54 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 18 grudnia 2020 roku do 26 stycznia 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 10 zarządzeń , które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych, m. in. wprowadzono nowy regulamin zamówień publicznych
  i regulamin korzystania z samochodu służbowego.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z przedstawicieli samorządu powiatu grodziskiego z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w/s udziału PSP i OSP w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19 dla seniorów.

Sprawy bieżące:

 • Pozyskano dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo na projekt pn. Rozbudowa Pumptrack’a w Podkowie Leśnej oraz na projekt
  pn. Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy.
 • Pozyskano dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „E-usługi dla Podkowian”.
 • Zakończono prace i oddano do użytku podest i ścieżki w Ogrodzie Matki
  i Dziecka.
 • Prowadzone są rozmowy z firmą Edison Energy na temat współpracy w procesie instalacji systemów fotowoltaicznych przez mieszkańców Podkowy Leśnej.
 • Zostało złożone pismo do MWKZ z prośbą o wydanie wytycznych konserwatorskich w zakresie warunków, jakie muszą spełnić mieszkańcy, aby móc zamontować instalacje fotowoltaiczne na terenie swoich nieruchomości.
 • Uzyskano pozytywną decyzję MWKZ na instalację minirampy na terenie Skateparku.
 • Wyłoniono firmę odbierającą świetlówki od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna na rok 2021, jest to firma REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o z Błonia
 • Podpisano umowę na odbiór przeterminowanych leków z aptek na terenie miasta z firmą: F. H. U. NATURA, Marek Michałowski z Bydgoszczy
 • Rozpoczęto kontrole firm z Rejestru Działalności Regulowanej, w trakcie kontroli są firmy:

-Byś Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

-Suez Polska Sp. z o.o. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa

-Eko-Hetman, ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn

 • Rozpoczęto procedury w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie pasa drogowego posesji przy ul. Modrzewiowej 4 oraz na terenie posesji przy
  Akacjowej 12.
 • Zostały złożone dokumenty do PINB w celu uzyskania pozwolenia
  na użytkowanie i zakończenie procesu inwestycyjnego ul. Wróblej na odcinku od Jaskółczej do Sokolej oraz ul. Sokolej w rejonie skrzyżowania z ul. Wróblą.
 • Kontynuowane są prace budowlane związane z przebudową ulicy Błońskiej
  na odcinku Myśliwska-Jelenia.
 • Zakończono procedury odbiorowe i przejęto przebudowany odcinek
  w użytkowanie ul. Świerkowej (Akacjowa – granica terenu z WKD
  oraz skrzyżowanie z ulicą Akacjową i Modrzewiową).
 • Prowadzone są czynności umożliwiające rozpoczęcie inwestycji (wnioski
  na wycinkę drzew, uaktualnienie warunków na likwidację kolizji energetycznych) dla ul. Gołębiej, Zachodniej, Kwiatowej.
 • Zawarto umowę dzierżawy gruntu pod wodociąg z Gminą Brwinów – działka 6/1, obr. 0003-3.
 • Podpisano umowę z firmą FAGUS Sp. z o.o. na sprzątanie i pielęgnację zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna w 2021 r.
 • Wyremontowano dwie pompy pośrednie oraz kupiono dodatkowo pompę pośrednią na SUW Warszawska. Zamontowano zestawy do zasilania awaryjnego w 11 szt. przepompowni.
 • Zamontowano pompę głębinową i nowe rury na ujęciu wody oligoceńskiej, studnia została włączona do sytemu wodociągowego.
 • Przeprowadzono weryfikację posiadanych kart telefonicznych, zlecono Operatorowi sieci naprawę wadliwie działających modułów komunikacyjnych systemu powiadamiania sms dla przepompowni ścieków.
 • Wykonano przegląd i naprawę agregatów prądotwórczych przed sezonem zimowym, SUW Warszawska, stacja pomp głębinowych Kwiatowa.
 • Wymieniono grzejniki na SUW Warszawska.
 • Podpisano umowę na konserwatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rok 2021.
 • Dokonano poboru próbek wody w przedszkolu na ul. Borsuczej.
 • Przeprowadzono przegląd przepompowni, w związku ze zgłoszeniem GEA-NOVA o blokowaniu włazu przez samochody na ul. Grabowej, po wizji
  w terenie i braku reakcji ze strony właściciela oraz nagminnym blokowaniu dostępu do przepompowni sprawę zgłoszono na policję.

Inne 

 • Powołano gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – Panią Magdalenę Grzywacz, Głównego specjalistę w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
 • Uruchomiono gminną infolinię pod nr tel. 22 759 21 16, gdzie mieszkańcy Podkowy Leśnej mogą zasięgnąć informacji nt. punktów szczepień, możliwości zamówienia mobilnego punktu szczepień dla osób niepełnosprawnych,
  czy organizacji transportu do miejsca szczepień w szczególnych przypadkach, np. osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w stopniu znacznym, nie mających możliwości samodzielnego zorganizowania transportu.
 • Na terenie Podkowy Leśnej szczepienia przeciwko COVID-19 będą wykonywane w NZOZ MEDIKUS ul. Jelenia 30A i NZOZ BASIS filia
  w Owczarni ul Kazimierzowska 33d.

 

 

                                                

e-usługi z dofinansowaniem!

Nasz wniosek o dofinansowanie dla projektu polegającego na realizacji e-usług w Podkowie Leśnej został pomyślnie rozpatrzony. Poziom dofinansowania to 1 105 000 zł. Wartość projektu – 1 382 760 zł.

Realizacja projektu umożliwi:

 • bardziej elastyczną formę kontaktu między mieszkańcem a urzędem,
 • umożliwienie dokonania każdego rodzaju płatności,
 • usprawnienie konsultacji społecznych i ankietowania,
 • e-cmentarz,
 • zarządzanie ofertą kulturalną miasta,
 • wprowadzenie rejestrów elektronicznych, w tym np. dla małej architektury, inwestycji liniowych (np. lampy) czy inwentaryzacji drzew,
 • moduł raportowania.

Mieszkańcy będą korzystali z systemu dwoma kanałami: poprzez stronę internetową oraz aplikacje mobilne. Aplikacja mobilna posiadać będzie częściową funkcjonalność głównego systemu. Opcje takie jak: wysyłanie pism zintegrowanych z ePUAPem czy opłacanie i podgląd podatków nie będzie możliwe za pomocą aplikacji. Strona internetowa zostanie przystosowana do działania na urządzeniach z ekranami o różnych rozmiarach (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony), posiadających klawiaturę lub ekran dotykowy. Aplikacje będą dostępne dla najpopularniejszych platform używanych w Polsce, czyli Android i iOS.

Uruchomienie systemu będzie ukłonem w kierunku klientów urzędu, którzy nie mają możliwości pojawienia się osobiście celem załatwienia danej sprawy. Naszym zdaniem znaczna część załatwianych spraw nie wymaga osobistego stawiennictwa (oczywiście poza odbiorem dokumentów jak np. dowód osobisty, czy karta mieszkańca). Z drugiej strony wierzymy, że nowy system umożliwi urzędnikom sprawniejszą realizację spraw mieszkańców, jak również dostarczy istotnych danych z obszaru informacji zarządczej do wsparcia procesów decyzyjnych.

Jakie e-usługi zamierzamy wdrożyć?

Pierwszą zmianą będzie rozszerzony panel mieszkańca, który będzie przede wszystkim podstawową platformą komunikacyjną między mieszkańcem a urzędnikiem. Oprócz standardowych funkcji, takich jak dokonywanie płatności za wodę czy śmieci, możliwe będzie dokonywanie płatności z pozostałych tytułów, jak podatek od nieruchomości, czy opłaty za najem nieruchomości miejskich. Najważniejszą funkcją będzie jednak spersonalizowany system komunikacji. Mieszkaniec wszczynając daną sprawę (np. składając elektronicznie dokumenty do wyrobienia karty mieszkańca), wyrażając wcześniej zgodę na komunikację elektroniczną, otrzyma wiadomość w aplikacji zainstalowanej na telefonie o możliwości odbioru karty. Tego typu wiadomości chcemy wykorzystać dla wszystkich spraw załatwianych elektronicznie – w momencie realizacji projektu katalog tematów  będzie sukcesywnie powiększany.

Drugą, istotną funkcją projektu, będzie możliwość elektronicznego dokonywania konsultacji społecznych. Stworzenie zaawansowanego mechanizmu ankietyzacji umożliwi poznanie zdania mieszkańców przy każdej nawet najmniejszej inwestycji lub inicjatywie urzędu. Obecnie, przy najistotniejszych sprawach, organizowane są spotkania z mieszkańcami, które angażują znaczną ilość czasu, a nie zawsze termin spotkań z mieszkańcami pasuje każdemu. Dzięki nowemu systemowi pojawi się możliwość przedstawienia stanowiska każdego mieszkańca elektronicznej – bez konieczności obecności fizycznej na spotkaniu. Możliwość rozbudowanej ankietyzacji, która umożliwi prowadzenie konsultacji społecznych przy każdym temacie, pozwoli na szerszy wymiar partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Oczywiście moduł ankietowy będzie  miał odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające jednemu mieszkańcowi oddawanie więcej niż jednego głosu – dzięki temu poznamy prawdziwe preferencje inwestycyjne podkowian, a nie preferencji „grupy niezadowolonych”, która czasem próbuje narzucić większości swoje wizje.

Jedną z ciekawszych informacji będzie tzw. e-cmentarz, czyli narzędzie, które umożliwi lokalizację grobów, krótkie metryczki dot. pochowanych osób oraz wizualizacje graficzną (zdjęcia nagrobków z poziomu ziemi oraz drona). Ponadto system będzie wyznaczał drogę od wejścia na cmentarz do danej kwatery. Narzędzie takie umożliwi szybkie wyszukiwanie grobów, które będzie dedykowane nie tylko podkowianom, ale bliższym i dalszym rodzinom osób zmarłych i pochowanych na cmentarzu.

System umożliwi również zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi. Otrzymają Państwo możliwość rejestrowania się na wydarzenia kulturalne, realizowane przez urząd, CKIiO czy bibliotekę, w tym również dokonywanie rezerwacji i płatności na wydarzenia realizowane odpłatnie. Moduł ten umożliwi przede wszystkim lepsze zarządzanie miejscami na imprezach zamkniętych. Dzięki systemowi, znacznie łatwiejsze będzie zarządzanie takimi wydarzeniami.

Kolejną funkcją systemu będzie wsparcie urzędnika – dzięki e-usługom będziemy mogli zintegrować szereg baz danych do baz danych relacyjnych REST. Unikniemy w ten sposób problemów dublowaniem lub nakładaniem się informacji z różnych źródeł (obecnie spora część rejestrów prowadzona jest w Excelu), zaś pozyskane z bazy informacje będą wiarygodne i ostateczne. Elementy bazy danych będą miały znaczniki geolokalizacyjne, co umożliwi nanoszenie na mapy różnego typu małych obiektów, jak np. lampy oświetleniowe, kosze na śmieci, ławki, czy nawet inwentaryzację drzew z naniesieniem wszystkich obiektów na mapę.

Z bazą danych powiązana będzie ostatnia e-usługa – raportowanie. Opracowany zostanie generator wyszukiwania, który umożliwi przygotowywanie danych pod kątem raportów oraz pełniejszego informowania mieszkańców. Nie jest wykluczone, iż podstawowe zapytania zostaną udostępnione przez stronę WWW dla mieszkańców. Niemniej jednak kluczowe tutaj będzie zachowanie anonimizacji danych oraz zgodność z polityką prywatności (RODO).

 

Materiał informacyjny przygotował M.Bzdyra (UM)

Dostaliśmy dofinansowania na kilka miejskich projektów!

W dosłownie ostatnich dniach starego roku dotarły do nas bardzo dobre informacje. Kilka z wniosków które składaliśmy do różnych instytucji przyznających dofinansowania znalazło swój szczęśliwy finał.

Dzisiaj o pierwszym, bardzo ważnym dofinansowaniu uzyskanym dzięki konkursowi organizowanemu w ramach działania PROW, a organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD Zielone Sąsiedztwo. W ramach operacji „tworzenie miejsc integracji oraz rozwoju turystyki, rekreacji i sportu oraz przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 283.656,00 zł na wykonanie projektu pn  „Tworzenie do warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy”.

W ramach zadania zostanie wykonana znaczna część zagospodarowania terenu szkoły wg projektu wykonanego w czerwcu 2017 r.

Między innymi do realizacji zostały wybrane 4 elementy z projektu, tj:

 • 02 – Bieżnia i rozbieżnia z zeskocznią, przewidziana do przebudowy
 • 03 – Boisko do siatkówki i badmintona
 • 04 – Bieżnia terenowa z nawierzchni mineralnej
 • 06 – Strefa do gry w tenisa stołowego/Teqball

Wartość całego realizowanego projektu szacujemy na 446 tyś złotych. Wysokość dofinansowania przyznanego przez LGD Zielone Sąsiedztwo to 63,63%!

Trochę historii.

Pierwszą koncepcję zagospodarowania terenu szkoły zlecono w 2012 roku. Szkic wraz z rysunkami powstał w 2013 i ta koncepcja stanowiła bazę do dyskusji jaką rozpoczęliśmy na wiosnę 2017 roku. Zleciliśmy opracowanie koncepcji na podstawie której po konsultacjach społecznych i opiniowaniu zagospodarowania zarówno ze środowiskiem szkolnym (nauczyciele, uczniowie i rodzice) jak i mieszkańcami powstał w czerwcu 2017 r docelowy projekt. Całość prac wtedy wyceniono na ponad 1,3 mln złotych. W połowie tamtego roku zakończyły się sprawy sądowe związane z roszczeniami podwykonawców budujących naszą szkołę. Więcej http://arturtusinski-podkowa.pl/plan-zagospodarowania-terenu-szkoly/ i http://arturtusinski-podkowa.pl/spotkanie-z-mieszkancami-9/

Przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy mamy nadzieję ogłosić w I kwartale, a termin zakończenia prac planujemy na koniec sierpnia br., tak aby od 1 września – miejmy nadzieję już normalnego początku roku wszyscy mogli cieszyć się nową infrastrukturą.

Opracowany w czerwcu 2017 r. projekt nie przewiduje zmiany sportowo-rekreacyjnej funkcji terenu – pomocniczej dla Szkoły. Przewidziane w projekcie inwestycje mają na celu wzbogacenie programu sportowo-rekreacyjnego oraz rewaloryzację jego przestrzeni.

Przewidziano remont / budowę / aranżację następujących elementów :

 • Boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna + piła nożna + koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej
 • Boisko do siatkówki i badmintona o nawierzchni poliuretanowej
 • Boisko dla młodszych dzieci o nawierzchni z trawy naturalnej zabezpieczonej za pomocą mat ażurowych
 • Trójtorowa bieżnia lekkoatletyczna 100 m z rozbieżnią do skoku w dal (o nawierzchni poliuretanowej) i zeskocznią
 • Zespół terenowych urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych
 • Bieżnia terenowa o nawierzchni mineralnej
 • ‘Ścieżka zdrowia’ z elementami fitness / parkur
 • Strefa gry w tenisa stołowego

Rysunek planu zagospodarowania terenu szkoły.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu wykonamy pierwsze elementy zagospodarowania terenu. Po przeprowadzce przedszkola do nowego budynku, w drugiej połowie roku zaproponujemy aranżację  przyszkolnego ogródka doświadczalnego w „patio” gdzie dzisiaj stoją przedszkolne zabawki.

 

Jest to pierwsze dofinansowanie które opisuję w Nowym Roku, a pozyskaliśmy już ich kilka. Gdy uzyskamy potwierdzenie otrzymanych środków na wszystkich listach rankingowych na których znalazło się Miasto Podkowa Leśna uzbiera się niebagatelna kwota dofinansowania blisko 2 mln złotych!, a wartość projektów przekroczy 3,5 mln. ? Szczegóły wkrótce.

Szczepienia SARS-CoV-2(COVID-19)

Jak wszyscy wiemy szczepienia zostały decyzją rządu podzielone w/g grup „ryzyka”. Po medykach, od dzisiaj czyli 15 stycznia 2021 r. rusza rejestracja osób w wieku 80+, które chcą się zaszczepić przeciwko SARS-CoV-2. Od 22 stycznia będą rejestrowane osoby powyżej 70 roku życia.

Do obu punktów szczepień, które zgłosiły swój akces do ogólnopolskiej akcji szczepień ma trafiać po 30 dawek tygodniowo. Taką informację otrzymały i punkty szczepień i inne instytucje które mają być zaangażowane np. w pomoc przy transporcie osób do punktów szczepień. Po tyle dawek tygodniowo ma otrzymywać każdy z zarejestrowanych punktów szczepień, bez względu na wielkość miejscowości na terenie której działa. Nie ma też w tym wypadku mowy o tak zwanej rejonizacji.

W Podkowie Leśnej mamy 240 mieszkańców mających 80 i więcej lat. Osób 70+ jest ponad 440. Proste obliczenia matematyczne pokazuję, że jeśli akcja szczepień fizycznie ruszy z końcem stycznia (a nie będąc pesymistą trzeba zakładać, że jest to wariant optymistyczny) to 80 latkowie zostaną zaszczepieni do końca lutego. Szczepienie osób 70+ wydaje się, że potrwa do końca kwietnia, ale należy pamiętać o drugiej, koniecznej dawce szczepienia.

Specjaliści BioNTech SE podkreślają, że drugą dawkę należy przyjąć po upływie 21-28 dni od zaszczepienia pierwszą. Nie później jednak niż po 6-7 tygodniach. Sama częściowo odporność powinna pojawić się po 7-12 dniach od pierwszej dawki. W dużych badaniach klinicznych potwierdzono wysoką skuteczność szczepionki (94,1%-95%).

Zatem, szczepienia osób 70+ mogą się wydłużyć do końca czerwca, bo część z tych 30 dawek tygodniowo na punkt szczepień, będzie dla osób przyjmujących drugą dawkę.

Pozostali mieszkańcy Podkowy Leśnej, zakładając, że dane które otrzymujemy są wiarygodne i nie będzie żadnych niespodzianek w samym procesie szczepień czy w kwestii ich zakupu przez Polskę ( a musimy wziąć pod uwagę, że nasz rząd zrezygnował z 6 mln z puli 13 mln proponowanych nam szczepionek przez Modernę i na dzień dzisiejszy nie można pozyskać wiarygodnej informacji o liczbie zamówionych dawek ani o ich terminie dokładnym dostarczenia) będą szczepieni do początku marca 2023 roku!!!

Miejmy nadzieję, że jednak sam proces szczepień przebiegnie szybciej i dla nikogo szczepionek nie zabraknie.

W Podkowie Leśnej do szczepienia, osiągnięć nauk medycznych nikogo przekonywać nie muszę. Zakładam też, że chętnych będzie więcej niż wynikałoby to z frekwencji wyborczej. Niemniej szczepienia są nieobowiązkowe, ale warto rozważając rezygnację jeszcze raz sięgnąć do wiarygodnych naukowy źródeł. Zaglądać na strony PAN i instytucji zajmujących się badaniami i szczepieniami.

Więcej o szczepieniach w Podkowie Leśnej pod linkiem  

Osoby, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, mogą skorzystać z transportu zorganizowanego przez placówki medyczne oraz przez Miasto Podkowa Leśna.