61 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 16 września do 28 października 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 8 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie z Prezesem Wodociągów z Milanówka
 • Spotkania w ramach ZIT
 • Spotkanie z dyrektorami jednostek

Sprawy bieżące:

 • Miasto zawarło umowę z firmą JARPER Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 • Miasto zawarło umowę z firmą ROKOM Sp. z o.o., na „Przebudowę ul. Kwiatowej w Podkowie Leśnej” – termin realizacji 70 dni od dnia zawarcia. Wartość umowna robót budowlanych wynosi 388 680,00 zł brutto. Przebudowa ul. Kwiatowej odbywa się odcinku od ul. Sasanek-do Storczyków/Czeremchowa). W ramach przebudowy ułożono krawężniki, wyznaczając nowy kształt drogi uwzględniający przewężenia (szykany), wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej.
 • Dnia 21 września b.r. odbyła się kontrola stawu przez 3 instytucje w Wód Polskich: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Łowiczu oraz Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim. Kontrolowano gospodarowanie wodami na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Zlewni w Łowiczu, zezwalających na przebudowę stawu oraz przykrycie rowu na jego długości.    W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
 • Dnia 24.09.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie pn. „Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej”, w wyniku którego wpłynęły 2 oferty .
 • ZIEL-BUD Warszawa – 687 090,45 zł brutto,
 • ACTIVIA Łódź – 697 410,00 zł brutto.

Otwarcie ofert odbyło się 19.10.2021 – termin był dwukrotnie przesuwany z uwagi na dużą liczę pytań. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia  500 000,00 zł brutto – obecnie sprawdzany jest budżet w celu możliwości zwiększenia środków

 • W dniu 24.09.2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w willi Jókawa. Oczekujemy na zalecenia pokontrolne.
 • Odbyły się czynności kontrolne w willi Hel przeprowadzone przez MWKZ -brak uwag.
 • W dniu 30 września b.r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję zezwalającą na przebudowę stawu, od której w 06.10.2021r. odwołało się Stowarzyszenie Dendropolis. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym do czasu jej uchylenia prze Ministra można wykonywać przebudowę.
 • Trwają działania mające na celu ścisłą kontrolę przepływu wody przez Podkowę do Żółwina i Owczarni, odebrano wodę w ramach rozliczeń (aktualny bilans na poziomie 300 m³ do zwrotu do Brwinowa). 30.09.2021 r. gmina Brwinów zwróciła się do Miasta o zamknięcie zasuw na wodociągach w stronę Żółwina i Owczarni.
 • Dnia 11.10.2021 r. Miasto zawarło umowę z firmą ROKOM Sp. z o.o. z Warszawy na „Przebudowę ul. Miejskiej w Podkowie Leśnej”. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej.
 • Dnia 14.10.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie na wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w pasach zieleni przyulicznej” z podziałem na części:

– Część nr 1 – nasadzenia dla pasów zieleni przyulicznej – ulica Błońska;

– Część nr 2 – nasadzenia dla pasów zieleni przyulicznej – ulica Mickiewicza.

Termin składnia ofert upłynął 27.10.2021 godz. 11.00. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów. Jest to realizacja projektu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Wpłynęło 5 ofert.

 • Dnia 19 października b.r. Starosta Grodziski uchylił decyzję zezwalająca na przebudowę stawu według projektu z 2016r. Związane jest to z wydawaniem decyzji na przebudowę stawu według nowego projektu. Dwie decyzje na to samo nie mogą funkcjonować w obrocie prawnym, dlatego konieczne było uchylenie poprzedniej decyzji.
 • W dniu 20 października otrzymaliśmy decyzję zezwalającą na usunięcie drzew koniecznych do zrealizowania ww. przebudowy. Jednak konieczna jest jeszcze jedna decyzja na wycinkę drzew- ze względu na ochronę przyrodniczą- której wydanie opóźnia Dendropolis.
 • Po zwiększeniu środków dokonano wyboru oferty na zakup energii elektrycznej . W zakresie tego postępowania wpłynęły 3 oferty:
 • PGE Obrót SA Rzeszów – 1 448 385,41 zł brutto
 • Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków – 1 480 415,58 zł brutto
 • Renpro Sp. z o.o. Szczecin – 1 480 415,58 zł brutto

Zamawiający miał zarezerwowane pierwotnie środki w kwocie 525 985,29 zł brutto na sfinansowanie zamówienia. W dniu 21.10.2021r. została podpisana umowa przez Miasto z PGE Obrót SA.

 • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, po rozpatrzeniu wniosków organizacji społecznych: Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis, Zielone Mazowsze oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości Oddział w Warszawie z dn. 03.07.2021 r., wszczął dwa postępowania administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków, zgodnie z treścią wniosków organizacji, Alei Lipowej przy ul. Jana Pawła II oraz Alei Lipowej w ul. Kościelnej.
 • Nawiązano współpracę z SGGW z Inkubatorem Innowacyjności, Katedra Ekonomii Gospodarki
 • Przygotowano zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu ul. Modrzewiowej (odcinek Akacjowa -Jana Pawła II) oraz łącznika ulicy Topolowej
 • Wyłoniono wykonawcę projektu Stałej Organizacji Ruchu uwzględniającą strefę płatnego parkowania, strefę 30, kontrpasy rowerowe i skrzyżowania równorzędne na terenie Miasta Podkowa Leśna
 • GEA_NOVA Sp. z o. o. wykonała monitoring sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza
 • Dokonano 2 kontroli prawidłowości wykonania wewnętrznych instalacji wodociągowych,
 • Dokonano przeglądu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Miejskiej oraz Kwiatowe,j a także dokonano przeglądu i czyszczenia 3 przepompowni, oraz udrożniono zator sieci kanalizacyjnej w ul. Głównej (WUKO)
 • Przeprowadzono wizję w terenie z przedstawicielami ORANGE punktów wytypowanych do montażu światłowodów.
 • Przeprowadzono prace pielęgnacyjne na działkach będących w procesie zasiedzenia.
 • W ramach zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Inwentaryzacja, ocena wizualna i wyznaczenie drzew do szczegółowych ekspertyz dendrologicznych w alejach lip na ul. Jana Pawła II i ul. Kościelnej, na terenie Ogrodu Matki i Dziecka oraz w Parku w Stawisku w Mieście Podkowa Leśna” dokonano wyboru.
 • Trwa instalacja tablic z numerami porządkowymi wszystkich nieruchomości komunalnych zgodnych z Systemem Informacji Miejskiej.
 • Trwa porządkowanie reklam na terenie Miasta. Doprowadziliśmy do usunięcia reklam wielkopowierzchniowych z terenu Galerii Podkowa i Stawiska. Kolejne sprawy są w toku.
 • Dokonano kontroli kominiarskich w ramach corocznych przeglądów budowlanych w budynkach należących do Miasta
 • Zlecono remont daszku na klatce schodowej wraz z obróbkami blacharskimi w budynku przy ul. Orlej 4
 • Zakończono prace polegające na wykonaniu pięciu indywidualnych mieszkaniowych kotłowni gazowych i instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w budynku przy ul. Jaworowej 13.  W budynku tym obecnie trwają także czynności związane z termomodernizacją
 • Dokonano naprawy części instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Jana Pawła II 29 oraz naprawy instalacji hydraulicznej w piwnicy budynku przy    Błońskiej 46/48, trwa również procedowanie naprawy instalacji elektrycznej w budynku CKiIO przy ul. Lilpopa 18
 • Trwają prace związane z  montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej.
 • Na bieżąco są wystawiane faktury za wodę i ścieki, w związku z brakiem umów zamknięto 3 zasuwy domowe, właściciele 2 podpisali umowy. Ogólnie podpisano 11 umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • Wydawane są decyzje na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym (4 szt.), decyzje na zajęcie pasa w celu umieszczenia infrastruktury technicznej (8 szt.),  decyzje na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót (17 szt.), oraz zezwolenia na wjazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t (29 szt. )
 • Od 6 lat Podkowa Leśna znajduje się na szczycie najlepiej zarządzanych gmin w Polsce w dniu 26 października zostaliśmy  wyróżnieni za zajęcie II miejsca w kraju w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w prestiżowym Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Nagroda została przyznana za dbałości o jakość życia mieszkańców, stan środowiska i rozwój ekonomiczny przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania.
 • 30 września b.r. zakończył się Narodowy Spis Powszechny. W Podkowie Leśnej zostało spisanych 100% punktów adresowych. Dokładnych danych statystycznych jeszcze nie otrzymaliśmy. Dziękujemy mieszkańcom za udział w spisie i życzliwe podejście do rachmistrzów.

Inne:

 • Zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odbiór odbył się 10.2021 r. Zgłosiło się 225 posesji.
 • Zakończono przyjmowanie wniosków na dotację „Podkowa Leśna zwalcza smog”. Łącznie wpłynęło 7 wniosków, z czego 3 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, 2 wnioski nie spełniały wymogów dotacji, dla 2 wniosków szukamy finansowania.
 • W dniach 16-22 września br. zorganizowano wydarzenia z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu obejmujące poczęstunek: kawą, herbatą  i owocami oraz rozdawanie gadżetów dla pasażerów WKD, wdrożono w tych dniach ruch pieszy i warsztaty wrotkarskie na ul. Sasanek a także zajęcia z bezpieczeństwa ruchu w szkołach.
 • 10.2021 r. Zorganizowano wspólnie z CKiIO Dzień Węgierski w ramach 65 rocznicy Powstania Węgierskiego
 • W dniu 28 września br. odbył się Amatorski turniej Brydża Sportowego parami o Puchar Miasta Podkowa Leśna.
 • W dniu 8 października zorganizowano Dzień Sportu Mazovia 2021- Podkowę Leśną reprezentowała drużyna pływaków oraz drużyna piłkarska.
 • Dnia 21 października odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Trójmiasta Ogrodów.
 • Tego samego dnia (21.10.21) miał miejsce Turniej unihokeja Mazovia Cup w Brwinowie. Z Podkowy Leśnej w turnieju wystąpiła drużyna mieszana.
 • W dniu 25 października b.r. nastąpiło zakończenie sezonu wycieczek rowerowych dla mieszkańców obszaru PTO. W programie znalazło się spotkanie z leśniczym oraz ognisko.
 • Dnia 26 października b.r. odbyły się Szkolne Mistrzostwa Szachów w trzech kategoriach wiekowych.
 • 23 października poziom zaszczepienia pełnymi dawkami przekroczył 70% ogółu populacji (ponad 80% wśród grup uprawnionych do szczepień)

Zaproszenia

 • Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „EKO MURAL”. Termin nadesłania prac upływa 31.12.2021. Szczegóły dostępne są na stronie miasta.
 • Uczniów szkół podstawowych zachęcam do wzięcia udziału na w konkursie na Eko Ozdobę Choinkową. Termin nadesłania prac upływa 31.12.2021 r. Szczegóły dostępne są na stronie miasta.

 

 

Al. Lipowa zabytkiem – odwołanie od decyzji

W sierpniu 2021 r., po trwającym ponad 1,5 roku postępowaniu (!) chociaż, co widać po aktach postępowania, żadne istotne czynności, po dokonaniu wizji lokalnej nie były już podejmowane a zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego jest z dnia 18 stycznia 2021 r., Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję orzekającą o wpisie Alei Lipowej do rejestru zabytków. Decyzja nie jest prawomocna odwołanie Al_Lipowa (kliknij).

Miasto Podkowa Leśna, nie widząc zasadności obejmowania Alei Lipowej indywidualną ochroną w sytuacji, gdy jest już nią objęta jako element układu urbanistycznego, zabudowy i zieleni miasta-ogrodu Podkowa Leśna, a także jako pomnik przyrody pod reżimem ustawy o ochronie przyrody, złożyło odwołanie od ww. decyzji do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zaskarżając ją w całości,

zarzucając jej naruszenie:

 1. przepisów postępowania administracyjnego mające wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 6 k.p.a., 7 k.p.a., art. 7a § 1 k.p.a., art. 8 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a. oraz 80 k.p.a. w szczególności poprzez:

– wydanie Decyzji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) bez dokładnego i dogłębnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz zbadania całości materiału dowodowego, w oparciu, w przeważającej mierze, jedynie o opinie prywatne złożone przez organizacje społeczne dopuszczone do sprawy, z pominięciem dogłębnej analizy dokumentów źródłowych w tym zakresie gdyż jedyny dokument, na który MWKZ się powołuje i na bazie, którego dokonał wpisu to Studium historyczno-urbanistyczne Podkowy Leśnej J. Kubiak, K. Rudziński, Warszawa 1983 oraz nieaktualna już Ekspertyza dendrologiczna 288 drzew – pomników przyrody na terenie Podkowy Leśnej, M. Siewniak, W. Bobek, Pawłowice 2010;

– zaniechanie wskazania faktów, które MWKZ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej;

– rozpatrzenie dowodów w sposób stricte subiektywny i dowolny (wykraczający poza granice uznania administracyjnego wyznaczone w tej sprawie przepisami prawa materialnego);

– zaniechanie zgromadzenia materiału dowodowego w zakresie niezbędnym dla ustalenia, czy Al. Lipowa spełnia ustawowe kryteria kwalifikacji jako zabytku;

– rozstrzygnięcie sprawy na niekorzyść Strony pomimo zachodzących w sprawie istotnych wątpliwości co do ustawowych przesłanek kwalifikacji Al. Lipowej jako zabytku, oraz faktu, że konsekwencją wydanych rozstrzygnięć jest ograniczenie prawa własności oraz nałożenie na skarżącą szczególnych obowiązków;

– naruszeniu zasady proporcjonalności poprzez zastosowanie w odniesieniu do Al. Lipowej formy ochrony zabytków najbardziej rygorystycznej (wiążącej się z najdalej idącym ograniczeniem uprawnień właściciela), mimo, iż Miasto Podkowa Leśna objęte jest wpisem do rejestru zabytków nieruchomych jako układ urbanistyczny wraz z zabudowa i zielenią w granicach administracyjnych a sama Al. Lipowa uznana jest jako pomnik przyrody orzeczeniem nr 152 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 23 maja 1963 r.;

– poprzez niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, a także poprzez brak prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania

2. przepisów postępowania administracyjnego mające wpływ na treść rozstrzygnięcia tj. art. 28 k.p.a. zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek poprzez nieuwzględnienie wszystkich stron postępowania tj. właścicieli nieruchomości których granice działek pokrywają się z granicami wytyczonego zabytku a wjazdy do działek wchodzą w zabytek oraz starostwa powiatowego, które jest współwłaścicielem zabytku w części: działka nr 50 w 24/100, działka nr 161/2 – jako podmiot grupowy wraz z nieustalonym podmiotem;

3. przepisów postępowania administracyjnego mające wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 107 par. 3 k.p.a. poprzez:

– brak odpowiedniego uzasadnienia prawnego i faktycznego decyzji, skutkującego tym, że strona postępowania, nie może zapoznać się z argumentacją MWKZ w sprawie uznania Al. Lipowej za zabytek objęty wpisem indywidualnym a tym samym nie jest w stanie szczegółowo odnieść się do uzasadnienia podjętej Decyzji gdyż nie wiadomo, które fakty lub dowody MWKZ uznał za wykazane a którym odmówił wiarygodności i z jakich przyczyn; co więcej, rysunek załącznika i opis linii granicznych zabytku jest niejasny i trudno należycie i prawidłowo określić jego granice, w szczególności na działkach o nr 161/2 obręb 11 i nr 50 obręb 7, gdzie linia zabytku nie pokrywa się z granicami działek oraz nieuwzględnienie działki 161/3;

– dokonanie rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o ustalenia nie wynikające z materiału dowodowego;

–  zaniechaniu czytelnego wyjaśnienia motywów, którymi organ kierował się wydając zaskarżoną Decyzję, w szczególności umożliwiających prześledzenie toku rozumowania MWKZ;

4. przepisów postępowania administracyjnego mające wpływ na treść rozstrzygnięcia art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;

5. przepisów postępowania administracyjnego mające wpływ na treść rozstrzygnięcia art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;

6. przepisów postępowania administracyjnego mające wpływ na treść rozstrzygnięcia art. 142 k.p.a. poprzez dopuszczenie do postępowania podmiotów na prawach strony bez szczegółowego i dogłębnego przeanalizowania celów statutowych tych organizacji, interesu społecznego w ich dopuszczeniu do postępowania oraz środków jakimi będą wykonywać zgłoszone przez siebie cele;

7. przepisów prawa materialnego art. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 3 pkt 12 i art. 6 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej u.o.z.o.z.) poprzez ich błędną wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie skutkujące powieleniem wpisu gdyż układ urbanistyczny Miasta Podkowa Leśna wraz z jego zabudową i zielenią, w granicach administracyjnych Miasta Podkowa Leśna, wpisany jest już do rejestru zabytków nieruchomych a zatem ponowne wpisanie samej Al. Lipowej jako inną formę zaprojektowanej zieleni jest powieleniem wpisu, który także obejmuje przestrzenne założenie miejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg.

8. przepisów prawa materialnego tj. art. 3 pkt 1 i 2, art. 9 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. g i art. 7 pkt 1 u.o.z.o.z. poprzez ich błędną wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie skutkujące błędnym zakwalifikowaniem przez MWKZ, Al. Lipowej jako zabytku i wpisanie jej do rejestru zabytków w sytuacji, gdy nie reprezentuje ona indywidualnych walorów, które stanowiłyby wskazane w ww. przepisach przesłanki do objęcia prawną ochroną, a w szczególności wartości historycznej, artystycznej, naukowej, których zachowanie leżałoby w interesie społecznym i skutkowało indywidualnym wpisem;

9. przepisów prawa materialnego tj. art. 9 ust. 3 u.o.z.o.z, poprzez ich błędną wykładnię a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie skutkujące wydaniem Decyzji o wpisie indywidualnym, do rejestru zabytków ruchomych Al. Lipowej pomimo objęcia tego obiektu już istniejącym wpisem układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego Miasta.

Odwołanie w całości wraz z obszernym uzasadnieniem przedstawiam w załączniku odwołanie Al_Lipowa

Dla przypomnienia: http://arturtusinski-podkowa.pl/rewitalizacja-alei-lipowej-przepadla-nowe-informacje/

Gazeta Wyborcza – warszawa.wyborcza.pl/warszawa, slynna-lipowa-aleja-pod-ochrona-sprawa-nabrala-politycznych.