Mediacje zakończone sukcesem

Zakończyłem kolejną sprawę sądową z podwykonawcą robót związanych z prowadzeniem inwestycji szkolnej podpisaniem w dniu dzisiejszym ugody na kwotę 199.000 zł.

Wartość roszczenia 283.000 zł + odsetki ok. 91.620 zł + koszty sądowe 14.600 zł, co daje łącznie kwotę ok. 389.220 zł. Sąd dwukrotnie powoływał biegłych w grudniu 2014r. i połowie 2015r., którzy uznawali zasadność roszczeń podwykonawcy. Jako, że nie zamierzaliśmy poprzestać na tym etapie sporu sądowego sprawy, zaproponowaliśmy wykonawcy po raz kolejny drogę mediacji. W drodze mediacji doszliśmy z podwykonawcą do porozumienia, dzięki czemu zaoszczędziliśmy kwotę min. 190.220 zł., licząc na dzień dzisiejszy. Kolejne lata, to kolejne odsetki i koszty sądowe. Do tej pory apelacje kończyły się niekorzystnym rozstrzygnięciem dla miasta.

Kolejna podpisana ugoda w dniu dzisiejszym na kwotę 81.663,53 zł , pozwoliła zaoszczędzić min. 35.300 zł odsetek i kilka tysięcy kosztów sądowych.

Łącznie min.225.520 zł pozostanie w miejskiej kasie. A co najważniejsze kolejne sprawy zamknięte.

Przed nami jeszcze dwie sprawy sądowe:

749.000 zł +324.000 zł + koszty sądowe – Syndyk masy upadłościowej

26.000 zł +odsetki + koszty sądowe – podwykonawca

Będę walczyć również o każdą możliwą złotówkę z tych pozostałych kwot.

13 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 22 grudnia 2015 r. – 26 stycznia 2016 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 8 zarządzeń dotyczących m.in.:
  • Powołania komisji wizytującej żłobki;
  • Zmian w Uchwale Budżetowej;
  • Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025;
  • Instrukcji archiwizacji dokumentacji z realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
  • Zasady (polityki) rachunkowości;
  • Regulaminu przyznawania patronatu przez Burmistrza Miasta;

Spotkania pomiędzy sesjami:

 • Spotkanie z panem Krzysztofem Adamczykiem, prezesem firmy Eko-HETMAN;
 • Spotkanie głównym specjalistą w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR2 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych;
 • Spotkanie z dyrektorem zarządzającym w firmie GEA-NOVA;
 • Spotkanie z panem Zdzisławem Sipierą, Wojewodą mazowieckim;
 • Spotkanie z p.o. dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;
 • Spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 • Spotkanie z panią Magdaleną Milej – Baranowską, wiceprezesem Zarządu TKKF Ognisko „Podkowa” oraz z panią Beatą Jastrzębską, sekretarzem Zarządu TKKF Ognisko „Podkowa”;
 • Spotkanie z przedstawicielami Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w sprawie budżetu partycypacyjnego;
 • Spotkanie z Prezesem Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody;
 • Spotkanie z dyrektorem PGE Rejon Energetyczny Pruszków;
 • Spotkanie z Prezesem Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.;
 • Spotkanie z panem Sławomirem Mydłowskim, nadleśniczym Nadleśnictwa Chojnów;
 • Spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg
  w Grodzisku Mazowieckim;

Sprawy bieżące:

 1. W dniach 15-16.12.2015 r. oraz 18.01.2016 r. została przeprowadzona
  w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Protokół z przeprowadzonej kontroli został umieszczony na stronie BIP.
 2. Od 25.01.2016 roku (do 29.01.2016) roku trwa w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
 3. Dostaliśmy zwrot nakładów poniesionych na przebudowę ul. Bukowej w wysokości 563,34 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych
 4. Odzyskaliśmy 860 000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT. Przeanalizowaliśmy  wydatki miasta na kwotę ok. 15 mln zł poniesione w ciągu ostatnich pięciu lat.
 5. W dniu 22 stycznia 2016r. Urząd Miasta otrzymał decyzję umarzającą postępowanie I instancji wymierzające karę pieniężną nałożoną w listopadzie 2008r. na Miasto Podkowa Leśna w  ostatecznej wysokości 288.142,98 zł za usunięcie drzew i krzewów bez pozwolenia.
 6. Zakończono przeprowadzanie audytu w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową
  i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”; Wnioski z Audytu są dostępne na stronie BIP.
 7. Zakończyła się sprawa komunalizacji działki nr 5, obręb 7(na terenie MOK) – mamy już prawomocną decyzję (ok. 1000 m2)
 8. Zostały przeprowadzone negocjacje z WKD dotyczące komunalizowanej działki nr 19 (na terenie MOK) – w wyniku których zostanie podpisane porozumienie: WKD wycofa zastrzeżenia złożone decyzji komunalizacyjnej w zamian za przygotowanie przez miasto parkingu dla rowerów (ok. 2600m2).
 1. Trwają prace związane z wdrożeniem Systemu SMS:
 • wdrożenie w system bazy ulic (w podziale na rejony), bazy telefonów mieszkańców w odpowiednie działy;
 • szkolenie z obsługi systemu.

Ponadto przygotowano ankiety dotyczące Systemu SMS, które rozłożono w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach miasta.

 1. Trwają prace projektowe przebudowy węzła Jodłowa/Reymonta w ramach, których wykonane zostaną poniższe opracowania:
  • przebudowa połączenia ulic Lipowej- Bukowej- Sosnowej –Topolowej (rondo),
  • przebudowa ul. Bukowej na odcinku Lipowa-Reymonta,
  • przebudowa ulicy Jodłowej,
  • przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Słowackiego,
  • projekt organizacji ruchu dla całego rejonu z podziałem na poszczególne zadania (wykonawca Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany –Warszawa);
 2. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa węzła drogowego Modrzewiowa/Kościelna wraz z projektem organizacji ruchu w Podkowie Leśnej”, w zakres którego wchodzą:
  • projekt przebudowy ulicy Modrzewiowej na odcinku ul. Jana Pawła II – Wschodnia;
  • projekt przebudowy ulicy Kościelnej,
  • projekt przebudowy organizacji ruchu z podziałem na poszczególne zadania opisane w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu,
  • projekt remontu odtworzeniowego przedłużenia ulicy Błońskiej na odcinku od ulicy Słowiczej do terenu WKD (wykonawca „PREBUD” Janusz Preiss – Warszawa)
 3. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Wykonanie trasy rowerowej na odcinku WKD Główna – granica miasta w Podkowie Leśnej – ul. Podleśna” (wykonawca Pracownia projektowa „RoadWay” – Warszawa);
 4. Trwa wykonywanie projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej przewidującego wykonanie progów zwalniających . Projekt w trakcie procedury odwoławczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (wykonawca – IDEA SDT Paweł Dziedzicki – Pruszków);
 5. Zakończono remont odtworzeniowy pomieszczenia łazienki w starej części szkoły (wykonawca – TiBi Tomasz Beisert – Płochocin);
 6. Wykonano ekspertyzę techniczną przyczyny wypadnięcia jednego skrzydła okna uchylonego w sali gimnastycznej w starej części szkoły (wykonawca BUDOSAL Marek Salwowoski – Pruszków);
 7. Rozstrzygnięto przetarg na „Utrzymanie zieleni i sprzątania Miasta Podkowa Leśna w 2016 roku”. Miasto Podkowa Leśna zawarło umowę z firmą Sen Marc z siedzibą w Milanówku;
 8. Miasto Podkowa Leśna zawarło umowę z firmą VET MED. VET VITA Małgorzata Guzowska z siedzibą w Brwinowie na zabiegi weterynaryjne.
 9. Miasto Podkowa Leśna zawarło umowę z firmą Jan Kuczera Firma Usługowo-Handlowa „AGRO” Pomarzany z siedzibą w Brwinowie na wyłapywanie
  i odławianie zwierząt z terenu Podkowy Leśnej;
 10. Miasto Podkowa Leśna zawarło umowę z firmą Fundacja im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie na przyjmowanie zwierząt bezdomnych, wyłowionych z terenu Podkowy Leśnej, do schroniska w Milanówku;
 11. Został opracowany i wysłany do uzgodnień (do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie oraz Koła Łowieckiego Przyszłość) „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowy Leśnej 2016”;
 12. W styczniu rozpoczęły się prace na działkach leśnych w rejonie ulicy Akacjowej , ulicy Kwiatowej, ulicy Czeremchowej zgodnie z „Uproszczonym Planem Urządzenia lasu we władaniu miasta Gminy Podkowy Leśnej”. Prace będą polegały na usunięciu drzew suchych, chorych i zagrażających;
 13. Na bieżąco trwa współpraca i uczestnictwo w procesie projektowym związanym z projektowanych ścieżek rowerowych i dróg w ramach wspólnych projektów realizowanych przez „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”;

Inne:

 • 01.2016 – odbyło się Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych;

Kary nie będzie

Kolejna dobra wiadomość.

W dniu 22 stycznia 2016r. Urząd Miasta otrzymał decyzję umarzającą karę pieniężną nałożoną w listopadzie 2008r. na Miasto Podkowa Leśna w  ostatecznej wysokości 288.142,98 zł za usunięcie drzew i krzewów bez pozwolenia . Miasto nie zapłaci kary.

W ramach przypomnienia: W 2008r. na działce należącej do miasta, przeznaczonej pod budowę budynku komunalnego na ul. Jaskółczej zostały usunięte bez wymaganego zezwolenia 24 drzewa, 60m2 krzewów i form krzewiastych gat. trzmielina, klon jesionolistny, robinia akacjowa. Starosta Grodziski nałożył na miasto Podkowa Leśna karę administracyjną w wysokości 235.780,51 zł. Od powyższej decyzji odwołanie wniósł ówczesny Burmistrz Miasta podnosząc, że nie wiadomo ile drzew wymagało zezwolenia, ile tak naprawdę zostało usuniętych i jakie były ich parametry. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję przekazując ja do ponownego rozpatrzenia. Starostwo po przeprowadzeniu postępowania w 2010r. i weryfikacji stanu usuniętych drzew podtrzymało swoją pierwotną decyzję o zasądzeniu kary, z tym że jej wysokość wzrosła do  444.419,60 zł. Ponownie kolejny burmistrz odwołał się do SKO. Po raz drugi w 2013r. SKO uchyliło decyzję, powołując się m.in.na brak zgodności w ekspertyzach. Jeszcze w 2013 r. Starostwo rozpoznało sprawę i zmieniło wysokość zasądzonej kary na 288.142,98 zł . Miasto ponownie odwołało się od decyzji.

Po ponad dwóch latach od zaskarżonej decyzji, w styczniu 2016r. Skład orzekający uchylił decyzję niezależnie od zarzutów odwołania, powołując się m.in. na zmianę przepisów w 2015r. oraz przedawnienie popełnionego czynu.

 

Manipulacje red. Staniszewskiego

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego dnia 24.01.br. na portalu internetowym, „wprost.pl”, autorstwa Mariusza Staniszewskiego – obecnie zastępcy redaktora naczelnego tygodnika „Wprost”, wcześniej byłego publicysty „Do Rzeczy”, odniosę się do faktów i zamieszczam mój komentarz.

Nie jest przypadkiem, że artykuł ukazał się po wydaniu przeze mnie decyzji zakazującej marszu przeciwko imigrantom, organizowanej przez grupę osób związanej z ONR i opublikowaniu wywiadu ze mną w piątkowej Gazecie Wyborczej /wyborcza.pl/ Pan red. Staniszewski, znany ze swoich radykalnych poglądów politycznych i spiskowej teorii dziejów (zaistniał przy okazji głośnego niegdyś artykułu „Trotyl we wraku tupolewa”), przeciwnik przyjmowania uchodźców, jątrzący, zadający kłam i naruszający dobre imię naszej podkowiańskiej szkoły i naszego miasta, już znacznie wcześniej w swoich artykułach posuwał się do kłamstw i insynuacji. Komentarz do artykułu we Wprost-10.2015

Dziwny zbieg okoliczności

We wtorek rano (19.01) organizator planowanej demonstracji usłyszał ode mnie, że nie uzyska zgody i jeszcze tego samego dnia koło południa p. Staniszewski wysłał pismo z pytaniami w/s trwającej kontroli PIP w Urzędzie Miasta. W żadnej mierze nie był zainteresowany wynikami kontroli i odpowiedzią na swoje pismo (artykuł we „Wprost” powstał po trzech dniach roboczych, od momentu złożenia zapytania). Protokół z kontroli, z którym można się zapoznać tutaj nie wykazał żadnych nieprawidłowości, jakoby „dochodziło do mobbingu i zastraszania pracowników bądź innych gorszących działaniach burmistrza”. Kontrola dotyczyła „przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy, a także podejmowania działań mających przeciwdziałanie mobbingowi.Jeżeli P. Staniszewski swoją wiedzę dziennikarską opiera tylko na otrzymanych donosach (albo wymysłach, kto wie?), to o rzetelności, staranności zawodowej i etyce nie ma pojęcia. Złamał podstawowe zasady obowiązujące dziennikarzy, czyli mówienia prawdy i obiektywizmu.

Pan red. w imię bliżej nieokreślonego celu niszczy dobre imię Podkowy. Tylko, że przypomina to skok na główkę do pustego basenu. News, a raczej donos medialny, godny brukowca nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem, a jedynie jest „efektem mechanizmu psychologicznego, sprawiającego, że fanatyk nie czuje potrzeby weryfikowania tego, co potwierdza jego obsesje”. A pan ma fiksację na punkcie burmistrza, który dopuszcza obecność dzieci uchodźczych w podkowiańskiej szkole, a w której uczą się jego dzieci. Podkowa, która jawi się tolerancyjną i otwartą na inne kultury jest nie do zaakceptowania przez p. Staniszewskiego. Powtórzę panu Staniszewskiemu, to co powiedziałem organizatorowi demonstracji – jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest właśnie strach (słowa Franklina Delano Roosevelta).

Próba zastraszenia mnie przez p. Staniszewskiego wyimaginowanym skandalem i sensacją, której nie ma, na niewiele się zda, a jedynie wpisuje się w retorykę maili i wiadomości, które dostaję od sympatyków demonstracji i przeciwników przyjmowania uchodźców, np.: „pobijcie mu dzieci”, „burmistrz pedał”, „spalić skurwysyna”, „nie ruszaj się bez policji”. Dla przykładu skan:

fb artJa będę dalej powtarzał: Podkowa Leśna jest otwarta na ludzi wielu kultur. Od zawsze podejmowała działania w naszej społeczności szkolnej i podkowiańskiej na rzecz poszanowania praw człowieka, budowania pozytywnych relacji i wspierania integracji cudzoziemców ze społecznością lokalną i będzie robiła to dalej.

Tylko ludzie małego formatu opierają się na plotkach i insynuacji, przy okazji naruszając dobra osobiste osób trzecich. Dla nich najważniejsze jest rozprzestrzenienie medialnego smrodu, kosztem wizerunku miasta, z którego dóbr korzystają.

Prywatna wojenka p. Staniszewskiego.

Wisienką na torcie uprawianej przez p. Staniszewskiego polityki kłamstwa, jest prywata, która ma znamiona schizofrenii, bo jak nazwać to, że po pierwsze: rzuca kalumnie pod adresem szkoły i pracujących w niej nauczycieli, a z drugiej strony dopuszcza się fikcyjnego meldunku swoich dzieci na terenie Podkowy (choć w rzeczywistości rodzina mieszka w gminie sąsiedniej), tylko po to, aby zagwarantować im możliwość nauki w naszej szkole.

Po drugie: rzuca oszczerstwami we mnie, pisząc o zastraszaniu i mobbingu pracowników, a jego partnerka życiowa aplikuje (wśród 16 innych osób) do pracy w naszym urzędzie na dopiero co zwolnione się miejsce – co prawda bez powodzenia. Ot paradoks.

Pan Staniszewski skompromitował się jako dziennikarz i jako człowiek.

_____________________________________________________

Co do polityki kadrowej, to wypowiadałem się w artykule Urząd w  reorganizacji . Zmiany były konieczne i dużo pracy jeszcze przede mną. Linki do:  1. Audyt organizacyjny , 2.  audyt dotyczący budowy szkoły – ostateczne sprawozdanie.

Dziękuję wszystkim tym, którzy w ciągu ostatnich dni bardzo mnie wspierali.

Zdjęcie zostało zrobione podczas sobotniej demonstracji ONR w Podkowie.

 

Stop mowie nienawiści!

Z konferencji prasowej w dniu 13.01.br. Obozu Narodowo Radykalnego (ONR) mogliśmy się dowiedzieć, że ONR planuje w Podkowie Leśnej demonstrację – a mianowicie chce wyrazić swój sprzeciw „wobec zgody umieszczenia w Polsce imigrantów”. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania w dniu 23 stycznia 2016r. takiego zgromadzenia wystąpiło Stowarzyszenie Narodowy Pruszków (ONR Pruszków), planując przemarsz spod podkowiańskiej szkoły pod Urząd Miasta. Dlaczego ludzie z Pruszkowa wybrali na manifestację swoich poglądów spokojną i maleńką Podkowę?- tego nie wiem. Władze Podkowy Leśnej nie są decyzyjne w kwestii przyjmowania bądź nie uchodźców do Polski. Podkowa znana ze swojej otwartości, tolerancyjności i solidarności, wielokulturowa i od ponad kilkudziesięciu lat mająca doświadczenie z cudzoziemcami nijak nie wpisuje się w klimat ksenofobicznych opinii głoszonych przez tę organizację. Dotychczasowe doświadczenia z uchodźcami przebywającymi w Ośrodku dla cudzoziemców w granicach administracyjnych Podkowy (choć z dala od miasta), a przypomnę, że przeszło przez niego już ponad 80 tys. osób pokazują, że w żadnym stopniu nie obniżyła się jakość życia mieszkańców, ani ich pobyt nie miał wpływu na poziom bezpieczeństwa – to wynika z policyjnych statystyk. Co nie oznacza, że nie mam różnych obaw związanych z pobytem uchodźców.

Organizatorem marszu jest pruszkowski ONR, a zatem zupełnie niezrozumiałe jest zatytułowanie demonstracji „Podkowa przeciw imigrantom” przez w/w organizację na plakatach informacyjnych. Bo to nie „Podkowa jest przeciw”, a grupa osób z Pruszkowa, która uzurpowała sobie prawo do występowania w cudzym imieniu. Tyle, że Pruszków być może jest mniej medialny, a panom protestującym, by zaistnieli potrzebna jest twarz Podkowy.

Zgodnie z art.14 pkt 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach organ gminy ma obowiązek wydać decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Po przeanalizowaniu zagrożeń wynikających z planowanej manifestacji – zaproszonych do udziału w niej przez ONR zostało do wczoraj 1100 osób (choć oficjalnie w piśmie podano liczbę 70), a jest to w skali naszego miasta bardzo wysoka liczba (odpowiada ona 1/3 mieszkańców) istnieje uzasadniona obawa co do naruszenia porządku publicznego Podkowy Leśnej. W związku z tym moja decyzja jest odmowna. Dzisiaj ta liczba zaproszonych osób w publicznym portalu społecznościowym wynosi 1600 i stale rośnie.

onr demonstracjaObserwując dotychczasowy przebieg demonstracji organizowanych przez ONR w Polsce wydaje się to szczególnie uzasadnione. W trosce o poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, również licznych małżeństw mieszanych oraz dużą grupę dzieci cudzoziemskich uczących się w podkowiańskiej szkole uznałem, że tego typu manifestacja i głoszenie radykalnych haseł światopoglądowych będzie naruszeniem miru społecznego i de facto demonstracją przeciwko naszym obywatelom.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Od momentu pojawienia się informacji na stronie miasta o planowanej demonstracji dostaję bardzo dużo telefonów i maili od zaniepokojonych mieszkańców wyrażających swój głęboki protest przeciwko tego typu wydarzeniom w dotychczas bardzo spokojnej Podkowie Leśnej.

W czasie rozmowy z organizatorem (na spotkaniu w urzędzie) potwierdziły się moje obawy co do prawdziwych intencji demonstrujących i używania mowy nienawiści, usłyszałem o „sile białego człowieka”, konieczności utrzymania „czystości etnicznej” czy wszechobecnym „spisku żydowskim”. Nie będę zgadzał się na organizowanie tego typu demonstracji, bez względu na to jak usilnie organizatorzy będą próbowali ukrywać swoje prawdziwe oblicze. Uleganie presji i podpieranie się prawem do pełnej wolności słowa nie może nas przybliżać do dymiących kominów w obozach zagłady czy płonącej stodoły w Jedwabnem. I nie ma znaczenia czy pochodnie niesie muzułmanin, protestant czy katolik. Nienawiść nie ma rasy ani koloru skóry.