58 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 21 maja  do 29 czerwca 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 10, zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych, przetargowych i organizacyjnych w urzędzie

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu w ramach panelu ekspertów NIK
 • Spotkanie z burmistrzem i wiceburmistrzem Gminy Brwinów w sprawie sieci wodociągowej
 • Udział w sesji plenarnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
 • Spotkania z przedstawicielami firm zajmującymi się instalacją systemów pomiaru czasu na obiektach sportowych – wykonanie zadania z wniosku na dofinansowanie inwestycji II etap Pumptrack.
 • Udział spotkaniu klimatycznym Związku Miast Polskich
 • Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie w ramach ZIT
 • Spotkanie z dyrektorami jednostek
 • Udział w debacie dotyczącej stanu finansów JST w dobie pandemii

Sprawy bieżące:

 • W trybie przetargu nieograniczonego ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „E-usługi dla Podkowian” Termin składania ofert upływa w dniu  22 lipca b.r.
 • 18 czerwca wszczęte zostało zapytanie ofertowe na „Dostawę wyposażenia przedszkola w Podkowie Leśnej”. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 02.07.2021r.
 • Dnia 21 czerwca 2021r w trybie podstawowym bez negocjacji, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na roboty budowalne – „Przebudowa ul. Miejskiej w Podkowie Leśnej”. Wartość oferty brutto to: 178 350,00 zł. Zostało złożone odwołanie firmy konkurującej.
 • Dnia 21 czerwca b.r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie przetargu nieograniczonego) na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na dwa zadania:
  • Zadanie 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna”
  • Zadanie 2 „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 lipca 2021r.

 • W trakcie przygotowania jest postępowanie na „Przebudowę Sarniej w Podkowie Leśnej na odcinku Myśliwska – Królicza.” –  planowany termin ogłoszenia to 2 lipca 2021r.
 • Planowane jest do dnia 29 lipca 2021r. ogłoszenie postępowania na „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna”.
 • Zostało wszczęte zapytanie ofertowe dotyczące naprawy okapu dachu wraz z orynnowaniem w budynku przy ul. Błońskiej 46/48 oraz naprawy dachu w budynku przy ul. Orlej 4 oraz zlecono w kotłowniach tych budynkach usługę hydrauliczną
 • Trwa procedowanie sprawy z PINB dotyczące rozbiórki konstrukcji budowlanych na terenie nieruchomości przy ul. Jaworowej 13
 • Zlecono usługi czyszczenia rynien w gminnym zasobie mieszkaniowym
 • Wymieniono wyłączniki pływakowe w 2 przepompowniach ścieków, kupiono 3 nowe pompy do przepompowni ścieków, zamontowano sprężarkę na SUW Warszawska
 • W ramach testów nowej technologii w związku z brakiem odczytów zamontowano w jednej ze studni tzw. moduł wyniesiony oraz zamontowano dodatkowe urządzenia przy koncentratorach, efekt działań jest zadowalający i większość lokalizacji przekazuje dane prawidłowo.
 • Trwają działania mające na celu ścisłą kontrolę przepływu wody przez Podkowę do Żółwina i Owczarni. Od 1 maja do 28 czerwca przez sieć Podkowy Leśnej, Brwinów wprowadził 14.874 m³ wody, Podkowa dostarczyła 22.347 m³.
 • Wykonano modernizację systemu alarmowego ujęcia wody na ul. Kwiatowej,
 • Dokonano przeglądu ul. Lotniczej i Brwinowskiej w zakresie sprawności urządzeń wodnokanalizacyjnych przed planowanym remontem tych ulic,
 • Na bieżąco czyszczone są przepompownie ścieków przy wykorzystaniu pojazdów WUKO,
 • Cyklicznie odbywają się spotkania z przedstawicielami Orange w ramach SMAT WATER, na bieżąco zgłaszane są uwagi i zastrzeżenia
 • Trwa nabór wniosków od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna dotyczących bezpłatnego odbioru azbestu z nieruchomości.
 • Trwa nabór wniosków od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog”.
 • Trwa procedowanie sprawy związanej z zanieczyszczeniem działki przy ul. Brwinowskiej 19. Część odpadów została już usunięta z tej działki.
 • Trwają prace związane z przebudową ulicy Lotniczej. Wykonano korytowanie i podbudowy chodników oraz zatok parkingowych, krawężniki i obrzeża, a także nawierzchnię zatoki parkingowej z kostki betonowej
 • Została wyłoniona firma dostarczająca i montująca wyposażenie placu zabaw na terenie przedszkola. Przed montażem został wyrównany teren i wyznaczone miejsca montażu poszczególnych zabawek.
 • Zakończone są prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Jaworowej 13. Opracowana i zatwierdzona dokumentacja pozwoli na montaż instalacji gazowej w pozostałych czterech lokalach mieszkalnych. Montaż pieców gazowych pozwoli na wyeliminowanie starych pieców węglowych które powodują zanieczyszczenie powietrza. Trwają prace przy termomodernizacji budynku w ramach których będzie docieplenie stropu docieplenie i izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, naprawa tynków, malowanie elewacji.
 • Trwa usunięcie kolizji energetycznych w ul. Sarniej, Kukułek i Szpaków.
 • Została zakończona modernizacja 10 skrzynek SON sterujących oświetleniem ulicznym.
 • W czerwcu zostało przeprowadzone równanie ulic
 • W czerwcu posadzono żywopłot na Pumptracku
 • W ostatnim czasie usunięto obumarłe drzewa z działki miejskiej przy ul. Akacjowej
 • Zakupiono i zainstalowano worki nawadniające drzewa
 • Teren przy torach rowerowych, przeznaczony pod dzierżawę został uzbrojony w niezbędne do prowadzenia działalności przyłącza – elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne.
 • Zostały wykonane nowe malowania informacyjne na zespole torów rowerowych Pumptrack, także naprawiono zniszczoną w wyniku wandalizmu, przeszkodę na skilltracku – huśtawkę

Inne:

 • Podkowa Leśna zajmuje I miejsce w zestawieniu miast o najwyższym współczynniku osób zaszczepionych
    29.06.2021    
Przedział wiekowy  liczba uprawnionych Liczba zaszczepionych % zaszczepionych do uprawnionych  
0-11 431 0 0  
12-19 345 155 44,93%  
20-39 837 496 59,26%  
40-59 1001 765 76,42%  
60-69 518 444 85,71%  
70+ 620 547 88,23%  
suma uprawnionych 3321 2407 72,48%  
Mieszkańcy ogółem 3801      
  zaszczepieni w pełni 1854 osoby      
         

Zaszczepionych pełną dawką 48,8 %

 • Miasto Podkowa Leśna zajęło I miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2020
 • Zostaliśmy laureatem w rankingu „Miejsca edukacyjnych szans″ Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota oraz Fundacji Naukowej Evidence Institute „Miejsca Edukacyjnych Szans” przeprowadzonym przez fundację badawczą Evidence Institute zajmującą się oświatą.
 • Rozdano drzewka do posadzenia wszystkim dzieciom z klas III
 • Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Zbieranie ofert zakończono 16 czerwca. W tym terminie wpłynęło 14 ofert,
 • Wznowiono zajęcia gimnastyki na kręgosłup w ramach programu Aktywny Senior.
 • Od dnia 30 czerwca zostaną uruchomione zajęcia Aqua Aerobiku dla mieszkańców w ramach programu Aktywny Senior.
 • W dniach 3, 13 i 27 czerwca odbyły się wycieczki rowerowe w ramach Rowerowej niedzieli.
 • 22 czerwca – odbyło się spotkanie plenerowe w Lesie Młochowskim z władzami Nadleśnictwa oraz specjalistami od projektowania zrównoważonych systemów naturalnych ścieżek rowerowych i singletracków. W ramach spotkania nastąpiło przygotowanie do opracowania wymagań do stworzenia koncepcji ścieżek – tras rowerowych na obszarze Lasu Młochowskiego

 

Podkowa nr 1 w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020

Podkowa Leśna z nagrodą za najlepsze gospodarowanie publicznymi pieniędzmi! Pierwsze miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020. Po raz trzeci z rzędu na podium, w zeszłym roku było to miejsce III, dwa lata temu I.

Ranking jest przygotowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Podstawowym celem było sprawdzenie i ocena kondycji finansowej JST przy uwzględnieniu sytuacji pandemicznej. Wykorzystano ten sam zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, na bazie których powstały poprzednie rankingi, w oparciu o dane z RIO. Są to:

– udział dochodów własnych w dochodach ogółem
– relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
– udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
– obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
– udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
– relacja zobowiązań do dochodów ogółem
– udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Podsumowanie wydarzenia była debata o finansach publicznych z udziałem wyróżnionych.

 

W Podkowie – najwyższy wskaźnik zaszczepionych mieszkańców!

Najważniejsze jest zdrowie – o tym wiedzą podkowianie.  Podkowa Leśna jest liderem wśród gmin, mamy najwyższy wskaźnik zaszczepionych przeciwko covid-19. Pierwszą dawką zaszczepiło się 59,38% podkowian, obie dawki przyjęło 38,5% wszystkich mieszkańców (czyli % zaszczepionych uprawnionych do szczepienia jest faktycznie wyższy).

Jak to kształtuje się na poziomie grup wiekowych?

70+  – 87,09%

60-69 – 84,73%

40-59 – 72,53%

20-39 – 54,8%

12-19 – 26,96%

Wynika z tego, że młodzi ludzie, pewnie dlatego, że możliwość szczepienia otrzymali całkiem niedawno, powinni ruszyć do punktów szczepień.

Dane uwzględniają miejsce zamieszkania zaszczepionych pacjentów. Pozwala to dokładniej ocenić, ile osób zaszczepiło się w lokalnych społecznościach, bez względu na to, gdzie pojechały na zastrzyk.

Tabela Piotra Tarnowskiego, niezależnego analityka danych o epidemii, z której wynika, że Podkowa jest na czele rankingu.

W sieci krąży wiele mitów na temat szczepień przeciwko COVID-19, dlatego warto weryfikować źródła informacji. Po przeczytaniu tych rzetelnych, nikt nie powinien mieć wątpliwości, że szczepić się trzeba. Przebycie COVID-19 nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, także w takim przypadku należy się zaszczepić. Opóźnianie szczepień kosztuje ludzkie życia, dlatego namawiajmy rodzinę, znajomych, młodzież, by poświęciła parę chwil na szczepionkę.

Certyfikat unijny – szczepienie pozwala na podróż po UE

Każdy zaszczepiony może otrzymać Unijny Certyfikat COVID – dokument, który pomoże nam w podróżowaniu po Unii Europejskiej. Certyfikat można od 1 czerwca pobrać na Internetowe Konto Pacjenta, poprosić o wydruk w punkcie szczepień lub w swojej przychodni. W certyfikacie znajdziemy oprócz naszych danych, specjalny kod tzw. QR, w którym „zapisana” jest informacja o tym, czy jesteśmy w pełni zaszczepieni.

Obecnie można go otrzymać tylko po zaszczepieniu się szczepionkami dopuszczonymi do obrotu przez Europejską Agencję Leków:

 • Comirnaty (Pfizer)
 • COVID-19 Vaccine Moderna
 • Vaxzevria (Astra Zeneca)
 • COVID-19 Vaccine Janssen

Certyfikat ułatwia bezpieczną podróż zagraniczną. W kraju może być przydatny np. w sytuacji udziału w imprezach, gdzie obowiązują limity osób (osoba o odpowiednim statusie osoby uodpornionej nie będzie wliczana do limitu osób). Każdy ma możliwość pobrania i wydrukowania swojego certyfikatu z poziomu Internetowego Konta Pacjenta.

Nagrody finansowe

Dla sceptyków szczepionki pozostaje mi przekonywać milionami, które obiecał rząd dla gminy o najwyższym % osób zaszczepionych.

Minister Dworczyk obiecał, że „każda gmina, gdzie będzie najwyższy stopień zaszczepienia w ramach 49 obszarów, otrzyma 1 mln zł na dowolny cel. Ta gmina, która będzie miała największy wskaźnik zaszczepienia w skali Polski ,otrzyma dodatkowo 2 mln zł. Dla pierwszych 500 gmin, które osiągną wskaźnik zaszczepienia 75 proc. chcemy przeznaczyć po 100 tys. zł na gminę, na dowolny cel”.

Podkowiańska edukacja na szczycie!

Podkowa Leśna zajęła I miejsce w rankingu „Miejsca edukacyjnych szans″ przeprowadzonym przez fundację badawczą Evidence Institute zajmującą się oświatą. To trzeci raz z rzędu (2017, 2019, 2021), kiedy poziom edukacji w naszych szkołach oceniany jest najwyżej!

Opracowany przez warszawski instytut ranking ma trzy składowe. Pierwszą z nich jest zróżnicowanie wyników uczniów na egzaminie ósmoklasisty. Im niższe nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu. Drugą składową są wyniki najsłabszych uczniów w gminie na tym samym egzaminie. Im wyższe są wyniki najsłabszych, tym wyższa pozycja w rankingu. Ostatnia składowa to procent dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną. W rankingu wzięto pod uwagę obie szkoły podstawowe w Podkowie Leśnej (publiczną i niepubliczną).

Szacując każdą składową rankingu, badacze odnieśli dane do dochodów własnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca (dane GUS) oraz wskaźnika udziału bezrobotnych (udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców w wieku produkcyjnym – dane GUS o bezrobociu rejestrowanym). W ten sposób gminy, które mają trudniejszą sytuację ekonomiczno-społeczną mogą  być porównywane z gminami w obiektywnie lepszej sytuacji.

Wysoka jakość nauczania w Podkowie Leśnej jest dla władz samorządowych kwestią priorytetową. Nie ma wątpliwości, że uczniowie z Podkowy mają też dobry start, większość z nich uczęszczała do przedszkoli, mają też wsparcie edukacyjne w rodzinach. Nauczyciele w podkowiańskich szkołach mają komfort pracowania z uzdolnionymi i ambitnymi dziećmi, z drugiej strony muszą się zmierzyć z niezwykle wysokimi oczekiwaniami rodziców, którzy spodziewają się nie tylko ponadprzeciętnych osiągnięć w nauce, ale często również przejęcia przez szkołę trudów wychowawczych. Obu stronom też zależy na dobrych relacjach i wzajemnym zrozumieniu, które są niezbędne do osiągania sukcesów. Dzięki władzom szkół wraz z kadrą nauczycielską, również we współpracy z gminą – udaje się połączyć różne cele: z jednej strony promować dzieci najzdolniejsze poprzez zajęcia dodatkowe, konkursy czy nawet indywidualny tok kształcenia, z drugiej zapobiegać niezdrowej rywalizacji i marginalizacji uczniów słabszych, poprzez zajęcia uzupełniające, korekcyjno-kompensacyjne, promowanie sportów zespołowych, fachową opiekę specjalistów i współpracę z rodzicami. Od 2016 r. dzieci, które mają wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach otrzymują stypendium Burmistrza Miasta.

Przebadano wszystkie gminy w Polsce. Dodatkowo, ze względu na specyfikę funkcjonowania gmin, ranking po raz pierwszy podzielono na 5 kategorii. Podkowa znalazła się w kategorii małych miast. Rozstrzygnięcie rankingu oraz wręczenie dyplomów odbyło się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty, która miała miejsce 8 i 9 czerwca w Lublinie.

Komunikat w/s tranzytu wody przez Podkowę Leśną

W zawiązku z niedoborami wody w południowych sołectwach Brwinowa, przedstawiam informację w/s tranzytu wody z Brwinowa do Żółwina, Owczarni i Tereni przez sieć wodociągową Miasta Podkowa Leśna.

Poniżej przedstawiamy zestawienie rzeczywistego przepływu wody przez sieć wodociągową miasta Podkowa Leśna do miejscowości Owczarnia, Terenia i Żółwin, z którego jednoznacznie wynika, że gmina Brwinów nie zapewnia, mimo publicznie składanych deklaracji, swoim mieszkańcom odpowiedniej ilości wody. Miasto Podkowa Leśna utrzymuje techniczną możliwość przepływu wody przez swoją sieć – przepływ ma miejsce codziennie, co widać po zestawieniu przepływów dobowych (patrz tabelka). Ponadto miasto Podkowa Leśna ze swojej Sieci Uzdatniania Wody uzupełnia deficyt wody, do czego nie była i nie jest zobowiązana żadnymi umowami.

Informujemy, że w związku z rosnącym deficytem wody po stronie gminy Brwinów (BPWiK sp. z o.o.) stan na dzień 30 kwietnia 2021 r. – 15.881,90 m³, stan na 7 czerwca 2021 r. – 20.000,00 m³ na potrzeby zwrotu wody dostarczonej przez Podkowę Leśną mieszkańcom Owczarni, Tereni i Żółwina z podkowiańskiego SUW, od dnia 14 czerwca 2021 r., obniżone zostanie jeszcze bardziej ciśnienie w podkowiańskiej sieci wodociągowej w celu odebrania wody przesłanej do miejscowości ościennych należących do gminy Brwinów. Dotyczy 18.438,90 m³ wody dostarczonych z SUW w Podkowie Leśnej do dnia 30 kwietnia 2021 r., która to ilość nie miała pokrycia w wodzie dostarczonej dla swoich mieszkańców przez gminę Brwinów.

Podkowa Leśna należycie wypełnia zobowiązanie nałożone postanowieniem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2021 r. stale utrzymując techniczne możliwości przepływu wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie do mieszkańców miejscowości Terenia, Owczarnia i Żółwin za pośrednictwem sieci wodociągowej Miasta Podkowa Leśna. Pomimo otwartych zasuw i obniżeniu ciśnienia w naszej sieci wodociągowej BPWiK sp. z o.o. nie dostarcza (z nieznanych nam przyczyn) ilości wody jaką Podkowa Leśna wtłoczyła do miejscowości należących do gminy Brwinów.

Propozycja ze strony Miasta Podkowa Leśna, aby Rady Gmin podpisały porozumienie (wymóg prawny), na mocy którego w przypadku występowania deficytu wody w sołectwach południowych gminy Brwinów, Podkowa Leśna wesprze na zasadach komercyjnych (do czasu wybudowania stacji podnoszenia ciśnień lub innego efektywnego rozwiązania) brwinowską sieć wodociągową – wodą z naszych ujęć ( czyli będzie „produkowała” wodę dla mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni), w ilości w jakiej bez straty dla mieszkańców Podkowy będzie mogła dostarczyć, nie spotkało się z zainteresowaniem władz Brwinowa.

 

zakres dat woda dostarczona z Brwinowa przepływ dobowy  (m³) woda dostarczona z Podkowy Leśnej przepływ dobowy (m³) woda dostarczona z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa z wodociągu w Jana Pawła II  (m³) woda dostarczona z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa w ciągu doby przez Jaskółczą do wodociągu tranzytowego Brwinów/Owczarnia  (m³) suma wody dostarczonej z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa w ciągu doby  (m³)
30.04-12.05 200,42 237,00 37,00   37,00
13.05 157,00 283,00 126,00   126,00
14.05 164,00 311,00 147,00   147,00
15-17.05 154,00 294,67 140,57 0,00 140,57
18-19.05 553,50 262,00 0,00 0,00 0,00
20-21.05 406,00 286,00 0,00 191,55 0,00
22-24.05 325,67 310,00 0,00 22,00 0,00
25-26.05 118,50 287,00 168,50 97,50 168,50
27-28.05 120,00 315,50 195,50 101,00 195,50
29-31.05 123,00 295,33 172,33 132,00 172,33
01-02.06 101,00 178,00 77,00 128,50 77,00
03-07.06 332,00 441,60 109,60 86,40 109,60
Zestawienie miesięczne woda dostarczona z Brwinowa  (m³) woda dostarczona z Podkowy Leśnej  (m³) woda dostarczona z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa przez Jana Pawła II  (m³) woda dostarczona z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa przez Jaskółczą do wodociągu tranzytowego Brwinów/Owczarnia  (m³) suma wody dostarczonej z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa (m³)
Kwiecień 2021 2 876,00 8 441,00 5 565,00 10 316,90 15 881,90
Maj 2021 6 930,00 8 439,00 1 509,00 1 218,10 2 727,10
do 07.06.2021 1 862,00 2 564,00 702,00 689,00 1 391,00
Razem 11 668,00 19 444,00 7 776,00 12 224,00 20 000,00

Wcześniejsze artykuły:

Historia współpracy z gminą Brwinów w zakresie sieci wodociagowej.

Temat wody-umowa z Brwinowem