Komunikat – uwaga smog

Komunikat Urzędu Miasta

W związku z przekroczeniem normy dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa mazowieckiego, Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego zawiadamia, że prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu alarmowego. Ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ http://sojp.wios.warszawa.pl/  i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl/ . W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do chorób dolnych i górnych dróg oddechowych. W związku z tym należy:

 • bezwzględnie przestrzegać zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych
 • ograniczyć palenie w kominkach
 • ogrzewać mieszkanie lepszym jakościowo paliwem
 • nie palić odpadów biogennych (liści, trawy, gałęzi)
 • czasowo nie używać ogrodniczego sprzętu spalinowego
 • ograniczyć stosowanie dmuchaw do liści
 • nie rozpalać ognisk
 • korzystać z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej

W związku z powyższym, Urząd Miasta informuje, że przeprowadzane kontrole na terenach nieruchomości prywatnych zostaną wzmożone. Mieszkańcy, którzy podejrzewają inne osoby o popełnienie wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów lub zauważą podejrzany zapach wydobywający się z posesji na terenie Podkowy Leśnej, proszeni są o zgłaszanie takich przypadków do urzędu, tel. 22 759 21 00

Kontrolujący  upoważniony przez Burmistrza wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

 • wejścia na nieruchomość prywatną w godzinach od 6.00 do 22.00
 • wstępu wraz całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza
 • przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego
 • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Udaremnianie lub utrudnianie wykonanie takiej czynności kontrolnej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (podstawa prawna Kodeks Karny, Art. 225, §11).

 

Nowe przedszkole z oddziałem żłobkowym

Pod koniec grudnia zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Miejskiego z odziałem żłobkowym w Podkowie Leśnej przy ul. Miejskiej w standardzie pasywnym.

Projekt budowy przedszkola ma być dostosowany do przyjęcia 100 osobowej grupy dzieci w wieku przedszkolnym oraz 15 dzieci w wieku żłobkowym.  Liczba dzieci została przyjęta po głębokiej analizie demograficznej, trendu z ostatnich 15 lat i prognozy na przyszłość.  W Podkowie nie ma opieki nad dziećmi żłobkowymi poza prywatnym punktem.

Zlecenie przewiduje opracowanie 3-wariantowej koncepcji architektonicznej przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu, która ma zawierać min.: część ogólną zawierającą opis techniczny rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiałowych, – część rysunkową zawierającą plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym podkładzie geodezyjnym obejmujący usytuowanie budynku przedszkola z zaznaczeniem przebiegu sieci zewnętrznych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Częścią koncepcji będzie też zestawienie kosztów realizacji inwestycji dla każdego wariantu odrębnie oraz wizualizacja komputerowa proponowanych rozwiązań projektowych. Po wyborze koncepcji przez zamawiającego oraz konsultacjach z mieszkańcami zostanie przygotowany projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zaprojektowany budynek ma być pasywny. W projekcie muszą być uwzględnione dostępne na terenie działek źródła energii odnawialnej służące do wytwarzania i odzysku ciepła i chłodu oraz do produkcji energii elektrycznej o ile rozwiązania takie będą pełnić funkcję edukacyjną, poprawią efektywność energetyczną budynku, komfort jego użytkowania lub będą uzasadnione ekonomicznie. Projekt powinien przewidywać system nocnego przewietrzania budynku. Usytuowanie budynku na działkach powinno być podporządkowane jak najlepszemu nasłonecznieniu sal dydaktycznych i jak największym zyskom termicznym ze słońca. Budynek ma być przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Składanie ofert należy przesłać najpóźniej do dnia 09.02.2018r. godz. 14.00. Jeżeli postępowanie zostanie rozstrzygnięte, to projektu należy się spodziewać do końca czerwca 2018.

fot. dzisiejsze przedszkole

Dotychczasowy budynek rokrocznie wymaga dużych nakładów finansowych, jest wybudowany w technologii, która nie pozwala na rozbudowę, modernizację i montaż nowoczesnych urządzeń itd. W pierwotnym założeniu był budynkiem tymczasowym. W moim przekonaniu jest to jedna z ważniejszych i potrzebnych inwestycji do zrealizowania w najbliższych latach.

Wszystkie informacje dla zainteresowanych na temat postępowania są w bip.podkowalesna.pl

 

Kartki ostrzegawczo-informacyjne

Temat parkowania w Podkowie do łatwych nie należy. Wciąż są związane z tym uciążliwości dla mieszkańców, dlatego zdecydowałem o akcji informacyjno-ostrzegawczej. Kierowcy, którzy zaparkowali niezgodnie z przepisami od dwóch dni mogą znaleźć za wycieraczką żółtą kartkę z informacją o bezpłatnym udostępnieniu  Park&Ride dla kierowców oraz grożących mandatach związanych z łamaniem przepisów. Następnym krokiem będą  juz wystawiane mandaty. Zdesperowani mieszkańcy, którzy nie moga przejśc chodnikiem też włączyli się w akcję wkładając karteczki niesubordynowanym kierowcom, mając nadzieję na większą kulturę zatrzymywania się.

Informacja o oddaniu parkingu do dyspozycji była podawana w biuletynie i na blogu i FB. Więcej na temat Park&Ride tutaj.

Poniżej przykłady złego parkowania.

fot. ul. Modrzewiowa, przy MOK

fot. ul. Główna -samochody pozostawione na trawniku (wyjeżdżonym)