako lokalna społeczność potrafiliśmy się znakomicie zorganizować. Pomagamy na miarę naszych możliwości, jedni goszczą Ukraińców w swoich domach, inni przynoszą dary, segregują tony ubrań, gotują, użyczają samochodów, transportują ludzi albo wiozą konkretne artykuły na granicę.

Nasi goście trafiają do mieszkańców bezpośrednio lub są kierowani przeze mnie. Do mnie trafiają z polecenia organizacji pomocowych, ale najczęściej przypadkowych, zaangażowanych osób bezpośrednio na granicy. Zazwyczaj poza liczbą osób (choć też nie zawsze), nie wiem kto dotrze – czy kobiety, czy mężczyźni, czy dzieci, nie mówiąc już o wieku. Prowadzimy bazę mieszkań/lokali/domów zgłoszonych przez osoby prywatne i instytucje. Chętni, którzy chcą  zaoferować pomoc lokalową mogą zgłaszać się mailem burmistrz@podkowalesna.pl lub za pośrednictwem https://www.facebook.com/ArturTusinski.BurmistrzMiastaOgroduPodkowaLesna  w wiadomości prywatnej lub przez Urząd Miasta tel. 22 759 21 01

Zakwaterowanie rodzin, zwłaszcza licznych już jest wyzwaniem. Ale jeszcze większym jest zorganizowanie możliwości pobytu 30-50 dzieci z domu dziecka (z Mariupola, Ługańska i Doniecka). Mamy szczęście do dobrych, wrażliwych, ale też posiadających takie możliwości lokalowe mieszkańców. Dzieci do nas miały dotrzeć wczoraj, niestety linie kolejowe, którymi przemieszczały się ze wschodu Ukrainy do Lwowa, gdzie miały przesiąść się do polskich autokarów, zostały zbombardowane. Nastąpiła ewakuacja podróżujących pociągiem, do pobliskich miejscowości. Trwają ustalenia, co dalej. To wszystko nie jest proste. Właściciele domu, w którym oferują znakomite warunki czekają z otwartym sercem na dzieciaki.

Czekamy też na dzieci z Odessy, wszystkich nie przyjmiemy, ale dzięki deklaracji wszystkich domów zakonnych znajdujących się na terenie miasta, szkół (sale gimnastyczne i wszelakie warunki lokalowe) czy innych organizacji posiadających nieruchomości, może trafi do nas jeszcze 50-80 sierot. Czy tak się stanie nie wiem, ale będziemy przygotowani.

Innym wyzwaniem, chyba jeszcze większym było zorganizowanie pobytu dla 19 dzieci z 3 opiekunami, z czego 2/3 to niepełnosprawni na wózkach oraz 40 dorosłych +5 opiekunów, także niesamodzielnych. Ta potrzeba powstała wczoraj późnym wieczorem, gorąca linia z wieloma osobami, burza mózgów. Znacie Państwo odpowiedź. Udało się! ludzie już są zakwaterowani. Otaczamy się mega dobrymi ludźmi.

Nikogo, kto do nas się zgłosił nie zostawiliśmy bez pomocy. Jeżeli nie dysponujemy odpowiednim miejscem noclegowym w Podkowie, to szukamy gdzie indziej. Współpracujemy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Milanówku, z hufcem w Jaktorowie, organizacjami pomocowymi. Wiele osób dojeżdża w nocy, mój telefon dzwoni właściwie 24 godziny na dobę.

Każda rodzina potrzebująca wsparcia na starcie, je otrzymuje. Wyposażamy w najpotrzebniejsze artykuły pierwszej potrzeby, jedzenie, środki higieniczne, ubrania, a także wózki, meble, pościele itd. Jeżeli jesteście w takiej potrzebie zgłaszajcie się. Robimy to dzięki zorganizowanej zbiórce na Modrzewiowej i w MOK. To dzięki całej masie dobrych ludzi mamy czym się dzielić. Pomagają rzesze osób prywatnych, ale też firmy, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Przedsiębiorcy rożnych branż z różnych miejscowości, współpracujący z Podkową i zupełnie dla nas do niedawna anonimowi.

Jeszcze wczoraj dostarczyliśmy palety ze środkami higienicznymi do wspólnie zorganizowanego transportu przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa. Pełny TIR wyjechał dzisiaj na granicę. Jestem w stałym kontakcie z samorządowcami z pogranicza, znamy tamtejsze pilne, potrzeby po obu stronach granicy. Doposażyliśmy w artykuły pierwszej potrzeby samochody, których kierowcy mieli zamiar rozdawać te artykuły ludziom stojącym na granicy. Wczoraj szykowaliśmy rzeczy dla grupy rowerzystów, która także kierowała się w kierunku granicy. Codziennie z Podkowy Leśnej, wyjeżdża załadowany samochód z najpotrzebniejszymi rzeczami. To są rzeczy zebrane przez naszą społeczność, potrzebne np. w szpitalu w Nowojaworsku czy w jednostce wojskowej we wschodniej Ukrainie w obwodzie dniepropetrowskim.

Zbiórka trwa do odwołania, końca wojny nie widać. Dzięki propozycji współpracy właścicieli lokalu Podkowa Centralna trochę uporządkujemy przekazywanie darów. Miasto będzie dystrybuowało te najpilniejszej potrzeby, a Podkowa Centralna te mniej pilne, jak ubrania, zabawki, buty itd. To bardzo przyjazne miejsce na spokojne wybranie potrzebnym rzeczy.

Pisałem już o wolontariuszach, ale warto jeszcze raz podkreślić, że segregacja rzeczy w MOK nie byłaby tak sprawna, gdyby nie harcerze i panie (panowie też), które same się organizowały bez specjalnych apeli czy prośby. Wolontariusze to też tłumacze, lekarze dzieci i dorosłych, weterynarze, psycholodzy, prawnicy, animatorzy. W każdym obszarze zgłosili się chętni do nieodpłatnej pomocy. Za co jestem niezmiernie wdzięczny. Dziękuję naszym radnym, jesteśmy w stałym kontakcie, wspólnie działamy.

Wiele podejmowanych działań jest spontanicznych, doraźnych. Dopiero przed nami wiele wyzwań, którym będziemy musieli sprostać. Choćby edukacja. Nasze szkoły i przedszkole są przygotowane na przyjęcie ukraińskich dzieci mieszkających na terenie Podkowy Leśnej. Zgodnie z prawem wszystkie publiczne placówki  oświatowe muszą przyjąć dzieci ze swojej gminy. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie z dziećmi uchodźczymi nauczyło nas działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Nie znamy liczby ukraińskich dzieci, które skorzystają z tej możliwości, ale pierwsze już wstąpiły w progi szkoły.

Miasto szykuje także lokale które będziemy wykorzystywali w różnych kryzysowych sytuacjach. Korzystając z własnych rezerw kryzysowych dostosowuje zasób nieruchomości na ten czarny scenariusz. Zapewne życie nas zaskoczy. Przyszłość będzie dla nas wyzwaniem, w sferze pomocy, logistyki, kosztów utrzymania czy zapewnienia wyżywienia, dlatego lada dzień uruchomimy celową zbiórkę pieniędzy. Zamierzam ją prowadzić także poza granicami naszego kraju, na terenie krajów Europy zachodniej. Chcę wykorzystać do tego wszystkich deklarujących pomoc z korporacji, firm ale i możliwości jakie daje mi zasiadanie w Kongresie Władz Lokalnych Rady Europy w Straburgu. Ten fundusz tworzymy z myślą o jutrze, o tym co może się wydarzyć za 2-3 miesiące, o sytuacji jako może nastąpić.  Do dzisiaj (1.03.2022) przybyło 450 tys. Ukraińców. W ostatnich dniach granicę przekracza ponad 100 tys. dziennie.

Na stronie miasta są też zamieszczone niezbędne informacje dla obywateli z Ukrainy, uzupełniamy je na bieżąco. Zakładka: Ukraina-ważne informacje. http://podkowalesna.pl/aktualnosci/pomoc-podkowy-lesnej-dla-uchodzcow-z-ukrainy/

Jednym słowem, dzieje się bardzo dużo.

Zbiórka prowadzona jest w MOK, ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna