W ocenie Watchdoga

Sieć obywatelska Watchdog w Dzień Samorządu Terytorialnego będący jednocześnie 25 rocznicą pierwszych wyborów samorządowych, dokonała podsumowania akcji ” Jawność sprzyja każdej władzy”. Wśród 9 osób na 292 kandydatów, które zakwalifikowały się do akcji, tylko dwóch wywiązało się ze swoich zobowiązań – Burmistrz Podkowy Leśnej i Wójt Oświęcimia. Przypomnę, że w akcji, chodziło  o to, aby osoby kandydujące na urząd prezydenta, burmistrza lub wójta zobowiązały się do prowadzenia rejestru zawieranych umów, ”kalendarza on-line” i niezatrudniania w podległych im instytucjach osób sprawujących funkcję radnych. To miłe, że Watchdog, którego misją jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia, doceniła podjęte przeze mnie starania na rzecz jawności i przejrzystości władzy.

Mam pełną świadomość, że bycie liderem w ocenie Watchdoga zobowiązuje. Zawsze głosiłem, że partycypacja obywatelska jest bardzo ważna społecznie, bo sprzyja rozwojowi demokracji lokalnej. Dialog z mieszkańcami jest niezbędnym elementem w rozpoznawaniu potrzeb i dobrze podejmowanych decyzji, ale ważne jest by w sytuacjach konfliktowych proces komunikacji był oparty na wymianie argumentów, w której obie strony wykazują całkowitą otwartość we wzajemnych relacjach, a forma przekazu nie była agresywna, pozbawiona kultury i szacunku dla człowieka o odmiennych poglądach. Upór, deprecjonowanie propozycji i brak przyjmowania racjonalnych przesłanek nie jest dialogiem, a okopywaniem się na swojej pozycji, która nie służy wypracowywaniu dobrego rozwiązania.

Od początku kadencji jestem otwarty na słuchanie mieszkańców i przyjmowanie opinii, również krytycznych – z pełną świadomością, że to ja jestem odpowiedzialny za podejmowane decyzje i działania. Bardzo trudne też jest podejmowanie decyzji, na które wywierany jest nacisk przez określoną grupę osób, której interesy nie koniecznie odzwierciedlają potrzeby całego miasta. Ale mam świadomość, że taki jest urok demokracji.

Od początku kadencji informacja dla mieszkańców znajduje swoje odzwierciedlenie w szeroko uzupełnianej stronie BIP – gdzie znajdują się praktycznie wszystkie dokumenty, umowy, protokoły, kontrole, rozporządzenia, sprawozdania z podejmowanych działań pomiędzy sesjami itd (również rejestry jednostek podległych). Na stronie www miasta jest kalendarz burmistrza, przyjmuję interesantów codziennie, odbieram wszystkie telefony, prowadzę swoją prywatną stronę www w formule bloga, na której jest bardzo dużo informacji o moich podejmowanych działaniach w Podkowie – i patrząc po statystykach bardzo chętnie czytanej, jestem aktywny na portalach społecznościowych. Od początku roku odbyło się już siedem tematycznych spotkań z mieszkańcami, jestem aktywny nie tylko na sesjach Rady Miasta, ale i komisjach oraz miejskich warsztatach.  Do tej pory takiej praktyki nie było. I cieszę się, że nie tylko profesjonalny Watchdog, ale i mieszkańcy dostrzegają różnicę w jakości.

6 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 29.04.2015 – 28.05.2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 10 zarządzeń m.in.:
  • Powołanie komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze;
  • Zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • Powołania społecznej komisji mieszkaniowej na VII kadencję Rady Miasta;
  • Zmian w budżecie (głównie dot. wyborów Prezydenta RP + porządkujące);
  • Zasady obiegu dokumentów w biurze Rady Miasta.

2 Organizacyjne dot. pracy urzędu:

 • Odbyły się przesłuchania kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze: promocji oraz z-cy Kierownika USC;
 1. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów:

W ramach Projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacyjnej” 8 maja br. odbył się czwarty (ostatni) warsztat dotyczący wypracowywania wspólnego dokumentu strategicznego dla obszaru funkcjonalnego PTO. Projekt tego dokumentu zostanie Państwu Radnym przedstawiony w najbliższym czasie. 11 maja br. odbyło się spotkanie Partnerów Projektu (mało przedstawicieli z Podkowy Leśnej) na temat bieżących problemów funkcjonowania Projektu. Równolegle trwają prace w zespołach roboczych, złożonych z przedstawicieli 3 gmin nad opisami zamówień dokumentacji projektowo-kosztorysowych m.in. tras rowerowych, budowy cmentarza komunalnego, zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych, inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń.

 1. Badania przesiewowe – wykorzystanie pakietów:

W okresie od 16 marca do 27 maja 2015 r. z pobranych 324 pakietów na badania przesiewowe w kierunku rozpoznawania nowotworów złośliwych
wykorzystanych zostało 227.
Pozostało 97 osób, które mają pakiety, ale nie wykonały badań. Akcja zaplanowana jest jeszcze do 15 czerwca 2015 r.

Spotkania Burmistrza w okresie sprawozdawczym

 • Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WKD,
 • spotkanie z prezesem PGE oraz dyrektorem naszego rejonu energetycznego, we wrześniu rozpocznie sie kablowanie 7,5 km linii napowietrznej średniego napięcia 15 kv, staną 3 nowe stacje trafo, rozpoczniemy kablowanie linii niskiego napięcia w ulicy Akacjowej
 • Konferencja otwierająca nową perspektywę finansową w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 • spotkanie samorządowców z marszałkiem woj. mazowieckiego Adamem Struzikiem w Grodzisku Mazowieckim
 • spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji, gdzie m.in. została wręczona nagroda za obywatelską postawę
 • Mediacje – sprawa dotycząca budowy szkoły
 • Warsztaty Partnerów projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w Brwinowie,
 • I Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
 • Posiedzenie przedstawicieli Partnerów Projektu pn.: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”,
 • spotkanie otwarte w/s stołówki szkolnej
 • spotkanie w Ministerstwie Kultury,
 •  spotkanie z komitetem d/s. nadania imienia gimnazjum
 • spotkanie z Prezesem firmy MarcPol S.A.,
 • spotkanie z Rektorem Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej,
 • sprawa sądowa – sad pracy
 • spotkanie otwarte z mieszkańcami w/s systemu odbioru odpadów oraz planów WKD
 • Konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Samorządności w Sejmie RP

Sprawy sądowe w okresie: 28.04.15 r. – 28.05.15 r.

 1.  08.05.2015-roszczenie o zapłatę 146.992 zł (szkoła, pozew z 01.02.2012 r)
 2. 12.05.2015- roszczenie o zapłatę 283.879,75 zł (szkoła, pozew z 25.09.2013 r)
 3. 18.05.2015- sąd pracy
 4. 19.05.2015- wydanie nieruchomości miasta – bezumowne korzystanie
 5. 25.05. 2015- sąd pracy
 6. 27.05.2015- roszczenie o zapłatę 231.114,29 zł (szkoła, pozew z 16.07.2012 r)

Inwestycje:

 1. Budynek komunalny przy ul. Orlej – wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne i wod-kan., aktualnie wykonywane są tynki wewnętrzne
 2. Bukowa – odcinek Grabowa-Podleśna – 25 maja otwarto oferty w przetargu na wykonanie przebudowy drogi wraz z elementami spowolnienia ruchu na całej długości bukowej od Topolowej do granic miasta.
 3. Organizacje ruchu – wykonano i uzyskano konieczne zatwierdzenia w Starostwie Grodziskim projekt zmian w organizacji ruchu w ulicy Reymonta przewidującej wprowadzenie progów zwalniających i poszerzenia „strefy zamieszkania”
 4. Przedszkole –podpisano umowę na wykonanie nawierzchni antypoślizgowych z granulatu kauczukowego na opaskach przy przedszkolu miejskim.

– uzyskano pozytywną decyzję Konserwatora Zabytków i dokonano zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych do Starostwa Grodziskiego na wykonanie prac określonych w opracowaniu dotyczącym remontu odtworzeniowego wejścia głównego do budynku oraz tarasów przy wejściu głównym wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.

 1. Szkołapodpisano umowę na wykonanie napraw i zabezpieczeń ścian wewnątrz szkoły
 2. Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania – urządzenia pasów zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej
 3. Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania – remont odcinka rowu RS 11/19 przy ul. Myśliwskiej.
 4. Zebrano oferty dotyczące kompleksowego wyposażenia studni kanalizacyjnej w ulicy Jana Pawła II.
 5. Zebrano oferty oraz rozpoczęto prace remontowe dróg tłuczniowych, gruntowych, asfaltowych oraz destruktowych.

 Sprawy bieżące

 1. zakończono prace polegające na modernizacji placu zabaw dla dzieci przy Urzędzie Miasta.
 2. Dnia 8 maja 2015 r. doczekaliśmy się wydania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujących rozbiórki dwóch nielegalnie zainstalowanych wielkogabarytowych, tablic reklamowych, usytuowanych u zbiegu drogi 719 oraz ulicy Gołębiej.
 3. Trwa akacja znakowania psów z terenu Podkowy Leśnej.
 4. Starosta grodziski przeprowadził oględziny rowu Rs 11 na terenie Galerii Podkowa Leśna w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego właściwej konserwacji rowu.
 5. Zebrano oferty na realizację zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Podkowa Leśna.
 6. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Podkowa Leśna, dokonaliśmy analizy kosztów pod kątem wyliczenia rzeczywistej stawki.
 7. Dokonaliśmy przeglądu umów na dostawę wody i odbiór ścieków, wszystkim wnioskodawcom wysłaliśmy umowy do podpisania.
 8. Kończymy pracę nad centralnym rejestrem umów o dostawę wody, odbiór ścieków i odpadów z ewidencja ludności i stanami wodomierzy.
 9. Starosta grodziski zobowiązał nas 7.05.2015 r do zlecenia korporacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych wykonania oceny prawidłowości operatu szacunkowego z 3.12.2014 r dotyczącego wypłaty odszkodowania za 3 działki zajęte pod pasy drogowe o łącznej powierzchni 1448 m² (łączna wycena to prawie 520.000 zł)
 10. Wspólnie z przedstawicielami Powiatowego zarządu dróg dokonaliśmy oględzin stanu dróg powiatowych w Podkowie. Zadania, które zostaną zrealizowane:
 • studzienki chłonne w ciągu ulicy Jana Pawła II i Brwinowskiej zostaną udrożnione,
 • złagodzone zostaną łuki na skrzyżowaniu Jana Pawła II i Alei Lipowej,
 • zostanie zamontowana pętla sterująca światłami przy szkole oraz dodatkowe światła ostrzegawczych w powierzchni jezdni na wysokości przejścia dla pieszych,
 • Powiatowy Zarząd Dróg wykona remont cząstkowy jezdni ulicy Parkowej na wysokości przepustu przy skrzyżowaniu z ulicą Kwiatową.

Sprawy różne

 1. Udział przedstawiciela miasta w spotkaniach zespołu koordynatorów lokalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 2. Udział przedstawiciela miasta w konsultacjach i warsztatach strategicznych Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW).
 3. Udział przedstawiciela miasta w pracach Krajowego Biura wyborczego w Warszawie.
 4. Udział przedstawiciela miasta w sejmowym zespole d/s samorządu terytorialnego.

 

System wywozu śmieci. Proponowane zmiany.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Aktualnie trwają w urzędzie przygotowania do ogłoszenia nowego przetargu na odbiór i zagospodarowania odpadów, który będzie rozstrzygnięty do końca czerwca 2015 r. Decyzję o zmianie regulaminu o utrzymaniu czystości nieczystości podejmuje Rada Gminy.

Bardzo istotnym zapisem determinującym wysokość uchwalanych opłat jest art. 6r., z którego jednoznacznie wynika, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu.

Regionalna Izba Obrachunkowa (organ kontrolny) 4 miesiące przed wyborami w dniu 28 lipca 2014r. powołując się m.in na wyrok WSA z 6.11.2013 nakazała Gminie Podkowa Leśna zweryfikowanie istniejącej stawki opłaty. Niestety ówczesna pani Burmistrz, ani Rada Miasta nie wykonała zaleceń i nie podniosła opłaty za śmieci mieszkańcom, narażając się na łamanie dyscypliny finansów publicznych, a miasto na bardzo wysokie straty z tego tytułu. Z wyliczeń wynika, że chcąc zbilansować stratę cena musiałaby wtedy wynosić 18zł /osobę.

Ilość osób, które zadeklarowały wywóz śmieci: 3407 na blisko 4000 osób zameldowanych. Na segregację śmieci zdecydowało się 95%. Pozostałe 5% oddaje śmieci zbierane w sposób nie selektywny . Z tytułu opłaty powinno wpłynąć do budżetu miasta 449.724 zł. Koszt obsługo systemu to 792.611 zł

Z prostych wyliczeń wynika, że niedobór w kasie na utrzymanie systemu jest bardzo wysoki i wynosi:

449.724 – 792.611,04= 342.887,04 zł

Obowiązujące zasady w Podkowie Leśnej:

Rada Miasta podjętymi uchwałami zdecydowała o objęciu nowym systemem odbioru odpadów komunalnych wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W ramach przetargu Gmina wyłoniła usługodawcę, firmę EKO HETMAN Sp. z o.o.

Miasto Podkowa Leśna zobowiązała wykonawcę do zapewnienia właścicielom nieruchomości pięciu rodzajów worków do gromadzenia odpadów selektywnych o następujących frakcjach: papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego (w tym tworzywa sztuczne typu PET i tworzywa sztuczne typu plastik),metali , pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych. Wywóz nieczystości odbywa się 2x w miesiącu

 • opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 osoby w gospodarstwie domowym:
 • 10,00zł za 1 mieszkańca miesięcznie – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
 • 30,00zł za 1 mieszkańca miesięcznie – w przypadku braku selektywnej zbiórki.

Proponowane zmiany dotyczące organizacji systemu odbioru odpadów w mieście

 • Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów planowany jest na okres 1,5 roku z uwagi na konieczności dopasowania okresu trwania usługi do roku budżetowego. Przetarg na okres 6 miesięcy będzie zbyt drogi.
 • Wprowadzenie ograniczenia odbioru ilości odpadów typu liście i trawa.
 • Zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Odbioru Odpadów (w sąsiedniej gminie).
 • Ograniczenie ilości worków z 5 na 3 – zmieszane, surowce i szkło.
 • Wprowadzenie dodatkowej opłaty w wysokości 1 zł za jeden worek przeznaczony do odbioru liści i trawy (pakiet 10-20 worków gratis, pozostałe za dopłatą)
 • Odbieranie worków z altan śmietnikowych, jeżeli takie mieszkańcy posiadają.
 • Dostosowanie harmonogramu odbioru odpadów w celu wyeliminowania 3 tygodniowych przerw w odbiorze odpadów, czyli wywóz co dwa tygodnie, a nie 2x w miesiącu

DSC_4792Na spotkaniu mieszkańcy wyrazili obawy, co do odpłatności za worki z liśćmi, natomiast co do pozostałych kwestii raczej byli zgodni, że zmiany są słuszne.

Na dzień dzisiejszy po wstępnych analizach i podjęciu wysiłków w celu uszczelnienia systemu, cena powinna wzrosnąć nie więcej niż do poziomu 15 zł/osobę. Decyzję o wysokości opłat Rada Miasta podejmie po rozstrzygnięciu przetargu i dalszych analizach pracowników urzędu. Rozpatrujemy też możliwość zmiany naliczeń opłat – nie od ilości mieszkańców, a ilości zużytej wody. Wydaje się, że jest to system zachęcający do oszczędności, proekologiczny i też najbardziej sprawiedliwy. Ale taka zmiana nie jest możliwa do przeprowadzenia w Podkowie w tym roku.

Dziękuję mieszkańcom za obecność na spotkaniu, za dyskusję i uwagi.

Zapory na przejazdach WKD

Na dzisiejszym spotkaniu z mieszkańcami (27.05.15) poza tematem odpadów komunalnych chciałbym poruszyć też zasadność zamontowania półrogatek na przejazdach kolejowych w Podkowie Leśnej. Taką konieczność narzucają przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 lutego 1996r. Po wielokrotnych rozmowach z zarządem WKD, przeprowadzonych badaniach natężenia ruchu i analizach, wspólnie doszliśmy do wniosku, że zasadnym się wydaje wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów. WKD taki wniosek przygotowało i poprosiło władze miasta Podkowy o wyrażenia pozytywnej opinii. Ja jestem przekonany o zasadności takiego stanowiska, uważam, że zapory spowodują paraliż komunikacyjny w godzinach szczytu. Z badań ruchu wynika, że przy opuszczonych rogatkach po obu stronach przejazdu stanęłoby nawet do 90 samochodów. W godzinach szczytu, gdzie kolejki odjeżdżają co dziesięć minut można sobie wyobrazić jak wyglądałyby główne ulice, nie mówiąc już o wymiarze ekologicznym takiego rozwiązania. Przy opuszczonych rogatkach ani piesi, ani rowerzyści nie maja się prawa znaleźć na przejeździe.  Przejazdy wymagają bezwzględnie poprawy bezpieczeństwa, ale moim zdaniem można pokusić się o inne rozwiązania, które będą jednak przystosowane do warunków w naszej miejscowości. Chciałbym poznać stanowisko mieszkańców w tym zakresie, stąd włożyłem do dzisiejszego programu spotkania również i ten temat.

Zapraszam do dyskusji na spotkaniu.