59 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 30 czerwca do 29 lipca 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 6 zarządzeń , które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniach w ramach Zarządu WKD – zwiększenie środków na przebudowę drugiego toru do Grodziska oraz podjęto temat terminu realizacji przesunięcia peronów w Podkowie Głównej oraz montażu dodatkowego sygnalizatora ostrzegawczego, podjęto także uchwały o zwiększeniu majątku WKD o blisko 106 mln. zł. Tym samym uregulowano stan prawny terenu pasa WKD od granic Warszawy do Grodziska Mazowieckiego
 • Udział w spotkaniu Smart City Forum
 • Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie w ramach ZIT
 • Spotkanie z dyrektorami jednostek

Sprawy bieżące:

 • Zakończyła się budowa przedszkola w standardzie pasywnym. Jesteśmy po wszystkich odbiorach technicznych i instytucjonalnych, budynek został przyjęty przez nadzór budowlany do użytkowania. Dnia 06.07.2021 r. została zawarta umowa na „Dostawę wyposażenia przedszkola w Podkowie Leśnej” z firmą Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 34 616,01 zł.
 • Decyzją MWKZ z 1 lipca br. budynek komunalny, wielolokalowy Willa Hel wraz z terenem posesji został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Miasto Podkowa Leśna nie będzie się odwoływało od decyzji
 • W ramach postępowania na „Przebudowę ul. Sarniej w Podkowie Leśnej złożone zostały 3 oferty. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na to iż jedna z firm (oferta najtańsza) złożyła pismo o niedoszacowaniu oferty , pozostałe oferty przewyższają przez miasto zarezerwowane środki w budżecie.
 • Dokonano przeglądu i czyszczenia 5 przepompowni w okolicy których mieszkańcy zgłaszali nieprzyjemny zapach podczas upałów,
 • Zakupiono teleskopy i skrzynki do zasuw oraz hydrantów na potrzeby remontu dróg oraz wymieniono zawór zwrotny i zasuwę w studni wodomierzowej na wejściu do Podkowy Leśnej w ul. Jaskółczej.
 • Trwają ciągłe działania mające na celu ścisłą kontrolę przepływu wody przez Podkowę do Żółwina i Owczarni, sukcesywnie odbieramy wodę w ramach rozliczeń, bilans na dzień dzisiejszy to dług Brwinowa wynoszący 567 m³ wody.
 • W dniach 19 i 28 lipca przeprowadzono planowane prace konserwacyjne sieci wodociągowej w ulicach Kościelnej, Kasztanowej, Jana Pawła II, Modrzewiowej, Klonowej, Akacjowej i Orzechowej. Prace wiązały się z przerwami w dostawie wody, za co jeszcze raz przepraszamy. Mam nadzieję, ze uciążliwość wyłączeń była do zaakceptowania.
 • Trwają prace związane z przebudową ulicy Lotniczej. Wykonano nawierzchnie chodników oraz zatok parkingowych z kostki betonowej, krawężników i obrzeży. Do wykonania pozostała nawierzchnia bitumiczna, próg zwalniający, oznakowane oraz prace porządkowe.
 • Przygotowano materiały konieczne do przeprowadzenia procedury przetargowej oraz w dniu 28 lipca ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie odcinka ul. Kwiatowej (rozszerzenie zakresu o skrzyżowanie z ul. Storczyków).
 • W związku z trwającym naborem wniosków od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna dotyczących bezpłatnego odbioru azbestu z nieruchomości, w dniu 30 września 2021 roku odbędzie się realizacja zamówienia na obiór, transport i utylizację odpadów. Mieszkańcy do tej pory zgłosili łącznie 820 m2 odpadów zawierających azbest.
 • Podjęto działania związane z naprawą skarpy rowu przy ul. Bukowej
 • Powiadomiono Zarząd Dróg Powiatowych o zapadającej się kostce przy ul. Jana Pawła II w okolicy WKD z prośbą o interwencję. Naprawa ma być dokonana do 30 lipca b.r.
 • Trwa nadzór nad sprawą z PINB w sprawie rozbiórki konstrukcji budowlanych na terenie nieruchomości przy ul. Jaworowej 13
 • Zlecono usługi hydrauliczne w kotłowni budynku przy ul. Orlej 4 oraz Błońskiej 46/48
 • Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do przetargu na zagospodarowanie terenu szkoły
 • Trwają prace nad rozbudową pumptracka w zakresie samoobsługowej stacji naprawy rowerów, automatycznego systemu pomiaru czasu na torach asfaltowych z tablicami wyników.
 • W postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów z terenu miasta wpłynęły 3 oferty. Trwa ich weryfikacja.

Inne:

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 28 czerwca br. oddalił skargę stowarzyszenia Dendropolis na bezczynność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w zakresie udostępnienia informacji publicznej
 • Mieszkańcy poprzez zamieszczenie na stronie internetowej zostali powiadomieni o nowym obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła. Od dnia 1 lipca każdy mieszkaniec ma obowiązek złożyć deklarację źródeł ciepła, poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków Można tego dokonać samodzielnie poprzez stronę lub poprzez złożenie deklaracji w urzędzie.
  • Został rozstrzygnięty konkurs dla NGO. Jesteśmy na etapie podpisywania umów. Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych zostały ogłoszone na stronie miasta
  • Już 67,25% uprawnionych podkowian przyjęło co najmniej 1 dawkę szczepionki przeciw sarscovid-19. W pełni zaszczepionych jest 63 % osób, tym samym osiągnęliśmy poziom 72,77% zaszczepionych w pełni wśród uprawnionych.

 

29.07.2021
Przedział wiekowy  liczba uprawnionych Liczba zaszczepionych Liczba zaszczepionych
0-11 431 0 0
12-19 345 191 55,36%
20-39 837 542 64,76%
40-59 1001 812 81,12%
60-69 518 456 88,03%
70+ 620 555 89,52%
suma uprawnionych 3321 2556
mieszkańcy 3801

 

Zaproszenia

 • 1 sierpnia o godzinie 17.00 na cmentarzu odbędą się obchody Rocznicy Wybuchu Postania Warszawskiego
 • Kolejny rok z rzędu zarejestrowaliśmy nasze miasto jako biorące czynny udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu, zapraszam do udziału w dniach 16-23 września b.r.
 • Zachęcam do udziału w organizowanych wycieczkach w ramach programu „Rowerowa Niedziela” w dniach 1, 22 i 29 sierpnia oraz 5 lub 12 września.

Zachęcam do udziału w szczepieniach. Podkowa Leśna, jak do tej pory zajmuje I pierwsze miejsce.

Finał skarg w prokuraturze – umorzenie

Ostatnie dni nie są łaskawe dla stowarzyszenia Dendropolis i ich sympatyków.

Kolejna informacja dobra dla miasta, ale też dająca ogromną ulgę mnie i moim bliskim, pracownikom urzędu i wykonawcom po trzech latach nękających skarg, wymuszanych kontroli, wyjaśnień i przesłuchań.

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia nieprawidłowości przy prowadzeniu budowy stawu i jego rozliczeniu, stawianych zarzutów niedopełnienia obowiązków i przekroczenie uprawnień przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wynikających z ustawy o finansach publicznych i Prawo Zamówień Publicznych, poprzez brak procedur, wadliwy nadzór, „ciche” porozumienie z wykonawcą, narażenie na szkodę miasta w wysokości blisko 600 tys. zł, potwierdzenie nieprawdy w protokole odbioru robót, co miało przyczynić się do strat finansowych dla miasta, podawanie nieprawdziwych informacji w celu wyłudzenia dotacji na przebudowę, itd. (nie sposób wszystko przytoczyć).

Prokuratura po zasięgnięciu informacji z Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictw Narodowego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przeanalizowaniu Raportu CBA oraz przesłuchaniu i zebraniu zeznań od licznych świadków uznała, że czyny nie zawierają znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa, a mówiąc wprost –  nie łamie prawa ten, kto postępuje zgodnie z literą prawa.

Postępowanie zainicjowane przez grupę kilku mieszkańców, w toku włączono zawiadomienie pokontrolne CBA, które jak pamiętacie również wszczęło kontrolę po kilku skargach mieszkańców (tych samych zresztą) pn. „wyciąganie ogromnych pieniędzy na fikcyjne zamówienia publiczne, przekręty burmistrza”. Ani CBA, ani prokuratura nie potwierdziła tych absurdalnych, wyssanych z palca zarzutów.

Czy to zamyka sprawę? Przypuszczam, że nie, tym bardziej, że będąc przesłuchiwanym w charakterze świadka, w obecności pani Prezes Dendropolis, dowiedziałem się, jakoby stowarzyszenie Dendropolis było stroną pokrzywdzą występującą w imieniu mieszkańców (sic!) (udział w przesłuchaniu pokrzywdzonego z możliwością zadawania mi pytań został dopuszczony przez prokuratora). Przecież w każdym postępowaniu (także prokuratorskim) można wnieść zażalenie, napisać skargę na prokuratora, sędziego, ministra, urzędnika, czy inne służby, słać pisma, pisma, pisma. W ten sposób można grillować sprawę latami, nękając po drodze często przypadkowych ludzi. Tej grupie, dzisiaj już sformalizowanej i ich nielicznym aktywnym sympatykom dawno nie chodzi o budowę stawu, ochronę charakteru zabytkowego miasta, tak jak nigdy celem nie było dobro ogółu społeczności podkowiańskiej. Cel jest inny, jasny dla mnie i zapewne już od dawna widoczny dla większości mieszkańców.

Choć wiadomość z Prokuratury radosna, to kontastacja smutna, niemniej nie załamujemy rąk, idziemy do przodu, robiąc co do nas należy, zgodnie z oczekiwaniami podkowian i w interesie naszego miasta.

Podkowa kwitnie

Roślinność jest niezwykle ważnym komponentem środowiska w przestrzeni miejskiej. Założona przez nas zieleń latem wygląda pięknie. Tu, gdzie możemy, pasy drogowe wzbogacamy w drzewa. Widzimy, gdy pięknie kwitnie, gdy jesienią gubi liście, jej funkcjonowanie przynosi nam ogromne korzyści.
Pracujemy nad pozyskaniem dofinansowania na kolejne nasadzenia. Różne badania psychologiczne przeprowadzane na mieszkańcach miast wykazują, że otoczenie przyrodnicze – roślinne poprawia nastrój, zwiększa poczucie wartości, poprawia koncentrację, wzmacnia stosunki międzyludzkie. W Podkowie nigdy nie brakowało zieleni, ale też nigdy nie była tak uporządkowana. O zieleń w mieście trzeba dbać, puszczenie jej samopas nie przynosi korzyści, wręcz przeciwnie, sprawia, że dzikie zakątki stają się niebezpieczne, zacienione, wilgotne, co nie sprzyja dobremu samopoczuciu. Wiele jeszcze mamy do zrobienia w tym temacie, ale już możemy się cieszyć z efektów kilku ostatnich lat.
Fot.1
Fot.2
Fot.3
Fot.4
Fot.5
Fot.6

Uruchomiono procedurę w/s wpisu ulic do rejestru zabytków

Konserwator Zabytków (MWKZ) poinformował urząd, że do końca czerwca br. zostaną wszczęte postępowania o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych alei lipowych, czyli ulic J. Pawła II i Kościelnej, w związku z wnioskiem m.in stowarzyszenia Dendropolis z lipca zeszłego roku.
Przypomnę, że:
 • obie aleje mają status pomnika przyrody i są już objęte ochroną
 • od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabrania się prowadzenia JAKICHKOLWIEK prac (podobnie jak w przypadku Alei Lipowej) – tak mówi ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Doświadczenie uczy, że procedura potrwa…
Lokalni „działacze” nie odpuszczają…

Absolutorium za 2020 rok jednogłośne

W lekko niecodziennej scenerii Rada Miasta Podkowa Leśna jednogłośnie udzieliła mi wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok.
Dzięki dobrej współpracy z radnymi, dyrektorami jednostek oświaty, kultury, ośrodka pomocy oraz wsparciu mieszkańców udało się osiągnąć nie tylko znakomite rezultaty finansowe, ale przede wszystkim zorganizować się w trudnym roku covidowym. I za to bardzo dziękuję.