12 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 25 listopada 2015 r. – 22 grudnia 2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 7 zarządzeń dotyczących m.in.:
  • Powołania komisji ds. archiwizacji dokumentów z referendum;
  • Zmian w Uchwale Budżetowej;
  • Powołania Komisji Przetargowej w sprawie wyłonienia wykonawcy na usługi konserwatorskie;
  • Powołania Komisji Przetargowej w sprawie zimowego utrzymania dróg;
  • Powołania Komisji Przetargowej w sprawie utrzymania zieleni i sprzątania miasta w 2016 roku;
  • Powołania Komisji Egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego pani Agaty Lewandowskiej;

Spotkania pomiędzy sesjami:

 • Spotkanie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie regulowania stanów prawnych nieruchomości w Podkowie Leśnej;
 • Spotkanie z panem Grzegorzem Styczyńskim – Komendantem Powiatowym Policji
  w Grodzisku Mazowieckim;
 • Spotkanie z Sebastianem Budziszewskim – prezesem Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 • Spotkanie z panem Krzysztofem Adamczykiem – prezesem „Eko-Hetman” Sp. z o.o.

Sprawy bieżące

 1. Opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej;
 2. Wykonano remontu rowu;
 3. Wykonano pielęgnację obiektów okazałych w Miejskim Parku Leśnym;
 4. Wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie audytu dla 6 obiektów Urzędu Miasta;
 5. Wyłoniono ubezpieczyciela dla Urzędu Miasta;
 6. Wykonano monitoring;
 7. Zakończono przebudowę skrzyżowań ulicy Myśliwskiej z ulicą Błońską i ul. Helenowską na skrzyżowania wyniesione
 8. Trwają prace projektowe przebudowy węzła Jodłowa/Reymonta w ramach, których wykonane zostaną poniższe opracowania:
  • przebudowa połączenia ulic Lipowej- Bukowej- Sosnowej –Topolowej (rondo),
  • przebudowa ul. Bukowej na odcinku Lipowa-Reymonta,
  • przebudowa ulicy Jodłowej,
  • przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Słowackiego,
  • projekt organizacji ruchu dla całego rejonu z podziałem na poszczególne zadania (wykonawca Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany –Warszawa);
 9. Trwają czynności związane z wyłonieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej węzła Modrzewiowa /Kościelna;
 10. Trwają czynności związane z wyłonieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej na odcinku WKD Podkowa Główna – granica miasta ( ul. Podleśna);
 11. Trwa wykonywanie projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej przewidującego wykonanie progów zwalniających (projekt w trakcie procedury odwoławczej
  w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim) – wykonawca – IDEA SDT Paweł Dziedzicki – Pruszków;
 12. Kontynuowany jest remont odtworzeniowy pomieszczenia łazienki w starej części szkoły (wykonawca – TiBi Tomasz Beisert – Płochocin);
 13. Na bieżąco trwa współpraca i uczestnictwo w procesie projektowym związanym
  z projektowanych ścieżek rowerowych i dróg w ramach wspólnych projektów realizowanych przez „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”;
 14. Na bieżąco prowadzone są procedury wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego, lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, lokalizację zjazdów, wydawanie warunków przyłączeniowych instalacji wod-kan.;
 15. Rozliczono z WFOŚ 4 wnioski;

Inne:

 • 11.2015 r. – Podsumowanie I Kongresu Polskich Miasta Ogrodów;
 • 11. 15 – Przystanek PaT;
 • 11.- 03.12.2015 r. – Wizyta studyjna w Szwecji na zaproszenie UNHCR Regional Representation for Northern Europe w ramach projektu EU-FRANK;
 • 12.2015 – Uroczystość nadania imienia profesora Kazimierza Michałowskiego Publicznemu Gimnazjum w Podkowie Leśnej;
 • 12.2015 – Uroczyste spotkanie przedstawicieli Komitetu Sterującego ZIT.

Wesołych Świąt

Wszystkim życzę spokoju, odpoczynku i zadowolenia. I tak Bożonarodzeniowo odnajdźmy w sobie miłosierdzie i wyrozumiałość dla naszych bliskich, dla sąsiadów, dla urzędujących i dla burmistrza, dla wszystkich którzy działają zgodnie z głosem serca. To są najpiękniejsze w roku święta – miłości Kochani!

Podsumowanie roku

27 listopada minął rok od momentu, w którym objąłem urząd Burmistrza. Nie sposób uniknąć próby podsumowania, tego co udało się zrealizować. Był to okres wytężonej pracy, analiz, czas trudnych decyzji , które w perspektywie mają przynieść pozytywne zmiany dla miasta. Moje decyzje oparte są na planowaniu długoterminowym, linearności i racjonalizmie. Przedstawiam Państwu, te które z mojego punktu widzenia są najważniejsze dla miasta, a które udało się zrealizować.

 1. Wprowadzenie zasady jawności -wdrożenie nowej procedury dotyczącej dostępu do informacji publicznej, upublicznienie rejestrów, dzięki temu mieszkańcy mogą w pełni kontrolować wydatkowanie pieniędzy publicznych, wprowadzenie kalendarza on-line burmistrza.
 2. Utrzymanie równowagi budżetowej miasta i niedoprowadzenie do zadłużenia, biorąc pod uwagę kondycję finansową, w jakiej miasto zastałem (w tym ilość wniesionych spraw sądowych przeciwko miastu dotyczących prowadzenia inwestycji szkolnej, których konsekwencje będziemy ponosić jeszcze w kolejnych latach. Jednocześnie dzięki mediacjom te koszty ponosimy mniejsze).
 3. Ukierunkowanie postępowań odszkodowania za drogi na poziom negocjacji i wypłatę rekompensaty w wysokości faktycznej wartości działek drogowych, a nie jak to miało miejsce do tej pory – odszkodowania były wypłacane po cenie działek budowlanych – w perspektywie wszystkich odszkodowań to są milionowe oszczędności dla miasta.
 4. Optymalizacja kosztów inwestycji i realizacji zadań bieżących, m.in. poprzez podjęcie starań o zwrot podatku VAT.
 5. Zrealizowanie wszystkich zaplanowanych inwestycji w budżecie, biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową miasta, mało tego, inwestycje zostały wykonane lub przynajmniej rozpoczęte w pierwszej połowie roku. W poprzedniej kadencji realizacja po pierwszym półroczu wahała się pomiędzy 2-10%.
 6. Uzyskanie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w zakresie powierzenia miastu właściwości realizowanych przez Konserwatora Zabytków – mówiąc prościej Konserwatora Zabytków będziemy mieli w podkowiańskim urzędzie miasta – co znacznie i ułatwi i skróci czas oczekiwania na zgody w zakresie prac pielęgnacyjnych zieleni. To jedyny taki przypadek w Polsce, gdzie tak małe miasto zostało obdarzone tak dużym kredytem zaufania.
 7. Wprowadzenie z sukcesem spowolnienia ruchu na podkowiańskich drogach – to też nowość. W poszczególnych obszarach Podkowy zastosowano środki techniczne wymuszające ograniczenie prędkości ruchu kołowego i uprzywilejowanie ruchu pieszego i rowerowego.
 8. Zainicjowanie bardzo dobrej współpracy z PGE, w celu sukcesywnego kablowania miasta – kilka kilometrów kablowanych dróg już znalazło się w budżecie zakładu na ten rok i prace będą kontynuowane w kolejnych latach.
 9. Niedopuszczenie do likwidacji posterunku policji.
 10. Porządkowanie przestrzeni publicznej – wybudowanie Systemu Informacji Miejskiej, zrewitalizowanie bardzo zaniedbanego Parku Przyjaźni Polsko –Węgierskiej, wyczyszczenie stawu w Parku Miejskim, faszynowanie rowów, usunięcie nielegalnych reklam.
 11. Podjęcie aktywnej polityki dotyczącej drzewostanu i zieleni, m.in. w Parku Miejskim.
 12. Wybudowanie budynku komunalnego.
 13. Zmiana kierunku polityki prospołecznej oraz przekierowanie pomocy publicznej do osób, które jej faktycznie potrzebują, m.in. poprzez przeorganizowanie stołówki szkolnej, wsparcie osób najbardziej potrzebujących unijnym programem pomocy.
 14. Uruchomienie działań zmieniających strukturę i funkcjonowanie Urzędu Miasta w celu wprowadzenia najwyższej jakości usług dla mieszkańców oraz zwiększeniu dostępności (np. likwidacja dnia wewnętrznego, mieszkańcy przyjmowani są codziennie).
 15. Doprowadzenie do podjęcia jednomyślnego stanowiska w/s wycinki drzew wzdłuż torów kolejki Warszawskiej Kolei Dojazdowej przez przedstawicieli samorządów, które mam nadzieję przyczyni się do zmiany absurdalnego rozporządzenia degradującego otaczając nas krajobraz przyrodniczy.

To był dla mnie rok trudnych wyzwań, ale przy ogromnej wewnętrznej motywacji napędzanej bardzo dużą życzliwością mieszkańców i większości radnych udało się wytyczyć określony kierunek. Czy słuszny? Ocenę pozostawiam Państwu.

Staram się utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami wykorzystując różne narzędzia komunikacyjne, takie jak: biuletyn i strona internetowa (nad jej ulepszeniem trwają prace), ale też za pośrednictwem mojego bloga www.arturtusinski-podkowa.pl, internetowych stron społecznościowych, a przede wszystkich organizowanych spotkań – dotychczas odbyło się ich 11, gdzie ta styczność jest bezpośrednia, co bardzo sobie cenię. Udało mi się też zbudować bardzo dobre relacje z mediami nie tylko lokalnymi, ale i ogólnopolskimi (tv, radio, prasa, portale internetowe). O Podkowie Leśnej mówi się dużo, w różnych kontekstach, ale na ogół dobrze, co ogromnie cieszy, bo przekłada się to na korzyści dla miasta.

Dziękuję Państwu za okazywaną przychylność, wyrozumiałość i dobrą współpracę w ciągu tego roku.

 

Konserwator Zabytków na stałe w urzędzie

Dzisiaj, żeby otrzymać zgodę na podcięcie drzewa, czy wycinkę krzaka musimy przejść całą długą i kosztowną procedurę: część spraw przeprowadzamy w starostwie, część w Warszawie, na wizję lokalną przyjeżdża konserwator z Warszawy. Od lat pojawiają się głosy mieszkańców o potrzebie większej znajomości specyfiki miasta i lokalnych uwarunkowań przez osoby wydające decyzje o wycince lub jej odmowie. Dla mnie podjęcie negocjacji w sprawie powierzenia miastu Podkowa Leśna prowadzenia spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków było zadaniem priorytetowym. Prace nad możliwością wypracowania porozumienia trwały kilka miesięcy, ale przyniosły efekty. I tak 26 listopada na XVI sesji Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła większością głosów uchwałę dotyczącą przejęcia przez Miasto Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Co nam (mieszkańcom) to da w praktyce?

 • ułatwi przejście przez procedurę z zakresu pielęgnacji zieleni w naszych ogrodach
 • Miejski Konserwator Zabytków z zakresu zieleni zabytkowej, pracujący na co dzień w naszym urzędzie będzie zawsze do dyspozycji mieszkańców
 • będzie znał specyfikę Podkowy.
 • umówienie się na spotkanie czy wizję lokalną w ogrodzie nie będzie wiązało się z długim, czasami kilkumiesięcznym oczekiwaniem
 • będzie taniej

Konserwator, wyłoniony w drodze konkursu, przez komisję którą powołuje Wojewódzki Konserwator Zabytków będzie wykonywał te same zadania co obecnie jego koledzy w Warszawie, czyli:

 • Wydawał zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ( w tym drzewa i krzewy owocowe) z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2013 poz.627).
 • Wydawał zezwolenia na pielęgnacje drzew i krzewów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.
 • Opiniował koncepcje zagospodarowania działek dla lokalizacji nowych budynków w zakresie istniejącego drzewostanu zgodnie rozdziałem 8 :zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz parametry wskaźniki i warunki zagospodarowania terenu § 54   Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Miasta –Ogrodu Podkowa Leśna.

Utworzenie samodzielnego stanowiska Konserwatora Zabytków z zakresu zieleni zabytkowej jest niczym innym jak zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanego ogrodnika miejskiego z zakresem obowiązków ustawowych dla Konserwatora Wojewódzkiego pracującego pod nadzorem Burmistrza, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewody. Osoba pełniąca taką funkcję  będzie musiała posiadać odpowiednie wykształcenie, przygotowanie zawodowe i dodatkowe kryteria wymagane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Oczywiście takie rozwiązanie będzie się wiązało z nowymi, dodatkowymi obowiązkami i kosztami dla urzędu, ale przede wszystkim z wielką korzyścią dla mieszkańców i naszej zieleni – wszystkie decyzję będą podejmowane na miejscu w Podkowie. Możliwe będzie także utworzenie rocznych planów utrzymania zieleni w pasach komunikacyjnych naszego miasta, co w sposób znaczący przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości użytkowania naszych dróg.

Takie porozumienia w sprawie powierzenia gminom prowadzenia spraw z zakresu właściwości wojewodów, realizowane przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków mają nieliczne, z reguły duże miasta i powiaty. Przyjęcie i realizowanie przez miasto tych zadań jest wyrazem zaufania do władz samorządowych miasta i odpowiedzią na potrzebę samostanowienia i decydowania lokalnej społeczności. A samo rozwiązanie odpowiada wprost potrzebom mieszkańców naszego miasta.

 

Miasto monitorowane

Podczas poprzedniej kadencji i obecnej na sesjach i posiedzeniach  komisji Rady Miasta powracał temat monitoringu miejskiego. Ze wszystkich informacji jakie do nas na ten temat docierają wynika, że w strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Monitoring miejski nie jest tylko narzędziem ułatwiającym rozstrzyganie spraw związanych z wykroczeniami, przestępstwami karnymi, ale także jest pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych, czy też jest użyteczny w szybkiej ocenie sytuacji na ulicach, skrzyżowaniach. Udało się w tegorocznym budżecie wygospodarować pieniądze na rozpoczęcie takiej inwestycji w mieście. Jeszcze w grudniu w centrum Podkowy zostaną zamontowane 4 kamery wraz z systemem monitorującym. W przyszłorocznym budżecie przewidziałem 100.000 zł na kontynuowanie prac związanych z rozbudową sieci monitorowania miasta. Mam nadzieję, że znacznie to poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców i ułatwi policji czynności dochodzeniowe.