Propaganda premiera Morawieckiego

W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej oświadczył, że subwencja oświatowa co roku wzrasta i to jest fakt. Stwierdził także, że część samorządów świetnie radzi sobie z pokryciem kosztów edukacji z subwencji, dodam od siebie że  nie znam żadnego samorządu, który radzi sobie świetnie z pokryciem kosztów z subwencji, bo po prostu subwencji jak co roku nie starcza nie tylko na pokrycie kosztów oświaty w gminach, ale nawet na tak zwane zadania oświatowe, które z niej powinny być pokryte.

Od dawna subwencja już też nie starcza na pokrycie płac dla nauczycieli. Z wypowiedzi premiera  dowiedziałem się, że jest wielu samorządowców, którzy tak doskonale gospodarują, że starcza im także na nowe drogi i chodniki. Padła też, jakże typowa dla przedstawicieli dzisiejszego establishmentu sugestia, że krytykujący i mający inne zdanie to niegospodarni i niezaradni włodarze.

Kilka lat temu, kiedy zostałem burmistrzem, gminy w których udawało się pokryć koszty oświatowe z subwencji były tak zwanymi białymi wielorybami. Nie wiem, czy była ich setka. Sytuacja od tego momentu się drastycznie pogorszyła, pomimo tego, że nakłady na subwencję i sama kwota faktycznie z roku na rok rośnie, a nawet jak stwierdził premier z 2018 na 2019 rok był to rekordowy wzrost prawie 9%. Jednak to dzięki innym decyzjom, które podejmuje rząd, a nie samorządowcy, rosną koszty stałe. Koszty, które rosną dużo szybciej niż subwencja.

Kategoria j.s.t. Wydatki bieżące jednostek samorządu terytorialnego do subwencji oświatowej
Powiat 108,5%
Gmina 126,1%
Gmina wiejska 122,1%
Gmina miejska 133,4%
Gmina miejsko – wiejska 127,4%
Miasto na prawach powiatu 130,1%
Województwo 131,1%

Dane ZMP. Relacje wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do subwencji oświatowej – stan na 2019 rok czyli przed zmniejszeniem dochodów j.s.t.

W przypadku Podkowy i wielu innych miast,  dodatkowe negatywne skutki mają wszystkie, nie konsultowane ze stroną samorządową zmiany w algorytmie rozliczając subwencję. Zanim nastała „dobra zmiana”, każdy uczeń traktowany był tak samo. Nieważne, czy pochodził z małego czy z dużego miasta, czy ze wsi.  Czy był bogaty, czy biedny, kwota subwencji szła za uczniem i była to zawsze taka sama kwota. Dzisiaj w algorytmie jest wprowadzony mechanizm dochodowości to znaczy, że biedny uczeń z zamożnego miasta dostaje mniej pieniędzy niż bogaty uczeń biednego miasta. Nie ma tu sprawiedliwości. Czy zmiany wprowadzane poza wszelkim trybem są zgodne z prawem, każdy z państwa sobie odpowie sam.

Subwencja z zasady nie obejmuje wszystkich zadań i kosztów jakie są ponoszone w gminach na oświatę. Nie obejmuje inwestycji w infrastrukturę oświatową, nie obejmuje np. kosztów organizacji w szkołach świetlic. Strona samorządowa wielokrotnie przedstawiała zestawienia, z których jednoznacznie wynika, że mimo zwiększającej się kwoty subwencji, koszty rosną szybciej, a deficyt w systemach gminnej oświaty się pogłębia. Tutaj warto zwrócić uwagę, że inne decyzje obecnie rządzących znacząco uszczupliły dochody samorządów, o ograniczaniu kompetencji nie wspomnę.

Nie interesuje mnie, czy takie wypowiedzi rządzących, to objaw cynizmu, głupoty czy zwyczajnego wyrachowania i pogardy dla reszty obywateli Polski. Przypomina to wszystko politykę sukcesu Edwarda Gierka i najgorsze czasy Jerzego Urbana w telewizji publicznej, zresztą jej prezesowi chyba sytuacja służy – niedługo będzie różnił tych panów tylko wzrost, a Jerzy Urban stanie się ikoną obiektywizmu.

Nie znam samorządowca, który pieniądze z subwencji, zamiast na zajęcia dodatkowe dla uczniów, wsparcie procesu nauczania, poszerzenie oferty oświatowej, wsparcie systemu oświaty w swojej gminie przeznaczał na remont chodnika czy drogi. Samo takie stwierdzenie pokazuje jak oderwany od rzeczywistości i realiów polskich miast i gmin jest premier Mateusz Morawiecki. Ustawodawca w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych określił zadania (wyłącznie) jakie mogą być finansowane z dotacji, nie ma tam dróg i chodników.

– w roku 2003 subwencja sfinansowała 71,55% wydatków JST na oświatę, w roku 2019 – tylko 57,20%.

– w roku 2003 samorządy sfinansowały z własnych środków 27,16% wydatków oświatowych, a w roku 2019 – aż 37,48% (w tym pokaźną kwotę wydatków majątkowych).

– w roku 2003 wydatki na płace były tylko o 0,67% większe niż środki z subwencji „szkolnej”; w roku 2019 wydatki na płace w oświacie były już o 10,77% większe niż otrzymana subwencja.

– zestawienie tych danych jednoznacznie wskazuje, że – mimo wzrostu – subwencja z budżetu państwa w coraz mniejszym stopniu pokrywa wydatki JST na oświatę, gdyż koszty jej funkcjonowania, w tym narzucany odgórnie wzrost płac nauczycieli, rosną znacznie szybciej.

– z danych Związku Miast Polskich wynika, że w latach 2017-2019 kwota wzrostu wynagrodzeń nie znajdująca pokrycia w subwencji, osiągnęła w roku 2020 aż 4,3 mld zł.

Poniżej zestawiam kilka liczb dotyczących już tylko Podkowy Leśnej.  Kwoty subwencji, która w przypadku Podkowy z roku na rok spada. Kwoty subwencji dla jednostek publicznych, które jeszcze drastyczniej spadają i kwoty kosztów jakie ponosi miasto na wszystkie zadania oświatowe. Żeby oddać pełny obraz sytuacji zostawiłem kwoty z samymi płacami nauczycieli. Które rosną i bardzo dobrze, każdy powinien być godnie wynagradzany za swoją pracę, ale nie może być tak, że jedna strona, czyli rząd składa obietnice, które są bez pokrycia.

Samorządowcy wielokrotnie postulowali, aby wzorem systemu przedwojennego, rząd wziął na siebie bezpośrednio wypłacanie pensji nauczycielom. To też nie byłoby rozwiązanie idealne. Ja, chciałbym likwidacji karty nauczyciela. Jest to pierwszy akt prawa ustanowiony po ogłoszeniu stanu wojennego. Relikt konserwujący wszystko to co najgorsze w systemie, zabijający indywidualizm, kreatywność i równający „w dół”. Mający za zadanie propagandowe podkreślenie roli nauczyciela, gdy z drugiej strony żenującymi płacami faktycznie system pokazywał gdzie jest ich miejsce. Natomiast ciągłe odwoływanie się premiera czy ministra edukacji do rezerwy, pokazuje tylko chęć do bezmyślnego zaciągania zobowiązań przez rządzących na nowe pokolenia.

 

fot. prt sc prawo.pl/fot.Krystian Maj/KPRM

Pastorały na Bukowej

Zostały zakończone prace polegające na wykonanie instalacji oświetlenia drogowego na wjeździe do miasta od ulicy Bukowej. Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody konserwatora zabytków i pozwolenia na budowę, demontaż istniejącego oświetlenia na linii napowietrznej, wykonanie linii kablowej oraz montaż nowych lamp w typie pastorał. Wykonanie tych prac spowodowało lepsze doświetlenie chodnika dla pieszych, jak również lepsze doświetlenie ulicy. Ulica na tym fragmencie nabrała charakteru deptaka.

Kolumbarium

W styczniu 2021 roku zostały zakończone prace przy budowie nowego kolumbarium na terenie cmentarza w Podkowie Leśnej przy ul. Ogrodowej. W I etapie budowy wykonano 51 krypt na urny, w trzech rządach – po trzy krypty. Cały projekt budowy nowego kolumbarium przewiduje wykonanie 150 miejsc.

Zakres prac obejmował wykonanie fundamentów o długości 32 metrów i szerokości 2 metrów, wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie ścian kolumbarium z cegły klinkierowej, wylanie stropów betonowych, wykonanie pokrycia dachu blachą nawiązującą kolorem do kolor cegły, z której wykonane jest kolumbarium, wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż wybudowanej części kolumbarium oraz zagospodarowanie terenu. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców pochówkiem zmarłych w kolumbarium, w lutym 2021 roku została zawarta umowa na wykonanie dodatkowej części kolumbarium na kolejne 27 krypt na urny.

Planowana przebudowa ulicy Lotniczej

W pierwszej kolejności w 2021 roku planowana jest przebudowa ulicy Lotniczej. Na tym odcinku 160 m od ulicy Brwinowskiej wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Od strony południowej wybudowane zostaną stanowiska postojowe z kostki betonowej. Postój Taxi zostanie przeniesiony i usytuowany po stronie południowej jako zatoczka równoległa, tak aby poprawić bezpieczeństwo osób korzystających z usług jak i zmniejszyć przestrzeń pasa drogowego zajmowaną przez rezerwę na stanowiska Taxi. Na całej długości przebudowywanego odcinka ulicy, zostanie wykonany nowy chodnik z kostki betonowej, a także wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.

Przebudowa ulicy uporządkuje ważny rejon w centrum miasta, szczególnie pod względem parkowania, planowana jest budowa 25 nowych miejsc parkingowych, tym samym uporządkowany zostanie dzisiejszy dziki parking wzdłuż torów WKD i skończy się rozjeżdżanie trawników i poboczy w tym rejonie. Jest to ostatni nieuporządkowany kwartał przestrzeni w bliskim sąsiedztwie przystanku Podkowa Leśna Główna. Po rewitalizacji Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w końcu 2015 r, budowie P&R w końcu 2017 roku i uporządkowaniu terenu na wiosnę 2018 r., zamkniemy tym samym porządkowanie nie tylko kwestii chaosu parkujących samochodów i bałaganu z tym związanego, ale przede wszystkim uporządkujemy przestrzeń i uregulujemy zasady z jej korzystania w centrum miasta. Po wykonaniu tej inwestycji zostanie wprowadzona Strefa Płatnego Parkowania. Projekt był konsultowany na spotkaniu z mieszkańcami.

Kontynuujemy remonty dróg

Ulica Wróbla

W końcu grudnia ubiegłego roku zakończono przebudowę ulicy Wróblej na odcinku od Jaskółczej do Sokolej włącznie ze skrzyżowaniem z Sokolą. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,00 m, chodnik z kostki betonowej od strony zachodniej oraz zjazdy do posesji. Wody opadowe odprowadzone zostały poprzez ściek typu ACO i kanalizację deszczową do podziemnych skrzynek retencyjno – rozsączających. System odwodnienia i zatrzymania deszczówki w miejscu jej opadu, pozwoli na retencjonowanie i późniejsza infiltrację ponad 1413 m³ wód opadowych na rok. Wybudowane zbiorniki podziemne w samej ulicy Wróbla mają objętość ok. 80% objętości stawu w Parku Miejskim przed jego przebudową. W trakcie przebudowy ulicy wykonano likwidację występujących kolizji z infrastrukturą techniczną występującą w pasie drogowym. W zakresie nowej stałej organizacji ruchu wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30km/h., skrzyżowania z ul. Szczygla i Sokolą wykonane zostały jako wyniesione, co stanowi element wymuszenia spowolnienia ruchu podobnie jak i wykonane przewężenie jezdni do 3,00 m w środkowej części odcinka Jaskółcza-Szczygla. W późniejszym terminie planujemy nowe nasadzenia, w tym drzewa w lokalizacjach nie będących w kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, przede wszystkim ze starą siecią gazową.

Ulica Błońska na odcinku od Myśliwskiej do ul. Jeleniej

Roboty budowlane związane z przebudową ulicy rozpoczęte jeszcze w ubiegłym roku zostały na czas niskich temperatur wstrzymane. Dotychczas wykonano w większej części chodnik po stronie południowej oraz zjazdy do posesji z kostki betonowej. Prace będą kontynuowane po ustąpieniu zimy.

Wjazd na teren MOK i ul. Świerkowa

W grudniu ubiegłego roku zakończono przebudowę ul. Świerkowej od ul. Akacjowej do terenu kolejowego. Wykonano tu nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 4,5m. Równolegle przebudowano wjazd na teren MOK i skrzyżowanie ulic Akacjowa – Świerkowa – Modrzewiowa, gdzie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Wody opadowe odprowadzone zostały do studni chłonnych. Przebudowany odcinek stanowi element trasy rowerowej WKD Główna – ul. Podleśna.

Remont chodnika ul. 11 listopada

W grudniu zostały przeprowadzone prace przy odtworzeniu chodnika dla pieszych w ulicy 11 Listopada. Mieszkańcy od kilku lat domagali się wymiany starego chodnika na nowy.

Remont ulicy Brwinowskiej

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim rozstrzygnął przetarg na remont ulicy Brwinowskiej w Podkowie Leśnej. Zakres planowanych prac obejmuje m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej, wymianę części krawężników, regulację pionową studzienek rewizyjnych, regulację pionową kratek ściekowych, ułożenie chodników z kostki betonowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulicy (107 szt. w tym 4 szt. znaków aktywnych z własnym źródłem zasilania solarnym) oraz wykonanie linii akustyczno-wibracyjnych w obrębie przejazdu WKD. Zakończenie robót przewidywane jest na koniec czerwca 2021 r.