49 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 29 maja 2020 roku do 09 lipca 2020 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 18 zarządzeń, które dotyczyły przetargów, spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z MWKZ
 • Zgromadzenie Wspólników WKD
 • Spotkanie Zarządu Metropolii Warszawskiej
 • Walne zgromadzenie Członków stowarzyszenia zachodniego Mazowsza Mazovia
 • Spotkanie Burmistrzów Trójmiasta Ogrodów

Sprawy bieżące:

 • Miasto Podkowa Leśna otrzymało dotację w wysokości 60 tys. zł na wyposażenie pracowni komputerowej w szkole samorządowej. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, poza wymienioną kwotą, otrzymaliśmy ze środków zewnętrznych 95 tys., za które zostały kupione laptopy do pracy zdalnej dla uczniów i nauczycieli.
 • Zostało wykonane skablowanie instalacji oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej.
 • Rozpoczęto przebudowę ulicy Kościelnej na odcinku od ul. Akacjowej      do ul. Modrzewiowej.
 • Zakończono prace budowlane trasy rowerowej wzdłuż drogi 719, uzyskano zatwierdzenie wykonanej dokumentacji projektowej oraz wprowadzono stałą organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem dla odcinka od granicy z Milanówkiem do ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej. Trwają prace porządkowe.
 • Przygotowano materiały (uaktualnienie kosztorysów, opis przedmiotu zmówienia) niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej na przebudowę ulicy Dębowej
 • Trwa wykonanie przedmiarów i kosztorysów na potrzeby procedury przetargowej dla następujących ulic:
  • Sosnowa na odcinku Bukowa – Modrzewiowa łącznie ze skrzyżowaniem
  • Grabowa na odcinku Sosnowa – Bukowa
  • Mickiewicza na odcinku Reymonta – Sienkiewicza
  • Sasanek na odcinku od hektometra 0+067 do ul. Bluszczowej
  • Głogów na odcinku od hektometra 0+150 do ul. Sasanek
  • Główna odtworzenie (odmulenie) do rzędnych projektowanych rowów przydrożnych

– strona zachodnia od ulicy Helenowskiej do ul Warszawskiej

– strona wschodnia od ul. Błońskiej do ujścia do rowu poprzecznego za ul. Warszawską

 • Usunięto obumarłe drzewa z terenu leśnego u zbiegu Modrzewiowej                                        i ul. Jaworowej.
 • W związku ze zgłoszeniem odoru wokół przepompowni ścieków na Myśliwskiej przeprowadzono wizję lokalną w terenie, nie stwierdzono uciążliwego zapachu, w celu lepszego rozproszenia wyziewów z przepompowni zlecono firmie GEA-NOVA zamontowanie wyższego kominka wentylacyjnego,
 • Wykonano przegląd sieci wodociągowej w ul. Dzików i Jeleniej,
 • Zostały zakończone prace przy adaptacji pomieszczenia na zaplecze socjalne dla pracowników gospodarczych w budynku przychodni przy ul. Błońskiej.
 • Została podpisana umowa na wykonanie opracowania koncepcji architektonicznej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Parku Miejskim.
 • Otrzymaliśmy dwie prawomocne decyzje Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nabycie przez Miasto Podkowa Leśna działek zajętych pod części ulic Słowackiego i Zamkowej o łącznej powierzchni 346 m2.
 • Wydano decyzję w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działek przy ul. Jodłowej oraz Brwinowskiej. Wszczęto postepowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działki przy ul. Klonowej oraz ul. Borsuczej.
 • W dniu 06.07.2020 r, odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odbiór zgłosiło się prawie 200 posesji.
 • Wszczęto postepowanie w sprawie odprowadzenia do środowiska ścieków bytowych, zbieranych w bezodpływowym zbiorniku, zlokalizowanym na nieruchomości położonej przy ul. Kukułek
 • Trwa przyjmowanie wniosków na odbiór azbestu od mieszkańców. Termin zgłaszania do 31.07.2020 r.
 • W dniu 29.05.2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony (powyżej progu – przetarg unijny) na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania:
  • Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna”,
  • Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio:

 • Zadanie nr 1 – od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.;
 • Zadanie nr 2 – od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2020 r. do godz. 11:00.

 • Dnia 25.06.2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Zakup stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” . Termin składania ofert upływa dnia 09.07.2020 r. do godz. 12:00.
 • Dnia 22.04.2020 r. ponownie przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe (zamówienie poniżej 30.000 euro) na „Opracowywanie taryfy za wodę i ścieki dla Miasta Podkowa Leśna na 36 miesięcy (II)”.
 • W dniu 16.06.2020 r. ogłoszone zostało postępowanie (zapytanie ofertowe) na „Opracowanie Strategii Elektromobilności w Podkowie Leśnej”. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.06.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty. Obecnie trwa weryfikacja ofert.

Inne

 • W dniu 25.06.2020 odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którego tematem była przebudowa stawu oraz wniosek, z jakim wystąpiło Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Narodowego Dendropolis do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którego konsekwencjami ma być stwierdzenie, że zarówno staw w Parku Miejskim jak i rów melioracyjny RS-11 pokryty jest śródlądowymi wodami płynącymi, czyli rzeką oraz tym samym zbiornika wodnego w Parku Miejskim na zbiornik zlokalizowany na ww. wodach. Dodatkowo ww. stowarzyszenie złożyło elektroniczny formularz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczący renaturyzacji ww. rowu. Z informacji uzyskanych z PGWWP wynika, że temat nie został potraktowany jako abstrakcyjny, a wręcz przeciwnie. Jeśli dojdzie do przekształcenia rowu w rzekę, a tym bardziej jego renaturyzacji, będzie to miało bardzo poważne konsekwencje dla wielu mieszkańców. Przekwalifikowanie rowu na rzekę wiąże się z podziałem działek, wywłaszczeniem części gruntu przez Skarb Państwa, koniecznością przesunięcia ogrodzeń przez właścicieli posesji, tak aby zapewnić dostęp do „rzeki”.
 • 16 czerwca odbyła się wizja lokalna Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem wpisania ulicy Lipowej (na całej jej szerokości) do rejestru zabytków nieruchomych. Spotkanie miało charakter formalny i dotyczyło jedynie uruchomionej procedury administracyjnej. Postępowanie wszczęto 20 lutego na wniosek jednej z organizacji, wskutek czego zablokowano rozpoczętą rewitalizację oraz utracono dotację unijną.
 • 9 marca 2020 r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Termin składania ofert, ze względu na panującą sytuację epidemiczną, był dwukrotnie przesuwany, ostatecznie osoby zainteresowane mogły składać dokumenty aplikacyjne do 15 czerwca 2020 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 36 ofert. Trwają rozmowy z kandydatami.
 • 28 czerwca br. przeprowadzono I turę wyborów Prezydenta RP. Frekwencja w Podkowie Leśnej wyniosła 80,93%. Kandydaci, którzy przeszli do II tury otrzymali:
  • Rafał Trzaskowski – 48,22%
  • Andrzej Duda – 28,15%

W ostatnim czasie nastąpiła w związku z wyborami aktualizacja spisu wyborczego : dopisano 144 wyborców do spisu, skreślono 140,  wydano 148 zaświadczeń o prawie do głosowania I 1 decyzje wyborczą, ponadto było 36 zgłoszeń do głosowania korespondencyjnego , przygotowano  i dostarczono 7 pełnomocnictw wyborcom

 • Przygotowano dokumenty do zawarcia umowy w programie „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza” na zakup tablic LED do systemu monitoringu jakości powietrza
 • Podpisano umowę partnerską dot. realizacji projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz szkoleń dla nauczycieli
 • Trwa realizacja projektu Human Smart Cities [rozplanowanie wznowienia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji przerwanej przez korona wirusa, prace nad aplikacją dla systemu czujników powietrza, ponowienie procedury przetargowej dot. zakupu sieci czujników, bieżące zarządzanie projektem, w tym koordynacje z partnerami],
 • Przeprowadzono Procedurę wyboru oferenta realizującego strategię elektromobilności,
 • Trwają prace nad opisem przedmiotu zamówienia na podmiot wykonujący audyt miejski zgodny z ISO 37120,
  • opracowanie koncepcji do projektu dot. e-usług w Podkowie Leśnej,
  • rozpoczęcie prac nad dokumentacją aplikacyjną dot. e-usług.
 • wydano 23 Karty Mieszkańca; łącznie w Programie wydano 548 Kart Mieszkańca
 • Ogłoszono oferty realizacji zadania publicznego pn. „Upamiętnienie podkowiańskich jubileuszy: 95-lecia Podkowy Leśnej – Domy mówią – historia domu Dzikiewiczów” z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. mały grant.
 • Przygotowano wizualizacje projektu przebudowy stawu w Parku Miejskim
 • Miasto Podkowa Leśna zajęła III miejsce w Rankingu Finansowym w kategorii gmin miejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego
 • Z okazji 30 lecia samorządu w Podkowie Leśnej w dniu 19 czerwca b.r. nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Jerzemu Regulskiemu na ścianie budynku urzędu miasta oraz panel dyskusyjny z udziałem: Jerzego Duszyńskiego, Jana Króla, mec. Janusza Siemińskiego, Jacka Wojnarowskiego, a także prof. Jerzego Stępnia.
 • Zakupiono do urzędu i jednostek podległych automaty do dezynfekcji rąk.

Zaproszenia

10 lipca o godz. 16.00 na terenie przedszkola miejskiego odbędzie się piknik rodzinny dla mieszkańców z udziałem projektantów i wykonawców budowy przedszkola.

 

 

Przetarg na Grabową i Sosnową

Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę ulicy Grabowej na odcinku od Bukowej do Sosnowej. Ulica będzie miała minimalną dopuszczoną szerokości 4,5m. W drodze zostanie ochronione drzewo rosnące w skrajni jezdni, na tym odcinku będzie wykonany azyl drogowy (zwężenie jezdni) oraz w drugim miejscu w celu spowolnienia ruchu.  Druga ulica zakwalifikowana do przebudowy, to Sosnowa na odcinku od Bukowej do Modrzewiowej wraz z wyniesionym skrzyżowaniem. Obie ulice znajdą się w strefie zamieszkania, gdzie pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami, na obu także zaplanowano nawierzchnię asfaltową.

Nowe tabliczki

Tablice Alei Lipowej im.Tadeusza Baniewicza miały zostać zamontowane wraz z otwarciem alei po rewitalizacji. Ponieważ wiadomo już, że rewitalizacji ze względu na protesty nie będzie, to szkoda by leżały w piwnicy. Więcej informacji w artykule Rewitalizacja Alei Lipowej przepadła. Nowe informacje. Tablice z obu stron alei zostały postawione poza działką, w sprawie której toczy się postępowanie o wpis do rejestru zabytków. Przy okazji wykonaliśmy i zamontowaliśmy tablicę na placu zabaw, by przypominała jak brzmi pełna nazwa.

Mazowsze straci na podziale

Pomysł PIS na dezintegrację i rozbicie Mazowsza musi budzić protest. Podział na dwa nowe województwa: mazowieckie i warszawskie. Chęć zdobycia władzy przysłania jakikolwiek rozsądek, a polityka wpychana jest do samorządów na każdym kroku. Nie ma żadnych racjonalnych przesłanek. Warszawa z obwarzankiem gmin sąsiadujących zapewniają 87% wpływów z CIT ( w tym 8,7% podwarszawskie powiaty). Pozostałe miasta i gminy chcą skazać na utrzymywanie się z 13%, nie mówiąc o tym, że dwa województwa to dwie administracje i zdublowane urzędy. o tu znajduje się ponad 53 proc. firm – krajowych i zagranicznych, 22 proc. zlokalizowanych jest w powiatach sąsiadujących z Warszawą. Metropolia warszawska wytwarza dochody, dzięki którym możliwe jest utrzymanie instytucji kultury, szpitali, dróg czy połączeń kolejowych. Metropolia warszawska zapłaci gigantyczne „janosikowe”. Po raz kolejny wraca sprawa podziału województwa i to bez konsultacji z mieszkańcami, a przyjęcie ustawy planowane jest na wrzesień.

Po wyłączeniu administracyjnym metropolii warszawskiej nowe województwo mazowieckie będzie miało dużą powierzchnię (86 proc. dotychczasowej) oraz diametralnie ograniczone dochody. Za tak drastycznym spadkiem dochodów nie idzie jednak analogiczna redukcja zadań i obowiązków. 58 wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek (szpitale, instytucje kultury, biblioteki, centra kształcenia, spółki kolejowe) ma swoją siedzibę w metropolii warszawskiej, a 59 w pozostałej części województwa. Wśród jednostek zlokalizowanych w Warszawie są instytucje, które mają charakter ogólnowojewódzki. Są to m.in. spółki Koleje Mazowieckie, Agencja Rozwoju Mazowsza, Mazowiecka Agencja Energetyczna czy Mazowieckie Fundusze Poręczeń Kredytowych i Pożyczkowych. To samo dotyczy instytucji i jednostek podległych wojewodzie.

Dwa województwa to podwójna administracja: dwa urzędy wojewódzkie, dwa urzędy marszałkowskie, dwa sejmiki, podwójny zestaw podległych wojewodzie i marszałkowi służb, takich jak inspekcja transportu drogowego, straż pożarna, inspekcja handlowa, sanitarna, służby weterynaryjne, inspekcja ochrony środowiska. Stałe koszty administracyjne wzrosną o kilkaset milionów złotych.

Pretekstem podziału administracyjnego miała być troska o zachowanie po 2020 r. środków unijnych. Ten argument stracił już rację bytu. Od stycznia 2018 r. obowiązuje nowy podział statystyczny. Na potrzeby unijnych wyliczeń nasze województwo traktowane jest jako dwa NUTS-2: Warszawski stołeczny i Mazowiecki regionalny. Ewentualny podział województwa i wyodrębnienie z Mazowsza aglomeracji warszawskiej nie będzie miało żadnego wpływu na pozyskiwanie funduszy europejskich.

Pierwszą konsekwencją podziału administracyjnego będzie wstrzymanie programowania środków unijnych. Obecnie trwają zaawansowane prace nad perspektywą finansową UE 2021-2027. Mazowsze zabiega o kilka miliardów złotych. Podział administracyjny spowoduje wieloletnie opóźnienia, ale również realną groźbę utraty środków z UE dla Mazowsza i metropolii warszawskiej. Przestaną obowiązywać opracowane do tej pory dokumenty i ustalenia wynegocjowane z Komisją Europejską. Zmiana granic administracyjnych spowoduje konieczność wyrzucenia do kosza strategii i dokumentów planistycznych. Zachwiane będą struktury odpowiadające za wdrażanie środków unijnych na Mazowszu.

Konferencja prasowa https://www.facebook.com/michal.olszewski.warszawa/videos/570546600284876/

W oparciu o materiał UM Warszawa