Przebudowa ulicy Głównej -zakończona

Budowa ulicy Głównej na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Błońskiej została zakończona. W ramach inwestycji wybudowano nową nawierzchnię bitumiczną – asfalt, zjazdy do posesji z kostki betonowej, nowy obustronny chodnik na odcinku Lotnicza – Miejska, nową nawierzchnię miejsc postojowych z kostki betonowej, odwodnienie. Skrzyżowanie z ulicą Miejską jako element spowolnienia ruchu zostało wyniesione i wyłożone szarą kostką. Na tym odcinku wprowadzona została strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h. Wody opadowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni i odprowadzone zostały odprowadzone z jej powierzchni na tereny zielone oraz do projektowanego odwodnienia. Odwodnienie drogi wykonano za pomocą wpustów ulicznych zlokalizowanych w linii projektowanego ścieku i połączonych z projektowanym kolektorem rurowym zlokalizowanego w pasie drogowym. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres min 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Ważną zmianą jest inna organizacja ruchu – poza wyżej wspomnianym ograniczeniem prędkości, na wysokości parkingu przy przedszkolu (dla 14 miejsc postojowych) został ustawiony znak zakazu postoju w godzinach 7-8 i 14-16 ponad 15 minut. I w tym miejscu uczulam parkujących, że pozostawienie samochodu na dłużej może wiązać się z poniesieniem przykrych konsekwencji w postaci mandatu. Parking jest przy przedszkolu i w godzinach szczytu odwożenia/odbierania dzieci miejsca powinny być zwalniane rotacyjnie. Skrzyżowania ulicy Głównej z Miejską i Głównej z Helenowską są równorzędne.

Jednocześnie przypominam, że Zasady zatrzymania i postoju pojazdów na chodnikach reguluje art. 47 prawa o ruchu drogowym. Przepis ten dopuszcza zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t. Spełnione muszą być jednak następujące warunki:

 • na odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju,
 • szerokość pozostawionego dla pieszych chodnika nie utrudnia im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m,
 • pojazd zaparkowany na chodniku przednią osią nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Warto przy okazji przypomnieć kilka ważnych zakazów dotyczących zatrzymania i postoju pojazdu na chodniku. Należy pamiętać, że zabronione jest:

 • zatrzymanie:
  • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd,
  • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek,
 • oraz postój:
  • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,
  • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.

Pobocza wraz z rowami przy drodze zostały uporządkowane, na wiosnę zostaną obsadzone roślinnością.

 

Deklaracja w/s światłowodów

O możliwości budowy szybkiego internetu pisałem 6 września w artykule „Szybki internet-budowa-swiatłowodów” Korzystamy z niego praktycznie wszyscy i coraz cześciej. Jaki będzie faktyczny zasieg inwestycji zdecydują sami mieszkańcy. Każdy chętny musi złożyć wypełnioną deklarację, która będzie dodatkiem do październikowego biuletynu.  Formularz jest też dostepny w Urzędzie Miasta oraz na będzie do wydrukowania stronie www. miasta.

Wypełnioną deklarację należy przekazać: 

 • przesyłajac skan lub zdjęcie wypełnionej deklaracji na adres:cyfrowapodkowa@orange.com
 • wrzucając deklarację do urn stojących między innymi w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta oraz bibliotece
 • przekazując deklarację podczas wizyty przedstawiciela Orange

W każdej chwili można zadzwonić na dedykowaną infolinię 800 606 606 i przekazać swoje zgłoszenie telefonicznie.

Deklaracje bedą zbierane do końca listopada.

29 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI  29 września 2017 – 26 października  2017 roku

Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 7 zarządzeń.  Dotyczyły spraw bieżących m.in. powołania komisji przetargowych, zmian budżetowych miasta, a także spraw związanych z dzierżawą, najmem nieruchomości gminnych              i inwentaryzacji składników majątkowych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

  • spotkanie z Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych
  • spotkanie z Dyrektorem z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych
  • spotkanie z Wojewodą Mazowieckim dotyczące spraw bieżących.

Sprawy bieżące:

  • Trwają prace konserwatorskie przed zimą w budynkach należących do miasta
  • Trwają prace porządkowe na cmentarzu przed Świętem 1 listopada
  • Zakończyło się zbieranie ofert w zapytaniu dotyczącym budowy monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Wpłynęło 9 ofert, trwa ich weryfikacja formalna i merytoryczna.
  • Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę toru rowerowego typu pumptrack w wysokości 104.866 zł, co daje 64% wartości projektu. Projekt został złożony poprzez LGD „Zielone Sąsiedztwo”.
  • Zamówione zostały urządzenia do budowy Młodzieżowej Strefy Aktywności na terenie MOK przy ul. Świerkowej.
  • Trwają prace w zakresie ogrodzenia boiska z piłko-chwytem przy ul. Wiewiórek
  • W dniu 9.10.2017 r. wprowadzono wykonawcę – MKL-BUD Michał Lulis (z siedzibą w Warszawie) na budowę ścieżek rowerowych:
   • PL2 – odcinek od Parowu Sójek – WKD Główna
   • PL3 – odcinek wzdłuż ul. Jelenia
   • PL4 – odcinek ul. Bukowa – Modrzewiowa – Akacjowa i Jelenia Bobrowa
   • PL5 – odcinek ul. Rysia w kierunku Bobrowej
  • Ogłoszono przetarg na budowę ścieżki rowerowej – odcinek PL1 od ul. Parkowej do Parowu Sójek – 05.09.2017 r. Termin składania ofert 14.11.2017 r.
  • Ogłoszono przetarg na zadanie pn.:„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Podkowa Leśna na terenie Miasta Podkowa Leśna do dnia 30.04.2019r. Do dnia 19.10.2017 wpłynęły 2 oferty od firmy:
  • ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH Jolanta Generalczyk,
   05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 13
  • SEN-MARC mgr. inż. Marek Sentkowski, ul. Krótka 2B, 05-822 Milanówek. Obecnie oferty badane są co do zgodności ze SIWZ.
  • W dniu 19.10.2017 r. zawarto umowę z firmą A&D PARTNERS Adam Bujakiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Batorego 18 lok. 233/234 na zadanie pn.:„Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna do dnia 31.12.2018r.
  • W dniu 20.10.2017 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków:
    • budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna,
    • budynek komunalny, ul. Jaworowa 13

   Termin składania ofert: 06.11.2017 r.

     • W dniu 20.10.2017 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11)w Podkowie Leśnej – Etap I.” (dotyczy stawu) Termin składania ofert: 06.11.2017 r.
     • Obecnie oczekujemy na pozwolenie rozpoczęcia prac budowlanych dla inwestycji cięgi pieszo-jedne na odcinkach WKD Główna –Świerkowa- Akacjowa do ul. Jana Pawła II i Sosnowa-Kolejowa do Podleśnej
     • Trwają prace zakańczające przebudowę ulicy Głównej (Lotnicza – Błońska)
     • Trwa budowa P&R
     • Wykonano i zatwierdzono aktualizację projektu stałej organizacji ruchu na terenie P&R oraz ulicach Błońskiej i Słowiczej.
     • Położono rury osłonowe pod docelową infrastrukturę oświetlenia i monitoringu na P&R.
     • Zlecono zamontowanie opraw świetlnych wolnych słupach energetycznych oraz dostawienie słupów oświetleniowych z oprawami w miejscach gdzie dzisiaj ich brakuje. Dotyczy 30 punktów świetlnych.
     • Trwają prace związane z przebudową ulicy Cichej
     • Rozpoczęto przebudowę ulicy ul. Storczyków na odcinku Jana Pawła II – Kwiatowa
     • Wykonano ekspertyzę – biegli sądowi z zakresu drogownictwa, dotyczącą oceny prawidłowości wykonania projektu i prac budowlanych przebudowy ulicy Iwaszkiewicza. Ekspertyzę nakazał miastu wykonać PINB – koszt ponad 6000 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
     • Trwają naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta.
     • Zostały wykonane nasadzenia na wyremontowanej części ul. Reymonta
     • Został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bażantów 13
     • Ogłoszono po raz kolejny zapytanie ofertowe w sprawie wykonania ekspertyzy technicznej budynku Willi Jókawa przy ul. Parkowej 19
     • Ogłoszono wykaz dla nieruchomości położonej przy ul. Brwinowskiej 30 w celu dzierżawy terenu w drodze przetargu na okres 15 lat
     • Ustawiono barierki przy ul. Lotniczej/Jeleniej oraz donice w ul. Iwaszkiewicza, aby zablokować parkowanie samochodów w pasie zieleni.
     • Trwają prace pielęgnacyjne drzew na terenie miasta.
     • Kończą się prace przy wymianie wodomierzy u mieszkańców. Wodomierze zostały wymienione na 793 posesjach – wg przyjętych przez UM i rozliczonych protokołów wymiany. Wg informacji wykonawcy wymieniono ponad 950 wodomierzy. W ok. 100 przypadkach wydawane będą decyzje administracyjne nakazujące udostępnienie posesji w celu ich wymiany.
     • 16 października otrzymaliśmy Decyzję z dnia 5 października Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na przywrócenie możliwości spożywania wody z naszej sieci wodociągowej.

    Inne

    • Została podpisana umowa z NZOZ Basis na wykonywanie zabiegów rehabilitacji leczniczej. Od 1 listopada do 20 grudnia 2017 r. wszyscy zameldowani na pobyt stały mieszkańcy Podkowy Leśnej, posiadający skierowanie od lekarza mogą uzyskać refundację zabiegów do wysokości 200 zł. Zapisy – z dokumentem osobistym i skierowaniem od lekarza – przyjmowane są w Urzędzie Miasta pok. 7. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 9.000 zł.
    • 12 października odbyła się rozprawa w sądzie karnym w Grodzisku w/s byłej skarbnik miasta.
    • Trwają konsultacje społeczne w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. W porozumieniu z dyrektorami szkół wśród młodzieży klas gimnazjalnych i licealnych zostanie przeprowadzone badanie ankietowe w ramach konsultacji społecznych Studium. Formularze ankiet trafiły już do szkół.
    • 29 września odbył się „objazd” badawczy miasta w ramach konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.
    • 10.2017 r. odbył się panel ekspercki zorganizowany w ramach konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.
    • W dniu 30.09 odbyły się I Mistrzostwa Podkowy Leśnej w szabli „Podkowiańska Szabla 2017” w zawodach wzięło udział ponad 50 zawodników.
    • Dnia 7.10 w Podkowie Leśnej odbył się Narodowy Dzień Sportu zorganizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Sportowa Podkowa, Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe i Klub Jeździecki Podkowa Leśna.
    • Dnia 13.10. odbył się wyjazd reprezentacji Miasta na zawody SGZM Mazovia, w Piłkę Nożną chłopców do Błonia.
    • Dnia 15.10 odbył się VII bieg z cyklu Maraton Miast Ogrodów
    • 26 września 2017 r. o godzinie 18.30 w sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej Jana Pawła II 20 odbyło się spotkanie z mieszkańcami nt. dróg, nowych zasad gospodarowania odpadami oraz została przedstawiona koncepcja wizualizacji stawu.
    • W sobotę 30 września odbyła się wyprzedaż rzeczy ruchomych, które gmina przejęła na mocy postanowienia Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny. Są to różne osobiste przedmioty użytkowe i codziennego użytku od ubrań, poprzez książki, naczynia i meble. Pozostałe, niesprzedane rzeczy zostaną zutylizowane.
    • 4 października w ramach Smart Public & IT Forum, wziąłem udział w panelu eksperckim
    • W dniu 11.10.2017 na zaproszenie Prezydenta RP wziąłem udział w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”.
    • W dniu 20.10.2017r. wziąłem udział w Kongresie Gmin Wiejskich RP

  • Zaproszenia:

    Zapraszamy do udziału w biegu finałowym Maratony Miast Ogrodów „NOC-sto nogi” w stawisku 4.11.2017.

Wsparcie społeczne dla gruzińskich chłopców z Podkowy Leśnej

Gruzja to fantastyczny kraj, a Gruzini to przyjaźnie nastawieni, sympatyczni ludzie. To moje wrażenia  z pobytu w tym kraju. Jednak doświadczenia osób, które były zmuszone uciekać z Gruzji pokazują, że dla wielu powrót jest niewskazany lub niemożliwy z przyczyn politycznych bądź osobistych. Jedną z takich rodzin jest małżeństwo Państwa Zviadauri z dwójką synów: Gio i Mate. Rodzina przyjechała do Polski w 2012r. i została skierowana do Ośrodka dla uchodźców w Dębaku. To miejsce w środku lasu stało się ich domem. Gio i Mate mieli wtedy 6 i 7 lat, czyli byli w wieku, kiedy tak naprawdę zaczyna się czas edukacji szkolnej. W 2012 r. wrzuceni na głęboką wodę w obcym kraju, nie znając języka rozpoczęli swoje nowe, trudne i już nie takie beztroskie życie. Przyszedł czas na naukę w przedszkolu i szkole oraz naukę języka polskiego. Swoją przygodę ze szkołą zaczęli w Podkowie Leśnej i są w niej do dziś. Nauczyli się polskiego i posługują się nim płynnie. W Polsce mieszkają już 5 lat, prawie połowę swojego życia. To tu nawiązali przyjaźnie, zintegrowali się ze środowiskiem, pomału przywykali do nowych zwyczajów poznając kulturę. Podobnie jak ich  polscy koledzy spędzają czas nie tylko na nauce ale też angażują się w wiele aktywności pozalekcyjnych odnosząc sukcesy sportowe. Byli uczestnikami zajęć teatralnych w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, z czasem zaczęli brać udział w spektaklach teatralnych Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Stali się częścią społeczności podkowiańskiej. Rodzina ma przyjaciół w Podkowie, którzy ich chętnie goszczą w swoich domach. Pani Irma stara się tworzyć i sprzedawać rękodzieło, a mąż podejmuje dorywczo prace porządkowe.

Państwo Zviadauri starają się o status uchodźcy w Polsce, bezskutecznie od lat. Mają wsparcie organizacji pozarządowych wpierające cudzoziemców, w tym Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz nauczycieli i dyrekcji szkoły. Opinie psychologów są jednoznaczne – dla chłopców najlepsze jest pozostanie w Polsce. Więź z Gruzją została praktycznie zerwana, dzieci porozumiewając się na co dzień po polsku (młodszy nawet w domu z mamą), coraz słabiej znają język gruziński, a alfabetu praktycznie wcale. Biorąc pod uwagę stopień zintegrowania ze społeczeństwem polskim wskutek ich długotrwałego pobytu w Polsce, ich zakorzenienie w polskim środowisku rówieśniczym i kulturze należy stwierdzić, że ich wydalenie spowoduje zerwanie więzi społecznych wypracowanych przez lata.

Na obecnym etapie proceduralnym jedyną i ostatnią szansą na pozostanie rodziny  w naszym kraju jest „zgoda na pobyt ze względów humanitarnych na terenie RP”. O taką zgodę wystąpiła rodzina i instytucje ją wspierające. Sprawa została skierowana do Rzecznika Praw Dziecka. Nie mniej ważne jest wparcie obywatelskie, stąd prośba wystosowana do Państwa o podpisanie sie pod „apelem o udzielenie pobytu humanitarnego Gio i Mate i ich rodzicom do Komendanta Straży Granicznej”. Ja będę działał na płaszczyźnie formalnej, natomiast przyłączam się do prośby o PODPISYWANIE SIĘ POD APELEM. Czasu jest bardzo niewiele, jeżeli nie zostanie wszczęte postepowanie w tej sprawie, to wydana decyzja będzie ostateczna – chłopcy z rodzicami będą musieli opuścić Podkowę Leśną i nasz kraj w pierwszej połowie listopada.

Głos można oddać klikając w link niżej i wypełniając formularz z boku strony:

https://naszademokracja.pl/petitions/uratujmy-rodzine-gio-i-mate-przed-deportacja

Nasadzenia na Reymonta

W kwietniu została wybudowana ulica Reymonta. Na drodze została położona kostka betonowa, wyłożone podjazdy do posesji i wybudowane murki oporowe przy skarpie, zupełnie zmienił się komfort mieszkańców tam mieszkających. Pozostały do zagospodarowania pasy zieleni. I właśnie przyszedł ten moment, że zostały obsadzone przez setki roślin. Pzostało podsypanie korą i droga, która już jest bardzo ładna będzie jeszcze piękniejsza.