Rowery w kolejce, bez opłat

Dziś dobra wiadomość.  WKD zgodnie z moimi wcześniejszymi rozmowami i zapowiedzią na ostatniej gali z okazji jubileuszu ( o której pisałem w marcu Medal Przyjaciel WKD), wprowadziła darmowy przejazd rowerów. Już od 1 maja 2018r. w weekendy (tj. sobotę i niedzielę) oraz święta (dni ustawowo wolne od pracy), pasażer posiadający ważny bilet na przejazd pociągiem WKD, będzie mógł przewieźć w pociągu jeden rower, bez konieczności zakupu biletu na przewóz roweru. Brawo WKD!

Ulice: Cicha i Kwiatowa wybudowane

Zakończyły się prace budowlane ulicy Cichej i Kwiatowej. Ulice, o które stoczyłem bój ze starostwe powiatowym, a w przypadku ul. Kwiatowej sprawa skończyła się w sądzie wygraną Miasta Podkowa Leśna. Obie drogi były w fatalnym stanie, mieszkańcy wiele lat wnioskowali o ich zrobienie. Dzisiaj już nie tylko poprawił się komfort życia mieszkańców tam mieszkających, ale i wszystkim spacerowiczów. Z obu ulic licznie korzystają dzieci jeżdżące na rolkach, idealnie równa nawierzchnia sprzyja tej aktywności.

Ulica Cicha od Bukowej do lasu –odcinek wybudowany ma długość 426,70m.  Ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5m z wybudowanymi spowolnieniami w postaci dwóch progów i azyli bezpieczeństwa oraz nawierzchnią asfaltową. Koszt budowy 849.523 zł

Ulica Kwiatowa (od Parkowej do Paproci) – Nawierzchnia ulicy o dł. 520mb i szer. 4,50m została wykonana w asfalcie, zjady na posesje z kostki, dwa wyniesione skrzyżowanie z ulicą Storczyków i Konwalii są równorzędne. Wybudowano też spowolnienia w postaci azylu bezpieczeństwa – zwężenia. Koszt budowy 900.000zł.

fot. w nagłówku -ul. Kwiatowa

100 zdjęć na 100 lecie odzyskania niepodległosci

Głosowanie w konkursie Narodowego Archiwum Cyfrowego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przebiegło po naszej myśli. 100 najciekawszych zdjęć z okresu II RP zostanie opublikowanych w formie albumu jesienią 2018 roku. Wśród nich znajdą się dwa szczególnie nam bliskie: Otwarcie sezonu samochodowego w Podkowie Leśnej w 1939 r. w kategorii „krajobrazy”

i Profesor Kazimierz Michałowski (podkowianin) podczas oględzin sarkofagu w 1937 r. Polskie wykopaliska archeologiczne w Egipcie. w kategorii „nauka”.


Zasady konkursu były proste, od 12 lutego 2018, w każdy poniedziałek, na profilu Facebook Narodowego Archiwum Cyfrowego prezentowało nową galerię złożoną z ok. 25 zdjęć z zasobu NAC. Użytkownicy spośród nich mogli wybrać i „polajkować” najciekawsze zdjęcia, a 10 fotografii z największą ilością polubień znajdzie się w albumie , o którym wyżej napisałem. Ogromnie się cieszę, że oba zdjęcia przeze mnie promowane były tak licznie udostępniane przez użytkowników facebooka, co przyczyniło się bezpośrednio do tak dobrego wyniku.

Publikacje Narodowego Archiwum Cyfrowego „100×100”, poza albumem książkowym, będzie dostępna w formie bezpłatnego ebooka na stronie nac.gov.pl

źródło zdjęć https://www.facebook.com/narodowe.archiwum.cyfrowe/

Informacja dotycząca zasad wycinki drzew i krzewów

Informacja dotycząca zasad wycinki drzew i krzewów rosnących na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych na działkach budowlanych – stan dla Miasta Podkowa Leśna obowiązujący od  18 stycznia 2018 r. 

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074).

17 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1330).

W związku z w/w zmianami informujemy, że Miasto Podkowa Leśna utraciło podstawę prawną do utrzymywania stanowiska Konserwatora d/s. Zabytkowej Zieleni i jako bezpodstawne – uległo likwidacji. W związku z tym, wnioski o zgodę na wycinkę i zgłoszenia zamiaru wycinki mieszkańcy kierują bezpośrednio do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Kiedy należy zgłosić zamiar wycinki? 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI DRZEWA – dotyczy osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Osoby fizyczne zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli drzewa mają obwody mniejsze niż wyżej wymienione, to nie ma żadnego zgłoszenia. Jeżeli drzewo ma większy obwód, należy zgłosić zamiar wycinki. Konserwator w ciągu 21 dni ma obowiązek zrobić wizję w terenie. Z oględzin jest spisywany protokół. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków) może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Jeżeli tego nie zrobi w ciągu tego terminu (brak odpowiedzi), to oznacza to tzw. „milczącą zgodę” na podjęcie wnioskowanych działań. Organ nie może wnieść sprzeciwu bez ważnego powodu (np. nieruchomość jest wpisana odrębnym wpisem do rejestru zabytków, drzewo jest pomnikiem przyrody).  Wydanie powyższej decyzji (sprzeciw) stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Ważne jest, aby złożony wniosek (zgłoszenie) zawierał wszystkie wymagane informacje.  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę (może być odręczna) określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Dobrze byłoby jeszcze  podać nazwę drzewa i obwód pnia mierzony na wysokości 5cm.

W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.
W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

 

Kiedy należy uzyskać pozwolenie na wycinkę?

ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW – dotyczy osób fizycznych na cele związane z działalnością gospodarczą i innych podmiotów.

Osoby fizyczne na cele związane z działalnością gospodarczą lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów wydawanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę w trybie ustawy o ochronie przyrody nie obejmuje: 
1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
6. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
7. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni – dotyczy tylko nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków odrębnym wpisem, których (prywatnych) w Podkowie Leśnej jest kilka.

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Mazowieckiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.
Pozwolenie na prace konserwatorskie i restauratorskie jest wymagane bez względu na obwód pni drzew, również w przypadku usuwania drzew lub krzewów przez osoby fizyczne.
Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

POZWOLENIE NA INNE DZIAŁANIA, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni – dotyczy tylko nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków odrębnym wpisem

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni nie mieszczące się w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Mazowieckiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.
Pozwolenie na inne działania w parkach, ogrodach lub przy innych formach zaprojektowanej zieleni jest wymagane np.:
– w przypadku usuwania drzew lub krzewów stwarzających niebezpieczeństwo,
– na usunięcie złomów i wykrotów.
Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

WIATROŁOMY I ZŁOMY – dotyczy osób fizycznych i innych podmiotów (czyli wszystkich)

Osoby fizyczne lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym dokonują zamiaru zgłoszenia do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków usunięcia uszkodzonych drzew i krzewów. Jednakże usunięcie drzew/krzewów stanowiących złomy i wykroty możliwe będzie po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (art. 83f ust 1 pkt. 14 b ustawy o ochronie przyrody).

Uwaga: W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Uwaga: Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

Wyżej wymienione przepisy nie obowiązują na działkach leśnych nie wpisanych odrębnym wpisem do rejestru zabytków.

Podkowa Leśna numerem 1

Na stronach papierowej „Wspólnoty” oraz jej stronie internetowej, niewątpliwie miesięcznika uważanego za najbardziej merytoryczny w tematyce samorządowej, ukazał się artykuł „Jak samorządy inwestują w kulturę” wraz z rankingiem wydatków jednostek samorządowych. W kategorii gmin miejskich zostało sklasyfikowanych 237. Metodologia była prosta – ranking wydatków na kulturę objął 2 lata – 2015 i 2016 rok, co stanowiło uzupełnienie rankingu opublikowanego przed rokiem, obejmującego wydatki w latach 2010–2014. Dane zostały zebrane i opracowane przez Dział Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury na podstawie sprawozdań budżetowych przekazywanych przez Jednostek Samorządu Terytorialnego do Ministerstwa Finansów. Pod uwagę wzięto wydatki bieżące i majątkowe łącznie z lat 2015–2016. Wydatki zostały przeliczone na osobę (na podstawie  danych GUS na koniec 2016 roku).

Z przyjemnością informuję, że Podkowa Leśna w klasyfikacji gmin miejskich wydaje na kulturę najwięcej w Polsce – 1022,37zł na mieszkańca, co daje 7,26% wydatków ogółem w budżecie (dział 921) oraz 8 miejsce w kraju wśród wszystkich gmin. Kolejne miejsca w kategorii gmin miejskich zajmują: Pruszków – 882,02zł, Sucha Beskidzka- 866,56zł, Jastarnia- 632,39zł, Bolesławiec 613,53zł, Krynica Morska 596,77zł, Duszniki Zdrój 589,41zł.

Gminy sąsiednie:

Brwinów  162,18zł
Milanówek  254,72zł
Nadarzyn  630, 40zł
Michałowice  441,23
Grodzisk Mazowiecki  281,66zł

W poprzedniej edycji rankingu zajęliśmy 2 miejsce. Zawsze w różnych rankingach wydatki, jakie Podkowa Leśna przeznacza na działania kulturalne plasują nas w czołówce.  Od 1990 roku, wszystkie kadencje władz samorządowych przykładały ogromną wagę do kultury, Nasze miasto zostało stworzone dla ludzi kultury i wszystkich jej konsumentów, miało pogodzić twórców kultury z jej odbiorcami stwarzając niepowtarzalne warunki samorozwoju mieszkańców w tej dziedzinie życia społecznego. Warto też zaznaczyć, ze wydatki na kulturę w naszym mieście dotyczą zazwyczaj wydatków bieżących przeznaczanych na „konsumowaną kulturę” a nie inwestycji.

Warto podkreślić, że podobnie do poprzedniego plebiscytu,  w tym roku, też czołowe miejsce zajęły gminy turystyczne.

Dlatego zaglądając do ostatniego rankingu przygotowanego przez Wspólnotę, ze zdumieniem odnotowałem fakt, że pięć gmin ( w tym 4 z czołówki) znalazło się na ostatnich pozycjach, Podkowie przypadł nr 235. W związku z tym w błędnym kierunku poszła też analiza materiału. Widać, że Excel sprawił komuś psikusa. Zdarza się. Napisałem do redaktora naczelnego Janusza Króla prośbę o sprostowanie rankingu.

 

Pan Janusz Król

Redaktor Naczelny „Wspólnoty”

j.krol@municipium.com.pl

Szanowny Panie Redaktorze,

nawiązując do maila przesłanego do Państwa Redakcji 13.04.2018 r. podtrzymuję moją prośbę o weryfikację i publikację sprostowania rankingu dotyczącego wydatków na kulturę za lata 2015 i 2016 r., którego wyniki ukazały się w ostatnim wydaniu pisma „Wspólnota” (nr 7/1247, 7 kwietnia 2018 r.).W rankingu wydatków na kulturę Podkowa Leśna w kategorii gmin miejskich znalazła się na 235 miejscu mimo, że jej wydatki na kulturę 2015-2016 per capita wyniosły1022,37, a udział wydatków na kulturę w budżecie ogółem 7,26%, co plasuje ją w czołówce rankingu. Najwyraźniej na str. 16 rankingu dot. gmin miejskich ostatnie pięć pozycji pomyłkowo zostało wpisane nie na swoich miejscach. W poprzednim rankingu „Wspólnoty” za lata 2010-2014 Podkowa Leśna wśród gmin miejskich plasowała się na drugiej pozycji. Natomiast w rankingu samorządów zaangażowanych w kulturę ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury opartym o dane za lata 2015-2016,
a opublikowanym przez samorząd.pap.pl Podkowa Leśna zajęła pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich o dużej zamożności

Należy podkreślić, że od 1990 roku kolejne władze samorządowe przykładały ogromną wagę do wspierania kultury w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna, stale poszerzając ofertę oraz inwestując w infrastrukturę, zgodnie z oczekiwaniami naszych mieszkańców.

Z uwagi na pojawiające się w mediach lokalnych informacje powtarzające nierzetelne informacje za opublikowanym przez Państwa Pismo rankingiem nasze miasto traci w oczach mieszkańców i gości swoją renomę miasta kultury, przyjaznego kulturze. 

            Jeszcze raz proszę o weryfikację rankingu oraz zamieszczenie sprostowania (na okładce lub czołowych stronach pism zarówno w wersji papierowej „Wspólnoty” jak i na stronie www z pełnym rankingiem.