Podkowa łączy

Po raz drugi naszą szkołę udostępniliśmy międzynarodowej organizacji CIVS, która zrzesza, integruje oraz edukuje dzieci i młodzież z całego świata. Kontakt nawiązaliśmy w 2016 roku i wtedy odbył się pierwszy obóz w naszym mieście. Na miesięcznym obozie dzieci z różnych krajów uczyły się tolerancji, jak komunikować się pomimo barier i jak wspólnie żyć mimo dzielących różnic kulturowych. Otwarci na wszystkich, którzy szanują pokój, wolność i prawa człowieka. CISV współpracuje z ośrodkami akademickimi i organizacjami międzynarodowymi – ONZ, Radą Europy i UNESCO. Obecnie działa w ponad 70 krajach.

Program obozu nie jest typową wycieczką nastawioną na zwiedzanie kraju organizatora, ale ma na celu jak najlepsze poznanie uczestników z innych delegacji i ich kultur. W związku z tym, większość czasu uczestnicy spędzają w miejscu obozu, na zajęciach, grach i zabawach edukacyjnych, dających szansę na nawiązanie międzynarodowych przyjaźni, kształtujących wrażliwość kulturową, tolerancję i szacunek dla różnorodności. Unikalny program zajęć nastawiony na kreatywność, współpracę i zaangażowanie adresowany jest do przyszłych młodych liderów – nowoczesnych, świadomych i otwartych. W trakcie obozu każda delegacja wybiera dzień, w którym przygotowuje potrawy oraz prezentuje swój kraj, jego historie, panujące tam obyczaje itp. Wszystkie programy CISV są organizowane i prowadzone przez wolontariuszy.

Konserwacja rowów

Do końca września zostaną przeprowadzone prace konserwacyjne polegające na odmuleniu, czyszczeniu i konserwacji dna i skarp rowów odwadniających w Podkowie Leśnej, tj. zebraniu z rowów śmieci i ich wywiezieniu, koszeniu skarp rowów, czyszczeniu dna i skarp z liści, gałęzi, odmuleniu wskazanych przepustów, naprawie i faszynowaniu osuwających się skarp rowów z wyłączeniem odcinka rowu biegnącego przez Rezerwat Parów Sójek.

Leżaki w parku

Pod koniec czerwca w podkowiańskim Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej zostały postawione siedziska – huśtawki tworząc tym samym strefę relaksu. Są to wygodne bujane fotele z poduchami odpornymi na zabrudzenia i częściowo warunki atmosferyczne. Cieszą się ogromną popularnością – w ciągu dnia są zajmowane przez rodziców z dziećmi i osoby starsze, a wieczorem okupowane przez młodzież.

Zgodnie z zapowiedzią strefa została doposażona w leżaki. 10 leżaków w kolorze zielonym i bordowym zostało ustawionych  w drugiej części parku. Mam nadzieję, ze nowe miejsce będzie służyło odpoczynkowi, ciekawym rozmowom i nawiązywaniu nowych znajomości. A to wszystko pod okiem kamer, czyli bezpiecznie.

Drogi w Partnerstwie Publiczno – Prywatnym

Drogi to chyba cały czas jeszcze najbardziej palący, najczęściej wymieniany temat wśród potrzeb inwestycyjnych w Podkowie Leśnej.  Sytuacja na rynku wykonawców ( przetargi na które z jednej strony nie ma chętnych oferentów, a z drugiej zaporowe ceny ofertowe, często dwukrotnie przewyższające wartość kosztorysową , a tym samym zarezerwowane środki w budżecie gminy) i dostawców materiałów budowlanych ani nie poprawiają sytuacji związanej z planowaniem inwestycji, ani z ich terminowym wykonaniem. W tym, jak i w poprzednim roku wydamy na przebudowę dróg rekordowe prawie 5 milionów złotych. Jednak biorąc pod uwagę koszty wykonania 1 kilometra drogi, które wzrosły od roku 2015 o ponad 40%, to cały wysiłek polityki finansowej miasta zostaje konsumowany przez wzrost cen na rynku.

W sumie w tej kadencji przebudowaliśmy prawie 5 kilometrów 300 metrów na wszystkie 42 kilometry podkowiańskich dróg. Jednak potrzeby są ogromne. Wartość kosztorysowa i szacunkowa projektów przekracza 34 miliony złotych. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta, na przebudowę zaprojektowanych dróg, bez uwzględnienia wzrostu cen potrzebujemy od 14 do 17 lat.

Dlatego od końca zeszłego roku intensywnie pracowałem nad znalezieniem rozwiązania i możliwością realizacji tych inwestycji w krótszym czasie. Rozwiązaniem wydaje się Partnerstwo Publiczno Prywatne, w którym miasto Podkowa Leśna powierza partnerowi prywatnemu utrzymanie dróg po ich wcześniejszym wybudowaniu, w zamian za stałą roczną opłatę „dostępową”. W skrócie – szukamy wykonawcy, który w ciągu 3-4 lat wybuduje nam te 13 kilometrów dróg oraz później przez okres 12-15 lat będzie te i dodatkowo wcześniej wybudowane drogi utrzymywał i konserwował tak, aby można było z nich wygodnie i bezpiecznie korzystać.

Czyli Partner Prywatny zajmie się :

  • utrzymaniem nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
  • koordynacją robót w pasie drogowym;
  • wykonywaniem robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  • przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  • przeciwdziałaniem niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
  • dokonywaniem okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  • utrzymywaniem zieleni przydrożnej, w tym sadzeniem i usuwaniem drzew oraz krzewów.

Ponadto, rozważam możliwość powierzenia Partnerowi Prywatnemu zadań zarządcy drogi określonych w art. 19 ust. 7 Ustawy o drogach publicznych takich jak: pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz realizację robót w zakresie inżynierii ruchu.

Planowany zakres utrzymania zostanie określony w trakcie prac analitycznych, w tym również badania rynku, a jego finalny zakres zostanie ustalony po dialogu konkurencyjnym z potencjalnymi partnerami prywatnymi.

Powierzenie w/w zadań Partnerowi Prywatnemu pozwoli na zwiększenie efektywności utrzymania dróg w Podkowie-Leśnej.

Szczegółowy zakres zadań, które zostaną powierzone Partnerowi Prywatnemu w ramach utrzymania dróg, a także standard ich utrzymania będą przedmiotem dialogu konkurencyjnego. Korzystanie z odcinków dróg objętych zamówieniem przez użytkowników będzie nieodpłatne. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego przyjmie formę opłaty za dostępność – na zasadach i warunkach określonych w umowie o partnesrstwie publiczno-prywatnym.

Po stronie Partnera Prywatnego będzie też pozyskanie instytucji finansowej która zapewni bezpieczeństwo przeprowadzenia tak dużej inwestycji.

Pomysł na pierwszy rzut oka może wydawać się Państwu dość abstrakcyjny, ale zlecona na początku roku analiza prawna pokazała, że jest możliwy do realizacji. Badania rynku które obecnie są prowadzone na zlecenie miasta pokażą czy będą zainteresowani realizacją tego projektu. Nasze analizy finansowe określiły warunki progowe „wejścia” miasta w projekt. Dodatkowo są już w Polsce przykłady realizacji podobnych przedsięwzięć, chociaż póki co pojedyncze i w dość małym zakresie. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, prace mogłyby ruszyć pełną parą w przyszłym roku i nie musielibyśmy czekać na przyzwoite drogi w Podkowie