10 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 4 września 2015 r. – 29 października 2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 25 zarządzeń dotyczących m.in.:
  • Powołania komisji do dokonania wyboru wykonawcy świadczenia usługi: prowadzenie stołówki szkolnej;
  • Zmian w budżecie oraz WPF (zmiany związane z Referendum oraz Wyborami do Sejmu
   i Senatu RP oraz przesunięcia w działach opieka społeczna i oświata);
  • Powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP;
  • Wydania i cofnięcia upoważnień pracownikom urzędu oraz OPS;
  • Zmian składu: Gminnej Komisji Socjalnej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • Ustalenia stawek opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń w Zespole Szkół.
 1. Organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • Ogłoszono nabór na stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych, monitoringu strategii i komunikacji społecznej.
 • Kontynuowane są szkolenia w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Grodzisku Mazowieckim (dofinansowanie szkoleń dla pracowników urzędu (45+) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).
 • Przygotowano i przekazano Radzie Miasta „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Podkowa Leśna w roku szkolnym 2014/2015”.
 1. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów:

W ramach Projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacyjnej” aktualnie trwają konsultacje społeczne:

 • „Koncepcji programowo – przestrzennej rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO wraz
  z koncepcją nowych nasadzeń” (do 20.11.2015 r.);
 • „Koncepcji cmentarza w Żółwinie” (do 2.11.2015 r.).

Do piątku 30.10.2015 r. można wypełniać ankietę internetową nt. komunikacji społecznej, aktywności i partycypacji obywatelskiej, a także lokalnej tożsamości i wizerunku naszego miasta oraz obszaru PTO (ankieta dostępna na stronie miasta).

W dniach od 5 do 16 października 2015 r. na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów przeprowadzone zostały pomiary ruchu pojazdów na drogach oraz liczby pasażerów na stacjach kolejowych.
Gdańska firma EU-Consult opracowuje program działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawy dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych. P pierwszym elementem pracy było m.in. zbadanie natężenia ruchu w ruchu drogowym i kolejowym na obszarze Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.

Na ukończeniu są :

 • „Inwentaryzacja pomników przyrody na terenie Miasta Podkowa Leśna”
 • „Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”

W trakcie realizacji są opracowania projektowe dotyczące:

 • ścieżek rowerowych wzdłuż trasy 719
 • ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD na wysokości Parku Miejskiego
 • przebudowy ul. Gołębiej
 • przebudowy ul. Zachodniej
 • przebudowy ul. Sokolej

Spotkania pomiędzy sesjami, m.in.:

 • Posiedzenie przedstawicieli Partnerów Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów;
 • Spotkanie w Ośrodku dla Cudzoziemców z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców panem Rafałem Rogalą oraz z Dyrektorem Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców panem Szymonem Hajdukiem;
 • Spotkanie z profesorem Politechniki Warszawskiej Andrzejem Zalewskim;
 • Spotkanie z prezesem Marcpolu Markiem Mikuśkiewiczem – poruszono m.in. sprawę reklam wielkogabarytowych, ścieżki rowerowej, konserwacji rowu melioracyjnego – MarcPol wyremontował rów na swojej posesji zgodnie z zaleceniami Urzędu Miasta;
 • Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – możliwość dofinansowania projektów,
 • Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – możliwość dofinansowania projektów
 • Spotkanie z Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Robertem Lewandowskim – na temat stanu podkowiańskiej sieci kanalizacji ściekowej;
 • Spotkanie z panią Małgorzatą Okularczyk w sprawie Park & Ride – możliwość dofinansowania budowy – między innymi o kryteriach oceny projektów;
 • Spotkanie z panią Małgorzatą Firląg w ramach PTO – gospodarka wodami opadowymi
  i powierzchniowymi;
 • Spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej panią Ewą Dudek – możliwość zmian prawnych w kontekście zwiększonej liczby uczniów cudzoziemskich;
 • Spotkanie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w sprawie pozyskania środków na budowę dróg tzw. „ schetynówek”;
 • Spotkanie z dyrektorem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dyrektorem Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej panią Elżbietą Mieszkowską – rozmowa dotyczyła wypracowania katalogu dobrych rozwiązań na podstawie doświadczeń z uczniami cudzoziemskimi;
 • Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, panią Małgorzatą Chodorowską oraz z panią Anną Kurek –rozmowa dotyczyła min. rozwiązań drogowych;
 • Spotkanie z panem Andrzejem Czajkowskim koordynatorem projektu ZIT;
 • Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół, Radą Rodziców i Szkoły oraz przedstawicielem Wojewody w/s dzieci cudzoziemskich w szkole.

Sprawy bieżące:

 1. Sprawy sądowe: wpłynął kolejny, nowy pozew sądowy związany z budową szkoły oraz zawezwanie do ugody (również nowy pozew);
 2. Wzorem lat ubiegłych od 15 października 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. przeprowadzana jest akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Podkowie Leśnej;
 3. W dniu 7.09.2015r. dokonano wyboru wykonawcy świadczenia usługi – prowadzenie stołówki szkolnej (z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności) wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni – firmę Skrzywanek Sp. J. Stołówka rozpoczęła działalność 9.09.15r. Cena pełnego obiadu wynosi 7zł. Ilość wydawanych posiłków uczniom w stosunku do lat ubiegłych znacznie wzrosła. (było ok. 90-130, obecnie 200)
 4. Zakończono budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku komunalnego oraz zasiedlono (wydano lokale nowym mieszkańcom) przy ulicy Orlej;
 5. Zakończono i odebrano przebudowę ulicy Bukowej na odcinku od ulicy Grabowej do Podleśnej oraz zmiany w organizacji ruchu (progi zwalniające) na odcinku Lipowa –Podleśna;
 6. Zakończono prace związane z przebudową ulicy Akacjowej – trwają odbiory;
 7. Rozpoczęto budowę wyniesionych skrzyżowań na ul. Myśliwskiej
 8. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach uporządkowania węzła Jodłowa/ Reymonta
  w ramach, której wykonane zostaną poniższe opracowania:
 • przebudowa połączenia ulic Lipowej- Bukowej- Sosnowej –Topolowej     (rondo)
 • przebudowa ul. Bukowej na odcinku Lipowa-Reymonta
 • przebudowa ulicy Jodłowej
 • przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Słowackiego
 • projekt organizacji ruchu dla całego rejonu z podziałem na poszczególne zadania
 1. Trwa wykonywanie projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej przewidującego wykonanie progów zwalniających (projekt w trakcie procedury odwoławczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim);
 2. Zakończono i odebrano prace związane z remontem odtworzeniowym wejścia głównego budynku przedszkola wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych;
 3. Zakończono i odebrano prace związane z wykonaniem napraw
  i zabezpieczeń ścian w budynku Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej;
 4. Wyłoniono wykonawcę na remont odtworzeniowy pomieszczenia łazienki w starej części szkoły;
 5. Zakończono prace czyszczenia dna stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej oraz zadanie polegające na odmuleniu, czyszczeniu i konserwacji dna i skarp rowów odwadniających;
 6. Podpisano umowę na odbiór azbestu od mieszkańców Podkowy Leśnej;
 7. Ustawienie luster drogowych na ulicy Myśliwskiej/Sarniej oraz Myśliwskiej/Borsuczej;
 8. Realizacja zadania i odbiór końcowy pn. „Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej w centrum zabytkowego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna” – zieleń;
 9. Realizacja zadania i odbiór częściowy pn.” Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej położonego w Mieście Podkowa Leśna – remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek do umieszczenia płaskorzeźby);
 10. Trwają prace pielęgnacyjne terenów leśnych i pasów drogowych (15 października skończył się okres lęgowy)
 11. Opracowanie oraz złożenie w celu pozyskania dodatkowych środków wniosku do WFOŚ na pielęgnację drzew w Leśnym Parku Miejskim;
 12. Przeprowadzenie postępowania i wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn. Przygotowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zbieranie ankiet. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w programie;
 13. Zamontowano dodatkową latarnię (klosz) przy przejściu dla pieszych na ul. Brwinowskiej/Lotniczej;
 14. Bieżące sprzątanie cmentarza oraz grobów Powstańców w Lesie Młochowskim;
 15. Zakończenie prac związanych z Systemem Informacji Miejskiej;
 16. Kontynuacja pomocy żywnościowej dla potrzebujących – do chwili obecnej wspartych zostało ok. 70 osób;
 17. Trwa montaż domków narzędziowych dla mieszkańców domów komunalnych przy ul. Orlej i Jaskółczej;
 18. Ogłoszono konkurs ofert na wykonanie serwisu internetowego i serwisu BIP miasta. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80% projektu. Całkowity koszt 30.700 zł
 19. Otrzymaliśmy dofinansowanie na remontu rowu melioracyjnego RS-11/19 i RS-11/18 na odcinku Myśliwska – Bobrowa/Rysia w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
 20. Uruchomiono automatyczne przekierowanie połączeń telefonicznych dla nr 22 758 91 10 – komisariat Policji w Podkowie Leśnej na nr dyżurnego w Komendzie Powiatowej w Grodzisku po 5 sygnale.

Inne:

 • 11-13.09.2015 r. I Kongres Polskich Miast Ogrodów;
 • 09.2015 r. spotkanie z mieszkańcami w formule Saloniku Obywatelskiego;
 • 10.2015 r. spotkanie tematyczne z mieszkańcami w sprawie uchodźców;
 • 10.2015 r. Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych (w ramach konsultacji projektu uchwały „Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”)

Informacja

 • 28 listopada 2015r. odbędzie się Podkowie Leśnej I Gminny Przystanek PaT – wydarzenie skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. PaT jest skrótem od nazwy programu edukacyjno-profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”.
  Jest to ogólnopolski program Komendy Głównej Policji, promujący wśród młodzieży modę na życie wolne od uzależnień, agresji i przemocy. Więcej informacji jest na stronie miasta.
 • Dziękuję mieszkańcom naszego miasta za obywatelską postawę i poważne podejście do naszych praw i zobowiązań wobec państwa. Gratuluję rekordowej frekwencji wyborczej (74,43%)
  i dziękuję członkom obwodowych komisji wyborczych za zaangażowanie i dobrą współpracę w czasie wyborów parlamentarnych 25 października.

Po wyborach 25.10.2015

Wyniki wyborów parlamentarnych w Podkowie Leśnej wskazują po raz kolejny  na jedno: jesteśmy państwem w państwie. Niewątpliwie niestatystyczni w wyborach i wyjątkowi w spełnianiu obywatelskiego obowiązku.

Frekwencję mamy najwyższą w kraju -74,27%.

Rozkład głosów.
PO 31,64% (w 2011r. 55,57%)
PIS 30,36% (w 2011r. 26,30%)
Nowoczesna 18,05%
Lewica 5,53%
Razem 4,21%
Kukiz 4,21%
Korwin 3,57%
PSL 1,7%
Stonoga 0,5%

Nie – dla wycinki drzew przy WKD

W związku z tym, że nie zaniechano działań formalnych związanych z uzyskiwaniem decyzji na wycinkę drzew wzdłuż torów WKD, zaprosiłem wójtów/burmistrzów/prezydentów oraz starostów wszystkich gmin położonych wzdłuż linii WKD na spotkanie w Podkowie Leśnej w celu wypracowania wspólnego, jednolitego stanowiska w sprawie.

Temat wycinki drzew i krzewów przy kolejce jest już chyba wszystkim znany. Zapisy rozporządzenia ministra wskazują, że ścięte powinny zostać wszystkie drzewa rosnące w promieniu 15 metrów od osi skrajnego toru. Urząd Transportu Kolejowego w wyniku przeprowadzonej kontroli (luty-marzec) zażądał od Warszawskiej Kolei Dojazdowej usunięcia drzew rosnących 15 metrów od torów WKD po obu stronach bez względu na ich wartość i stan zdrowotny, argumentując zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego i obowiązującymi przepisami. Z szacunków wynika, że jest to ok. dwóch tysięcy drzew. Wycinka miała rozpocząć się już wiosną bieżącego roku, jednak uznano za konieczne przygotowanie inwentaryzacji w tym zakresie i termin ten jako ostateczny został określony na luty 2016r.

Jeszcze w marcu tego roku wyraziłem swój sprzeciw przeciwko złym i nieracjonalnym decyzjom, sugerując znowelizowanie przepisów. Stoję na stanowisku, że powinna być przeprowadzana regularna kontrola stanu drzew, przecinki i usuwanie suszu, a w sytuacjach tylko ewidentnie zagrażających drzewa chore powinny być usuwane. Niedopuszczalna jest wycinka wszystkich drzew bez wyjątku i tak duża ingerencja w środowisko przyrodnicze szczególnie w mieście objętym ochroną konserwatorską jak Podkowa Leśna. Temat był wielokrotnie podejmowany w rozmowach z WKD, niemniej jednak UTK w maju wydał decyzję nakazującą WKD wycinkę. Spółka podjęła kroki odwoławcze i starania w celu ograniczenia wycinki do drzew chorych, zamierających i pochylonych w stronę torów. Zgodnie z obowiązującym prawem nie istnieje możliwość zaniechania wycinki drzew znajdujących się w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru linii kolejowej. Trwają prace opracowywania założeń do zmiany dopuszczającej usytuowanie drzew w odległości mniejszej niż 15 m od torów, przy zachowaniu warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Zaproponowane przeze mnie wypracowanie wspólnego stanowiska przez wójtów (burmistrzów i prezydentów) ma wzmocnić starania WKD o odstępstwo od przepisów. Ponowne rozpatrzenie sprawy przez UTK nastąpi do 30 listopada 2015r.

W ciągu kilku miesięcy kolejne samorządy (w tym Rada Powiatu Pruszkowskiego i Rada Miejska w Pruszkowie podjęły stosowne uchwały) oraz organizacje pozarządowe oprotestowały decyzję UTK. Decyzja o planowanej wycince wywołała niepokój społeczny, zbierane są podpisy pod petycją obywatelską (w ciągu kilku dni blisko 2 tys. osób złożyło już swój podpis). Dotychczas WKD wystosowała 11 wystąpień do samorządów o wydanie zezwolenia na usunięcie 170 drzew. Pozytywnie ustosunkowały się dwa: Urząd Dzielnicy Warszawa Włochy (6 drzew) oraz Urząd Gminy Grodzisk Mazowiecki (83 drzewa). Podkowa Leśna nie otrzymała wniosku z prośbą o decyzję na wycinkę, a jedynie pismo informujące o obowiązujących przepisach i konieczność dostosowania się do nich. Moje stanowisko w tej sprawie nie zmieniło się.

www.kolejnadrzewa.pl/petycja

http://grodzisknews.pl/dwa-tysiace-drzew-wokol-wkd-pojdzie-do-wycinki/

wiadomosci.wpr24.pl/samorzady-chca-bronic-drzew-na-linii-wkd;

http://wawalove.pl/Wzdluz-trasy-WKD-do-Podkowy-Lesnej-zniknie-2-tys-drzew-Kolejarze-Nie-mamy-takich-planow-a19957

warszawa.wyborcza.pl/warszawa/,wkd-wycina-drzewa-wzdluz-torow.

Park Przyjaźni oddany

W dniu wczorajszym 22.10.br. dokonaliśmy odbioru zadania pod nazwą „Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej w centrum zabytkowego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna”.

DSCN0602rzmRoboty budowlane związane z nasadzeniami nowych roślin i zabiegami pielęgnacyjnymi dla roślin już istniejących wykonywała firma Ziel –Bud, mająca duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu inwestycji, m.in. rewitalizowała Ogród Krasińskich w Warszawie.

Nawierzchnia części alejek w części parkowej została wykonana z mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej HanseGrand. Jest to materiał budowlany składającym się z wysokiej jakości kamieni naturalnych, grysów oraz specjalnego lepiszcza ekologicznego. HanseGrand jest nawierzchnią biologicznie czynną i całkowicie przyjazną dla środowiska naturalnego. Znakomicie nadającą się do np. jazdy na rolkach.

DSCN0612rW części leśnej została zastosowana nawierzchnia HanzaVia -też produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatków produktów sztucznych na bazie żwirów naturalnych łamanych, piasku i kruszyw skalnych. Obie są całkowicie przepuszczalne, dopasowane do specyfiki terenu i charakteru Podkowy – uznałem, że będą lepsze od zaprojektowanych ziemnych. Do wykończenia został użyty kamień granitowy.

DSCN0605rPrzed pomnikiem zostały położone ponownie – stare, wyczyszczone płyty z piaskowca. W głównej alei stoi makieta ceramiczna Podkowy Leśnej ulepiona w 2013r. przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem Anny Kasperkiewicz, architekta i artysty ceramika.

Wykonane nasadzenia roślin można liczyć w tysiącach sztuk, pochodzą one ze szkółki objętej kontrolą polskiego inspektoratu ochrony roślin. Wśród nich znajdują się byliny: m.in. zawilce, turzyce, narecznice, żurawka, funkia, bluszcz pospolity; krzewy i krzewinki: grab żywopłotowy, jaśminowiec, cisy, barwinek, tawuła, suchodrzew oraz drzewa: jaśminowce, lipy, głogi oraz świerk pospolity, którego rozmiary są naprawdę imponujące – 7m. W części parku zostanie posiana trawa.

DSCN0609rObecnie posadowione lampy są tymczasowe, docelowo (trwa produkcja) będą zamontowane parkowe – „pastorały” z oprawami ledowymi. Przewidziane są również ławki i kosze i maszt, których montaż nastąpi w terminie późniejszym. Będą jeszcze wykonywane prace pielęgnacyjne – cięcie starego grabowego żywopłotu od strony ul. Akacjowej.

DSCN0616rO wrażeniach i doświadczeniach związanych z realizacją tego projektu, ekologach i ich protestach oraz krytykach, ale też i sprzymierzeńcach – napiszę kiedy indziej. Chętnie wsłuchuję się w opinie mieszkańców, jestem otwarty na uwagi i określenie oczekiwań szczególnie, że w przyszłym roku będę przymierzał się do rewitalizacji Parku Miejskiego.

DSC_7480r

Lustra na drodze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, aby poprawić bezpieczeństwo na drodze, głównie na skrzyżowaniach i wyjazdach można zamontować lustra drogowe z kontrolą dwóch kierunków. Poprawiają one bezpieczeństwo poprzez eliminację martwych punktów w miejscach, gdzie widoczność jest ograniczona. Urządzenia te pozwalają na obserwację większego fragmentu otoczenia z jednego miejsca. Takie lustra montowane są w Podkowie od wielu lat, najczęściej na prośbę mieszkańców. Kolejne cztery zostały zamontowane w dniu wczorajszym na ul. Myśliwskiej/Sarniej i Myśliwskiej/Borsuczej. Dzięki temu znacznie poprawi się komfort jazdy dla kierowców włączających się w ulicę Myśliwską.