37 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 21 grudnia 2018 roku – 24 stycznia 2019 roku

Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 8 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. zmian budżetowych miasta, spraw organizacyjnych

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu przedstawicieli zarządów wszystkich korporacji samorządowych w Polsce
 • Udział w spotkaniu samorządów metropolii warszawskiej dotyczącym gospodarki odpadami (Wołomin)
 • Rozpoczęcie pierwszej rundy Dialogu w ramach PPP dotyczącego utrzymania i budowy dróg w Podkowie Leśnej z przedstawicielami PRDiBM w Mińsku Mazowieckim oraz kancelarią Dentons
 • Spotkanie w/s klastra energii Zeroemisyjne Gminy Mazowsza w Mszczonowie
 • Spotkanie z burmistrzem Milanówka w/s współpracy w zakresie: współpracy urzędów, jednostek organizacyjnych i spółek miejskich oraz PPP, odpadów i straży miejskiej
 • Spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
 • Spotkanie w ramach PTO
 • Spotkania wójtów i burmistrzów w ramach Mazovii
 • Spotkanie z Komendantem Policji
 • Spotkanie wraz z innymi przedstawicielami samorządów z Kardynałem Kazimierzem Nyczem

Sprawy bieżące:

 • Odbyły się postępowania w Starostwie Powiatu Grodziskiego ws. ustalenia odszkodowania dla właścicieli działek zajętych pod drogi na terenie miasta.
 • Odbyła się kontrola PINB
 • Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Helenowskiej 23
 • Rozstrzygnięto postępowanie w przedmiocie „Wykonania usługi pielęgnacji i wycinki drzewostanu na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2019r.”
 • W związku z decyzjami Starosty Grodziskiego zezwalającymi na realizację inwestycji polegających na rozbudowie dróg gminnych – ulic Gołębiej i Zachodniej w Podkowie Leśnej – Miasto zawarło dwie ugody z właścicielami wywłaszczonych gruntów.
 • W przypadku gruntów, które stanowiły dotychczas współwłasność Miasta i Skarbu Państwa, zwrócono się do Starosty Grodziskiego z wnioskami o zrzeczenie się odszkodowania w całości. Starosta grodziski w tej samej sprawie przesłał miastu informację o swoim stanowisku dotyczącym odszkodowania dla skarbu Państwa które to trafi do kasy powiatu
 • Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.
 • W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na sprzątanie ulic i pielęgnację zieleni w ciągach ulicznych miasta Podkowa Leśna
  do dnia 31.12.2019 r.”.
 • W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn. „Wykonanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020.”. Jest to Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie, z którym w dniu 02.01.2019 r. zawarto umowę do końca 2020r.
 • W drodze przetargu nieograniczonego została wyłoniona firma na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do dnia 30.04.2019r.”
 • Zakończono opracowanie „Studium wykonalności poprzedzającego wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Podkowie Leśnej
 • Trwa likwidacja kolizji energetycznych ulic:
  1. Błońska (odc. Brwinowska- Jelenia )
  2. Warszawska(odc. Słowicza-Brwinowska)
  3. Helenowska (odc. Brwinowska – Jelenia)
  4. Główna ( dotyczy słupa na skrzyżowaniu ulic. Helenowskiej i Głównej)
 • Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy na interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta w okresie do 31.12.2019 co zapewni szybą i ciągłą reakcję na powstające uszkodzenia w nawierzchniach bitumicznych.

Inne

 • Uzyskaliśmy pozytywną opinię Wód Polskich dotycząca regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Powstał Program Ograniczenia Niskiej Emisji
 • Zorganizowano wydarzenie związanie z obchodami 50 lecia nadania praw miejskich Miastu Podkowa Leśna.
 • Wydawane są Karty Mieszkańca. Do tej pory zostało wydanych 100 kart uprawnionych m.in. do bezpłatnych przejazdów WKD, wydano prawie 400 biletów – ok. 74% seniorzy, 26% młodzież
 • Trwają prace nad projektem społecznym Aktywny Senior
 • Zakup stołu TEQBAL SMART (wersja halowa, rozkładana).
 • Uczestniczyłem w pożegnaniu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

 

Pierwsze statystyki programu WKD biletów „zerowych”

Niespełna miesiąc minął od możliwości skorzystania z biletów „zerowych” WKD – nieodpłatnych przejazdów przez dzieci i młodzież do 26 roku życia, która się uczy oraz seniorów 65+ w obrębie miasta Podkowa Leśna – Podkowa Zachodnia, Główna, Wschodnia. Uprzywilejowani są mieszkańcy Podkowy Leśnej posiadający Podkowiańską Kartę Mieszkańca. Do tej pory wydano 125 kart.

Pomysł podpisania umowy z WKD był wyjściem naprzeciw postulatom osób starszych, ale też ofertę postanowiliśmy skierować do dzieci i młodzieży. Na obecną chwilę wydano 340 biletów, z czego ok. 84% (285) to bilety dla seniorów, a pozostałe 16 % (55) odebrała młodzież. Jest to znacznie więcej niż pierwotnie zakładaliśmy, co oznacza, że program cieszy się dużym zainteresowaniem i jest potrzebny mieszkańcom Podkowy.

O Podkowiańską Kartę Mieszkańca może wystąpić osoba fizyczna, której miejscem zamieszkania jest Podkowa Leśna oraz:

1) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, bez względu na to czy osiąga dochód i deklaruje, że miejscem jej zamieszkania jest Miasto Podkowa Leśna oraz do dzieci uprawnionych, wspólnie z nią zamieszkujących, z tym, że dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia 26 lat muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami;

lub

2) jest zameldowana na pobyt stały na terenie Miasta Podkowa Leśna i jednocześnie oświadcza, że rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim oraz do dzieci uprawnionych, wspólnie z nią zameldowanych, z tym, że dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia 26 lat muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami.

Info i wnioski do pobrania podkowianska-karta-mieszkanca/

Ostatnie pożegnanie

„Cisza. Dzisiaj potrzebna jest nam cisza. Ale cisza nie może oznaczać milczenia, bo milczenie jest bliskie obojętności” – Magdalena Adamowicz.
Dziękuję Gdańskowi za wzruszające pożegnanie Prezydenta Pawła Adamowicza, a mieszkańcom Podkowy za gest solidarności i symboliczne zapalenie zniczy.

Chętni mogą  dokonać wpisu w księdze kondolencyjnej, która zostanie wyłożona od poniedziałku 21.01.19 r. do piątku – 25.01.19 r.  w korytarzu urzędu miasta, w godzinach jego pracy.

Pożegnanie Prezydenta Gdańska

W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej spotkali się w piątek 18.01.19 r. samorządowcy z całej Polski, by pożegnać zmarłego tragicznie prezydenta Pawła Adamowicza.
Moje wystąpienie:

„Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wstrząsnęło Polską, wstrząsnęło większością obywateli. Od niedzielnego wieczoru wielu z nas czuje wewnątrz palącą pustkę. Dotknęło to mieszkańców metropolii, miast, jak i małych miasteczek, które reprezentuję jako burmistrz Podkowy Leśnej i przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich. To tragiczna strata męża, ojca, syna, przyjaciela, prezydenta, samorządowca i polityka. Ten mord, śmiertelny cios ostrza dosięgnął także naszych serc, ugodził w nasze człowieczeństwo, poharatał nasze dusze, zabił wewnętrzny spokój. Czujemy w sercach gorycz bólu, jaki może nieść ze sobą tylko sprzeciw rodzący się w bezsilności.

Sprzeciw wobec napędzającej się spirali nienawiści, która rządzi naszym krajem już od dawna. Niszczy rodziny, lokalne wspólnoty, społeczeństwo – niepohamowana może doprowadzić do krwawego pęknięcia całego narodu.Trzeba temu postawić tamę.

Jeśli chcemy przetrwać jako wspólnota, a wspólnoty opierają się i funkcjonują dzięki międzyludzkim więziom budowanym na wzajemnym zaufaniu, to musimy zrobić wszystko, aby to zaufanie wzmacniać.

Paweł Adamowicz potrafił to robić, budował, a nie burzył. Potrafił stanąć po stronie ofiary, po stronie słabszego, będąc jednocześnie człowiekiem otwartym, ufnym. Potrafił też bronić wartości, głośno i dobitnie wygłaszać deklaracje i stawiać granice, których nie były w stanie przełamać fale rasizmu i ksenofobii, tak chętnie wykorzystywane w innych niż samorządowe strukturach administracji.

Będąc przede wszystkim samorządowcem robił swoje. Nie dokonywał przed każdą decyzją chłodnej kalkulacji politycznej wyskalowanej na słupki poparcia w sondażach, wykonywał zadania w służbie organizacji, którą kierował, w służbie mieszkańcom Gdańska. 13 stycznia sam stał się ofiarą nienawiści.

Bierzmy przykład z św. pamięci Pawła Adamowicza. Stanowczo stawiajmy granice, brońmy wartości, działajmy, nie usprawiedliwiajmy się trudem drogi, którą musimy przebyć.

Niech postawa Pana Prezydenta będzie dla nas wzorem, a nasze działania i determinacja hołdem dla jego pamięci.

Popatrzmy dzisiaj na Gdańsk. Miasto wolności i solidarności. Miasto, którego mieszkańcy potrafią w tak trudnych chwilach po raz kolejny reszcie społeczeństwa pokazać właściwy kierunek.

W tym miejscu chciałbym jako Przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich oraz burmistrz Miasta Podkowa Leśna złożyć najgłębsze wyrazy współczucia i ogromnego szacunku za postawę w tych trudnych chwilach rodzinie Prezydenta Adamowicza, żonie Magdalenie i córkom.

Jako samorządowiec, a przede wszystkim człowiek będę  bronił Pawle Twoich ideałów: tolerancji, wolności i otwartości, także tak bardzo mi bliskich.

Bez zuchwałości i bez lęku, z miłością do drugiego człowieka w sercu.

Żegnaj Panie Prezydencie.”

Artur Tusiński, Gdańsk 18.01.2019

Swoje pożegnania wygłosili: Aleksandra Dulkiewicz- wiceprezydent Gdańska, komisarz, Rafał Dutkiewicz – były prezydent Wrocławia, Rafał Trzaskowski -prezydent Warszawy,  Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Jacek Karnowski -prezydent Sopotu, Mieczysław Struk -marszałek woj. pomorskiego, Zygmunt Frankiewicz- prezydent Gliwic, Olgierd Geblewicz – wicemarszałek woj, pomorskiego.

Po spotkaniu samorządowcy udali się do Europejskiego Centrum Solidarności, skąd po godz. 17 wyruszył kondukt z trumną prezydenta Gdańska, która została przeniesiona do Bazyliki Mariackiej, gdzie w sobotę Paweł Adamowicz zostanie pochowany.

 

 

Oddanie hołdu Prezydentowi Gdańska

W najbliższą sobotę 19 stycznia 2019 r., w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej od godziny 12.00 będzie można zapalić znicz w intencji tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Św. P. Pawła Adamowicza. Wszyscy chętni będą mogli również dokonać wpisu w księdze kondolencyjnej, która zostanie wyłożona w sobotę w parku ( w razie deszczu, pod daszkiem urzędu), a od poniedziałku 21.01.19 r. do piątku – 25.01.19 r. będzie udostępniona w korytarzu urzędu miasta, w godzinach pracy.

Nie będzie mnie tego dnia z Państwem w Podkowie, gdyż wtedy będę reprezentował Miasto Podkowa Leśna oraz Unię Miasteczek Polskich podczas uroczystego pożegnania Prezydenta przez samorządowców w Gdańsku, w piątek o godzinie 15.00 oraz uroczystości pogrzebowych w sobotę.

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza  od dnia 15.01.2019 do dnia 17.01.2019 (wtorek-czwartek) w Mieście Podkowa Leśna obowiązuje żałoba. Na budynku Urzędu Miasta zostały opuszczone do połowy masztu flagi, przystrojone kirem.  Od godziny 17.00 w  piątek 18.01.19 r. tj. od momentu, w którym nastąpi wyprowadzenie trumny  do Bazyliki Mariackiej, w formie pochodu ulicami miasta do godziny 19.00 w sobotę 19.01.19 r. obowiązuje żałoba narodowa zarządzona przez Prezydenta Polski.

Od piątku do niedzieli również zostaną  zgaszone ozdoby świąteczne na choince i przy stacji WKD.

Proszę mieszkańców o chwilę refleksji, zadumy i powagi w tym smutnym okresie.

……………………………………………………………………………..

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został ugodzony wielokrotnie nożem przez 27 letniego mężczyznę, w niedzielę wieczorem (13.01.19) na scenie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezydent natychmiast trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Gdańsku, gdzie przeszedł wielogodzinną operację. Jak podali lekarze, miał poważne rany serca, przepony i narządów wewnętrznych. Napastnik został zatrzymany przez policję. Prokuratura przesłuchała nożownika i postawiła mu zarzut zabójstwa.

Paweł Adamowicz urodził się w 1965 r. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od lat 80. ubiegłego wieku był działaczem solidarnościowym. Zajmował się m.in. kolportażem i wydawaniem wydawnictw podziemnych. W latach 1990–1993 był prorektorem do spraw studenckich Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1994–1998 pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta Gdańska, a od 1998 r. był prezydentem tego miasta. Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznakami i medalami, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Wolności i Solidarności, Medalem św. Wojciecha oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Paweł Adamowicz był żonaty; osierocił dwie córki.